Legislació lingüística - cdlpv

Administració local

Reglament municipal per a la normalització lingüística de l'Ajuntament de Torrent

(BOP València núm. 102, de 2 de maig de 2005)

PREÀMBUL

La llengua configura el pensament, el caràcter i la cultura d'un poble. Respectar i protegir la diversitat lingüística i cultural dels pobles d'Espanya és un principi fonamental que ja va quedar consagrat a la Constitució de 1978 i que després desenvolupà el nostre Estatut d'Autonomia de 1982.

Defensar les nostres arrels com a poble i treballar per la conservació del seu patrimoni és una tasca que ha de tenir el suport de les Administracions, però que mai no podria portar-se a terme sense la col·laboració de tots aquells que, siga quina siga la seua dedicació, poden participar en la consecució d'aquest important objectiu.

Des de l'Administració municipal tenim l'oportunitat de contribuir decisivament en la sensibilització dels ciutadans envers la recuperació de les nostres senyes d'identitat.

Aquesta recuperació no pot quedar-se tanmateix en un simple desig o una voluntat política, ha de convertir-se en una realitat tangible. Per dur-la a terme naix aquest Reglament de Normalització, amb el qual el municipi de Torrent i el seu Ajuntament es doten dels mecanismes necessaris sense els quals aquesta tasca seria molt més dificultosa.

Només ens cal desitjar que en un futur, puguem veure amb orgull com el valencià es converteix en una herència viva que s'endinsa en tots els àmbits de la nostra existència.

FONAMENTS JURÍDICS

La Constitució espanyola i l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana són les dues normes legals de major rang legislatiu que determinen en els articles tercer i seté, respectivament: «la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció»; «S'atorgarà protecció i respecte especials a la recuperació del valencià.»

La Llei 4/1983 de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del valencià, en el preàmbul IV expressa: «la Generalitat té un compromís irrenunciable en la defensa del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana i d'una manera especial en la recuperació del valencià, llengua històrica i pròpia del nostre poble, del qual constitueix la més peculiar senya d'identitat.» I continua: «aquesta llei intenta superar la relació de desigualtat que hi ha entre les dues llengües oficials de la nostra Comunitat Autònoma i disposa les mesures pertinents per tal d'impulsar l'ús del valencià en tots els àmbits de la nostra societat, i especialment en l'Administració i en l'ensenyament».

L'article 7.1 de l'Estatut d'autonomia determina que: «els dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana són el valencià i el castellà. Totes les persones tenen dret a conéixer-los i a utilitzar-los.»

Aquesta mateixa llei estableix en l'article 2n que: «El valencià és llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i, en conseqüència, tots els ciutadans tenen dret a conéixer-lo i a utilitzar-lo, oralment o per escrit tant en les relacions privades com en les relacions amb les instàncies publiques.»

L'article 7, que mereix una consideració especial, indica: «El valencià, com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, ho és també de la Generalitat i de la seua Administració Pública i de l'Administració local, i d'altres corporacions i institucions públiques dependents d'aquelles.»

L'article 30 determina: «La Generalitat Valenciana i les Corporacions Locals podran exceptuar i bonificar, pel que fa a les obligacions fiscals, els actes i manifestacions relacionats amb el foment, divulgació i extensió de la cultura valenciana, amb una consideració especial a les que comporten l'ús del valencià.»

Per tal de garantir els drets dels ciutadans a ser atesos per la l'Administració i rebre resposta en la llengua que sol·liciten, els paràgrafs 2 i 3 d'aquest article exigeixen als poders públics:

«2. En les bases de convocatòria per a l'accés a càrrecs, ocupacions i funcions públiques, la Generalitat Valenciana i les Corporacions Locals, en l'àmbit de les seues competències respectives, valoraran el coneixement del valencià per tal que pugen realitzar-se les funcions públiques d'acord amb els principis d'ús del valencià previstos en aquesta llei.»

