Legislació lingüística - cdlpv

Administració local

REGLAMENT DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DEL POBLE DE TURÍS

(BOP València, de 24 d'octubre de 2000)

Aquest reglament té per objecte genèric desenvolupar i aplicar en l'àmbit d'actuació municipal de l'Ajuntament de Turís allò disposat en l'article seté de l'Estatut d'Autonomia i en la Llei de les Corts Valencianes 4/1983, d'Ús i Ensenyament del Valencià.

Fonaments jurídics

D'acord amb les bases legals de l'article tercer de la Constitució Espanyola de 1978 i l'Estatut d'Autonomia de 1982 (Llei orgànica 5/1982, d'1 de juliol), l'Ajuntament de Turís inicia un procés de normalització lingüística.

L'article seté de l'Estatut d'Autonomia comença dient que els dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana són el valencià i el castellà i que tothom té el dret de conéixer-los i usar-los.

També recull que ningú no podrà ser discriminat per raó de la seua llengua i estableix un àmbit d'aplicació ampli. En definitiva, és un precepte que estableix la doble oficialitat, cosa que comporta la col·locació de les dues llengües en una situació d'igualtat pel que fa al seu rang oficial.

Amb aquesta base jurídica, són els ciutadans els que han d'escollir la llengua per a expressar-se, i l'administració és qui ha de garantir les condicions perquè això siga possible.

Ara interessa especialment el desenvolupament, dins de l'àmbit de l'Ajuntament de Turís, d'allò que diu l'article quart de la Llei 4/1983, en el qual es preveu l'actuació dels poders públics en el foment de la utilització del valencià en les activitats administratives i el seu coneixement pels funcionaris i els empleats públics.

Els articles 27 i 28 d'aquesta llei imposen als poders públics l'obligatorietat de fomentar l'ús en totes les activitats administratives. Es tracta d'una norma imperativa que obliga els diferents nivells de l'administració local.

L'article 33 imposa als poders públics que hauran de fomentar en l'àmbit de la seua competència i d'acord amb el que disposa aquesta Llei, l'ús del valencià en les activitats professionals, mercantils, laborals, sindicals, polítiques, recreatives, artístiques i associatives.

El títol cinqué de la mateixa llei parla dels termes municipals de predomini lingüístic valencià (article 35), entre els quals s'hi inclou Turís.

Finalment, la disposició transitòria primera de la Llei estableix que totes les mesures indicades pel que fa a l'ús i ensenyament del valencià les hauran de realitzar totes les administracions, les locals incloses.

També és important, pel que fa al reglament sobre la normalització lingüística, el Decret 145/86 de la Generalitat Valenciana que diu en l'article primer: «Es retolarà en valencià la senyalització de les autopistes, els camins, les dependències i els serveis d'interés públic que depenen de les entitats locals..." I l'article segon diu que: «L'execució d'aquest decret correspon a l'Administració Local...».

D'altra banda, la Llei 30/1984, sobre Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, en l'article 19.1 estableix que: «En les convocatòries per a l'accés a la funció pública, les administracions públiques en l'àmbit respectiu de competències, hauran de preveure la selecció de funcionaris capacitats com cal, per tal de cobrir els llocs de treball a les comunitats autònomes que tinguen dues llengües oficials». I segons el Reglament Disciplinari dels Funcionaris de l'Administració de l'Estat, Reial Decret 33/86, en l'article sisé diu que són faltes greus: «Totes les actuacions que comporten discriminació per raó de raça, sexe, religió, llengua, opinió, lloc de naixement, veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància personal o social».

Per acabar aquesta relació, cal esmentar l'article 86 del Reial Decret 2.568/86, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, per al seu posterior desplegament i aplicació.

Article 1

1. El valencià és la llengua pròpia del municipi de Turís. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen el dret de conéixer-lo i d'usar-lo, oralment i per escrit, en les instàncies públiques, amb plens efectes administratius i jurídics.

2. Les manifestacions de pensament o de voluntat i els actes orals i escrits, públics o privats, no podran donar lloc a cap mena de discriminació si són expressats totalment o parcialment en valencià i produiran plens efectes administratius o jurídics. Atés açò, pel que fa a l'eficàcia, no seran objecte de cap mena de dificultat, d'ajornament, de requeriment, de traducció ni de cap altra exigència.

Article 2

Els objectius del present reglament són:

a) Fer efectiu el dret de tots els ciutadans i ciutadanes de conéixer i usar el valencià.

b) Protegir i fomentar-ne l'ús en tots els actes i els àmbits de la vida ciutadana.

c) Fer efectiu l'ús oficial del valencià.

d) Normalitzar l'aplicació del valencià en l'àmbit de l'Administració Local de l'Ajuntament de Turís.

e) Estimular la presa de consciència col·lectiva quant a la potenciació ètica del valencià en tots els nivells d'intervenció ciutadana.

Article 3

Els acords que aprovarà l'Ajuntament de Turís hauran de ser redactats i publicats en valencià.

Article 4

1. La redacció de tots els documents públics i les comunicacions de l'Ajuntament amb els ciutadans i ciutadanes (bans, informacions, avisos...) es faran fonamentalment en valencià.

