Eines de Llengua: el web de la CDLPV

Legislació lingüística - cdlpv

Administració local

MOCIÓ DE L'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PER A L'APROVACIÓ DEL REGLAMENT MUNICIPAL SOBRE L'ÚS I LA NORMALITZACIÓ DEL VALENCIÀ AL MUNICIPI DE LA VILA DE PLANES

Sia notori i manifest a totes les ciutadanes i ciutadans de la Vila de Planes que tal dia com huí, 25 d'abril de mil set-cents-set, fa justament 285 anys, les tropes castellanes de Felip V, en derrotar els valencians a la Batalla d'Almansa, ens arrebassaren l'Estat que constituïa el Regne de València, els seus Furs i drets sobirans, el nostre autogovern i les llibertats nacionals. Amb els Decrets de Nueva Planta "por el justo derecho de conquista que han hecho últimamente mis armas" se'ns imposà un rancuniós, intolerant i estret centralisme uniformitzador i un opressor castellanisme a tots els nivells, especialment el cultural i lingüístic, postergant la llengua del poble. Des d'aquell 25 d'abril passàrem a ser un poble oprimit, de cultura i llengua forçades a la marginació i la dependència.

Avui 25 d'abril de 1992, a deu anys d'aprovat l'Estatut d'Autonomia, el poble valencià recupera la seua dignitat, consolida el seu autogovern, recobra el seu dret a l'esperança en el futur, al temps que constitueix un País Valencià més just, més igualitari, més feliç i més lliure, dintre d'una Europa que, des de sempre, ha trobat riquesa en la diferència i en la diversitat d'ètnies, pobles, civilitzacions, cultures i llengües.

Conscients de què la recuperació i normalització de la llengua pròpia del poble valencià ajuda el nostre poble a retrobar-se amb la seua personalitat i facilita a tota la humanitat l'engrandir el seu patrimoni cultural, el Ple de l'Ajuntament de la Vila de Planes proposa porpiciar l'ús preferencial del valencià.

D'acord amb l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la Llei d'Us i Ensenyament del Valencià (DOGV núm. 133, 1 de desembre de 1983) el valencià és llengua pròpia i oficial de la Comunitat Valenciana i correspon a la Generalitat Valenciana, en col.laboració amb les altres administracions públiques del seu territori, tant d'adoptar les mesures necessàries per a garantir el seu ús normal i oficial com d'impulsar i fomentar la utilització quotidiana de la llengua pròpia dels valencians que compartim amb Catalunya, les Illes Balears, el Rosselló, l'Estat d'Andorra i la ciutat sarda de l'Alguer, una llengua les normes de la qual regula la Generalitat Valenciana, l'Institut Valencià de Filologia i l'I.E.C.

Una administració moderna i eficaç ha de ser reflex de la societat a qui representa i servir de model als ciutadans. Per això, l'Ajuntament de la Vila de Planes com a municipi tradicionalment valenciano-parlant té el deure d'usar el valencià, no sols en la relació amb els veïns i ciutadans sinó també a nivell intern, és a dir, en les relacions entre el seu personal, els regidors i entre les diverses administracions públiques de la Comunitat Valenciana.

Açò suposa un gran esforç dirigit a protegir i a promocionar l'ús del valencià, i de propiciar l'ensenyament al personal de l'Ajuntament amb l'objectiu d'assolir la seua recuperació com a llengua pròpia d'aquest municipi i garantir el seu ús normal i oficial.

Atès aquestes consideracions, com a Alcalde-President, propose al Ple d'Aquest Ajuntament l'aprovació de la següent moció:

Reglament municipal sobre l'ús i la normalització del valencià al municipi de Planes

PREÀMBUL

L'article 3 de la Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978 proclama en el número 3 que "la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció".

La Llei Orgànica 5/1982, de l'1 de juliol, de l'Estatut Valencià d'Autonomia, assenyala en l'article setè que el valencià és l'idioma oficial en el nostre territori, a la vegada que determina que s'atorgarà protecció i respecte especial a la recuperació del valencià.