«3. Els poders públics valencians, als efectes de l'apartat anterior, indicaran els llocs per als quals és preceptiu el coneixement del valencià.»

Els articles 27 i 28 obliguen l'administració a fomentar l'ús del valencià en totes les activitats administratives dels òrgans dependents d'aquesta.

L'article 33 preceptua: «Els poders públics valencians fomentaran, en l'àmbit de la seua competència i d'acord amb el que disposa aquesta llei, l'ús del valencià en les activitats professionals, mercantils, laborals, sindicals, polítiques, recreatives, artístiques i associatives».

També és important el decret 145/1986, de la Generalitat Valenciana, que expressa en l'article 1: «Es retolaran en valencià els senyals de les autopistes, les carreteres, els camins, les dependències i els serveis d'interès públic que depenen de les entitats locals ....»; i l'article 2 diu: «L'execució d'aquest Decret correspon a l'Administració Local...».

D'altra banda, la llei 30/1984 sobre Mesures per ala Reforma de la Funció Pública, en el seu article 19.1 estableix que «en les convocatòries per a l'accés a la funció pública, les Administracions Públiques en l'àmbit respectiu de competències hauran de preveure la selecció de funcionaris capacitats com cal, per a cobrir els llocs de treball a les Comunitats Autònomes que tinguen dues llengües oficials».

Davant aquest articulat i tenint en compte els textos vigents en matèria lingüística, s'ha redactat el reglament següent, que desenvolupa en l'àmbit local l'aplicació, bàsicament de la llei d'Ús i Ensenyament del valencià.

CAPÍTOL I

PRINCIPIS GENERALS

ARTICLE 1. Objectius

  1. Aquest reglament té per objectiu genèric aplicar a l'àmbit d'actuació municipal de l'Ajuntament de Torrent el que disposa l'article seté de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià

  2. Els objectius específics d'aquest reglament, d'acord amb els quals hauran d'interpretar-se tots els preceptes que conté, són els següents:

Article 2. Àmbit

1. El valencià és la llengua pròpia de la ciutat de Torrent i per tant, també és la llengua pròpia de l'Administració local i de les entitats i institucions públiques que en depenen.

Tots tenen el dret a conéixer-lo i a usar-lo oralment i per escrit davant les instàncies públiques, amb plens efectes administratius i jurídics.

D'acord amb l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, el valencià i el castellà són les dues llengües oficials a la Comunitat i per tant al nostre municipi.

2. Les manifestacions de pensament o de voluntat i els actes orals o escrits, públics o privats, no podran donar lloc a cap mena de discriminació si són expressats totalment o parcialment en valencià, i produeixen plens efectes administratius i jurídics.

CAPÍTOL II

DE L'ÚS DEL VALENCIÀ

ARTICLE 3. De l'ús oral

1. Tot el personal de l'Ajuntament de la ciutat de Torrent procurarà usar preferentment el valencià en les seues relacions de treball amb qualsevol funcionari o empleat públic de l'Ajuntament, amb la resta d'administracions valencianes i en les sessions dels òrgans de govern i uns altres òrgans complementaris.

El personal destinat als llocs de treball que tinguen relació directa amb el públic iniciaran sempre en valencià el contacte amb els ciutadans, ja siga directament o telefònicament, sense perjudici d'atendre'ls en la llengua que els interlocutors utilitzen.

2. Les manifestacions orals dels ciutadans es formalitzaran en la llengua lliurement emprada per aquests.

Article 4. De l'ús escrit

1. D'acord amb les normes d'ús del valencià de la Generalitat Valenciana els acords que adopte l'Ajuntament de Torrent s'hauran de redactar en valencià i aquests tindran validesa i eficàcia jurídica oficial plenes. Així mateix, tindran eficàcia jurídica i administrativa els documents impresos i els formularis en valencià emprats per l'Ajuntament en la seua actuació.

