Eines de Llengua - El web de la CDLPV

Legislació lingüística - cdlpv

Administració local

Reglament d'Usos Lingüístics de l'Ajuntament de Sagunt

(BOP València núm. 73, de 26 de març de 2004)

Preàmbul

Un reglament d'usos lingüístics és un conjunt de normes o preceptes dictats pel Ple de l'Ajuntament, per al funcionament d'una corporació en matèria lingüística.

D'acord amb l'article 4.1 de la Llei de Bases del Règim Local (LBRL) i el Reglament d'Organització i Funcionament de les administracions locals (ROF) el municipi, la província i l'illa gaudeixen de potestat reglamentària i d'autoorganització. Per tant, tenen la potestat de dictar disposicions de caràcter general que integraran l'ordenament jurídic.

Així, l'art. 4 LBRL estableix que:

Dins de l'esfera de les seues competències correspon als municipis: a) les potestats reglamentàries i d'autoorganització.

L'article 55 del Text refós de règim local assenyala que:

En l'esfera de la seua competència, les entitats locals podran aprovar ordenances i reglaments...

D'altra banda, la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià, estableix:

Article 5. L'Administració adoptarà les mesures que calguen per a impedir la discriminació de ciutadans o activitats pel fet d'usar qualsevol de les dues llengües oficials, així com per a garantir l'ús normal, la promoció i el coneixement del valencià.

Article 7.1. El valencià, com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, ho és també de la Generalitat i de la seua Administració pública, de l'Administració local i de les altres corporacions i institucions públiques dependents d'aquelles.

Art 27. El Consell de la Generalitat Valenciana, mitjançant disposicions reglamentàries, fomentarà l'ús del valencià en totes les activitats administratives dels òrgans dependents d'aquesta.

Art. 28. De la mateixa manera hauran de procedir els ens públics d'acord amb els principis i excepcions determinats per la present Llei.

És per això que nombrosos ajuntaments valencians han aprovat reglaments que regulen els usos lingüístics d'aquestes institucions: Alaquàs, Alcoi, l'Alcúdia, Aldaia, Algemesí, Benicarló, Benicàssim, Carcaixent, Carlet, Castelló de la Plana, Cocentaina, Elx, la Font d'en Carròs, Muro, Novelda, Ontinyent, Paterna, Petrer, Picanya, Planes, Santa Pola, Silla, Sueca, Tavernes de la Valldigna, València, Vila-real, Vinaròs, Xirivella, Xixona, la mancomunitat el Xarpolar i la mancomunitat Serveis Benestar Social de l'Ènova, Manuel, Rafelguaraf, Sant Joan i Senyera.

De la mateixa manera, l'Ajuntament de Sagunt es dota d'aquest Reglament d'usos lingüístics.

1. Àmbit d'aplicació

1.1. Els usos lingüístics de l'Ajuntament de Sagunt es regeixen pels criteris continguts en aquest document.

1.2. Sempre que en aquest document apareix la denominació Ajuntament de Sagunt s'ha d'entendre que es refereix a la totalitat de l'organització, tant política com administrativa, inclosos els organismes autònoms i consells sectorials.

2. Criteri lingüístic general

D'acord amb l'article 7 de la LUEV, el valencià és la llengua pròpia de l'Ajuntament de Sagunt i de totes les entitats que en depenen. L'Ajuntament de Sagunt garantirà plenament els efectes administratius i jurídics de l'ús del valencià, en les relacions oficials amb els ciutadans i en les relacions institucionals.

3. Competències

Correspon a l'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament de Sagunt l'atribució de vetlar per l'aplicació i el compliment d'aquest Reglament, sense perjudici de ser delegada.

Respecte de les entitats de dret públic dependents de l'Ajuntament de Sagunt, s'atendran a les disposicions dels seus estatuts i acords de creació.

4. Denominacions

4.1. La corporació municipal de Sagunt farà servir habitualment la denominació «Ajuntament de Sagunt», i emprarà «Ayuntamiento de Sagunto» en els escrits redactats en castellà en què s'esmente.

