Legislació lingüística - cdlpv

Administració local

REGLAMENT MUNICIPAL PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE L'AJUNTAMENT DE PICASSENT

(BOP València núm. 10, de 13 de gener de 1994)

El present reglament té per objecte genèric desenvolupar i aplicar en l'àmbit d'actuació municipal de l'Ajuntament de Picassent allò que disposa l'article seté de l'Estatut d'Autonomia i la Llei de les Corts Valencianes 4/83, d'Ús i Ensenyament del Valencià.

Fonaments jurídics

La Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana són les dues normes legals de major rang legislatiu que determinen en els articles tercer i seté, respectivament: «La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció.» «S'atorgarà protecció i respecte especials a la recuperació del Valencià.»

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià, en el preàmbul IV expressa: «La Generalitat té un compromís irrenunciable en la defensa del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana i d'una manera especial en la recuperació del valencià, llengua històrica i pròpia del nostre poble, del qual constitueix la més peculiar senya d'identitat.» I continua: «Aquesta llei intenta superar la relació de desigualtat que hi ha entre les dues llengües oficials de la nostra Comunitat Autònoma i disposa les mesures pertinents per tal d'impulsar l'ús del valencià en tots els àmbits de la nostra societat, i especialment en l'Administració i en l'ensenyament.»

L'article 7.1 de l'Estatut d'Autonomia determina que: «Els dos idiomes oficials de la Comunitat Autònoma són el valencià i el castellà. Totes les persones tenen dret a conéixer-los i a utilitzar-lo.»

Aquesta mateixa llei estableix en l'article 2n. que: «El valencià és una llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i, en conseqüència, tots els valencians tenen dret a conéixer-lo i a utilitzar-lo, oralment i per escrit, tant en les relacions privades com en les relacions amb les instàncies públiques.»

L'article 7, que mereix una consideració especial, indica: «El valencià, com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, ho és també de la Generalitat i de la seua Administració Pública i de l'Administració Local, i d'altres corporacions i institucions públiques dependents d'aquelles.»

L'article 30 determina: «1. La Generalitat Valenciana o les corporacions locals podran exceptuar i bonificar, pel que fa a les obligacions fiscals, els actes i manifestacions relacionats amb el foment, divulgació i extensió de la cultura valenciana, amb una consideració especial a les que comporten l'ús del valencià.»

Per tal de garantir el dret dels ciutadans a ser atesos per l'Administració i rebre resposta en la llengua que sol·liciten, els paràgrafs 2 i 3 d'aquest article exigeixen als poders públics: «2. En les bases de convocatòria per a l'accés a càrrecs, ocupacions i funcions públiques, la Generalitat Valenciana i les corporacions locals, en l'àmbit de les seues competències respectives, es valorarà el coneixement del valencià per tal que puguen realitzar-se les funcions públiques d'acord amb els principis d'ús del valencià prevists en aquesta llei.» «3. Els poders públics valencians, a l'efecte de l'apartat anterior, indicaran els llocs per als quals és preceptiu el coneixement del valencià.»

Els articles 27 i 28 obliguen l'Administració a fomentar l'ús del valencià en totes les activitats administratives dels òrgans dependents d'aquesta.

L'article 33 preceptua: «Els poders públics valencians fomentaran, en l'àmbit de la seua competència i d'acord amb el que disposa aquesta llei, l'ús del valencià en les activitats professionals, mercantils, laborals, sindicals, polítiques, recreatives, artístiques i associatives».

En el títol cinqué de la pròpia llei s'estableixen els termes municipals de predomini lingüístic valencià (article 35), en el qual queda inclòs Picassent.

També és important el Decret 145/1986, de la Generalitat Valenciana, que expressa en l'article 1: «Es retolaran en valencià els senyals de les autopistes, les carreteres, els camins, les dependències i els serveis d'interés públic que depenen de les entitats locals...», i l'article 2 diu: «L'execució d'aquest Decret correspon a l'Administració Local...».

D'altra banda, la Llei 30/1984, sobre Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, en el seu article 19.1 estableix que «En les convocatòries per a l'accés a la funció pública, les Administracions Públiques en l'àmbit respectiu de competències hauran de preveure la selecció de funcionaris capacitats com cal, per a cobrir els llocs de treball a les Comunitats Autònomes que tinguen dues llengües oficials».