2. La llengua vehicular interna de l'Ajuntament Torrent serà el valencià. Les intervencions orals dels Plens de l'Ajuntament han de ser arreplegades fidelment en la llengua en què cadascú s'expresse quan aquestes intervencions orals hagen de ser literalment transcrites.

3. En aquest sentit, les actes de les sessions del Ple o qualsevol òrgan de l'Ajuntament s'han de redactar i i traslladar al Llibre d'Actes en valencià o en bilingüe.

Article 5. Documentació administrativa interna

Les convocatòries a les sessions dels òrgans de govern i dels altres òrgans, així com les comissions informatives, els ordres del dia, actes i la resta d'escrits i documentació adreçada als regidors i les regidores o al personal de l'Ajuntament es farà en valencià, tret d'aquells que en demanen expressament la traducció. En aquest últim cas es farà en les dues llengües.

Article 6. Documentació administrativa externa

1. Els escrits i les comunicacions que hagen de tindre efectes fora del terme municipal de Torrent, i dins l'àmbit de la Comunitat Valenciana, seran redactats en valencià, tret dels territoris declarats de predomini lingüístic castellà en l'article 36 de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià, en aquest cas també ho seran en castellà.

2. En cas de produir-se els efectes fora del territori de la Comunitat Valenciana seran redactats en castellà sense perjudici que també ho siguen en valencià.

Article 7. Documentació administrativa adreçada a la ciutadania

1. En les actuacions administratives d'ofici o a instància de part, les notificacions, les comunicacions i qualsevol altra actuació que afecte la ciutadania, es faran en valencià o en bilingüe.

2. L'Ajuntament de la ciutat de Torrent podrà requerir que els estudis, projectes i treballs anàlegs que encarregue a tercers li siguen lliurats en valencià o en bilingüe.

Article 8. L'actuació administrativa dels ciutadans i de les ciutadanes

Tindran plena validesa i eficàcia jurídica els escrits presentats en valencià, els quals no podran ser objecte de cap mena de dificultat, d'ajornament, de requeriments de traducció ni de cap altra exigència.

Article 9. Impresos

Els impresos i els models oficials d'escrits estaran a disposició dels administrats en les dues llengües oficials. Si no se'n demana una en concret, s'oferirà en principi la versió valenciana sense perjudici del dret a emplenar-lo en castellà.

Els impresos i els models d'ús intern de l'administració municipal seran únicament en valencià.

Article 10. Registres administratius

Els registres de competència municipal i dels organismes que en depenen seran en valencià. Els assentaments es faran en la llengua en què demanen els interessats i, si no en demanen cap en particular, en valencià.

Article 11. Informàtica

Les màquines d'escriure, equips informàtics i tot el material adquirit per a ser emprat per l'Ajuntament s'haurà d'adaptar en la màxima mesura possible i ser útil a l'ús preferencial del valencià.

Article12. Signes d'identificació

Les capçaleres dels documents i els impresos oficials, els segells i, en general, tots els signes d'identificació de la corporació en la documentació estaran escrits en valencià.

Article 13. Documents públics i contractes

Els documents públics i contractuals atorgats per l'Ajuntament es faran sempre en valencià. Si els altres atorgants o l'altra part contractant demana que es faça en l'altra llengua oficial, es farà en les dues.

CAPÍTOL III

PERSONAL

ARTICLE 14. Coneixements de valencià, classificació dels llocs de treball i perfil lingüístic

1. Per a garantir les exigències lingüístiques legals i socials, el personal al servei de l'Administració local (o òrgans dependents) haurà de posseir un coneixement lingüístic simètric (valencià-castellà), adequat a les funcions que ha d'exercir, que faça possible atendre el ciutadà i la ciutadana en la llengua que sol· licite.

A l'efecte, l'Ajuntament revisarà la classificació de llocs de treball i catalogarà les necessitats lingüístiques, de manera que tots els llocs tinguen assignada la perfilació lingüística més adequada, ateses les seues funcions respectives.

