Legislació lingüística - cdlpv

Aprovada el dijous 13.12.2001

Resolució del Parlament Europeu sobre les llengües europees regionals i menys difoses

El Parlament Europeu,

- Vista la Decisió núm. 1934/2000/CE del Parlament Europeu i del Consell de 17 de juliol de 2000 per la qual s'establix l'Any Europeu de les Llengües 2001(1),

- Vista la Resolució del Consell, de 23 de novembre de 2001, sobre la diversitat lingüística i l'aprenentatge de les llengües,

- Vist l'article 22 de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea que garantix la diversitat lingüística,

- Vistes les anteriors resolucions sobre les llengües regionals o minoritàries, incloses les següents referides a:

- La Carta Comunitària dels Drets de les Minories Ètniques (16 d'octubre de 1981)(2),

- Mesures en favor de les llengües i cultures minoritàries (11 de febrer de 1983)(3),

- Llengües i cultures de les minories regionals i ètniques en la Comunitat Europea (30 d'octubre de 1987)(4),

- La situació de les llengües en la Comunitat Europea i la de la llengua catalana (11 de desembre de 1990)(5),

- Les minories culturals i lingüístiques de la Comunitat Europea (9 de febrer de 1994)(6),

A. Atés que totes les llengües europees són iguals quant al seu valor i dignitat i que són part integrant de la cultura i la civilització europees,

B. Atés que cal preservar la diversitat lingüística i fomentar el multilingüisme a la Unió amb idèntic respecte per a les seves llengües i sense perjudici del principi de subsidiarietat,

C. Atés que 40 milions de ciutadans de la Unió Europea que representen més de 60 comunitats lingüístiques, utilitzen habitualment una llengua regional o menys difosa,

D. Atesa la iniciativa del Consell i de la Comissió de fomentar l'Any Europeu de les Llengües, i acollint amb especial satisfacció la participació de les comunitats amb llengües regionals o menys difoses en tota la Unió Europea,

E. Atés que els objectius principals de l'Any Europeu de les Llengües eren aconseguir una major sensibilització pel que fa a la riquesa de la diversitat lingüística en la Unió Europea, donar a conéixer al major nombre de persones possible els avantatges que oferix l'adquisició de competències en diverses llengües com a element clau per a l'evolució personal i la comprensió intercultural, fomentar l'aprenentatge de llengües i matèries afins al llarg de tota la vida per part de totes les persones que residixen legalment als estats membres amb independència de la seva edat, origen o nivell d'estudis, i recopilar i difondre informació relativa a l'ensenyament i a l'aprenentatge de les llengües,

F. Atés que, perquè les llengües es mantinguen vives, cal utilitzar-les, i que això suposa el seu ús en les noves tecnologies i el desenvolupament de noves tecnologies com els programes de traducció,

G. Atesa la important contribució que les comunitats amb llengües menys difoses podran fer en el context del debat sobre el futur d'Europa,

H. Atés que la Comissió ha acordat examinar la possibilitat de presentar un projecte de programa que tindrà com objectiu el foment i la protecció de les llengües regionals i minoritàries,

1. Reafirma que els estats membres i la Comissió han de prendre mesures que permeten a tots els ciutadans aprendre llengües per a fins comunicatius, com a base per a millorar l'enteniment mutu i la tolerància, la mobilitat personal i l'accés a la informació en una Europa multilingüe i multicultural;

2. Subratlla la importància que té per a Europa garantir l'aprenentatge de les llengües al llarg de tota la vida;

3. Insta la Comissió que presente, com a molt tard el 31 de desembre del 2002, un informe detallat sobre l'avaluació dels resultats de l'Any Europeu de les Llengües, així com una avaluació general que incloga dades concretes aquest amb particular atenció a les llengües regionals i menys difoses;

4. Insta la Comissió que propose mesures concretes per a la promoció de la diversitat lingüística i de l'aprenentatge de les llengües;

5. Demana a la Comissió que done continuïtat al treball realitzat com a part de l'Any Europeu de les Llengües 2001 amb l'objectiu de crear un programa plurianual sobre les llengües abans de finals de 2003 i que assigne fons en el marc d'aquest programa per a les llengües regionals o minoritàries;

6. Demana que, pel que fa a l'ampliació de la Unió Europea, el Consell i la Comissió exigixquen als països candidats a l'adhesió que respecten les llengües i cultures regionals o minoritàries i que complixquen íntegrament el que es disposa en l'article 22 de la Carta dels Drets Fonamentals, i també que subscriguen els apartats 1.1 i 1.2 dels informes periòdics sobre els progressos realitzats en el camí de l'adhesió; considera que la Unió Europea té la responsabilitat de donar suport als estats membres i als països candidats a desenvolupar les seves cultures i a protegir la seva diversitat lingüística interna;

7. Subratlla el fet que el Parlament Europeu haja aprovat l'assignació d'un milió d'euros per a accions preparatòries relatives a la promoció i protecció de les llengües, dialectes i cultures regionals i minoritaris en el pressupost 2002, i insistix que la Comissió garantixca que es faça un bon ús d'aquests fons i demana a la Comissió que trobe una base per a continuar el finançament de la promoció i protecció de les llengües, dialectes i cultures regionals i menys difoses;

8. Demana al Consell que garantixca que l'aplicació de l'article 22 de la Carta dels Drets Fonamentals s'incloga en l'ordre del dia de la pròxima Conferència intergovernamental;

9. Demana als estats membres que no ho hagen fet que signen i ratifiquen la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries;

10. Encarrega a la presidenta que transmeta la present resolució a la Comissió, al Consell, al Comité de les Regions i als diferents parlaments i assemblees dels estats membres, així com a l'Oficina Europea de les Llengües Menys Difoses.

Referències del Diari Oficial europeu:

(1) DO L 232 de 14.9.2000, p. 1.

(2) DO C 287 de 9.11.1981, p. 106.

(3) DO C 68 de 14.3.1983, p. 103.

(4) DO C 318 de 30.11.1987, p. 160.

(5) DO C 19 de 28.1.1991, p. 42.

(6) DO C 61 de 28.2.1994, p. 110.