Finalment, la Disposició Transitòria Primera assenyala: «L'ús i ensenyament del valencià regulats a la present Llei, pel que fa a l'Administració de la Generalitat, a l'Administració Local i entitats i institucions dependents d'aquests i altres serveis públics als quals fa referència la llei, hauran de realitzar-se en un termini de tres anys.» Els tres anys eren comptadors des de la publicació de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià el 23 de novembre de 1983.

A la vista d'aquest articulat i tenint en compte els textos vigents en matèria lingüística, s'ha redactat el següent reglament, que desenvolupa en l'àmbit local l'aplicació, bàsicament, de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià.

Reglament de Normalització Lingüística

Article 1.

El valencià és la llengua pròpia del municipi de Picassent. Tots els seus ciutadans tenen dret a conéixer-lo i a usar-lo, oralment i per escrit, en les instàncies públiques.

Article 2.

Els objectius d'aquest reglament són els següents:

a) Fer efectiu el dret de tots els ciutadans a conéixer i a usar el valencià.

b) Promoure la seua recuperació i fomentar-ne l'ús en tots els actes de la vida ciutadana.

c) Fer efectiu l'ús oficial del valencià, com a llengua pròpia de l'Administració Local i del municipi.

d) Normalitzar l'aplicació del valencià en l'àmbit de l'Administració Local de l'Ajuntament de Picassent i en els seus mitjans de comunicació social.

e) Estimular la presa de consciència col·lectiva quant a la potenciació ètica del fet idiomàtic valencià en tots els àmbits socials.

Article 3.

1. Els acords que aprove l'Ajuntament de Picassent i que siguen publicats o se'ls done publicitat, s'hauran de redactar preferentment en valencià, fins a completar progressivament el procés de normalització idiomàtica.

2. Tindran plena eficàcia administrativa i jurídica oficial tots els documents impresos i formularis redactats en valencià.

Article 4.

1. Els documents, impresos i formularis municipals redactats en valencià tindran plena eficàcia administrativa i jurídica oficial. És preferible la seua redacció per separat, en castellà i en valencià. En tot cas, si la claredat del document no es perd, podran fer-se també en bilingüe.

2. L'ús del valencià pels ciutadans en les seues relacions, tant públiques com privades, produeix plens efectes jurídics, igual com si s'utilitzara el castellà, sense que de l'exercici del dret a expressar-se en valencià puga derivar-se cap tipus de discriminació o d'exigència de traducció. Es garantirà el dret dels ciutadans a adreçar-se a l'Ajuntament en qualsevol de les dues llengües oficials, valencià i castellà, i a obtenir resposta en la llengua utilitzada.

Article 5.

1. Per a garantir les exigències lingüístiques legals i socials, el personal al servei de l'Administració Local (o els òrgans que depenen d'aquesta) haurà de posseir un coneixement lingüístic simètric (valencià-castellà), adequat a les funcions que ha d'exercir, que faça possible atendre el ciutadà en la llengua que aquest sol·licite.

2. L'Ajuntament, d'acord amb el paràgraf 5.1, en les bases de les convocatòries per a la provisió de places de l'Administració Local, demanarà el coneixement dels idiomes oficials. El nivell de les proves a realitzar i la seua puntuació hauran d'estar d'acord amb el lloc de treball a ocupar.

3. Cap funcionari no serà discriminat pel seu desconeixement del valencià oral i/o escrit. No obstant això, l'Ajuntament organitzarà cursos de reciclatge de valencià, dins l'horari laboral, per als funcionaris que ocupen determinats llocs de treball qualificats en relació amb el coneixement del valencià.

Article 6.

1. L'Ajuntament de Picassent haurà de promoure i utilitzar el valencià en totes les dependències municipals centrals, com també en les descentralitzades de l'Ajuntament: Serveis culturals (biblioteca, arxiu, etc.), serveis esportius (polisportiu, etc.), serveis assistencials, festes locals, etc. Així mateix, es promourà el valencià als mitjans de comunicació propis (butlletí d'informació municipal «L'Om», ràdio, etc.), fins a assolir una normalització total.

2. Les inscripcions o retolacions que identifiquen béns de propietat municipal tals com vehicles, maquinària, immobles o utillatge en general, s'escriuran únicament en la forma oficial valenciana.

