Legislació lingüística - cdlpv

Administració local

REGLAMENT DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA AJUNTAMENT DE XIRIVELLA

(BOP València núm. 97, de 24 d'abril de 1994)

Article 1

El valencià és la llengua pròpia del municipi de Xirivella. Tots els ciutadans tenen dret a conéixer-la i a usar-la oralment i per escrit en les instàncies públiques.

Article 2

Els objectius d’aquest reglament són els següents:

a) Fer efectiu el dret de tots els ciutadans a conéixer i a usar el valencià.

b) Promoure la seua recuperació i fomentar-ne l’ús en tots els àmbits de la vida ciutadana.

c) Fer efectiu l’ús oficial del valencià, com a llengua pròpia de l’Administració local i del municipi.

d) Normalitzar l’aplicació del valencià en l’àmbit de l’Administració local de l’Ajuntament de Xirivella.

e) Estimular la presa de consciència col·lectiva quant a la potenciació ètica del fet idiomàtic valencià en tots els àmbits socials.

Article 3

1. Els acords que aprove l’Ajuntament de Xirivella i que es publiquen o tinguen publicitat, hauran de redactar-se preferentment en valencià, fins a completar progressivament el procés de normalització idiomàtica.

2. Tindran plena eficàcia administrativa i jurídica oficial tots els documents impresos i els formularis redactats en valencià.

Article 4

La redacció de tots els documents públics es farà preferentment en valencià, fins a la plena normalització com a llengua pròpia de l’Administració i del municipi. Tanmateix, es garantirà el dret dels ciutadans a dirigir-se a l’Ajuntament en qualsevol de les dues llengües oficials, valencià i castellà, oralment i per escrit, i a obtenir-ne resposta en la llengua utilitzada.

Article 5

1. Per a garantir les exigències lingüístiques legals i socials, el personal al servei de l’Administració local (o els òrgans que en depenguen) haurà de posseir un coneixement lingüístic simètric (valencià-castellà) adequat a les funcions que han d’exercir, que faça possible atendre el ciutadà en la llengua que aquest sol·licite.

2. L’Ajuntament, d’acord amb el paràgraf 5.1. demanarà a les bases de convocatòries per a la provisió de places en l’Administració Local, el coneixement dels idiomes oficials. El nivell de les proves a realitzar i la seua puntuació haurà d’estar d’acord amb el lloc de treball a ocupar.

Article 6

1. L’Ajuntament de Xirivella haurà de promoure i utilitzar el valencià en totes les dependències municipals centrals i en totes les descentralitzades de l’Ajuntament: serveis culturals (Biblioteca, Agència de Lectura, Casa de la Cultura...), serveis educatius i esportius (Gabinet Psicopedagògic, Escoles de Coral, Teatre i Música, Servei Municipal d’Esports, Emissora Municipal...), empreses arrendatàries de serveis públics, serveis assistencials, festes locals, etc. Així mateix, es promourà el valencià en els mitjans de comunicació propis (Butlletí d’Informació Municipal, ràdio, etc.), fins assolir una normalització total.

2. Les inscripcions o retolacions que identifiquen bens de propietat municipal tals com vehicles, maquinària, immobles o utillatge en general, s’escriuran únicament en la forma oficial valenciana.

3. La promoció i difusió de les activitats municipals mitjançant anuncis en diaris, revistes i altres publicacions, cunys radiofònics, fullets, catàlegs, publicitat, memòries, plànols, etc., es faran en valencià.

4. En les activitats recreatives organitzades per l’Ajuntament i especialment les que es fan amb motiu de fires, actuacions, grups teatrals i altres actuacions anàlogues, el valencià tindrà una presència adequada a l’esperit i a les normes del Reglament de Normalització Lingüística. El paràgraf anterior també s’aplicarà als serveis de megafonia instal·lats amb motiu d’aquelles activitats.

5. La producció editorial de l’Ajuntament es farà com a norma general en valencià.

Article 7

1. Així mateix, informarà i assessorarà totes les entitats públiques o privades perquè col·laboren activament en la ràpida difusió de l’ús del valencià.

