Legislació lingüística - CDLPV

(BOE 305, de 22 de desembre i correcció d'errades, BOE 12, de 14 de gener de 1987)

Només referències lingüístiques

Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals

Títol III. Funcionament dels òrgans necessaris dels ens locals territorials

Capítol I. Funcionament del ple
Secció I. Dels requisits de celebració de les sessions

Article 86*

1. Les convocatòries de les sessions, els ordres del dia, les mocions, els vots particulars, les propostes d'acord i els dictàmens de les comissions informatives s'han de redactar en llengua castellana o en la llengua cooficial en la comunitat autònoma a què pertanyi l'entitat, conforme a la legislació aplicable i als acords adoptats al respecte per la corporació corresponent.

Es redactaran, així mateix, en la llengua cooficial a la comunitat autònoma a què pertangui la corporació quan així ho exigeixi la legislació de la comunitat autònoma o ho acordi la corporació.

2. En els debats poden utilitzar-se, indistintament, la llengua castellana o la cooficial de la comunitat autònoma respectiva.

*(Article redactat d'acord amb la correcció d'errades del BOE 12, de 14 de gener de 1987)

Secció V
De les actes

Article 110

1. És aplicable a la redacció de les actes el que disposa l'article 86.1, quant a la utilització de les llengües.

2. L'acta, una vegada aprovada pel ple, s'ha de transcriure en el llibre d'actes i ha de ser autoritzada amb les firmes de l'alcalde o president i del secretari.

Capítol II
De la publicitat i constància dels actes i acords

Secció II
De la formalització de les actes i certificacions

Article 201

Les actes i resolucions redactades en versió bilingüe s'han de transcriure als llibres corresponents mitjançant el sistema de doble columna, una per a cada llengua, a fi de facilitar-ne l'acarament i ús.