2. L'Ajuntament promourà entre el seu personal la realització de cursos de valencià que faciliten o milloren la seua competència oral i escrita

L'assistència als cursos es realitzarà dins de l'horari laboral.

Article 15. Selecció de personal

L'Ajuntament, d'acord amb l'article anterior, demanarà a les bases de convocatòries per a la provisió de llocs de treball a l'Administració local, el coneixement de les dues llengües oficials. El nivell de les proves que es faran i la seua puntuació hauran d'estar d'acord amb el lloc de treball a ocupar, i es garantirà, en qualsevol cas, la competència oral i escrita. Es respectaran els drets adquirits, de manera que cap funcionari o treballador municipal serà discriminat pel seu desconeixement, oral o escrit, del valencià.

CAPÍTOL IV

PROMOCIÓ SOCIAL

ARTICLE 16

L'Ajuntament de Torrent haurà de promoure l'ús del valencià en totes les dependències municipals centrals; en els serveis culturals, els serveis educatius i esportius, les empreses arrendatàries de serveis públics, serveis assistencials, festes locals, etc. Igualment es promourà el valencià en els àmbits de comunicació propis (Butlletí d'Informació Municipal, la resta de revistes municipals, ràdio, etc.) fins assolir una normalització total.

1. La promoció i difusió de les activitats municipals per mitjà d'anuncis en diaris, revistes, publicacions diverses, espais radiofònics, comunicats per megafonia, cartells, fullets, catàlegs, publicitat, memòries, plànols, etc., es faran en valencià.

2. La producció editorial de l'Ajuntament es farà, com a norma general, en valencià.

3. En el marc de les seues atribucions i en la mesura de les seues possibilitats pressupostàries, l'Ajuntament de Torrent subvencionarà o bonificarà les activitats d'interés social que empren el valencià com a llengua habitual.

4. L'Ajuntament de Torrent també podrà bonificar les taxes i els impostos municipals referents al foment del valencià. Cada any l'Ajuntament farà constar en les ordenances municipals les exempcions i reduccions que s'acorden sobre això.

En aquest sentit, l'Ajuntament de Torrent bonifica:

a) Els rètols públics de nova instal·lació redactats en valencià se subvencionaran amb la quantitat que, anualment, s'establisca per l'Ajuntament.

b) Les persones sol·licitants de la subvenció hauran de dur el text en valencià, per a garantir-ne la correcció, a l'Oficina Municipal de Promoció i Ús del Valencià.

c) Els contribuents subvencionats es comprometran a mantindre el rètol d'una forma estable i permanent.

d) Els rètols d'ortografia idèntica en valencià i castellà no tindran cap subvenció.

Article 17

Als contractes, convenis, concursos públics que realitze l'Ajuntament amb empreses, indústries, constructores, grans superfícies comercials, etc., es prendran les mesures necessàries perquè l'ús del valencià hi estiga present. En aquest sentit, en els serveis municipals gestionats per empreses privades, els titulars de la concessió han de garantir l'atenció als usuaris en valencià, tant oralment com per escrit. Aquesta condició ha de constar en una clàusula del contracte de concessió.

Article 18

Sota la Presidència de la Regidoria de Política Lingüística, es convocaran els diversos agents que intervenen directament en el procés dinamitzador (regidors de les delegacions municipals, representants dels mitjans de comunicació locals o comarcals, representants de l'ensenyament, representants de les entitats culturals i esportives, i representants del comerç i de l'empresa, etc.), per tal de comunicar les propostes de l'Ajuntament i arreplegar els suggeriments dels diversos col·lectius encaminats cap a la normalitat idiomàtica. Així mateix, en aquestes reunions s'informarà oportunament sobre les ajudes per al foment del valencià.

CAPÍTOL V

TOPONÍMIA I SENYALITZACIÓ

ARTICLE 19. Toponímia

L'Ajuntament utilitzarà tots els topònims del terme municipal en la seua forma tradicional en valencià.