3. La promoció i difusió de les activitats municipals mitjançant anuncis en diaris, revistes i altres publicacions, falques radiofòniques, comunicats per megafonia, cartells, fullets, catàlegs, publicitats, memòries, plànols, etc., es faran en valencià.

4. La producció editorial de l'Ajuntament es farà, com a norma general, en valencià.

Article 7.

1. En el marc de les seus atribucions, l'Ajuntament de Picassent subvencionarà i/o bonificarà les activitats d'entitats, associacions o empreses, públiques o privades, que empren el valencià. Així mateix, informarà i assessorarà totes les entitats públiques i privades perquè col·laboren activament en la ràpida difusió del valencià.

2. Totes aquelles publicacions d'entitats i aquelles publicitats que es facen per qualsevol mitjà de comunicació, cartells, ràdio, etc., que compten amb la col·laboració i el patrocini de l'Ajuntament de Picassent, si estan redactades íntegrament en valencià, podran comptar amb una ajuda econòmica preferent.

Article 8.

Tots els topònims i els noms de les vies públiques es retolaran únicament en valencià. En els indicadors d'informació pública es valorarà la conveniència d'utilitzar altres llengües.

Article 9.

1. L'Ajuntament de Picassent demanarà a totes les administracions radicades a la Comunitat Valenciana que tota la documentació que li remeten estiga redactada preferentment en valencià.

2. L'Ajuntament instarà els organismes que hagen de col·locar rètols i indicacions al terme municipal perquè ho facen oficialment en valencià.

Article 10.

1. Els acords que aprove l'Ajuntament i que s'hagen de publicar, així com la resta de documents públics, podran redactar-se en valencià, sense cap tipus de traducció.

2. La redacció dels documents públics es farà en valencià o castellà, segons la llengua sol·licitada per la persona interessada, tant si l'expedient està iniciat a instància de part com d'ofici.

3. La documentació que haja de tenir efectes a Picassent o fora del terme municipal, però dins l'àmbit geogràfic de la Comunitat Valenciana, es redactarà preferentment en valencià, tret dels municipis castellanoparlants que figuren en l'article 36 de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, on serà redactada en castellà, sense perjudici que també ho siga en valencià.

4. Els documents públics que hagen de produir efecte fora del territori de la Comunitat Valenciana es redactaran en castellà, sense perjudici que també es redacten en valencià.

Article 11.

1. Creada l'Oficina Municipal de Promoció de l'Ús del Valencià, els seus objectius són els següents:

a) Planificar les actuacions i activitats encaminades a la progressiva normalització del valencià.

b) Assessorar i corregir textos presentats pels diversos ens públics o privats.

c) Organitzar cursos de reciclatge permanents per als funcionaris i empleats públics, com també per a altres.

d) Informar els ciutadans sobre les ajudes per al foment del valencià, procedents de la Generalitat i d'altres administracions. Es facilitaran els tràmits a totes les persones interessades a beneficiar-se amb aquestes ajudes.

e) Fomentar i dura terme activitats i campanyes per a l'ús del valencià.

f) Tenir com a funció bàsica el compliment i desenvolupament d'aquest Reglament.

Article 12.

1. Sota la presidència de l'alcalde, es convoquen els diversos agents que intervenen directament en el procés dinamitzador (caps de les àrees de serveis administratius, representants dels mitjans de comunicació locals o comarcals, representants de l'ensenyament, representants de les entitats culturals i esportives, i representants del comerç i de l'empresa, etc.), per tal de comunicar les propostes de l'Alcaldia i recollir els suggeriments dels diversos col·lectius encaminats cap a la normalitat idiomàtica. Així mateix, en aquestes reunions s'informarà oportunament sobre les ajudes per al foment del valencià.

2. Des d'Alcaldia es vetllarà perquè en l'àmbit de l'Administració Local es complesca aquest reglament i les resolucions que s'hi prenguen.

Article 13.

Per a dur a terme les funcions i tasques assignades a l'oficina, aquesta serà dotada, inicialment, amb l'ajuda d'altres administracions, pels mitjans humans i materials següents:

a) Assessors tècnics en normalització lingüística i professor que calga segons les demandes i disposicions econòmiques pressupostàries.

b) Equip informàtic

c) Infrastructura material.

Article 14.

L'Ajuntament de Picassent haurà de comptar amb la suficient consignació pressupostària per a fer efectives les tasques i els objectius propis de l'Oficina Municipal de Promoció de l'Ús del Valencià i del present reglament.

