Eines de Llengua - El web de la CDLPV

Legislació lingüística - cdlpv

Administració local

REGLAMENT DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

(Aprovat en 1991)

PREÀMBUL

Aquest Reglament desenvolupa dins de l'àmbit municipal de Santa Pola l'article seté de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià.

I
PRINCIPIS GENERALS

Article 1

El valencià, com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, ho és també del municipi de Santa Pola.

Article 2

Els objectius d'aquest Reglament de Normalització Lingüística són:

2.1. Establir progressivament el valencià com l'altra llengua usual de l'administració municipal.

2.2. Garantir el dret dels ciutadans d'adreçar-se a l'Ajuntament de Santa Pola en qualsevol de les dues llengües oficials, oralment i per escrit.

2.3. Promoure l'ús del valencià a tots els àmbits de la vida del municipi.

Article 3

L'aplicació d'aquest Reglament no comportarà cap tipus de discriminació als ciutadans que utilitzen qualsevol de les dues llengües oficials davant l'administració municipal de Santa Pola.

II
TOPONÍMIA I SENYALITZACIÓ

Article 4

Tots els topònims del terme municipal de Santa Pola hauran de tenir com a única forma oficial l'expressada en valencià.

Article 5

Els rètols, cartells, indicacions als immobles, dependències i serveis municipals, les inscripcions i retolacions que identifiquen béns de propietat municipal, així com els rètols de la via pública destinats a informar els transeünts hauran d'estar escrits en valencià.

III
ÚS INTERN

Article 6

Tots els documents, els impresos, els llibres de registre, les capçaleres, els segells de goma, els datadors i altres elements anàlegs utilitzats pels diferents òrgans de l'Ajuntament s'han de redactar en valencià o en bilingüe.

Article 7

La documentació que l'Ajuntament dirigisca a les restants administracions de la Comunitat Valenciana o de dins de l'àmbit lingüístic català, s'haurà de redactar també en valencià.

Article 8

L'Ajuntament normalitzarà el sistema informàtic per a adaptar-se a les exigències d'aquest Reglament.

IV
RELACIONS AMB ELS ADMINISTRATS

Article 9

Les comunicacions i notificacions dirigides a persones físiques o jurídiques, a més de les expedicions de certificació i de testimoniatge d'expedients es faran en valencià si el sol.licitant així ho demana.

Article 10

La documentació impressa que l'administració municipal pose a l'abast dels ciutadans es redactarà en valencià o en bilingüe.

Article 11

Tots els documents contractuals subscrits per l'Ajuntament de Santa Pola es redactaran en bilingüe.

V
BANS, AVISOS, PUBLICACIONS I PUBLICITAT

Article 12

Els bans, els avisos i els anuncis públics que provinguen de l'Ajuntament de Santa Pola es faran en bilingüe.

Article 13

L'Ajuntament de Santa Pola ha de promoure l'ús del valencià en els mitjans de comunicació propis --butlletins, ràdio i televisió local, etc.--, en la producció editorial pròpia i en la publicitat que es faça des d'aquest Ajuntament.

VI
PERSONAL

Article 14

S'estableix com a objectiu el coneixement oral i escrit de les dues llengües oficials per part del personal de l'Ajuntament de Santa Pola.

Article 15

15.1 A les bases de convocatòria per a l'accés a càrrecs, ocupacions i funcions públiques, l'Ajuntament de Santa Pola valorarà positivament el coneixement del valencià per tal que puguen realitzar-se les funcions públiques, d'acord amb els principis d'ús del valencià previst en aquest Reglament.

15.2 Així mateix en tots els concursos que convoque aquest Ajuntament s'inclourà la pràctica obligatòria d'un exercici acreditatiu del nivell de coneixement de valencià.

Article 16

A fi d'actualitzar els coneixements dels funcionaris i treballadors que conformen actualment la plantilla de l'administració municipal, l'Ajuntament de Santa Pola promourà i facilitarà el reciclatge de la plantilla, dins de l'horari laboral, per mitjà dels cursos de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o pels cursos de Llenguatge Administratiu de l'IVAP, o per l'organització de cursos de reciclatge per part de l'Ajuntament.

VII
PROMOCIÓ DE L'ÚS

Article 17

En el marc de les seues atribucions, l'Ajuntament de Santa Pola subvencionarà o bonificarà les activitats de tota mena relacionades amb el foment de l'ús del valencià.

Article 18

L'Ajuntament de Santa Pola exceptuarà o bonificarà respecte d'obligacions fiscals els actes o manifestacions relacionats amb el foment, extensió i ús del valencià. En conseqüència, i pel que fa als rètols públics, s'aprova els punts següents:

18.1. Els rètols públics de nova instal.lació redactats en valencià experimentaran almenys una bonificació del 50 % del valor de la tarifa de l'import municipal.

18.2. Els rètols d'ortografia idèntica en valencià i en castellà no tindran cap bonificació de tarifa.

Article 19

19.1 L'Ajuntament de Santa Pola, a fi de garantir i facilitar el compliment d'aquest Reglament, haurà de crear una Comissió de Normalització Lingüística per a realitzar les funcions d'assessorament lingüístic, promoció de l'ús del valencià i treballs de traducció al valencià.

19.2 Aquesta Comissió, depenent de la Regidoria de Cultura, haurà de comptar amb consignació pressupuestària per a facilitar les tasques i els objectius propis de la normalització del valencià.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Durant el primer any de vigència d'aquest Reglament, l'Ajuntament de Santa Pola amb l'ajut de la Direcció General de Política Lingüística, l'IVAP o el Servei Tècnic de Normalització Lingüística de la Universitat d'Alacant haurà de revisar tots els formularis de procediment administratiu municipal per tal d'assolir —mitjançant la correcció i la traducció— el grau òptim en valencià com a llenguatge administratiu modern. Qualsevol modificació dels models establerts cal consultar-la al secretari de l'Ajuntament perquè done el vist-i-plau des de la perspectiva legal.