Legislació lingüística - cdlpv

Administració local

REGLAMENT SOBRE L'ÚS I LA NORMALITZACIÓ DEL VALENCIÀ AL MUNICIPI DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA

Capítol primer
Dels principis generals

Article 1

1. El present reglament té per objecte genèric el desenvolupament i l'aplicació dins l'àmbit d'actuació municipal de l'Ajuntament de la ciutat de València d'allò que disposa l'article seté de l'Estatut d'Autonomia i la Llei de les Corts Valencianes 4/1983, d'Ús i Ensenyament del Valencià.

a) Fer efectiu el dret de tots els ciutadans i ciutadanes de conéixer i usar el valencià.

b) Establir el valencià com a llengua usual de l'Ajuntament de la ciutat de València i la seua Administració municipal, i alhora fixar el marc de les obligacions específiques que se'n deriven per als seus regidors i empleats públics.

c) Protegir la recuperació del valencià i fomentar-ne l'ús en tots els actes de la vida ciutadana.

d) Donar efectivitat a l'ús normal i oficial del valencià.

e) Normalitzar la situació del valencià dins l'àmbit de l'Administració local de la ciutat de València, entitats i institucions dependents d'aquesta.

Article 2

1. El valencià és la llengua pròpia del municipi de València. Tots tenen el dret a conéixer-lo i a usar-lo oralment i per escrit davant les instàncies públiques, amb plens efectes administratius i jurídics. I els funcionaris tenen l'obligació de conéixer-lo i usar-lo.

2. Les manifestacions de pensament o de voluntat i els actes orals o escrits, públics o privats, no podran donar lloc a cap mena de discriminació si són expressats totalment o parcial en valencià, i produeixen plens efectes administratius i jurídics.

El valencià, com a llengua pròpia de la ciutat de València, ho és també de l'Administració local i de les entitats i institucions públiques dependents d'aquesta.

Capítol segon
De l'ús del valencià

Article 3. De l'ús oral

1. Tot el personal de l'Ajuntament de la ciutat de València procurarà usar preferentment el valencià en les seues relacions de treball amb qualsevol/vulla funcionari/ària o empleat/ada públic/a de l'Ajuntament, amb la resta d'administracions valencianes i en les sessions dels òrgans de govern i uns altres òrgans complementaris.

2. Les manifestacions orals dels ciutadans es formalitzaran en la llengua lliurement emprada per aquests.

Article 4. De l'ús escrit

1. D'acord amb les normes d'ús del valencià de la Generalitat Valenciana tots els acords que adopte l'Ajuntament de València es redactaran preferentment en valencià i aquests tindran validesa i eficàcia jurídica oficial plenes. Així mateix, tindran eficàcia jurídica i administrativa els documents impresos i formularis en valencià emprats per l'Ajuntament en la seua actuació.

2. En aquest sentit, les actes de les sessions del Ple o qualsevol òrgan de l'Ajuntament es redactaran i traslladaran al Llibre d'Actes en valencià.

Article 5. Documentació administrativa interna

Les convocatòries a les sessions dels òrgans de govern i dels altres òrgans, així com les comissions informatives, els ordres del dia, actes i la resta d'escrits i documentació adreçada als/a les regidors/es o al personal de l'Ajuntament es farà en valencià, tret d'aquells que en demanen expressament la traducció. En aquest últim cas es farà en les dues llengües.

Article 6. Documentació administrativa externa

1. Els escrits i comunicacions que hagen de tindre efectes fora del terme municipal de València, i dins l'àmbit de la Comunitat Valenciana, seran redactats en valencià, tret dels territoris declarats de predomini lingüístic castellà en l'article 36 de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià, que també ho seran en castellà.

2. En cas de produir-se els efectes fora del territori de la Comunitat Valenciana seran redactats en castellà sense perjudici que també ho siguen en valencià.

Article 7. Documentació administrativa adreçada als/a les ciutadans/anes

1. En les actuacions administratives d'ofici o a instància de part, les notificacions, comunicacions i qualsevol altra actuació que afecte els/les ciutadans/anes, es faran en valencià sempre que la persona interessada no haja indicat expressament la utilització del castellà.

2. En els casos en què es considere oportú, tot i que el valencià siga la primera llengua, hi haurà la traducció al castellà.

3. L'Ajuntament de la ciutat de València podrà requerir que els estudis, projectes i treballs anàlegs que encarregue a tercers li siguen lliurats en valencià.

Article 8. L'actuació administrativa dels/de les ciutadans/anes

Tindran plena validesa i eficàcia jurídica els escrits presentats en valencià, els quals no podran ser objecte de cap mena de dificultat, d'ajornament, de requeriments de traducció ni de cap altra exigència.

Article 9. Registres administratius

Els registres administratius de l'Ajuntament seran en valencià. Les inscripcions o els assentaments que s'hagen de realitzar es faran en la llengua sol·licitada per les persones interessades en la qual s'haurà redactat o atorgat el document que s'ha d'assentar.

Article 10

Les màquines d'escriure, equips informàtics i tot el material adquirit per a ser emprat per l'Ajuntament s'haurà d'adaptar en la màxima mesura possible i ser útil a l'ús preferencial del valencià.

Capítol tercer
Del Gabinet de Normalització Lingüística

Article 11

1. Com a suport tècnic de l'aplicació d'aquest reglament, l'Ajuntament de la ciutat de València crearà un Gabinet de Normalització Lingüística, que dependrà de l'Alcaldia, el qual tindrà les següents funcions:

a) Proposar accions de sensibilització pel que fa a l'ús del valencià a tots els àmbits de la vida ciutadana i especialment dins l'àmbit intern de l'Administració municipal.

b) Dur a terme anàlisis i seguiments sociolingüístics.

c) Realitzar un serveu públic intern d'assessorament lingüístic.

d) Exercir la direcció dels cursos municipals de valencià.

e) Dinamitzar l'ús del valencià.

f) Altres funcions que li siguen encomanades dins del seu àmbit d'actuació.