Article 15.

Aquest reglament es completa amb un annex titulat Pla d'Actuació, en el qual es fixen els criteris que cal seguir a fi i efecte de guiar el procés normalitzador que estableix aquest reglament.

Annex
Pla d'actuació

Criteris i conceptes per al pla d'actuació

El criteri que ha de guiar el procés normalitzador lingüístic ha de ser la progressió, la racionalització i l'eficàcia.

La progressió

Cal veure en una primera instància l'organigrama de la Corporació per a conéixer les funcions de les diverses àrees de treball. La projecció i la incidència social de l'activitat que s'hi desenvolupa i la competència lingüística del personal al servei d'aquestes àrees. A partir d'ací s'establirà quins documents i quines actuacions cal que es realitzen en valencià. S'haurà de determinar, així mateix, un període de temps per a comprovar si l'objectiu es compleix. Una vegada aconseguida aquesta primera etapa, caldrà marcar-se'n una altra, i així successivament fins a completar el procés normalitzador.

La racionalització

S'hauran de prioritzar les actuacions normalitzadors, és a dir, seran primordials aquelles activitats que més arriben al ciutadà (bans, informació pública, BIM, indicadors, comunicacions, emissora municipal, etc.). Arribats a aquest punt, ja es pot passar a un altre estadi.

S'ha de tenir en compte, però, que la llei determina quins són els municipis valencianoparlants i castellanoparlants de la Comunitat Valenciana. En aquest sentit, el concepte de normalització lingüística significa que la llengua pròpia i oficials dels ajuntaments (en aquest cas valencianoparlants) ha d'esdevenir l'idioma usual de relació administrativa, tant en el seu funcionament intern com en la relació amb el ciutadà. Tanmateix, si algun ciutadà demana les comunicacions administratives en castellà (tot i no ser la llengua pròpia, però oficial), s'ha de fer efectiva la seua sol·licitud.

D'altra banda, en determinats casos, caldrà usar el valencià i el castellà (com ara en conferències, festivals...).

L'eficàcia

La normalització lingüística no s'ha d'entendre com una duplicació sistemàtica (en valencià i en castellà) de tota la documentació de treball. Açò provocaria un recarregament del treball municipal. Per tant, atendrem el concepte de racionalització.

Prioritat del pla d'actuació

L'ús del valencià a nivell oral i escrit

Cal que a les bases de convocatòria per a l'accés a càrrecs, ocupacions i funcions públiques, la Corporació Local valore el coneixement del valencià, d'acord amb les funcions que ha d'exercir i amb els principis d'ús del valencià. En aquest sentit, els paràmetres a utilitzar són la determinació del grau de competència lingüística dels aspirants (mitjançant les proves que puga preparar l'oficina o les certificacions lliurades per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià), per tal de garantir el correcte funcionament lingüístic de l'Ajuntament que, alhora, es projecta en el ciutadà.

En qualsevol cas, l'aspirant ha de tenir un coneixement simètric del valencià i del castellà en l'exercici de les seues funcions per a salvaguardar els drets lingüístics socials que es deriven de la llei.

Ara ens referirem al personal i a les infrastructures dels municipis o d'aquelles institucions que en depenen, com a destinataris i emissors de la tasca normalitzadora.

El personal de l'Ajuntament (o que depén d'aquest), en la mesura que representa la institució, ha de fer servir la llengua pròpia d'aquesta. Sobretot, el personal d'atenció al públic:

- Telefonista.

- Informació.

- Negociats.

- Etc.

L'afirmació anterior és vàlida en general per a l'àmbit escrit, però tot seguit ho matisarem.

Actuacions que, en principi, caldrien fer-se únicament en la llengua pròpia:

- Retolació d'edificis i instal·lacions diverses.

- Interior.

- Exterior.

- Segells.

- Corporatiu, de registre, etc.

- Documentació administrativa interna.

- Comunicacions internes.

- Contractes.

- Etc.

Començar selectivament amb documentació administrativa externa.

- Les emissions de la ràdio municipal.

- Les capçaleres oficials corporatives.

- Anuncis i notes als mitjans de comunicació (premsa, ràdio, televisió, etc.)

- Anuncis públics.

- Bans.

- Edictes.

- Etc.

