Legislació lingüística - cdlpv

Administració local

REGLAMENT DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE VINARÒS

(BOP Castelló núm. 84, de 10 de juliol de 1999)

Article 1

1. El valencià és la llengua pròpia del municipi de Vinaròs. Tots els seus ciutadans i ciutadanes tenen el dret a conéixer-lo i usar-lo oralment o per escrit en les instàncies públiques.

Article 2

Els objectius d'aquest Reglament són els següents:

a) Fer efectiu el dret de tota la ciutadania a conéixer i usar el valencià.

b) Promoure la recuperació del valencià i fomentar-ne l'ús en tots els àmbits de la vida ciutadana.

c) Fer efectiu l'ús oficial del valencià, com a llengua pròpia de l'Administració local i del municipi de Vinaròs.

d) Normalitzar l'aplicació del valencià en l'àmbit de l'administració local de l'Ajuntament de Vinaròs.

e) Estimular la presa de consciència col·lectiva quant a la potenciació ètica del valencià en tots els àmbits socials.

Article 3

1. Els acords que aprove l'Ajuntament de Vinaròs i que siguen publicats o se'ls done publicitat, s'hauran de redactar també en valencià fins a completar progressivament el procés de normalització idiomàtica.

2. Tindran plena eficàcia administrativa i jurídica oficial tots els documents, impresos i formularis redactats en valencià.

Article 4

La redacció de tots els documents públics es farà, preferentment, en valencià fins a la plena normalització, com a llengua pròpia de l'Administració i del municipi. Tanmateix es garantiran els drets dels ciutadans i ciutadanes a adreçar-se a l'Ajuntament en qualsevol de les llengües oficials (valencià i castellà) oralment i per escrit, i a obtenir-se resposta en la llengua utilitzada.

Article 5

1. Per a garantir les exigències lingüístiques legals i socials, el personal al servei de l'Administració local (o òrgans que en depenen) haurà de posseir el coneixement lingüístic simètric (valencià-castellà) adequat a les funcions que ha d'exercir, que faça possible d'atendre el ciutadà en la llengua que aquest sol·licite.

2. L'Ajuntament, d'acord amb el paràgraf 5.1, demanarà a les bases de convocatòries per a la provisió de places a l'Administració local, el coneixement dels idiomes oficials. El nivell de les proves que cal realitzar i la seua puntuació hauran d'estar d'acord amb el lloc de treball que s'ocupe.

Article 6

1. L'Ajuntament de Vinaròs haurà de promoure i utilitzar el valencià en totes les dependències municipals ja sia centrals o descentralitzades (Biblioteca, Arxiu, Serveis Socials, Patronat Municipal d'Esports, Acadèmia de Música, et.) empreses municipals de servies públics, serveis assistencials, estes locals, etc.

Així mateix, es promourà el valencià en els mitjans de comunicació propis (Setmanari Vinaròs), fins a assolir una normalització total.

2. Les inscripcions o retolacions que identifiquen béns de propietat municipal tals com vehicles, maquinària, immobles o utillatge en general, s'escriuran únicament en la forma oficial valenciana.

3. La promoció i difusió de les activitats municipals mitjançant anuncis en diaris, revistes i altres publicacions, falques radiofòniques, comunicats per megafonia, cartells, catàlegs, publicitat, memòries, plànols, etc. es faran en valencià.

4. La producció editorial de l'Ajuntament es farà, com a norma general, íntegrament en valencià.

Article 7

1. En el marc de les seues atribucions, l'Ajuntament de Vinaròs subvencionarà les activitats d'entitats, associacions o empreses públiques o privades que empren el valencià. Així mateix, informarà i assessorarà totes les entitats públiques o privades perquè col·laboren activament en la ràpida difusió de l'ús del valencià.

2. Totes aquelles publicacions d'entitats i aquelles publicitats que es facen per qualsevol mitjà de comunicació: cartells, ràdio, si estan redactades íntegrament en valencià, podran comptar amb una ajuda econòmica preferent.

Article 8

Tots els topònims del terme i els noms de les vies públiques es retolaran únicament en valencià. En els indicadors d'informació pública es podrà valorar la conveniència d'utilitzar altres llengües.

Article 9

1. L'Ajuntament de Vinaròs demanarà a les administracions públiques radicades a la Comunitat Valenciana que tota la documentació que li remeten estiga redactada, preferentment en valencià.

2. L'Ajuntament instarà els organismes que hagen de col·locar rètols o indicacions al terme municipal de Vinaròs perquè ho facen en valencià.

3. Els escrits que siguen adreçats a les autonomies catalana i balear es faran en valencià per tal com la llengua és comuna.

Article 10

Els objectius del Gabinet de Normalització Lingüística seran els següents:

a) Planificar les actuacions i activitats encaminades a la progressiva normalització del valencià.

b) Assessorar i corregir textos presentats pels diversos ens públics o privats.

c) Organitzar cursos de reciclatge permanents per als funcionaris i empleats públics, com també per a altres col·lectius que ho necessiten. A més dels cursos d'ensenyament general caldrà planificar-ne d'específics (administratiu, mitjans de comunicació, llenguatge comercial i textos jurídics) d'acord amb les necessitats existents.

d) Assessorar, preparar i proposar la necessitat i la baremació dels exercicis de valencià que es realitzen en les proves d'accés de les convocatòries públiques a l'Ajuntament.

e) Informar els ciutadans sobre les ajudes per al foment del valencià, procedents de la Generalitat i d'altres administracions. Es facilitaran els tràmits a tota persona interessada a beneficiar-se amb aquestes ajudes.

f) Fomentar i dur a terme activitats i campanyes per a l'ús del valencià.

g) Tenir com a funció bàsica el compliment i desenvolupament d'aquest Reglament dintre de les normes lingüístiques de la Universitat.

Article 11

El Gabinet de Normalització Lingüística s'ubicarà en dependències municipals.

Article 12

1. El Gabinet de Normalització Lingüística serà dotat amb una partida específica al pressupost municipal ordinari, suficient per a desenvolupar els programes que ha de realitzar i cobrir les despeses tant materials com humanes necessàries per al seu bon funcionament.

2. Els pressupostos anuals de la Corporació contemplaran una quantia personal sobre la partida anterior per tal de subvencionar les activitats recollides en l'article 7 i de conformitat amb la corresponent convocatòria pública anual d'ajudes.

Article 13

Per dur a terme les funcions i tasques assignades, el Gabinet serà dotat amb els mitjans humans i materials (mínims) següents:

a) Una persona que estiga en possessió del grau superior de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, que desenvoluparà la seua tasca com a tècnic lingüístic durant un període de promoció no superior a tres anys, fins a la convocatòria de concurs públic.

b) Equip informàtic, bibliografia de consulta i subscripció a publicacions oficials i professionals especialitzats.