Legislació lingüística - cdlpv

Administració local

REGLAMENT MUNICIPAL PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DEL MUNICIPI DE XÀTIVA

(BOP núm. 51, d'1 de març de 1989)

PREÀMBUL

Des de l'any 1979, data de les primeres corporacions democràtiques, molts ajuntaments, i entre ells el de Xàtiva, vénen utilitzant el valencià com a mitjà de comunicació oral i, en múltiples ocasions, escrita. Tal és el cas de les publicacions municipals, convocatòries, actes de comissions, decrets i bans de l'Alcaldia, així com escrits a institucions valencianes i a particulars. Sempre amb la voluntat de retornar al nostre poble un dels més importants signes d'identitat, com n'és la llengua.

Ara, cal donar un pas més endavant, tot i creant un reglament que, recollint el que disposa l'Estatut d'Autonomia i la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, done compliment al seu contingut en la matèria esmentada.

Article 1.

1. El present reglament té per objecte aplicar a l'àmbit d'actuació municipal de l'Ajuntament de Xàtiva el que disposa l'article seté de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la Llei de les Corts Valencianes 4/83 d'Ús i Ensenyament del Valencià.

2. Els objectius del present reglament són els següents:

a) Fer efectiu el dret de tots els ciutadans a conéixer i usar el valencià.

b) Protegir la seua recuperació i fomentar-ne l'ús en tots els actes de la vida ciutadana.

c) Donar efectivitat a l'ús oficial del valencià.

d) Normalitzar l'ús del valencià en l'àmbit de l'administració local de l'Ajuntament de Xàtiva.

Article 2.

1. Tots els xativencs tenen dret a conéixer el valencià i a usar-lo oralment i per escrit en les instàncies públiques, amb plens efectes administratius i jurídics.

2. Les manifestacions de pensament o de voluntat i els actes orals o escrits, públics o privats, no podran donar lloc a cap mena de discriminació si són expressats totalment o parcialment en valencià, i produiran plens efectes administratius o jurídics iguals com si fossen expressats en castellà. Per tant, i pel que fa a l'eficàcia, no podran ser objecte de cap mena de dificultat, d'ajornament, de requeriment de traducció ni de cap altra exigència.

Article 3.

1. Els acords que aprove l'Ajuntament de Xàtiva, als qual es done publicitat, s'hauran de redactar en valencià i/o castellà, quan així estiga disposat.

2. Tots els documents, impresos i formularis municipals redactats en valencià tindran eficàcia administrativa i jurídica oficial.

Article 4.

1. La redacció de tots els documents públics es farà en valencià i/o castellà, quan així estiga disposat.

2. En els expedients iniciats a instància de part, l'administració municipal de l'Ajuntament de Xàtiva comunicarà discrecionalment allò que els afecte en valencià.

3. En els expedients iniciats d'ofici es procedirà igualment.

Article 5.

1. Els serveis públics que tinguen relació directa amb el públic hauran d'estar atesos per funcionaris que tinguen un coneixement suficient de valencià per tal d'atendre amb normalitat la funció que el siga encomanada.

Article 6.

1. L'Ajuntament de Xàtiva demanarà a les altres administracions públiques –Diputació Provincial i Generalitat– que tota la documentació que li remeten estiga redactada en valencià.

Article 7.

1. L'Ajuntament de Xàtiva ha de promoure el valencià en els mitjans i canals de comunicació propis, tals com el Butlletí Municipal d'Informació, els anuncis publicitaris els bans, els avisos de megafonia, etc. fins a assolir una normalització total.

2. La producció editorial de l'Ajuntament de Xàtiva es farà, com a norma general, íntegrament en valencià.

Article 8.

1. En el marc de les seues atribucions, l'Ajuntament de Xàtiva podrà subvencionar o bonificar les activitats de tota mena relacionades amb el foment del valencià, com ara els cursos de valencià per a adults, o qualsevol altra manifestació social de normalització lingüística.