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat, d'Ensenyament i Us del Valencià, fixa com un dels objectius específics d'aquesta Llei protegir la recuperació del valencià, llengua pròpia i garantir l'ús normal i oficial.

Els articles 7, 27 i 29 determinen que el valencià és la llengua pròpia de la Generalitat i de la seua Administració Pública, a la vegada que estableixen l'obligatorietat de fomentar l'ús del valencià i de propiciar l'ensenyament als funcionaris i empleats públics.

CAPÍTOL PRIMER

PRINCIPIS GENERALS

Article 1

1. El present Reglament té per objecte genèric el desenvolupament i aplicació a l'àmbit d'actuació municipal de l'Ajuntament de la Vila de Planes el que disposa l'article setè de l'Estatut d'Autonomia Valencià i la Llei de les Corts Valencianes 4/1983, d'Us i Ensenyament del Valencià.

Els objectius del present Reglament són els següents:

a) Fer efectiu el dret de tots els ciutadans i ciutadanes de conèixer i usar el valencià.

b) Establir el valencià com a llengua usual de l'Ajuntament de la Vila de Planes i la seua Administració Municipal tot i fixant el marc de les obligacions epecífiques qeu se'n deriven per als seus regidors i empleats públics.

c) Protegir la seua recuperació i fomentar-ne l'ús en tots els actes de la vida ciutadana.

d) Donar efectivitat a l'ús normal i oficial del valencià.

e) Normalitzar la situació del valencià a l'àmbit de l'Administració Local de la Vila de Planes, entitats i institucions dependents d'aquesta.

Article 2

1. El valencià és la llengua pròpia del municipi de Planes. Tots tenen el dret a conèixer-lo i a usar-lo oralment i per escrit davant les instàncies públiques, amb plens efectes administratius i jurídics.

2. Les manifestacions de pensament o de voluntat i els actes orals o escrits, públics o privats, no podran donar lloc a cap mena de discriminació si són expressats totalment o parcial en valencià, i produeixen plens efectes administratius o jurídics igual com si fossen expressats en llengua castellana.

El valencià com a llengua pròpia de la Vila de Planes ho és també de la seua Administració Local i de les Entitats i institucions públiques depenents d'aquesta.

CAPÍTOL SEGON

DE L'ÚS DEL VALENCIÀ

Article 3. De l'ús oral

1. Tot el personal de l'Ajuntament de la Vila de Planes, així com els regidors, podran usar el valencià en les seues relacions de treball amb qualsevol funcionari o empleat públic de l'Ajuntament, amb la resta d'administracions valencianes i en les sessions dels òrgans de govern i altres òrgans complementaris.

2. El personal destinat a llocs de treball qui tinguen relació i directa amb el públic iniciaran sempre en valencià el contacte amb els ciutadans, sense perjudici d'atendre'ls en la llengua que l'interlocutor empre.

3. Les manifestacions orals dels ciutadans es formalitzaran en la llengua lliurement emprada per aquests.

Article 4. De l'ús escrit

1. D'acord amb les normes d'ús del valencià de la Generalitat Valenciana, tots els acords que adopte l'Ajunament de Planes es redactaran únicament en valencià tot i tenint validesa i eficàcia jurídica oficial. Així mateix tindran eficàcia jurídica i administrativa els documents, impresos i formularis emprats per l'Ajuntament en la seua actuació.

2. En aquest sentit les actes de les sessions del Ple o de qualsevol òrgan de l'Ajuntament es redactaran i traslladaran al Llibre d'Actes en valencià.

Article 5. Documentació administrativa interna

Les convocatòries a les sessions dels òrgans de govern i dels altres òrgans, així com comissions informatives, els ordres del dia, actes i la resta d'escrits i documentació dirigida als regidors o personal de l'Ajuntament es farà únicament en valencià, tret d'aquells que demanen expressament la seua traducció. En aquest últim cas es farà en les dues llengües.

Article 6. Documentació administrativa externa

1. Els escrits i comunicacions que haguen de tenir efectes fora del terme municipal de Planes, i dins de l'àmbit geogràfic de la Comunitat Valenciana, seran redactats únicament en valencià, tret dels territoris anomenats com a termes municipals de predomini lingüístic castellà en l'article 36 de la Llei 4/1983 de 23 de novembre, d'Us i Ensenyament del Valencià que també ho seran en llengua castellana.