2. Hom garantirà el dret de la ciutadania a adreçar-se a l'Ajuntament en valencià, oralment i per escrit, i a obtenir també resposta en valencià.

3. Els comunicats i qualsevol altra documentació que haja de tenir efecte fora del terme municipal de Turís i dins de l'àmbit geogràfic de la comunitat, seran redactats en valencià, tret que s'adrecen als territoris indicats en l'article 36 de la Llei 4/83, de 23 de novembre, que seran redactats en castellà.

4. En el cas que els efectes es produesquen fora del territori de la comunitat seran redactats en castellà, sense perjudici que també es redacten en valencià, excepte els països de llengua catalana, als quals se'ls donarà el mateix tractament que en l'apartat primer.

Article 5

L'Ajuntament de Turís ha de promoure i utilitzar el valencià en totes les dependències municipals (tant a les centrals com a les descentralitzades de l'Ajuntament), en els segells municipals, en les retolacions, en els serveis educatius (biblioteques, arxius...), Policia Municipal, empreses arrendatàries de serveis públics (neteja, recollida de fem...), serveis assistencials, festes locals, serveis esportius, etc.

A més, la promoció i difusió de les activitats municipals, mitjançant anuncis en diaris i revistes i altres publicacions, falques radiofòniques, cartells, fullets, catàlegs, publicitat, memòries, plànols, etc. es faran íntegrament en valencià.

Article 6

En el marc de les seues atribucions l'Ajuntament de Turís subvencionarà les activitats de tota classe la llengua habitual de les quals siga el valencià. En relació amb aquest apartat, l'Ajuntament de Turís tindrà en compte els casos següents:

a) Les persones que sol·liciten la subvenció hauran de dur el text en valencià a l'Ajuntament per tal de garantir-ne l'assessorament lingüístic.

b) Els sol·licitants que obtinguen la subvenció es comprometran a mantenir el rètol amb caràcter estable i permanent i a complir, a més, el que s'especifica en les bases que figuren en les convocatòries referents a les subvencions.

Article 7

En les bases de les convocatòries per a la provisió de places a l'Ajuntament de Turís s'exigirà el coneixement oral i escrit del valencià. El nivell haurà d'estar d'acord amb el lloc o nivell a ocupar. En qualsevol cas, la titulació exigida serà la que lliura i reconeix la Conselleria d'Educació i Ciència i estarà d'acord amb el que disposa la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià.

Article 8

Tots els topònims del terme municipal de Turís tenen com a forma oficial la valenciana indicada per l'organisme competent. L'Ajuntament de Turís exigirà el compliment d'aquest precepte.

Article 9

Creació d'una Oficina Municipal de Promoció Lingüística, els objectius de la qual seran els següents:

a) Promoure l'ús del valencià en els diferents àmbits i actuacions municipals.

b) Programar i realitzar campanyes municipals de sensibilització i promoció de l'ús del valencià i de normalització lingüística.

c) Realitzar activitats que fomenten l'ús del valencià en àmbits específics com els esports, el comerç, la joventut, el temps lliure, les associacions cíviques, etc.

d) Promoure l'aplicació del Reglament Municipal de Normalització Lingüística i coordinar-ne l'aplicació.

e) Dinamitzar i impulsar l'ús del valencià a l'interior de l'Ajuntament i aportar assessorament en els aspectes lingüístics i de llenguatges específics.

f) Organitzar cursos d'ensenyament de valencià per al funcionariat, empleats públics i població adulta no escolaritzada en la seua llengua.

g) Prestar un servei públic d'assessorament legal i administratiu en assumptes de drets lingüístics.

h) Proposar i realitzar totes les diligències necessàries perquè la presència del valencià siga més visible que la del castellà, d'acord amb el predomini lingüístic majoritari del nostre poble.

i) Tenir com a funció bàsica el compliment i el desplegament d'aquest reglament.

j) Difondre per qualsevol mitjà i en totes les instàncies el conjunt d'activitats i tasques en què s'utilitze amb la finalitat que la ciutadania puga accedir-hi.

k) Oferir un servei d'assessorament lingüístic al públic i a les empreses de la localitat.

Article 10

L'Ajuntament de Turís haurà de comptar amb la suficient consignació pressupostària per tal de fer realitat les tasques i els objectius propis de l'Oficina Municipal de Promoció de l'Ús del Valencià i els d'aquest Reglament.

Article 11

L'Ajuntament de Turís haurà de demanar a les administracions administracions públiques, Excel·lentíssima Diputació Provincial i Generalitat, que tota la documentació tramesa estiga redactada en valencià.

Article 12

1. Els rètols, cartells i indicacions als immobles, dependències i serveis municipals hauran d'estar escrits en valencià.

2. Les inscripcions i retolacions que identifiquen béns de propietat municipal, com ara vehicles, maquinària, immobles i utillatge en general, hauran d'estar en valencià.

3. Els rètols de la via pública destinats a donar informació als transeünts hauran de ser redactats en valencià.

Article 13

L'Ajuntament instarà la resta d'organismes que hagen de col·locar rètols o indicacions dins del terme de Turís perquè ho facen en valencià i utilitzen més la nostra llengua.