Legislaciˇ lingŘÝstica - cdlpv

Administraciˇ local

REGLAMENT DE NORMALITZACIË LING▄═STICA DE L'AJUNTAMENT DE SUECA

(BOP ValŔncia n˙m. 266, de 7 de novembre de 1992)

Exposiciˇ de motius

El reconeixement del castellÓ com a llengua oficial de l'Estat, segons l'apartat 1 de l'article tercer de la Constituciˇ Espanyola, aixÝ com que les altres llengŘes de l'Estat Espanyol seran tambÚ oficials a les respectives comunitats aut˛nomes, d'acord amb els seus estatuts d'autonomia, i que aquestes constitueixen un patrimoni cultural que serÓ objecte d'especial respecte i protecciˇ, segons els apartats 2 i 3 de l'esmentat article, fonamenten l'article setÚ de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, que declara l'oficialitat del valenciÓ i del castellÓ en el territori de la nostra Comunitat i tambÚ la protecciˇ i el respecte que cal atorgar a la nostra llengua.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, d'┌s i Ensenyament del ValenciÓ, atesos els preceptes esmentats, formula en l'article 1 els seus objectius especÝfics: els drets de tots els valencians a conÚixer i usar el valenciÓ; la necessitat de garantir-ne l'˙s normal i oficial; la necessitat de regular els criteris d'aplicaciˇ del valenciÓ en l'Administraciˇ, mitjans de comunicaciˇ social i ensenyament; l'exigŔncia de delimitar els territoris en els quals predomine una de les dues llengŘes oficials i, finalment, la necessitat de garantir, d'acord amb els principis de gradualitat i voluntarietat, el coneixement i ˙s del valenciÓ a tot l'Ómbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Com que Sueca estÓ situada a tots els efectes, segons l'article 35, apartat 3 de la citada Llei d'┌s i Ensenyament del ValenciÓ, dins del territori de predomini lingŘÝstic valenciÓ, procedeix que l'Administraciˇ Local reglamente en l'Ómbit de les seues competŔncies les mesures i els procediments escaients perquŔ siguen efectives les disposicions establertes per la normativa legal.

En conseqŘŔncia, ens trobem davant d'una normativa que ens afecta plenament en l'ordre administratiu i jurÝdic que cal reglamentar i que, des de la nostra responsabilitat de govern municipal, ens compromet en el pla cultural i social pel que fa a la superaciˇ de la relaciˇ de desigualtat que hi ha entre les dues llengŘes oficials i la situaciˇ digl˛ssica en quŔ es troba la nostra poblaciˇ consegŘent a la secular situaciˇ de submissiˇ de la nostra llengua.

AtÚs aix˛, en base als objectius proposats per la Conselleria de Cultura en relaciˇ al pla de normalitzaciˇ aprovat per la Comissiˇ de Govern, es proposa al ple municipal l'aprovaciˇ del segŘent Reglament de Normalitzaciˇ LingŘÝstica de l'Ajuntament de Sueca.

Reglament de Normalitzaciˇ LingŘÝstica de l'Ajuntament de Sueca

CAP═TOL I
Dels fonaments legals

Article 1

L'objecte d'aquest Reglament de Normalitzaciˇ LingŘÝstica Ús el de regular l'aplicaciˇ i l'efectivitat de les disposicions que emanen de la Constituciˇ Espanyola i de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana en l'Ómbit del municipi de Sueca.

Article2

El marc de referŔncia del desenvolupament de les citades disposicions constitucionals i estatutÓries, que afecten el present reglament, Ús la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, d'┌s i Ensenyament del ValenciÓ.

CAP═TOL II
De la normativa d'˙s

Article 3

L'Ajuntament de Sueca reconeix, com a normativa explÝcita que cal donar-li a la nostra llengua, el que procedeix de les autoritats acadŔmiques competents.

Article 4

El coneixement del tractament cientÝfic esmentat en l'apartat anterior obliga a l'Ajuntament de Sueca a fer ˙s de la normativa establerta, en base als criteris universalistes de la filologia romÓnica per les autoritats acadŔmiques reconegudes per la Generalitat Valenciana.

CAP═TOL III
De l'˙s oficial del valenciÓ

Article 5

El valenciÓ, com a forma d'expressiˇ pr˛pia de la ciutat de Sueca, ho Ús tambÚ del seu Ajuntament.

Article 6

Tots els ciutadans tenen el dret a usar el valenciÓ, oralment i per escrit, en les seues relacions amb l'Ajuntament.

Article 7

L'Ajuntament de Sueca garantirÓ plenament els efectes administratius i jurÝdics de l'˙s del valenciÓ en les seues relacions oficials amb els administrats.

