Legislació lingüística - cdlpv

Administració local

Ho hem corregit una mica

Edicte de l'Excel·lentíssim Ajuntament de València sobre Reglament municipal sobre ús i normalització del valencià al municipi de València.

Dissabte, 14 de Maig de 2005 - BOPV 113

EDICTE

Elevat a definitiu, per no haver-se formulat reclamaciones, l'acord d'aprovació provisional del següent reglament, es procedeix a la seua publicació íntegra:

Reglament sobre l'ús i la normalització del valencià al municipi de la ciutat de València:

Capítol primer
Dels principis generals

Article 1

1. El present Reglament té per objecte genèric el desenvolupament i l'aplicació en l'àmbit d'actuació municipal de l'Ajuntament de la Ciutat de València, allò que disposa l'article seté de l'Estatut d'Autonomia i la Llei de les Corts Valencianes 4/1983, d'Ús i Ensenyament del Valencià.


a) Fer efectiu el dret de tots els ciutadans i ciutadanes de conéixer i usar el valencià.
b) Establir el valencià com a llengua usual de l'Ajuntament de la Ciutat de València i la seua Administració Municipal, tot fixant el marc de les obligacions específiques que se'n deriven per als seus regidors i empleats públics.
c) Protegir la seua recuperació i fomentar-ne l'ús en tots els actes de la vida ciutadana.
d) Donar efectivitat a l'ús normal i oficial del valencià.
e) Normalitzar la situació del valencià en l'àmbit de l'Administració Local de la Ciutat de València, entitats i institucions dependents d'aquesta.

Article 2

1. El valencià és la llengua pròpia del municipi de València. Tots tenen el dret a conéixer-lo i a usar-lo oralment i per escrit, davant les instàncies públiques, amb plens efectes administratius i jurídics. I els funcionaris tenen l'obligació de conéixer-lo i usar-lo.

2. Les manifestacions de pensament o de voluntat i els actes orals o escrits, públics o privats, no podran donar lloc a cap mena de discriminació, si són expressats totalment o parcial en valencià, i produiran plens efectes administratius i jurídics.

El valencià, com a llengua pròpia de la Ciutat de València, ho és també de la seua Administració Local i de les entitats i institucions públiques dependents d'aquesta.

Capítol segon
De l'ús del valencià

Article 3. De l'ús oral

1. Tot el personal de l'Ajuntament de la Ciutat de València procurarà usar preferentment el valencià en les seues relacions de treball amb qualsevol/vulla funcionari/ària o empleat públic de l'Ajuntament, amb la resta d'administracions valencianes i en les sessions dels òrgans de govern i altres òrgans complementaris.

2. Les manifestacions orals dels ciutadans es formalitzaran en la llengua lliurement emprada per aquests.

Article 4. De l'ús escrit

1. D'acord amb les normes d'ús del valencià de la Generalitat Valenciana, tots els acords que adopte l'Ajuntament de València es redactaran preferentment en valencià, tot tenint validesa i eficàcia jurídica oficial plenes. Així mateix, tindran eficàcia jurídica i administrativa els documents, els impresos i els formularis en valencià emprats per l'Ajuntament en la seua actuació.

2. En aquest sentit, les actes de les sessions de Ple o de qualsevol òrgan de l'Ajuntament es redactaran i traslladaran al Llibre d'Actes en valencià.

Article 5. Documentació administrativa interna

Les convocatòries a les sessions dels òrgans de govern i dels altres òrgans, així com les comissions informatives, els ordres del dia, les actes i la resta d'escrits i documentació dirigida als/a les regidors/es o personal de l'Ajuntament es faran en valencià, tret d'aquells que demanen expressament la seua traducció. En aquest últim cas es farà en les dues llengües.

Article 6. Documentació administrativa externa

1. Els escrits i les comunicacions que hagen de tenir efectes fora del terme municipal de València, i dins l'àmbit geogràfic de la Comunitat Valenciana, seran redactats en valencià, tret dels territoris anomenats com a de predomini lingüístic castellà en l'article 36 de la Llei 4/1983, de 23 de noviembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià, que també ho seran en castellà.