4.2. La denominació oficial de totes les regidories, els departaments, els serveis, els òrgans, els organismes, els ens i els edificis que componen l'Ajuntament o en depenen serà almenys en valencià.

4.3. La forma oficial dels topònims del terme municipal de Sagunt i la designació genèrica que els acompanya serà la valenciana, d'acord amb allò que preveu l'article segon de l'Ordre d'1 de desembre de 1993, de la Conselleria d'Educació i Ciència, sobre l'ús de les llengües oficials en la toponímia, en la senyalització de les vies de comunicació i en la retolació dels serveis públics.

5. Retolació i senyalització

5.1. Tot tenint en compte allò que disposa l'article cinqué de l'Ordre d'1 de desembre de 1993, de la Conselleria d'Educació i Ciència, sobre l'ús de les llengües oficials en la toponímia, en la senyalització de les vies de comunicació i en la retolació dels serveis públics, la retolació interior de l'Ajuntament de Sagunt s'ha de fer almenys en valencià.

5.2. Les inscripcions i retolacions que identifiquen béns de propietat municipal, com vehicles, maquinària, immobles o utillatge en general, es realitzaran almenys en valencià.

5.3. Els rètols i les senyalitzacions instal·lats en la via pública es redactaran en valencià.

5.4. La retolació dels carrers, les vies públiques i d'altres elements toponímics es farà en valencià, tot tenint en compte l'article 4.3 d'aquest Reglament i els criteris aprovats el 25 d'octubre de 2003 pel Ple de l'Ajuntament de Sagunt.

6. Usos orals

6.1. En l'atenció oral, tant presencial com telefònica, el personal de l'Ajuntament de Sagunt s'ha de dirigir normalment al públic en valencià, llengua pròpia de l'Administració i del municipi. No obstant això, haurà de respectar-se la tria de la llengua oficial en què els ciutadans volen ser atesos.

6.2. Els serveis municipals que tinguen relació directa amb el públic estaran atesos per funcionaris amb un coneixement del valencià suficient per tal d'atendre amb normalitat les funcions encomanades.

7. Usos escrits

7.1. En general, tota la documentació de caràcter administratiu i/o institucional s'ha de fer en valencià. No obstant això, es garantirà el dret dels ciutadans a dirigir-se i a obtindre'n resposta en la llengua oficial en què els ciutadans volen ser atesos.

7.2. Les actes dels diferents òrgans, incloent-hi els tribunals i les comissions de selecció, seran bilingües. Els elements comuns dels documents (capçalera, signatura i datació) es redactaran en valencià, d'acord amb l'article 4.2 d'aquest reglament.

7.3. Els impresos, formularis i models oficials seran bilingües valencià-castellà, amb una disposició preferent per a la versió valenciana.

7.4. Les notificacions que suposen obligacions fiscals per als ciutadans i les ciutadanes es redactaran en valencià i en castellà, amb una disposició preferent en l'imprés per a la versió valenciana.

7.5. D'acord amb l'article 36 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificat per la Llei 4/1999, de 13 de gener, s'hauran de traduir al castellà:

a) Els documents, expedients o parts d'aquests que hagen de tenir efecte fora dels territoris on la nostra llengua no és oficial.

b) Els documents adreçats als interessats que ho sol·liciten expressament.

7.6. L'Ajuntament de Sagunt ha de fer en valencià la publicació de les seues disposicions, segons disposa l'acord plenari del 27 de març de 2002.

7.7. Les comunicacions que l'Ajuntament de Sagunt adrece als mitjans de comunicació s'han de fer en valencià, segons disposa l'acord plenari del 27 de març de 2002.

7.8. En els butlletins i altres mitjans de comunicació de titularitat municipal o amb llicència municipal, seran en valencià els elements comuns (capçalera, noms de les seccions, etc.) i almenys el 50% dels continguts.

8. Tecnologies de la informació i la comunicació

8.1. El material d'oficina i els programes informàtics que utilitze l'Ajuntament de Sagunt han de permetre generar documents amb els trets ortogràfics propis del valencià.