2. En el cas que els efectes es produiren fora del territori de la Comunitat Valenciana, seran redactats en llengua castellana sense perjudici que també ho siguen en valencià.

Article 7. Documentació administrativa dirigida als diutadans

1. En les actuacions administratives d'ofici o a instància de part, les notificacions, comunicacions i qualsevol altra actuació que afecte als ciutadans, es faran en valencià sempre que l'interessat no haja indicat expressament la utilització de la llengua castellana. En aquest últim cas es farà en les dues llengües.

2. L'Ajuntament de la Vila de Planes podrà requerir que els estudis, projecte i treballs anàlegs que encarregue a tercers li siguen lliurats en valencià.

Article 8. L'actualització administrativa dels ciutadans

Tindran plena validesa i eficàcia jurídica els escrits presentats en valencià no podent ser objecte de cap mena de dificultat, d'ajornament, de requeriment de traducció ni de cap altra exigència.

Article 9. Registres administratius

Tots els registres administratius de l'Ajuntament seran en valencià. Les inscripcions o els assentaments que s'hagen de realitzar es faran en la llengua sol.licitada pels interessats en la qual s'haja redactat o atorgat el document que s'ha d'assentar.

Article 10

Les màquines d'escriure, equips informàtics i tot el material adquirit, per a ser emprat per l'Ajuntament de la Vila de Planes s'haurà d'adaptar en la màxima mesura possible, i ser útil per a l'ús preferencial del valencià.

Article 11. Promoció del valencià

1. En el marc de les seues astribucions aquest Ajuntament subvencionarà o bonificarà les activitats de tota classe relacionades amb el foment del valencià o qualsevol altra manifestació social d'actuació preferencial del valencià.

2. L'Ajuntament de Planes podrà bonificar les taxes i els impostos municipals que tinguen relació amb la normalitat lingüística i el foment del valencià.

Article 12

1. L'Ajuntament de la Vila de Planes organitzarà cursos d'aprenentatge i perfeccionament del valencià per a tots els funcionaris que no tinguen els coneixements necessaris per exercir les seues funcions. Aquests cursos seran gratuïts i voluntaris.

2. Com a suport tècnic de l'aplicació d'aquest Reglament, l'Ajuntament de la Vila de Planes crearà un Gabinet de Normalització Lingüística, depenent de l'Alcaldia, el qual tindrà les següents funcions:

a) Proposar accions de sensibilització pel que fa a l'ús del valencià a tots el àmbits de la vida ciutadana i especialment, a l'àmbit intern de l'Administració Municipal.

b) Dur a terme anàlisis i seguiments sociolingüístics.

c) Realitzar un servei públic i intern d'assessorament lingüístic.

d) Exercir la direcció dels cursos municipals de valencià.

e) Dinamitzar l'ús del valencià.

f) Altres funcions que li siguen encomanades dins del seu àmbit d'actuació.

3. L'Ajuntament crearà la plaça de dinamitzador lingüístic perquè ensenye, assessore, dinamitze l'ús del valencià, i anime els funcionaris i corregesca i traduesca la documentació administrativa municipal, així com totes aquelles activitats que es consideren necessàries per al correcte funcionament del Gabinet Municipal de Normalització Lingüística, un servei que l'Ajuntament de la Vila de Planes, podrà mancomunar amb els altres Municipis.

4. De la mateixa manera, aquest Gabinet Municipal o Servei Mancomunat, farà també les funcions d'assessorament, animació, traducció per als ciutadans i ciutadanes que ho requerisquen així com fomentarà el seu ús a les activitats professionals, mercantils, laborals, sindicals, polítiques, recreatives, artístiques i associatives.

5. L'Ajuntament informarà i assessorarà totes les entitats públiques i privades perquè col.laboren activament en la ràpida difusió de l'ús del valencià en les retolacions, anuncis impresos de tota classe, i en les comunicacions orals i escrites.