2. En el cas que els efectes es produesquen fora del territori de la Comunitat Valenciana, seran redactats en castellà, sense perjudici que també ho siguen en valencià.

Article 7. Documentació administrativa dirigida als ciutadans

1. En les actuacions administratives d'ofici o a instància de part, les notificacions, comunicacions i qualsevol altra actuació que afecte als/a les ciutadans/es, es faran en valencià sempre que l'interessat no haja indicat expressament la utilització del castellà.

2. En els casos que siga oportú, tot i que el valencià siga la primera llengua, hi haurà la traducció al castellà.

3. L'Ajuntament de la Ciutat de València podrà requerir que els estudis, projectes i treballs anàlegs que encarregue a tercers li siguen lliurats en valencià.

Article 8. L'actuació administrativa dels ciutadans

Tindran plena validesa i eficàcia jurídica els escrits presentats en valencià els quals no podran ser objecte de cap mena de dificultat, d'ajornament, de requeriment de traducció ni de cap altra exigencia.

Article 9. Registres administratius

Els registres administratius de l'Ajuntament seran en valencià. Les inscripcions o els assentaments que s'hagen de realitzar es faran en la llengua sol·licitada pels interessats, en la qual s'haja redactat o atorgat el document que s'ha d'assentar.

Article 10

Les màquines d'escriure, equips informàtics i tot el material adquirit per a ser emprat per l'Ajuntament s'haurà d'adaptar en la màxima mesura possible i ser útil per a l'ús preferencial del valencià.

Capítol tercer
Del Gabinet de Normalització Lingüística

Article 11

1. Com a suport tècnic de l'aplicació d'aquest Reglament, l'Ajuntament de la Ciutat de València crearà un Gabinet de Normalització Lingüística, depenent de l'Alcaldia, el qual tindrà les següents funcions:


a) Proposar accions de sensibilització pel que fa a l'ús del valencià a tots els àmbits de la vida ciutadana i, especialment, a l'àmbit intern de l'Administració Municipal.
b) Dur a terme anàlisis i seguiments sociolingüístics.
c) Realitzar un servei públic intern d'assessorament lingüístic.
d) Exercir la direcció dels cursos municipals de valencià.
e) Dinamitzar l'ús del valencià.
f) Altres funcions que li siguen encomanades dins del seu àmbit d'actuació.

2. De la mateixa manera, aquest Gabinet Municipal farà també les funcions d'assessorament, animació i traducció, per als ciutadans i ciutadanes que ho requeresquen, així com fomentarà l'ús del valencià a les activitats professionals, mercantils, laborals, sindicals, polítiques, recreatives, artístiques i associatives.

Capítol quart
De la promoció del valencià

Article 12

1. En el marc de les seues atribucions, aquest Ajuntament subvencionarà o bonificarà les activitats de tota classe relacionades amb el foment del valencià o qualsevol altra manifestació social d'actuació preferencial del valencià en el territori municipal.

2. L'Ajuntament informarà i assessorarà totes les entitats públiques i privades, perquè col·laboren activament en la ràpida difusió de l'ús del valencià en les retolacions, anuncis, impresos de tota classe, i en les comunicacions orals i escrites.

Capítol cinqué
Dels llocs de treball i el personal

Article 13

1. L'Ajuntament organitzarà cursos d'aprenentatge i perfeccionament del valencià per a tot el personal de l'Ajuntament que no tinga els coneixements necessaris per exercir les seues funcions.

2. L'Ajuntament crearà les places de dinamitzadors lingüístics que calguen, perquè ensenyen, assessoren, dinamitzen l'ús del valencià i animen el personal de l'Ajuntament a corregir i traduir la documentació administrativa municipal, així com totes aquelles del Gabinet Municipal de Normalització Lingüística.

