Eines de Llengua. El web de la CDLPV
Legislació lingüística

[PDF]

Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre (BOE 306, de 23 de desembre), pel qual s'aprova el Reglament general de circulació per a l'aplicació i el desplegament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març

[...]

Article 138

Les indicacions escrites que s'inclouen o acompanyen els panells de senyalització de les vies públiques, i les inscripcions, han de figurar en idioma castellà i, a més, en la llengua oficial de la comunitat autònoma reconeguda en el respectiu estatut d'autonomia, quan el senyal estigui ubicat a l'àmbit territorial d'aquesta comunitat.

Els nuclis de població i els altres topònims han de ser designats amb la denominació oficial i, quan sigui necessari a efectes d'identificació, en castellà.

[...]