Eines de Llengua
Legislació lingüística
Administració local

bop núm. 41, 01.04.2008

En el Butlletí Oficial de la Província núm. 21, de data 14 de febrer de 2008, es va publicar l’anunci de l’aprovació inicial del Reglament de Toponímia Local de Vinaròs, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 11 de desembre de 2007. No havent-se presentat reclamacions ni suggeriments durant l’exposició, s’entén definitivament aprovat, per la qual cosa es procedeix a la publicació íntegra del Reglament.

L’alcalde, Jordi Romeu Llorach
Vinaròs, 27 de març de 2008

REGLAMENT DE TOPONÍMIA LOCAL DE VINARÒS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els noms que designen els llocs d’un territori tenen una funció alhora tècnica i cultural: tècnica perquè els referencien geogràficament i cultural perquè vehiculen informació sobre la cultura, la llengua o els costums d’aquells que els van anomenar.

En aquest sentit, la toponímia vinarossenca és un patrimoni col·lectiu que cal salvaguardar com a part del nostre patrimoni lingüístic i cultural.

L’Ajuntament de Vinaròs, amb la finalitat de defensar aquest patrimoni municipal i en la línia marcada per la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià i l’Ordre d’1 de desembre de 1993 la Conselleria d’Educació i Ciència, sobre l’ús de les llengües oficials en la toponímia, acorda l’aprovació del present Reglament de toponímia local.

CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Art. 1. Aquest Reglament té per objecte la defensa i la conservació de la toponímia vinarossenca, i vol evitar tant la seua desaparició com la inclusió de noms banals, híbrids, pejoratius o simplement comercials.

CAPÍTOL II
LA COMISSIÓ DE TOPONÍMIA

Art. 2. La Comissió de Toponímia és l’òrgan d’assessorament, consulta i proposta en matèria de fixació dels topònims locals.

Art. 3. Aquesta Comissió s’integra pels membres següents:

a) l’alcalde, o el regidor en qui delegue
b) un tècnic de l’Arxiu Municipal
c) un tècnic del Gabinet de Normalització Lingüística
d) un tècnic d’Urbanisme
e) un representant del Consell Vinarossenc de Cultura
La Comissió pot comptar amb l’assessorament de persones expertes en toponímia local.

Art. 4. L’alcalde, o el regidor en qui delegue, actuarà com a president de la Comissió i queda facultat per a prendre els acords necessaris per a la consecució dels objectius.

La Comissió triarà d’entre els seus membres el que faça les funcions de secretari, que s’encarregarà d’alçar l’acta corresponent de cada reunió.

Art. 5. Són funcions de la Comissió de Toponímia:

a) Vetllar per la conservació dels noms històrics o tradicionals de partides, camins, trams urbans de carreteres i vies pecuàries, carrers, places i altres vies urbanes i interurbanes, masos, sénies, finques, edificis catalogats i altres construccions d’interés.
b) Proposar criteris per a la determinació i fixació de la toponímia local.
c) Regular la denominació de noves construccions.
d) Proposar i emprendre mesures per a la difusió de la toponímia oficial.
e) Resoldre els confl ictes que puguen sorgir en relació amb la toponímia local.

CAPÍTOL III
ÀMBIT D’APLICACIÓ

Art. 6. L’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament afecta el terme municipal de Vinaròs, especialment:


a) partides, camins
b) trams urbans de carreteres i vies pecuàries
c) carrers, places i altres vies urbanes
d) masos, sénies i finques
e) edificis catalogats o en vies de catalogació
f) cases i urbanitzacions de nova construcció dins i fora de l’àrea urbana
g) altres edificis i construccions d’interés

CAPÍTOL IV
CRITERIS D‘APLICACIÓ

Art. 7. La Comissió de Toponímia ha de proposar al Ple de la Corporació l’aprovació d’una llista, un recull dels topònims locals desglossats d’acord amb els apartats de l’article anterior. Aquesta relació tindrà la consideració de toponímia oficial i recollirà les variacions i les noves denominacions que es puguen produir.

Art. 8. Aquests topònims només poden ser modificats amb un informe favorable de la Comissió.

Art. 9. Quan es tracte d’una nova via pública o construcció, s’han de tindre en compte els criteris següents:


a) L’antiga toponímia, sovint rural, que la nova construcció ocultarà.
b) Els noms de la terra, que siguen formes genuïnes, que no sonen estranyes a la llengua.
c) El nom del camp o de la família (incloent-hi noms, renoms, cognoms i malnoms), o qualsevol altre element característic de l’entorn, on s’ubique la nova via pública o construcció.
d) Les sèries lèxiques ja existents que sovint caldrà continuar.

Art. 10. En cas que la nova via pública o construcció s’ubique al costat d’una construcció més antiga, un mas, una sénia, una finca o una via, i l’oculte o la substituïsca, s’han d’adoptar fórmules que hereten o recorden el nom antic.

Són admissibles fórmules del tipus: «urbanització de l’antiga sénia de...», «carrer del Camí de...», «cases noves de...» i altres semblants.

CAPÍTOL V
PROCEDIMENT I REQUISITS

Art. 11. El mateix Ajuntament pot iniciar d’ofici el procediment per a la determinació i per al canvi de denominació d’edificis d’interés públic, amb la redacció prèvia d’una memòria que justifique la proposta.

Art. 12. El procediment per a la determinació i per al canvi de denominació d’edificis particulars es pot iniciar a petició del titular de la finca. En aquest cas, el particular ha de presentar una instància en què justifique els motius de la seua petició i la proposta de nova denominació, que haurà d’ajustar-se als criteris establerts en aquest Reglament.

Art. 13. L’aprovació de noves denominacions o el canvi de denominacions correspon al Ple de la Corporació i requereix, en tots el casos, l’informe favorable de la Comissió de Toponímia.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

El recull de toponímia local, una vegada aprovat pel Ple de la corporació, es publicarà al BOP i es notificarà als organismes oficials pertinents. S’ha de procedir de la mateixa manera amb les modificacions recollides durant l’any.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

La Comissió de toponímia, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquest Reglament, ha d’elaborar el recull de toponímia local, que, una vegada sotmés a l’aprovació de l’Ajuntament en Ple, tindrà la consideració de toponímia oficial.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogada, amb la promulgació d’aquest Reglament, la normativa municipal que puga contravenir les normes aquí contingudes.