Article 8

Els actes de tramitaciˇ i les resolucions administratives que s'adapten a models normalitzats, aixÝ com les comunicacions que s'adrecen a particulars, es redactaran en valenciÓ si l'interessat resideix en un municipi de predomini lingŘÝstic valenciÓ, llevat que l'interessat indique que es faša en castellÓ. En els expedients incoats a instÓncies de part, les comunicacions i les notificacions adrešades als interessats es faran en la llengua emprada per aquests.

Article 9

Els documents i escrits que l'Ajuntament haja de formular d'ofici i per pr˛pia iniciativa, dirigits dins l'Ómbit territorial de predomini del valenciÓ o a les comunitats amb les quals compartim la mateixa llengua, es redactaran en valenciÓ.

Article 10

Els escrits d'˙s intern de l'Ajuntament es redactaran en valenciÓ sempre que no hi haja causa que justifique l'˙s del castellÓ.

Article 11

Els rŔtols dels carrers i els senyals viaris, aixÝ com les inscripcions de tot tipus, en els quals es posarÓ de manifest la titularitat municipal, es faran en valenciÓ.

Article 12

Les comunicacions genŔriques, publicacions i indicacions de l'Ajuntament es redactaran en valenciÓ, al marge que l'efectivitat de la comunicaciˇ, publicaciˇ i indicaciˇ preteses aconsellen fer tambÚ ˙s de la redacciˇ en castellÓ.

Article 13

L'Ajuntament de Sueca vetlarÓ per la conservaciˇ dels top˛nims del nostre terme municipal i per la seua redacciˇ amb criteris cientÝfics.

CAP═TOL IV
De l'adequaciˇ del personal

Article 14

L'Ajuntament de Sueca indicarÓ els llocs de treball per als quals siga preceptiu el coneixement del valenciÓ i el nivell de competŔncia exigible. En qualsevol cas, sempre serÓ preceptiu el coneixement oral, com a mÝnim, en aquells llocs de treball que tinguen relaciˇ directa amb el p˙blic.

Article 15

En les bases d'accÚs als llocs de treball de l'Ajuntament, el coneixement del valenciÓ es contemplarÓ sempre com un mŔrit i, en tot cas, es farÓ explÝcit el nivell de competŔncia exigible i s'especificarÓ, si la catalogaciˇ del lloc de treball ho requereix, el seu carÓcter de requisit.

Article 16

Per tal de mantenir actualitzat el coneixement del valenciÓ i la seua formaciˇ permanent, l'Ajuntament organitzarÓ cursos de reciclatge o, si s'escau, facilitarÓ l'assistŔncia a cursos promoguts per altres organismes.

CAP═TOL V
De la promociˇ del valenciÓ

Article 17

Per tal de promoure l'˙s social i l'ensenyament del valenciÓ, l'Ajuntament de Sueca s'obliga a les segŘents mesures:

Contemplar en les seues ordenances fiscals bonificacions per a l'˙s del valenciÓ en les taxes que impliquen retolacions, publicitat o qualsevol inscripciˇ que puga redactar-se en una altra llengua.

Considerar com a mŔrit en la peticiˇ d'ajudes i subvencions les activitats que explÝcitament o implÝcita suposen el foment de l'˙s del valenciÓ.

Incentivar l'˙s vehicular del valenciÓ a l'ensenyament i col·laborar amb els centres escolars en l'adequaciˇ del material pedag˛gic a les necessitats instrumentals de l'ensenyament del valenciÓ, i promoure ajudes econ˛miques als centres escolars que tinguen implantat l'˙s vehicular del valenciÓ.

Disposar de personal qualificat per a l'assessorament a particulars i col·lectius, empreses i entitats que requeresquen el suport necessari per a l'˙s normalitzat del valenciÓ, i tambÚ per a la informaciˇ relativa a tot all˛ que afecte l'˙s privat i p˙blic de la nostra llengua.

Dotar-se de la suficient consignaciˇ pressupostÓria per tal de dur a terme els prop˛sits d'˙s o promociˇ del valenciÓ prevists en aquest reglament.

DISPOSICIONS TRANSITĎRIES

Primera

Mentre no se supere la relaciˇ de desigualtat existent en l'˙s i l'oficialitat entre el valenciÓ i el castellÓ, l'Ajuntament potenciarÓ i/o promourÓ campanyes de sensibilitzaciˇ i promociˇ de l'˙s normalitzat del valenciÓ.

Segona

L'Ajuntament crearÓ en l'Ómbit de l'└rea de Cultura una Oficina Municipal de Promociˇ i ┌s del ValenciÓ, que satisfaša les necessitats actuals de promociˇ de l'˙s del valenciÓ.

Sueca, 15 d'octubre de 1992