Legislació lingüística - cdlpv

Veg. la sentencia del Tribunal Constitucional 205/1990

Reglament del Senat espanyol

Text refós aprovat el 3 de maig del 1994

BOE núm. 114 de 1994

Ús de les llengües cooficials en el Senat. En l'article 11.bis es refereix a la utilització de llengües diferents del castellà pel president del Senat en la sessió constitutiva. En l'article 56.bis.7, es preveu l'ús de les llengües cooficials en la Comissió General de les Comunitats Autònomes, la creació de les quals és la principal novetat d'aquest text refós. Finalment, la disposició addicional quarta incorpora la possibilitat de dirigir-se al Senat, siguen institucions o ciutadans, en qualsevol llengua cooficial.

TÍTOL I
De la constitució del Senat

CAPÍTOL II
Del procediment per a la constitució del Senat

Article 11 bis

En la seua primera intervenció davant el Ple de la cambra, el president pot utilitzar el castellà i les altres llengües que tinguen el caràcter d'oficials en alguna comunitat autònoma, d'acord amb la Constitució i el corresponent Estatut d'Autonomia. En aquest supòsit, el contingut d'aquesta intervenció serà idèntic en les diferents llengües .

TÍTOL III
De l'organització i funcionament del Senat

CAPÍTOL IV
De les Comissions

SECCIÓ 2.ª
DE LA COMISSIÓ GENERAL DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES

Article 56 bis 7

1. La Comissió General de les Comunitats Autònomes celebrarà una vegada a l'any i preceptivament abans que finalitze el primer període de sessions, una sessió l'únic punt de l'ordre del dia de la qual serà dedicat a efectuar un balanç de la situació de l'estat de les autonomies.

Després del corresponent debat, es poden presentar mocions, a l'empara del que es disposa en aquest Reglament.

2. Les intervencions que es produïxquen en aquesta sessió de la Comissió General de les Comunitats Autònomes poden realitzar-se en qualsevol de les llengües que, amb el castellà, tinguen el caràcter d'oficials en alguna comunitat autònoma, d'acord amb la Constitució i el corresponent Estatut d'Autonomia. En el Diari de Sessions es reproduiran totes íntegrament en castellà i en la llengua en què s'hagen realitzat.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Quarta

Els ciutadans i les institucions poden dirigir-se per escrit al Senat en qualsevol de les llengües espanyoles que, juntament amb el castellà, tinga caràcter oficial en la seva comunitat autònoma. En aquest supòsit la cambra facilitarà la traducció a l'efecte de la tramitació corresponent.