2. Totes aquelles publicacions d’entitats i aquelles publicitats que es facen per qualsevol mitjà de comunicació, cartells, ràdio i que compten amb al col·laboració i el patrocini de l’Ajuntament de Xirivella, si estan redactades íntegrament en valencià, podran comptar amb l’ajuda econòmica preferent.

Article 8

tots els topònims del terme i els noms de les vies públiques es retolaran únicament en valencià. En els indicadors d’informació pública podrà valorar-se la conveniència d’utilitzar altres llengües.

Article 9

L’Ajuntament ha de propiciar i mantenir les relacions entre les institucions dels diversos territoris en procés de normalització lingüística, amb l’objectiu d’intercanviar experiències i avançar conjuntament en el camí de la normalització.

1. L’Ajuntament demanarà a les administracions públiques radicades a la Comunitat Valenciana que tota la documentació que li remeten estiga redactada preferentment en valencià.

2. L’Ajuntament instarà els organismes que hagen de col·locar rètols o indicacions al terme municipal perquè ho facen oficialment en valencià.

3. Els escrits que siguen adreçats a les autonomies catalana i balear es faran prioritàriament en valencià, per tal com la llengua és comuna.

Article 10

Es crearà l’Oficina de Normalització Lingüística, els objectius de la qual seran els següents:

1. Planificar les actuacions i activitats encaminades a la progressiva normalització del valencià.

2. Assessorar i corregir textos presentats pels diversos ens públics o privats.

3. Organitzar cursos de reciclatge permanent per als funcionaris i empleats públics, com també per a altres col·lectius que ho necessiten i que ho sol·liciten formalment.

4. Assessorar i animar els funcionaris en l’ús del valencià. De la mateixa manera, aquests treballadors faran també les funcions d’assessorament, animació i traducció per als ciutadans que ho requerisquen en el context del Servei Municipal de Normalització Lingüística.

5. Assessorar, preparar i proposar la necessitat i la baremació dels exercicis de valencià a realitzar en les proves d’accés de les convocatòries públiques a l’Ajuntament.

6. Informar els ciutadans sobre les ajudes per al foment del valencià, procedents de la Generalitat i altres administracions. Es facilitaran els tràmits a totes les persones interessades a beneficiar-se amb aquestes ajudes.

7. Fomentar i dur a terme activitats i campanyes per a l’ús del valencià.

8. Tenir com a funció bàsica el compliment i el desenvolupament d’aquest reglament.

L’Oficina de Normalització Lingüística assumeix al planificació, l’organització, la coordinació, la supervisió del procés d’aplicació d’aquesta normativa i ha d’informar anualment el Ple, sobre l’estat d’aquesta aplicació.

L’aplicació d’aquest reglament es posarà en marxa una vegada aprovat pel Ple.

Article 11

1. Sota la presidència de l’alcalde es convocaran els diversos agents que intervenen directament en el procés normalitzador (els caps de les àrees municipals, representants dels mitjans de comunicació local o comarcal, representants de l’ensenyament, representants de les entitats culturals i esportives, representants dels comerç i l’empresa, etc.). per a comunicar les propostes de la Comissió de Cultura i recollir els suggeriments dels diversos col·lectius encaminats a la normalització idiomàtica. Així mateix, en aquestes reunions s’informarà oportunament sobre les ajudes per al foment del valencià.

2. Des de l’alcaldia es vetlarà perquè en l’àmbit de l’administració local es complisca aquest reglament i les resolucions que s’hi prenguen.

Article 12

Per a dur a terme totes les funcions i tasques assignades a l’Oficina, aquesta serà dotada, inicialment, amb l’ajuda d’altres administracions, pels mitjans humans i materials següents:

a) Assessors tècnics en normalització lingüística i el professorat que calga segons les demandes i disposicions econòmiques pressupostàries.

b) Equip informàtic.

c) Infraestructura material.

Article 13

L’Ajuntament de Xirivella haurà de comptar amb la suficient consignació pressupostària per tal de fer realitat les tasques i els objectius propis de l’Oficina de Normalització Lingüística i del present reglament.

Article 14

Aquest reglament es complementa amb un annex titulat Pla d’Actuació, en el qual es fixen els criteris que cal seguir per tal de guiar el procés normalitzador que estableix aquest reglament.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions municipals que s’oposen al present reglament.

Xirivella, novembre de 1992