Article 13. Llocs de treball i personal

1. En les bases de convocatòria per a l'accés a la funció pública local o llocs de treball laborals, l'Ajuntament valorarà el coneixement del valencià tant oral com escrit per tal que puguen realitzar les funcions públiques d'acord amb els principis d'ús del valencià previstos en aquest Reglament.

2. Als efectes de l'apartat anterior l'Ajuntament podrà indicar els llocs de treball on és preceptiu el coneixement oral i escrit del valencià així com reconèixer que aquesta obligació suposa els corresponents efectes econòmics d'acord amb els conceptes retributius previstos per a funcionaris d'Adminsitració Local.

3. Donades les característiquess del lloc, en atendre al públic i en donar fe de les sessions, les intervencions de les quals es fan en valencià, el lloc de Secretari de l'Ajuntament haurà d'estar atès per funcionaris que dominen plenament els usos orals i escrits del castellà i del valencià cosa que es farà constar sempre en la classificació d'aquest lloc.

Article 14

Els llocs de treball que tinguen relació directa amb el públic hauran d'estar ocupats per personal que tinga els coneixements suficients de valencià oral i escrit, per atendre amb normalitat la funció que els siga encomanada. Aquest coneixement es justificarà amb les corresponents certificacions lliurades per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.

D'acord amb el que disposa l'article 12 d'aquest reglament, l'Ajuntament propiciarà l'ensenyament del valencià al seu personal segons principis de gradualitat i voluntarietat.

CAPITOL QUART

MITJANS DE COMUNICACIÓ, TOPONÍMIA I SENYALITZACIÓ

Article 15. Mitjans de comunicació

1. L'Ajuntament de la Vila de Planes ha de promoure el valencià en els mitjans i canals de comunicació propis, tals com el Butlletí d'informació municipal, les emissions de ràdio-TV, els anuncis publicitaris, els bans, els avisos per megafonia, etc., fins assolir una normalització total.

2. La producció editorial de l'Ajuntament es farà, com a norma general, en valencià.

3. Es ratifica el costum centenari de proclamar el Bans oralment exclusivament en valencià, tant als llocs tradicionals del nucli de poblament principal com a les pedanies.

Article 16. Toponímia i senyalització

1. Tots els topònims del nostre terme municipal tenen com a única forma oficial la valenciana que és la tradicional, la històrica, la correcta i l'única que té significat.

2. Tots els noms de carrers, places, avingudes... i en general, qualsevulla denominació que servesca per indicar un indret o espai determinat dels cascs urbans dels pobles que construeixen el municipi, així com la toponímia menor de tot el Terme Municipal, tenen com única forma oficial la valenciana.

Article 17

1. Els rètols, cartells i indicacions existents als immobles, dependències i serveis municipals hauran d'estar escrits en valencià sense cap classe de traducció.

2. En les inscripcions o retolacions que identifiquen béns de propietat municipal, tals com vehicles, maquinària, immobles o utillatge en general es procedirà de la mateixa manera.

3. Els rètols de la via pública destinats als transeünts la col.laboració dels quals siga competència municipal seran redactats preferentment en valencià.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA

L'Ajuntament de Planes comptarà amb la consignació pressupostària per facilitar les tasques i els objectius propis d'actuació preferencial del valencià.

SEGONA

L'Ajuntament de la Vila de Planes a l'empara de l'article 2, apartat m), del Decret 50/1991, 27 març, del Govern Valencià, podrà establir convenis de col.laboració amb la Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per tal d'aplicar i fer efectiu el present reglament.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Amb l'aprovació del present Reglament queden aprovades i ratificades les disposicions, ordres i ressolucions establertes per l'Alcaldia des del dia 15 de juny de 1991, sobre redacció d'actes exclusivament en valencià i sobre l'ús preferent del valencià en al vida administrativa i municipal.

Alfons Llorenç

Aprovada al Ple del 25 d'abril de 1992 per cinc vots a favor del Sr. Batlle i Regidors del PSPV i un vot en contra d'un Regidor del PP.

A la Vila de Planes, a 25 d'abril de 1992

Signat, el Batlle Alfons Llorenç

 

.