Legislació lingüística - cdlpv

Administració local

REGLAMENT MUNICIPAL SOBRE L’ÚS I LA NORMALITZACIÓ DEL VALENCIÀ AL MUNICIPI DE SILLA

(BOP València, núm. 101, de 30 d’abril de 1994)

D’acord amb l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana i amb la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (DOGV núm. 133, d’1 de desembre de 1983), el valencià és la llengua pròpia i oficial de la Comunitat Valenciana i correspon a la Generalitat Valenciana, en col·laboració amb les altres administracions públiques del seu territori, tant d’adoptar les mesures necessàries per a garantir el seu ús normal i oficial com d’impulsar i fomentar la utilització quotidiana de la llengua pròpia dels valencians.

PREÀMBUL

L’article 3 de la Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978, proclama en el número 3 que «la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció».

La Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, de l’Estatut Valencià d’Autonomia, assenyala en l’article 7 que el valencià és l’idioma oficial al nostre territori, a la vegada que determina que s’atorgarà protecció i respecte especial a la recuperació del valencià.

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat Valenciana, d’Ensenyament i Ús del Valencià, fixa com un dels objectius específics d’aquesta llei protegir la recuperació del valencià, llengua pròpia, i garantir l’ús normal i oficial.

Els articles 7.27 i 29 determinen que el valencià és la llengua pròpia de la Generalitat Valenciana i de la seua administració pública, a la vegada que estableixen l’obligatorietat de fomentar l’ús del valencià i de propiciar l’ensenyament als funcionaris i empleats públics.

CAPÍTOL I

Principis generals

Article 1

1. El present Reglament té per objecte genèric el desenvolupament i l’aplicació de l’actuació municipal de l’Ajuntament de Silla, el que disposa l’article 7 de l’Estatut d’Autonomia Valencià i la Llei de les Corts Valencianes 4/1983, d’Ús i Ensenyament del Valencià.

Els objectius d’aquest Reglament són els següents:

a) Fer efectiu el dret de tots els ciutadans i ciutadanes de conéixer i usar el valencià.

b) Establir el valencià com a llengua usual de l’Ajuntament de Silla i la seua administració municipal i fixar el marc de les obligacions específiques que es deriven per als seus regidors i empleats públics.

c) Protegir la seua recuperació i fomentar l’ús en tots els actes de la vida ciutadana.

d) Donar efectivitat a l’ús normal i oficial del valencià.

e) Normalitzar la situació del valencià en l’àmbit de l’administració local de Silla.

Article 2

1. El valencià és la llengua pròpia del municipi de Silla. Tots tenen el dret a conéixer-la i a usar-la oralment i per escrit davant de les instàncies públiques, amb plens efectes administratius i jurídics.

2. Les manifestacions de pensament o de voluntat i els actes orals i escrits, públics o privats, no podran donar lloc a cap mena de discriminació si són expressats totalment o parcial en valencià, i produeixen plens efectes administratius o jurídics igual com si foren expressats en llengua castellana. El valencià com a llengua pròpia de Silla ho és també de la seua administració local i de les entitats i institucions públiques dependents d’aquesta.

CAPÍTOL II

Ús del valencià

Article 3

De l’ús oral

1. Tot el personal de l’Ajuntament de Silla així com els regidors podran usar el valencià en les seues relacions de treball amb qualsevol funcionari o empleat públic de l’Ajuntament, amb la resta d’administracions valencianes i en les sessions dels òrgans de govern i altres òrgans complementaris.

2. El personal destinat a llocs de treball que tinguen relació directa amb el públic iniciaran sempre en valencià el contacte amb els ciutadans, sense perjudici d’atendre’ls en la llengua que l’interlocutors empre.

De l’ús escrit

3. D’acord amb les normes d’ús del valencià de la Generalitat Valenciana, tots els acords que adopte l’Ajuntament de Silla es redactaran en valencià o en bilingüe i tindran validesa i eficàcia jurídica oficial. Així mateix, tindran eficàcia jurídica i administrativa els documents, impresos i formularis emprats per l’Ajuntament en la seua actuació.

4. En aquest sentit, les actes de les sessions del Ple o de qualsevol òrgan de l’Ajuntament es redactaran i traslladaran al llibre d’actes en valencià.

Article 4

Documentació administrativa interna

Les convocatòries a les sessions dels òrgans de govern i dels altres òrgans així com les comissions informatives, els ordres del dia, actes i la resta d’escrits i documentació dirigida als regidors o personal de l’Ajuntament es farà en bilingüe o en valencià.

