Legislació lingüística - cdlpv

boe núm. 181, 27.07.2010: [pdf]
Versió en català: cdlpv - Miquel Boronat
Veg. L'Informatiu, 13.07.2010

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Constitució espanyola, ja en el seu preàmbul, proclama la voluntat de protegir les llengües de «tots els espanyols i pobles d'Espanya» i en el seu article tercer, a més de reconéixer que seran oficials en les respectives comunitats autònomes d'acord amb els seus estatuts d'autonomia, establix que seran objecte «d'especial respecte i protecció».

L'aprovació ulterior dels estatuts d'autonomia va comportar la declaració d'oficialitat de les llengües en els seus respectius territoris al costat del castellà i el reconeixement del dret al seu ús, que hui, més de trenta anys després de l'aprovació de la Constitució, és normal i general no solament en la societat sinó també en les institucions d'estos territoris i molt singularment en els seus parlaments.

Hui, el Senat, per a exercir amb plenitud la seua funció com cambra de representació territorial que li atorga l'article 69.1 de la Constitució, i d'acord amb la voluntat constitucional de protegir i respectar les llengües de «tots els espanyols i pobles d'Espanya», considera necessari exercir la potestat que li conferix l'article 72.1 de la Constitució i reformar el seu reglament per a ampliar al conjunt de l'activitat de la cambra, i singularment al Ple, la possibilitat que les intervencions es realitzen en qualsevol de les llengües oficials en una comunitat autònoma hui reconeguda ja en les sessions de la Comissió General de les Comunitats Autònomes.

La facultat d'utilitzar les llengües que, amb el castellà, tinguen el caràcter d'oficials en alguna comunitat autònoma va quedar reconeguda per primera vegada en el text refós del Reglament del Senat de 3 de maig de 1994, que va autoritzar l'ús de qualsevol d'estes llengües en la primera intervenció del president electe en la sessió constitutiva, en les intervencions que tinguen lloc en el debat sobre l'estat de les autonomies que es desenvolupa en la Comissió General de les Comunitats Autònomes i en els escrits de ciutadans i institucions dirigits al Senat.

Posteriorment, el 29 de juny de 2005 es va aprovar una nova proposta de reforma del Reglament del Senat sobre l'ampliació de l'ús de les llengües oficials en les comunitats autònomes en el Senat, que permet el seu ús en totes les sessions de la Comissió General de Comunitats Autònomes, i autoritza la publicació de les iniciatives de caràcter no legislatiu que siguen presentades en estes llengües, a més del castellà, en la secció del Senat del Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Estes reformes ja van ser assumides en el seu moment com els passos inicials d'un procés de reconeixement gradual de l'ús de les llengües oficials en les comunitats autònomes en el Senat. La posada en pràctica d'estes primeres reformes, i molt singularment la implementació d'un sistema de traducció simultània en les sessions de la Comissió General de les Comunitats Autònomes, han estat molt positius i han vingut a demostrar que l'ús de les llengües oficials, la pràctica del plurilingüisme, aplicant els recursos tecnològics de traducció hui disponibles, no solament no constituïx un obstacle per al normal funcionament de la vida parlamentària d'esta cambra sinó que l'enriquix i afavorix un clima de llibertat, de normalitat i, en definitiva, de convivència democràtica. Per això, el mateix Ple del Senat expressà la seua voluntat d'iniciar noves reformes reglamentàries que ampliaren la possibilitat d'ús de les llengües oficials al Ple i a les comissions.

Així, a punt de finalitzar la passada legislatura, el Ple del Senat va aprovar una moció, en la sessió celebrada el dia 18 de desembre de 2007, per la qual es comprometia a promoure la reforma del reglament de la cambra a fi de reconèixer i emparar, en el conjunt de l'activitat ordinària del Ple i de les comissions, l'ús oral i escrit de qualsevol de les llengües que tinguen el caràcter d'oficials en alguna comunitat autònoma.

Iniciada la present legislatura, el Ple del Senat, en la sessió celebrada el dia 27 de maig de 2008, va tornar a aprovar una nova moció del mateix tenor per la qual s'obligava a promoure la reforma del reglament de la cambra a fi de reconèixer i emparar, en el conjunt de l'activitat ordinària del Ple i de les comissions, l'ús oral i escrit de qualsevol de les llengües que tinguen el caràcter d'oficials en alguna comunitat autònoma, amb efectes a partir de la present legislatura.

La reforma que hui s'exposa s'inscriu en la mateixa línia de reformes anteriors que ampliaven les possibilitats d'ús de les llengües oficials en l'activitat del Senat i dóna compliment als diversos acords del Ple que apuntaven en esta direcció i particularment a l'esmentat del 27 de maig de 2008 perquè en esta legislatura el Senat incorpore en la seua activitat ordinària l'ús normal de les llengües que tinguen el caràcter d'oficials en alguna comunitat autònoma, en coherència amb la seua condició de cambra territorial.

Article únic

1. S'afig un nou apartat 3 a l'article 20 amb el següent contingut:

3. Al costat del seu text en castellà, els senadors poden utilitzar qualsevol de les llengües que tinguen el caràcter d'oficials en alguna comunitat autònoma d'acord amb la Constitució i el corresponent estatut d'autonomia per a la presentació d'escrits en el registre de la cambra.

2. S'afig un nou apartat 5 a l'article 84 amb el següent contingut:

5. Els senadors poden intervenir en el Ple, en ocasió del debat de les mocions, en qualsevol de les llengües que tinguen el caràcter d'oficials en alguna comunitat autònoma d'acord amb la Constitució i el corresponent estatut d'autonomia.

3. L'article 191.2 queda redactat de la següent manera:

2. Si l'autor d'una iniciativa la presenta en castellà i a més en una llengua que tinga el caràcter d'oficial en alguna comunitat autònoma, d'acord amb la Constitució i el corresponent estatut d'autonomia, la iniciativa es publicarà també en esta llengua.

4. S'introduïx una nova disposició addicional cinquena, amb el següent contingut:

El Senat, com cambra territorial, empara l'ús normal oral i escrit de qualsevol de les llengües que tinguen el caràcter d'oficials en alguna comunitat autònoma en les següents activitats de la cambra:

En la primera intervenció del president del Senat davant el ple de la cambra.

En les intervencions que es produïxquen en les sessions de la Comissió General de les Comunitats Autònomes.

En les intervencions que tinguen lloc en el Ple en ocasió del debat de mocions.

En la publicació d'iniciatives quan siguen presentades, a més d'en castellà, en qualsevol altra de les esmentades llengües oficials.

En la presentació d'escrits en el registre de la cambra per part dels senadors.

En els escrits que els ciutadans i les institucions dirigixquen al Senat.

Disposició final

La present reforma del reglament entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2011.

Palau del Senat, 21 de juliol de 2010. El president del Senat: Francisco Javier Rojo García.