2. De la mateixa manera, aquest Gabinet municipal farà també les funcions d'assessorament, d'animació, de traducció per als ciutadans i ciutadanes que ho requerisquen, i alhora fomentarà l'ús del valencià en les activitats professionals, mercantils, laborals, sindicals, polítiques, recreatives, artístiques i associatives.

Capítol quart
De la promoció del valencià

Article 12

1. Dins el marc de les seues atribucions, aquest Ajuntament subvencionarà o bonificarà les activitats de tota classe relacionades amb el foment del valencià o qualsevol altra manifestació social d'actuació preferencial del valencià dins del territori municipal.

2. L'Ajuntament informarà i assessorarà totes les entitats públiques i privades perquè col·laboren activament en la ràpida difusió de l'ús del valencià en les retolacions, anuncis, impresos de tota classe, i en comunicacions orals i escrites.

Capítol cinqué
Dels llocs de treball i del personal

Article 13

1. L'Ajuntament organitzarà cursos d'aprenentatge i perfeccionament del valencià per a tot el personal que treballa al seu servei i que no tinga els coneixements necessaris per exercir les seues funcions.

2. L'Ajuntament crearà les places de dinamitzadors lingüístics que calga perquè ensenyen, assessoren i dinamitzen l'ús del valencià, i animen el personal de l'Ajuntament i corregisquen i traduïsquen la documentació administrativa municipal, així com totes aquelles del Gabinet Municipal de Normalització Lingüística.

3. En les bases de convocatòria per a l'accés a la funció pública local o llocs de treball laborals, l'Ajuntament valorarà el coneixement del valencià, tant oral com escrit, per tal que puguen realitzar les funcions públiques d'acord amb els principis d'ús del valencià prevists en aquest reglament.

4. Als efectes de l'apartat anterior, l'Ajuntament podrà iniciar els llocs de treball on és preceptiu el coneixement oral i escrit del valencià.

Article 14

1. Els llocs de treball que tinguen relació directa amb el públic hauran d'estar ocupats per personal que tinga coneixements suficients de valencià oral i escrit, per atendre amb normalitat la funció que els siga encomanada. Aquest coneixement es justificarà amb les corresponents certificacions oficials.

2. D'acord amb el que disposa l'article 13.1 d'aquest reglament, l'Ajuntament propiciarà l'ensenyament del valencià al seu personal.

Capítol sisé
Dels mitjans de comunicació

Article 15

1. L'Ajuntament de la ciutat de València promourà l'ús preferencial del valencià en els mitjans i canals de comunicació propis, com ara el Butlletí d'Informació Municipal, els anuncis publicitaris, els bans, els avisos per megafonia, etc., fins a assolir una normalització total. Aquesta prescripció és igualment aplicable a tots els organismes autònoms i empreses municipals com l'EMT, el Palau de la Música, el Palau de Congressos, la Junta Central Fallera, la Fundació Municipal d'Esports, Fundació Municipal de Cine, etc.

2. La producció editorial de l'Ajuntament es farà, com a norma general, en valencià.

3. Es ratifica el costum centenari de proclamar els bans en valencià. N'hi haurà, però, versió castellana, sempre que calga per tal de satisfer els/les ciutadans/anes interessats/ades.

Capítol seté
De la toponímia i de la senyalització

Article 16

1. Tots els topònims del terme municipal tenen com a forma oficial la valenciana que és la tradicional, la històrica i la correcta.

2. Tots els noms de carrers, places, avingudes i, en general, qualsevulla denominació que servisca per indicar un indret o espai determinat dins del territori municipal, així com la toponímia menor del terme municipal, tenen com a forma oficial la valenciana.

Article 17

1. Els rètols, cartells i indicacions existents als immobles, dependències i serveis municipals hauran d'estar escrits en valencià.

2. En les inscripcions o retolacions que identifiquen béns de propietat municipal, com ara vehicles, immobles o utillatge en general es procedirà de la mateixa manera.

3. Els rètols de la via pública destinats a informar els transeünts, l'elaboració dels quals siga competència municipal, seran redactats preferentment en valencià.

Disposicions addicionals

Primera

L'Ajuntament de València comptarà amb consignació pressupostària per facilitar les tasques i els objectius propis d'actuació preferencial del valencià.

Segona

L'Ajuntament de València posarà els mitjans per a motivar el personal per tal que use el valencià al seu treball.

Tercera

La Comissió de Govern d'aquest Ajuntament, després de la tramitació prèvia en la Comissió de Cultura, prendrà les mesures adequades per a la consecució d'allò previst en aquest Reglament.

Quarta

L'aplicació del present reglament, pel que fa al personal de l'Ajuntament, s'encomana als caps dels òrgans, tant d'Administració general com d'Administració especial.

Cinquena

Les mesures que caldrà prendre comptaran amb l'orientació tècnica del Gabinet de Normalització Lingüística i s'executaran amb la participació dels representants del personal de l'Administració municipal.

Disposició transitòria

Totes les disposicions d'aquest reglament hauran d'ésser acomplides dins el termini de tres anys, de manera que el 25 d'abril de 1999, últim aniversari de la Batalla d'Almansa al segle XX, l'Ajuntament de la ciutat de València, es trobe en condicions d'oferir un exemple de valencianitat a tot el país del qual és cap i casal.

València, 28 de juny de 1996