Article 5

Documentació administrativa externa

1. Els escrits i comunicacions que hagen de tenir efectes fora del terme municipal de Silla i dins de l’àmbit geogràfic de la Comunitat Valenciana, seran redactats en valencià o en bilingüe, tret dels territoris anomenats termes municipals de predomini lingüístic castellà, en l’article 36 de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, que també ho seran en llengua castellana.

2. En el cas que els efectes es produïren fora del territori de la Comunitat Valenciana seran redactats en llengua castellana sense perjudici que també ho siguen en valencià.

Article 6

Actuació administrativa dels ciutadans

Tindran plena validesa i eficàcia jurídica els escrits presentats en valencià, i no podran ser objecte de cap mena de dificultat, d’ajornament, de requeriment de traducció ni de cap altra exigència.

Article 7

Registres administratius

Les inscripcions o els assentaments que hagen de realitzar-se es faran en la llengua sol·licitada pels interessats, en la qual s’haja redactat o atorgar el document que ha d’assentar-se.

Article 8

Promoció del valencià

El Gabinet de Normalització Lingüística, dependent de l’Alcaldia, tindrà les funcions següents:

a) Proposar accions de sensibilització, pel que fa a l’ús del valencià, a tots els àmbits de la vida ciutadana i, especialment, a l’àmbit intern de l’administració municipal.

b) Dur a terme anàlisis i seguiments sociolingüístics.

c) Realitzar un servei públic i intern d’assessorament lingüístic.

d) Exercir la direcció dels cursos municipals de valencià per a reciclatge dels treballadors municipals.

e) Dinamitzar l’ús del valencià.

f) Altres funcions que li siguen encomanades dins el seu àmbit d’actuació.

El dinamitzador lingüístic ensenya, assessora, dinamitza l’ús del valencià, anima els funcionaris i corregeix i tradueix la documentació administrativa municipal, així com totes aquelles activitats que es consideren necessàries per al correcte funcionament del Gabinet Municipal de Normalització Lingüística, un servei que l’Ajuntament de Silla podrà mancomunar amb altres municipis.

Igualment, aquest Gabinet Municipal o Servei Mancomunat també realitzarà les funcions d’assessorament, d’animació i de traducció per als ciutadans i ciutadanes que ho requerisquen, a més de fomentar el seu ús en les activitats professionals, mercantils, laborals, sindicals, polítiques, recreatives, artístiques i associatives.

L’Ajuntament informarà i assessorarà totes les entitats públiques i privades, perquè col·laboren activament en la ràpida difusió de l’ús del valencià en les retolacions, anuncis impresos de tota classe i en les comunicacions orals i escrites.

Article 9

Els llocs de treball que tinguen relació amb el públic hauran d’estar ocupats per personal que tinga els coneixements suficients de valencià oral i escrit per atendre amb normalitat la funció que els siga encomanada.

Aquests coneixements es justificaran amb les certificacions corresponents, lliurades per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.

CAPÍTOL IV

Mitjans de comunicació, toponímia i senyalització

Article 10

Mitjans de comunicació

1. L’Ajuntament de Silla ha de promoure el valencià en els seus propis mitjans i canals de comunicació, com ara el butlletí d’informació municipal, les emissions de ràdio i TV, els anuncis publicitaris, els bans, els avisos per megafonia, etc., fins assolir una normalització total.

2. La producció editorial de l’Ajuntament es farà en valencià.

Article 11

Toponímia i senyalització

1. Tots els topònims tenen com a forma oficial el valencià.

2. Tots els noms de carreres, places, avingudes, etc., i en general, qualsevol denominació que servisca per indicar un indret o espai determinat dels nuclis urbans dels pobles que constitueixen el municipi, així com la toponímia menor de tot el terme municipal, tenen com a única forma oficial la valenciana.

Article 12

1. Els rètols, cartells i indicacions existents als immobles, dependències i serveis municipals hauran d’estar escrits en valencià, però quan el valencià no siga entenedor o suscite dubte es posarà en bilingüe.

2. En les inscripcions o retolacions que identifiquen béns de propietat municipal, com ara vehicles, maquinària i immobles, es procedirà de la mateixa manera.

3. Els rètols de la via pública destinats als transeünts, la col·locació dels quals siga competència municipal, es redactaran també de la mateixa manera.