2. Totes aquelles publicitats que es facen per qualsevol mitjà de comunicació, cartells, ràdio, premsa, que compten d'una manera o d'altra amb la col·laboració i el patrocini de l'Ajuntament de Xàtiva, si estan redactades íntegrament en valencià tindran una ajuda econòmica preferent.

3. L'Ajuntament de Xàtiva bonificarà les taxes i els impostos municipals que tinguen relació amb la normalització lingüística i el foment del valencià.

Article 9.

1. A les bases de convocatòria per a l'accés a càrrecs, ocupacions i funcions públiques, l'Ajuntament de Xàtiva exigirà el coneixement del valencià de forma obligatòria, tot i que no eliminatòria, per tal que puguen realitzar-se les funcions públiques, d'acord amb els principis d'ús del valencià prevists en aquest reglament.

2. Als efectes de l'apartat anterior, l'Ajuntament de Xàtiva haurà d'indicar els llocs de treball per al quals és preceptiu el coneixement del valencià, així com el nivell que exigirà en cada convocatòria.

Article 10.

1. Per tal d'actualitzar els coneixements dels funcionaris i treballadors que conformen actualment la plantilla de l'Ajuntament de Xàtiva, s'organitzaran cursos de reciclatge permanents, als quals hauran d'assistir dins l'horari laboral aquells funcionaris que ocupen determinats llocs de treball qualificats en relació amb el coneixement del valencià.

2. A tal fi, i durant el període que es considere necessari, l'Ajuntament de Xàtiva dotarà la plaça i contractarà la figura del corrector-traductor-professor de valencià, perquè ensenye i anime els funcionaris i corregesca, assessore i traduesca la documentació administrativa municipal.

3. De la mateixa manera, aquest treballador/s farà també les funcions d'assessorament, animació i traducció per als ciutadans que ho requeresquen, en el context d'un Gabinet Municipal de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Xàtiva.

4. L'Ajuntament de Xàtiva informarà i assessorarà totes les entitats públiques i privades per tal que col·laboren activament en la ràpida difusió de l'ús del valencià en les retolacions, els anuncis i els impresos de tota mena, així com en les comunicacions orals.

5. L'Ajuntament de Xàtiva encetarà una campanya publicitària per tal de difondre i animar l'ús del valencià en tots els nivells i casos de la vida quotidiana xativenca.

Article 11.

1. Tots els topònims del terme municipal de Xàtiva tindran com a única forma oficial la valenciana, sempre que siga tradicional i acceptades per l'ús.

Article 12.

1. Els rètols, cartells i indicacions existents als immobles, dependències i serveis municipals hauran d'estar escrits en valencià.

2. Les inscripcions o retolacions que identifiquen béns de propietat municipal, tals com vehicles, maquinària, immobles o utillatge en general s'escriuran en valencià.

Article 13.

1. Els rètols de la via pública destinats a informar els transeünts, la col·lació dels quals siga competència municipal, seran redactats en valencià.

2. L'Ajuntament instarà als altres organismes que hagen de col·locar rètols o indicacions dins del terme de Xàtiva perquè els escriguen en valencià i respecten la toponímia original valenciana.

Article 14.

1. L'Ajuntament de Xàtiva haurà de comptar amb consignació pressupostària suficient per a realitzar les tasques i els objectius propis de la normalització lingüística marcats en aquest reglament.

El que es fa públic a efectes d'informació pública i audiència als interessats pel termini de trenta dies per a la presentació de reclamacions i suggerències, atés el que preceptua l'article 49 de la vigent llei 7/85, de 2 d'abril.

En el supòsit de no presentar-ne cap reclamació contra l'esmentat reglament, s'entendrà que amb la seua publicació íntegra s'aprova també definitivament, tal i com preveu l'article 70.2 de la pròpia llei.

Xàtiva, 6 de febrer de 1998

L'alcalde, Josep Miquel Calabuig Adrià