3. En les bases de la convocatòria per a l'accés a la funció pública local o llocs de treball laborals, l'Ajuntament valorarà el coneixement del valencià, tant oral com escrit, per tal que puguen realitzar les funcions públiques, d'acord amb els principis d'ús del valencià previstos en aquest Reglament.

4. Als efectes de l'apartat anterior, l'Ajuntament podrà indicar els llocs de treball on és preceptiu el coneixement oral i escrit del valencià.

Article 14

1. Els llocs de treball que tinguen relació directa amb el públic hauran d'estar ocupats per personal que tinga coneixements suficients de valencià oral i escrit, per atendre amb normalitat la funció que els siga encomanada. Aquest coneixement es justificarà amb les corresponents certificacions oficials.

2. D'acord amb el que disposa l'article 13.1 d'aquest Reglament, l'Ajuntament propiciarà l'ensenyament del valencià al seu personal.

Capítol sisé
Dels mitjans de comunicació

Article 15

1. L'Ajuntament de la Ciutat de València promourà l'ús preferencial del valencià en els mitjans i canals de comunicació propis, tals com el butlletí d'informació municipal, els anuncis publicitaris, els bans, els avisos per megafonia, etc., fins a assolir una normalització total. Aquesta prescripció és igualment aplicable a tots els organismes autònoms i empreses municipals, com l'EMT, el Palau de la Música, el Palau de Congressos, la Junta Central Fallera, la Fundació Municipal d'Esports, la Fundació Municipal de Cine, etc.

2. La producció editorial de l'Ajuntament es farà, com a norma general, en valencià.

3. Es ratifica el costum centenari de proclamar els Bans en valencià. Hi haurà, però, les traduccions al castellà que calguen per tal de satisfer els ciutadans que desitgen la versió castellana.

Capítol seté
De la toponímia i la senyalització

Article 16

1. Tots els topònims del terme municipal tenen com a forma oficial la valenciana, que és la tradicional, la històrica i la correcta.

2. Tots els noms de carrers, places, avingudes i, en general, qualsevulla denominació que servesca per a indicar un indret o espai determinat dins del territori municipal, així com la toponímia menor del terme municipal, tenen com a forma oficial la valenciana.

Article 17

1. Els rètols, cartells i indicacions existents en els immobles, dependències i serveis municipals hauran d'estar escrits en valencià.

2. En les inscripcions o retolacions que identifiquen béns de propietat municipal, tant vehicles com immobles o utillatge en general, es procedirà de la mateixa manera.

3. Els rètols de la via pública destinats a informar els transeünts, l'elaboració dels quals siga competència municipal, seran redactats preferentment en valencià.

Disposicions addicionals

Primera

L'Ajuntament de València comptarà amb consignació pressupostària per a facilitar les tasques i els objectius propis d'actuació preferencial del valencià.

Segona

L'Ajuntament de València posarà els mitjans per a motivar el personal per tal que use el valencià en el seu treball.

Tercera

La Comissió de Govern d'aquest Ajuntament, prèvia tramitació en la Comissió de Cultura, prendrà les mesures adequades per a la consecució d'allò previst en aquest Reglament.

Quarta

L'aplicació del present Reglament, pel que fa al personal de l'Ajuntament, s'encomanarà als caps dels òrgans, tant d'Administració General com d'Administració Especial.

Cinquena

Les mesures que s'han de prendre gaudiran de l'orientació tècnica del Gabinet de Normalització Lingüística, i s'executaran amb la participació dels representants del personal de l'administració municipal.

Disposició transitòria

Tot allò disposat en aquest Reglament s'haurà de complir en el termini de tres anys.

Contra l'acord esmentat, que és definitiu en la via administrativa, i d'acord amb allò que estableix la Llei Reguladora del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, podrà vosté interposar recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de València, dins del termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte.

Tot això, sense perjudici que es puga presentar qualsevol altre recurs o acció que s'estime procedent.


València, 24 de gener del 2005
El secretari general del Ple