Legislació lingüística - cdlpv

Administració local

REGLAMENT D’ACTUACIÓ PREFERENCIAL DEL VALENCIÀ DE L'AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA

(BOP València núm. 127, de 29 de maig de 1992)

El Ple de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, en sessió ordinària de 7 d’octubre de 1991, en el punt 7.7 de l’ordre del dia, ha aprovat, d’acord amb allò disposat en la Constitució Espanyola i en l’Estatut d’Autonomia, el present Reglament Municipal d’Actuació Preferencial del Valencià.

PREÀMBUL

L'article 3 de la Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978, proclama en el número 3 que "la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció".

La Llei Orgànica 5/1982, de l'1 de juliol, de l'Estatut Valencià d'Autonomia, assenyala en l'article seté que el valencià és l'idioma oficial en el nostre territori, a la vegada que determina que s'atorgarà protecció i respecte especial a la recuperació del valencià.

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat Valenciana, d'Ensenyament i Ús del Valencià fixa com un dels objectius específics d'aquesta Llei la protecció i recuperació del valencià, llengua pròpia, i garantir-ne l'ús normal i oficial.

Els articles 7, 27, 28 i 29 determinen que el valencià és llengua pròpia de la Generalitat i de la seua administració pública, alhora que estableixen l'obligatorietat de fomentar l'ús del valencià i de propiciar-ne l'ensenyament als funcionaris i empleats públics.

Ateses aquestes consideracions, l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna en Ple, aprova el següent:

REGLAMENT MUNICIPAL D'ACTUACIÓ PREFERENCIAL DEL VALENCIÀ

CAPÍTOL I.- PRINCIPIS

Article 1.-

1.- El present Reglament té per objecte genèric el desplegament i l’aplicació en l'àmbit d'actuació municipal de l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna del que disposen l'article seté de l'Estatut d'Autonomia del País Valencià i la Llei de les Corts Valencianes 4/83 d'Ús i Ensenyament del Valencià.

2.- Els objectius del present reglament són els següents:

a) Fer efectiu el dret de tots els ciutadans i ciutadanes a conéixer i usar el valencià.

b) Establir el valencià com a llengua usual de l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna i la seua administració municipal.

c) Protegir la seua recuperació i fomentar-ne l'ús en tots els actes de la vida ciutadana.

d) Donar efectivitat a l'ús normal i oficial del Valencià.

e) Normalitzar la situació del valencià en l'àmbit de l'Administració Local de Tavernes de la Valldigna, i en entitats i institucions que depenen d'aquesta.

Article 2.-

1.- El valencià és la llengua pròpia del municipi de Tavernes de la Valldigna. Tots tenen el dret de conèixer-lo i usar-lo oralment i per escrit en les instàncies públiques, amb plens efectes administratius i jurídics.

2.- Les manifestacions de pensament o de voluntat i els actes orals o escrits, públics o privats, no poden donar lloc a cap mena de discriminació, si són expressats totalment o parcial en valencià, i produeixen plens efectes administratius o jurídics, igual que si foren expressats en llengua castellana. Conseqüentment, pel que fa a l'eficàcia, no poden ser objecte de cap mena de dificultat, d'ajornament, de requeriment de traducció, de traducció ni de cap altra exigència.

CAPÍTOL II.- L'ÚS DEL VALENCIÀ

Article 3.-

1.- Els acords que aprovarà l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna i que s’hagen de publicar, podran redactar-se en valencià sense cap classe de traducció.

2.- Tots els documents, impresos i formularis municipals podran redactar-se en Valencià, i tindran eficàcia administrativa i jurídica oficial.

Article 4.-

1.- El valencià, com a llengua pròpia de Tavernes de la Valldigna, ho és també de la seua administració local i de les entitats i institucions públiques que depenen d'aquesta.

Article 5.-

1.- La redacció de tots els documents públics podrà fer-se en valencià, sense cap classe de traducció.

2.- Les màquines d'escriure, equips i logicals informàtics i tot el material adquirit per ser utilitzat per l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna hauran d'adaptar-se, en la màxima mesura possible, per al funcionament del valencià.

3.- En els expedients iniciats a instància de part, si hi hagués altres interessats que així ho sol·licitaren, l'Administració Municipal de l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna haurà de comunicar-los allò que els afecte en valencià, i si ho demanen expressament, en llengua castellana.

4.- En els expedients iniciats d'ofici es procedirà igualment.

5.- L'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna podrà requerir que els estudis, projectes i treballs anàlegs que encarregue a tercers li siguen lliurats en valencià.

Article 6.-

1.- Les convocatòries a les sessions dels òrgans de govern, les comissions, fundacions, plens... i els ordres del dia, les actes i la resta d'escrits i documentació dirigida als regidors i representants dels grups municipals en els ens locals es farà en valencià sense cap mena traducció, tret d'aquells que ho demanen expressament.

2.- Els comunicats i qualsevol altra documentació que haja de tenir efectes fora del terme municipal de Tavernes de la Valldigna, i dins de l'àmbit geogràfic de la Generalitat, seran redactats en valencià, tret dels territoris citats en l'article 36 de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, que també ho seran en llengua castellana.