8.2. L'Ajuntament de Sagunt ha de donar preferència a l'adquisició dels programes que tinguen una versió en la llengua pròpia de l'Ajuntament.

8.3. Les aplicacions i els programes informàtics que es desenvolupen per a usar-se al si de l'Ajuntament de Sagunt han de ser almenys en valencià. En el cas que, per determinades circumstàncies, aquestes aplicacions es desenvolupen en dues o més llengües, el valencià n'ha de ser la llengua per defecte.

8.4. En els mitjans de comunicació electrònics institucionals propis de l'Ajuntament, com ara pàgines web, etc., s'usarà sempre el valencià. En el cas que es facen servir també altres llengües, el valencià hi apareixerà en lloc predominant, com a opció per defecte.

8.5. La denominació dels servidors, dels components de la xarxa local, dels dominis d'Internet, de les adreces electròniques, etc. de l'Ajuntament serà en valencià.

9. Contractació

En els serveis municipals gestionats per empreses privades, els titulars de la concessió han de garantir l'atenció als usuaris en valencià, tant oralment com per escrit, i han de complir les disposicions establertes en aquest document. Aquesta condició s'ha de recollir en una clàusula del contracte de concessió.

10. Coneixements lingüístics per a l'accés als llocs de treball

10.1. En les bases de convocatòria per a l'accés a càrrecs, ocupacions i funcions municipals, l'Ajuntament de Sagunt valorarà el coneixement del valencià perquè puguen realitzar-se les funcions públiques d'acord amb els principis d'ús del valencià previstos en aquest reglament.

10.2. L'Ajuntament de Sagunt, amb l'assessorament del Gabinet de Promoció del Valencià, elaborarà la perfilació lingüística dels llocs de treball de l'organització.

10.3. L'Ajuntament de Sagunt ha de posar a l'abast del seu personal recursos de formació i d'assessorament en matèria de llengua, per tal que puguen millorar-ne el domini en un termini curt de temps. El Gabinet de Promoció del Valencià, amb la col·laboració del Departament de Personal, ha d'elaborar l'oferta de formació lingüística a partir de la perfilació lingüística dels llocs de treball.

10.4. L'Ajuntament de Sagunt, per tal de completar una formació adequada del seu personal, organitzarà cursos de llengua adaptats als programes de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

11. Promoció del valencià

11.1. D'acord amb l'article 33 de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV), l'Ajuntament de Sagunt fomentarà, en l'àmbit de la seua competència, l'ús del valencià a les activitats professionals, mercantils, laborals, sindicals, polítiques, recreatives, artístiques, associatives, etc. Entre altres mesures, s'aplicaran les bonificacions fiscals a què fa referència l'article 30.1 de la LUEV, d'acord amb la corresponent ordenança fiscal.

11.2. La promoció de l'ús del valencià en cadascun dels àmbits és una responsabilitat de tota l'organització política de l'Ajuntament de Sagunt.

11.3. L'Ajuntament elaborarà i aplicarà un pla de normalització lingüística per al municipi de Sagunt, amb el màxim consens i la major participació possibles, i sota la coordinació tècnica del Gabinet de Promoció del Valencià.

11.4. El Gabinet de Promoció del Valencià, a més de la coordinació tècnica de la planificació lingüística, té les funcions següents:

a) Organitzar activitats de dinamització de l'ús del valencià.

b) Programar cursos i altres actuacions de formació lingüística.

c) Prestar assessorament lingüístic, amb l'objectiu d'aconseguir l'autonomia dels usuaris.

d) Aprofundir en el coneixement de la realitat sociolingüística de Sagunt i del Camp de Morvedre.

e) Coordinar-se amb els serveis lingüístics d'altres institucions.

11.5. Les activitats del Gabinet de Promoció del Valencià s'organitzaran i s'avaluaran d'acord amb un pla d'actuació i una memòria anuals, els quals hauran de rebre l'aprovació de la Regidoria corresponent.