Eines de Llengua. El web de la CDLPV

Legislació lingüística

La Constitución española de 1978

Constitució espanyola

[...]

Article 3

1. El castellà és la llengua espanyola oficial de l'Estat. Tots els espanyols tenen el deure de conéixer-la i el dret d'usar-la.

2. Les altres llengües espanyoles seran també oficials en les respectives comunitats autònomes d'acord amb els seus estatuts.

3. La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció.


Article 20

[...]

3. La llei regularà l'organització i el control parlamentari dels mitjans de comunicació social que depenguin de l'estat o de qualsevol entitat pública i garantirà l'accés a aquests mitjans dels grups socials i polítics significatius, respectant el pluralisme de la societat i de les diferents llengües d'Espanya.

[...]


Article 148

1. Les Comunitats Autònomes podran assumir competències en les matèries següents:

[...]

17.ª El foment de la cultura, de la investigació i, en el seu cas, de l'ensenyament de la llengua de la comunitat autònoma.

[...]


Disposició final

Aquesta constitució entrarà en vigor el mateix dia que en siga publicat el text oficial al butlletí oficial de l'estat. Serà publicada també en les altres llengües d'Espanya.