Senyalització: plaques de carreres, indicadors de trànsit, indicadors de camins, indicadors informatius generals (definitius o eventuals), etc.

Publicacions i fulls informatius.

- En les diverses col·leccions de llibres que puga editar l'Ajuntament.

- Butlletí d'informació municipal «L'Om».

En exposicions, congressos, conferències, etc., es valorarà la conveniència d'usar, a més, altres llengües.

Actuacions bilingües (valencià-castellà)

Els formularis oficials es redactaran separadament en valencià i castellà.

El sistema d'una línia en cada llengua no resulta gens operatiu, ni per a l'administració ni per al ciutadà.

Altres actuacions normalitzadores.

Seria convenient que aquestes propostes es feren progressivament extensives a tots els serveis que tant l'Estat com els organismes de la Generalitat tenen radicats a l'àmbit municipal. I també als serveis comarcals existents.

Així mateix, és important difondre, d'una manera més directa, les campanyes de promoció del valencià i d'informació que el ciutadà i les diverses entitats de la comarca sol·liciten.

Calendari del pla d'actuació

Actuacions que seran objecte de normalització lingüística immediata a partir de l'aprovació del reglament.

- Retolació interior i exterior d'edificis i instal·lacions que depenen de l'Ajuntament. Les inscripcions o retolacions que identifiquen béns de propietat municipal tals com vehicles, maquinària o utillatge en general.

- Segells i capçaleres d'imatge corporativa.

- A les bases de la convocatòria per a l'accés a les funcions públiques es valorarà el coneixement del valencià d'acord amb la funció que han d'exercir.

Realització del pla

Per a dur a terme aquest pla és necessari que es coordine a través de l'Alcaldia. Correspon a l'oficina de Promoció de l'Ús del Valencià l'execució tècnica d'aquest pla.

Annex 2
Campanya municipal de sensibilització i promoció de l'ús del valencià

Objectiu

Establir les bases i el consens per a determinar les directrius del procés de normalització del valencià. Dissenyar el calendari d'actuacions amb els seus objectius operatius. Donar informació als ciutadans i a les entitats públiques i privades sobre els serveis que presta l'Oficina Municipal de Promoció de l'Ús del Valencià; assessorament, traducció, cursos de valencià, campanyes de promoció amb exempcions tributàries i elaborar informes i programes per a l'extensió de l'ús idiomàtic. Així mateix, es donaran a conéixer els drets lingüístics dels ciutadans i se'ls animarà a fer-ne ús. Per tant, es tracta bàsicament de tres conceptes: facilitar, informar i animar a l'ús de l'idioma.

Activitats i calendari

Aprovació del Reglament de Normalització Lingüística i l'annex en el qual s'estableix el pla d'actuació, els criteris i els conceptes que orienten el procés normalitzador, la priorització de les actuacions i el calendari del pla conduent al progressiu ús habitual de l'idioma.

Cursos de llengua (oral i escrita) per al personal treballador de l'Ajuntament.

Redacció en valencià dels models de documentació administrativa més usual.

Informe i programa d'actuació per a la recuperació de la toponímia urbana i rural i la posterior retolació.

Normalització del BIM («L'Om»).

Annex 3
Àmbits específics (breu explicació de les activitats)

Esport

A les diverses entitats esportives se'ls facilitarà un vocabulari específic de l'esport corresponent. A més, hi haurà subvencions per a cartells i altre material que editen amb caràcter informatiu.

Comerç

Campanya de promoció de l'ús del valencià als comerços: bonificació en la retolació en valencià per la Generalitat.

Elaboració d'un díptic informatiu municipal.

Distribució de vocabularis i cartells, segons la mena de comerç que es tracte.

Campanyes per Nadal i festes patronals: edició de cartells i opuscles relatius a aquestes dates.

Joventut

Retolació en valencià

Publicacions en valencià

Informació instituts en valencià

Temps lliure

Assessorament a la ràdio de la població i a l'equip de persones que condueixen l'emissora.

Associacions

A les diverses entitats se'ls facilitarà una edició de model d'estatuts d'associacions en valencià i s'informarà sobre aquesta possibilitat a aquelles que vulguen formar-ne una. A més, hi haurà subvencions per als cartells i altre material que editen amb caràcter informatiu.

Picassent, 17 de desembre de 1993

L'alcalde: Vicent B. Tarazona i Fortuny