Article 20 . Nom de les vies

1. Els noms oficials de les vies urbanes i altres vies de comunicació que siguen de competència municipal seran en valencià.

2. Els noms ja existents de les vies seran traduïts al valencià, si no han estat determinats en aquesta llengua.

Article 21. Retolació i senyalització

1. En general, tota la retolació i senyalització pública que siga competència de l'Ajuntament de Torrent i dels organismes que en depenen, així com també la realitzada per empreses concessionàries, s'ha de dur a terme en valencià.

2. Sense perjudici de l'obligació genèrica expressada en el paràgraf anterior es retolaran o senyalitzaran en valencià quan siguen de competència municipal:

a) Els rètols que contenen els noms de les vies urbanes, dels camins i de les vies pecuàries.

b) Els senyals de trànsit i els senyals informatius

c) Les indicacions dels despatxos i dependències dels serveis públics municipals i dels organismes que en depenen, així com també de les empreses concessionàries.

d) La retolació interior i exterior dels edificis públics municipals

e) Els distintius dels vehicles municipals.

CAPÍTOL VI

DE L'OFICINA DE PROMOCIÓ I ÚS DEL VALENCIÀ

Article 22

Creada l'Oficina Municipal de Promoció de l'Ús del Valencià, els seus objectius són els següents:

a) Proposar accions de sensibilització pel que fa a l'ús del valencià a tots els àmbits de la vida ciutadana i especialment dins l'àmbit intern de l'Administració municipal i impulsar l'ús del valencià a l'interior de l'Ajuntament

b) Planificar les actuacions i activitats encaminades a la progressiva normalització del valencià i propiciar l'exercici dels drets lingüístics dels valencianoparlants.

c) Assessorar i corregir textos presentats pels diversos ens públics o privats.

d) Organitzar cursos de reciclatge permanents per als funcionaris i empleats públics.

e) Informar els ciutadans sobre les ajudes per al foment del valencià. Es facilitaran els tràmits a totes les persones interessades a beneficiar-se amb aquestes ajudes.

f) Establir el perfil lingüístic de tots els llocs de treball del catàleg municipal ateses les funcions de cada lloc de treball.

g) Assessorar, preparar i proposar la baremació dels exercicis de valencià per a les proves d'accés de les convocatòries públiques en l'Ajuntament.

h) Tenir com a funció bàsica el compliment i desenvolupament d'aquest Reglament.

i) Altres funcions que hi siguen encomanades dins del seu àmbit d'actuació.

L'exercici d'aquestes funcions per part de l'Oficina ha de comportar necessàriament, un suport polític i administratiu que hi permeta un determinat poder executiu i d'ordenament en les seues competències; és a dir, que faça possible un bon funcionament per a tindre incidència en tots els departaments de la Corporació Municipal.

Article 23

L'Oficina de Promoció i Ús del Valencià ha de ser dotada amb una partida específica del pressupost municipal ordinari, suficient per a desenvolupar els programes que ha de realitzar i cobrir les despeses tant materials (espai físic, condicions idònies, mitjans informàtics, etc.) com humanes (personal tècnic i auxiliar) necessàries per al seu bon funcionament.

Article 24

Per tal de garantir el compliment d'aquest Reglament, es crearà una comissió de seguiment integrada almenys per l'alcalde o persona en qui delegue i els regidors de Personal, de Règim Interior i de Política Lingüística, el secretari, els representants dels grups polítics i la responsable de l'Oficina de Promoció i Ús del Valencià.

Aquesta Comissió de seguiment es reunirà dues vegades a l'any, com a mínim, per analitzar el compliment i el desplegament d'aquest Reglament i extraordinàriament quan la convoque l'alcalde per iniciativa pròpia o a petició d'algun dels seus membres.

L'actualització, l'ampliació o la revisió del Reglament depenen també d'aquesta comissió, la qual farà l'estudi i la proposta corresponent al Ple de l'Ajuntament de Torrent perquè, si s'escau, n'aprove la modificació.