Legislació lingüística - cdlpv

Versió original

Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal

Capítol IV
Dels delictes relatius a l'exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques i al deure compliment de la prestació social substitutòria

Secció 1
Dels delictes comesos en ocasió de l'exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques garantits per la Constitució

Article 510

1. Els qui provoquen a la discriminació, a l'odi o a la violència contra grups o associacions, per motius racistes, antisemites o altres referents a la ideologia, religió o creences, situació familiar, la pertinença dels seus membres a una ètnia o raça, el seu origen nacional, el seu sexe, orientació sexual, malaltia o minusvalidesa, seran castigats amb la pena de presó d'un a tres anys i multa de sis a dotze mesos.

2. Seran castigats amb la mateixa pena els qui, amb coneixement de la seua falsedat o temerari menyspreu cap a la veritat, difonguen informacions injurioses sobre grups o associacions en relació amb la seua ideologia, religió o creences, la pertinença dels seus membres a una ètnia o raça, el seu origen nacional, el seu sexe, orientació sexual, malaltia o minusvalidesa.

Article 511

1. Incorrerà en la pena de presó de sis mesos a dos anys i multa de dotze a vint-i-quatre mesos i inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic per temps d'un a tres anys el particular encarregat d'un servei públic que denegue a una persona una prestació a la qual tinga dret per raó de la seua ideologia, religió o creences, la seua pertinença a una ètnia o raça, el seu origen nacional, el seu sexe, orientació sexual, situació familiar, malaltia o minusvalidesa.

2. Les mateixes penes seran aplicables quan els fets siguen comeses contra una associació, fundació, societat o corporació o contra els seus membres per raó de la seua ideologia, religió o creences, la pertinença dels seus membres o d'algun d'ells a una ètnia o raça, el seu origen nacional, el seu sexe, orientació sexual, situació familiar, malaltia o minusvalidesa.

3. Els funcionaris públics que cometen algun dels fets prevists en aquest article, incorreran en les mateixes penes en la seua meitat superior i en la d'inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic per temps de dos a quatre anys.

Article 512

Els qui en l'exercici de les seves activitats professionals o empresarials deneguen a una persona una prestació a la qual tinga dret per raó de la seua ideologia, religió o creences, la seua pertinença a una ètnia, raça o nació, el seu sexe, orientació sexual, situació familiar, malaltia o minusvalidesa, incorreran en la pena d'inhabilitació especial per a l'exercici de professió, ofici, indústria o comerç, per un període d'un a quatre anys.