Legislació lingüística - cdlpv

Informació d'Alfons Esteve i Gómez - Llistes Escriu-me (UV-EG)/Valencià (UPV)

Una nova sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana reconeix la unitat del català

El Tribunal Superior de Justícia valencià, en la sentència núm. 158/2005, d'11 de febrer, avala la plena legalitat del nom català aplicat a la llengua pròpia dels valencians. Aquest és el cinquè pronunciament consecutiu del tribunal en aquest sentit.

Aquesta sentència ha estat motivada pel recurs interposat per una opositora contra la Resolució d'11 de juny de 2003, del director general de personal de la Conselleria de Cultura i Educació en la qual s'excloïa la recurrent perquè aportava la titulació de Filologia Catalana per acreditar els coneixements lingüístics de valencià.

La sentència recull els arguments emprats pel màxim intèrpret de la Constitució espanyola, el Tribunal Constitucional, en sentència 75/1997, i per les quatre sentències recents (330/2004, 393/2004; 518/2004 i 677/2004, març-maig del 2004) del mateix Tribunal Superior de Justícia, precisament també contra la Generalitat Valenciana. Les sentències obliguen a admetre a la Generalitat Valenciana la titulació de Filologia Catalana com a acreditativa de coneixement de valencià en oposicions per a l'ensenyament secundari. En conseqüència, estableixen que la denominació català és vàlida com a equivalent de valencià no sols en l'àmbit universitari sinó també en l'administratiu.

Reproduïm dos dels fonaments jurídics més interessants:

Fonament jurídic tercer

[...] ahora bien, ya el Tribunal Constitucional, en Sentencia núm. 75/1997, de 21/Abril, abordó el tema ?desde la perspectiva de la autonomía universitaria? de si "la denominación 'lengua valenciana' empleada por el Estatuto de autonomía de la Comunidad tiene un carácter excluyente e impide el uso de cuales quiera otras" con referencia, obviamente, a la de 'lengua catalana'; y llegó a una conclusión negativa

Fonament jurídic quart

[...] procede hacer un pronunciamiento declarativo encaminado a impedir, por ser contraria a derecho, toda interpretación de las Bases a las que se ha hecho referencia, que conduzca al resultado de considerar que los aspirantes en posesión de la titulación de Licenciatura en Filología Catalana o de las homologadas a la misma, vienen obligados a someterse a la prueba obligatoria y eliminatoria de valenciano pues éstos quedan exentos de la mencionada prueba, en las mismas condiciones que los que estén en posesión de las titulaciones, certificados o diplomas que se enumeran en el anexo X de la convocatoria.

Entre aquestes certificacions figuren, per exemple, el títol de mestre de valencià o els certificats de grau mitjà i superior de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.