3.- En el cas que els efectes es produïren fora del territori de la Generalitat, seran redactats en llengua castellana, sense perjudici que també ho siguen en valencià.

CAPÍTOL III.- PERSONAL

Article 7.-

1.- Els serveis públics que tinguen relació directa amb el públic hauran d'estar atesos per funcionaris que tinguen coneixement suficient de valencià, oral i escrit, per atendre amb normalitat la funció que els siga encomanada.

2.- Es respectaran els drets adquirits, de manera que cap funcionari o empleat municipal siga discriminat pel seu desconeixement, oral o escrit, del valencià.

Article 8.-

1.- En les bases de la convocatòria per l'accés a càrrecs, ocupacions i funcions públiques, l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna valorarà el coneixement del Valencià, tant oral com escrit, perquè puguen realitzar-se les funcions públiques, d'acord amb els principis d'ús del valencià prevists en aquest Reglament.

2.- Als efectes de l'apartat anterior, l'Ajuntament podrà indicar els llocs de treball on és preceptiu el coneixement, oral i escrit, del valencià.

CAPÍTOL IV.- MITJANS DE COMUNICACIÓ

Article 9.-

1.- L'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna ha de promoure el valencià en els mitjans i canals de comunicació propis, com ara el butlletí d'informació municipal, les emissions de ràdio-TV, els anuncis publicitaris, els bans, els avisos per megafonia, etc. fins assolir una normalització total.

2.- La producció editorial de l'Ajuntament es farà, com a norma general, en valencià.

CAPÍTOL V.- PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ

Article 10.-

1.- En el marc de les seues atribucions, l'Ajuntament subvencionarà o bonificarà les activitats de tota classe relacionades amb el foment del valencià o qualsevol altra manifestació social d'actuació preferencial del valencià.

2.- L'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna podrà bonificar les taxes i els impostos municipals que tinguen relació amb la normalització lingüística i el foment del valencià.

Article 11.-

1.- L'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna organitzarà cursos d'aprenentatge i perfeccionament del valencià per a tots els funcionaris que no tinguen els coneixements necessaris per a exercir les seues funcions. Aquestos cursos seran gratuïts i voluntaris.

2.- Com a suport tècnic de l'aplicació d'aquest reglament, l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna crearà un Gabinet Municipal de Normalització Lingüística, dependent de la Secretaria General, el qual tindrà les següents funcions:

a) Proposar accions de sensibilització pel que fa a l'ús del valencià a tots els àmbits de la vida ciutadana i especialment, a l'àmbit intern de l'Administració Municipal.

b) Dur a terme anàlisis i seguiments sociolingüístics.

c) Realitzar un servei públic i intern d'assessorament lingüístic.

d) Exercir la direcció dels cursos municipals de valencià.

e) Dinamitzar l'ús del valencià.

f) Altres funcions que li siguen encomanades dins del seu àmbit d'actuació.

3.- L'Ajuntament crearà la plaça de dinamitzador lingüístic perquè ensenye, assessore i dinamitze l'ús del valencià, anime els funcionaris i corregesca i traduesca la documentació administrativa municipal i totes aquelles activitats que es consideren necessàries per al funcionament correcte del Gabinet Municipal de Normalització Lingüística.

4.- De la mateixa manera, aquest Gabinet Municipal farà també les funcions d'assessorament, animació i traducció per als ciutadans i ciutadanes que ho requerisquen, i també fomentarà el seu ús en les activitats professionals, mercantils, laborals, sindicals, polítiques, recreatives, artístiques i associatives.

5.- L'Ajuntament informarà i assessorarà a totes les entitats públiques i privades perquè col·laboren activament en la ràpida difusió de l'ús del valencià en les retolacions, anuncis, impresos de tota classe, i en les comunicacions orals i escrites.

CAPÍTOL VI.- TOPONÍMIA I SENYALITZACIÓ

Article 12.-

1.- Tots els topònims del nostre terme municipal tenen com única forma oficial la valenciana.

2.- Tots els noms de carrers, places, avingudes... i en general, qualsevol denominació que servesca per indicar un indret o espai determinat del nucli urbà del poble o de la platja tenen com a única forma oficial la valenciana.

Article 13.-

1.- Els rètols, cartells i indicadors existents als immobles, dependències i serveis municipals hauran d'estar escrits en Valencià sense cap classe de traducció.

2.- En les inscripcions o retolacions que identifiquen béns de propietat municipal, com ara vehicles, maquinària, immobles o utillatge en general es procedirà de la mateixa manera.

3.- Els rètols de la via pública destinats a informar els transeünts, la instal·lació dels quals siga competència municipal, seran redactats preferentment en valencià.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.-

L'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna comptarà amb consignació pressupostària per a facilitar les tasques i els objectius propis de l'actuació preferencial del valencià.

Segona.-

L'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, atés l’article 2, apartat m), del Decret 50/91, de 27 de març, del Govern Valencià, podrà establir convenis de col·laboració amb la Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per tal d'aplicar i fer efectiu el present Reglament.