Legislació lingüística - cdlpv

Traducció al català: CDLPV
Altres versions: EUR-Lex

Tractat constitutiu de la UE

Versió consolidada (1997): text refós oficiós, on manquen encara les modificacions degudes a adhesions posteriors (2004), que podem sobreentendre. Incloem únicament aspectes relacionats amb el règim lingüístic.

Article 21

Tot ciutadà de la Unió té el dret de petició davant el Parlament Europeu, de conformitat amb el que es disposa en l'article 194.

Tot ciutadà de la Unió pot dirigir-se al Defensor del Poble instituït en virtut del que es disposa en l'article 195.

Tot ciutadà de la Unió pot dirigir-se per escrit a qualsevol de les institucions o organismes esmentats en el present article o en l'article 7 en una de les llengües esmentades en l'article 314 i rebre una contestació en aquesta mateixa llengua.

[...]

Article 149

1. La Comunitat contribuïx al desenvolupament d'una educació de qualitat fomentant la cooperació entre els estats membres i, si és necessari, donant suport i completant l'acció d'aquests en el ple respecte de les seves responsabilitats quant als continguts de l'ensenyament i a l'organització del sistema educatiu, així com de la seva diversitat cultural i lingüística.

2. L'acció de la Comunitat s'encamina a:

- desenvolupar la dimensió europea en l'ensenyament, especialment a través de l'aprenentatge i de la difusió de les llengües dels Estats membres,

[...]

Article 194

Qualsevol ciutadà de la Unió, així com qualsevol persona física o jurídica que residixca o tinga el seu domicili social en un estat membre, té dret a presentar al Parlament Europeu, individualment o associat amb altres ciutadans o persones, una petició sobre un assumpte propi dels àmbits d'actuació de la Comunitat que l'afecte directament.

Article 195

1. El Parlament Europeu nomena un Defensor del Poble, que està facultat per a rebre les reclamacions de qualsevol ciutadà de la Unió o de qualsevol persona física o jurídica que residixca o tinga el seu domicili social en un estat membre, relatives a casos de mala administració en l'acció de les institucions o òrgans comunitaris, a exclusió del Tribunal de Justícia i del Tribunal de Primera Instància en l'exercici de les seves funcions jurisdiccionals.

En l'acompliment de la seva missió, el Defensor del Poble porta a terme les investigacions que considera justificades, bé per iniciativa pròpia, bé sobre la base de les reclamacions rebudes directament o a través d'un membre del Parlament Europeu, tret que els fets al·legats siguen o hagen estat objecte d'un procediment jurisdiccional. Quan el Defensor del Poble ha comprovat un cas de mala administració, ho ha de posar en coneixement de la institució interessada, que disposa d'un termini de tres mesos per a exposar la seva posició al Defensor del Poble. Aquest ha de remetre a continuació un informe al Parlament Europeu i a la institució interessada. La persona de qui emane la reclamació ha de ser informada del resultat d'aquestes investigacions. El Defensor del Poble ha de presentar cada any al Parlament Europeu un informe sobre el resultat de les seues investigacions.

2. El Defensor del Poble és nomenat després de cada elecció del Parlament Europeu per a tota la legislatura. El seu mandat és renovable. A petició del Parlament Europeu, el Tribunal de Justícia pot destituir al Defensor del Poble si aquest deixa de complir les condicions necessàries per a l'exercici de les seves funcions o ha comès una falta greu.

3. El Defensor del Poble exerceix les seves funcions amb total independència. En l'exercici de tals funcions no sol·licita ni admet instruccions de cap organisme. Durant el seu mandat, el Defensor del Poble no pot ocupar cap altra activitat professional, siga o no retribuïda.

4. El Parlament Europeu fixa l'Estatut i les condicions generals d'exercici de les funcions del Defensor del Poble, previ dictamen de la Comissió i amb l'aprovació del Consell, per majoria qualificada.

[...]

Article 314

El present tractat, redactat en un exemplar únic, en llengua alemanya, llengua francesa, llengua italiana i llengua neerlandesa, que els seus quatre texts són igualment autèntics, serà depositat en els arxius del Govern de la República Italiana, que remetrà una còpia certificada conforme a cadascun dels governs dels restants estats signataris.

En virtut dels tractats d'adhesió, són igualment autèntiques les versions del present tractat en llengües danesa, espanyola, finesa, grega, anglesa, irlandesa, portuguesa i sueca.

[...]

Roma, 25 de març de 1997