Eines de Llengua
Legislació lingüística
Administració local

REGLAMENT DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA PER AL MUNICIPI DE PETRER I EL SEU AJUNTAMENT

PREÀMBUL

La regidora-delegada de Normalització Lingüística de l'Ajuntament, M. Dolores Pérez Pérez, en data 7 de setembre de 1999, va remetre una carta als diferents regidors i departaments del nostre Ajuntament a fi de donar-los a conéixer els serveis que el Gabinet de Normalització pot prestar en les seues respectives delegacions.

La finalitat del Gabinet és impulsar, fomentar i garantir des de l'Administració municipal l'ús de la llengua valenciana d'acord amb l'art. 7é de l'Estatut d'Autonomia.

A més a més es pregava que es fera ús d'este servei des de les respectives regidories (publicitat, correspondència, …), per tal que la nostra llengua vaja normalitzant-se a poc a poc.

Transcorreguts tres mesos, la senyora M. Dolores Pérez Pérez, regidora-delegada de Normalització Lingüística, per tal de tenir coneixement de l'ús que de la llengua valenciana s'estava fent pels departaments municipals encomana al Gabinet que presentara un informe, i a la vista del qual conclou que:

«Malauradament la utilització de la nostra llengua en l'àmbit dels diferents departaments i regidories no és tan satisfactori com podríem desitjar per part d'esta Regidoria així com del Departament de Normalització Lingüística, la funció del qual és precisament el desenvolupament i la normalització de l'ús de la nostra llengua. Per la qual cosa es presenta la següent PROPOSTA DE REGLAMENT».

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El present Reglament té per objecte genèric desplegar i aplicar en l'àmbit d'actuació municipal de l'Ajuntament de Petrer el que disposa l'article seté de l'Estatut d'Autonomia i la Llei de les Corts Valencianes 4/83, d'Ús i Ensenyament del Valencià.

Fonaments jurídics

Amb el suport legal de l'article 3.3 de la Constitució Espanyola de 1978, l'Estatut d'Autonomia de 1982 ens dóna les bases legals per les quals demanem a l'Ajuntament de Petrer que encete un procés de normalització lingüística.

L'Estatut, en l'article sèptim comença indicant que: «… els dos idiomes oficials de la Comunitat Autònoma són el valencià i el castellà. Tothom té dret a conéixer-los i a usar-los».

El mateix article setè recull la negació de la possibilitat de discriminació per raó de la llengua i estableix un àmbit d'actuació ampli. És, en definitiva, un precepte que establix la doble oficialitat, que comporta la col·locació de les dues llengües afectades en una situació d'igualtat, per tot el que fa referència al seu ús oficial.

I amb esta base jurídica, és el ciutadà qui ha d'escollir la llengua per a expressar-se i l'Administració ha de garantir les condicions perquè així siga.

Ens interessa ara, especialment, el desenvolupament dins l'àmbit de l'Ajuntament de Petrer, d'allò que diu el títol quart de la Llei 4/1983, que contempla l'actuació dels poders públics en el foment de la utilització del valencià en les activitats administratives i el seu coneixement pels funcionaris i empleats.

Els articles 27 i 28 d'esta Llei imposen als poders públics l'obligatorietat de fomentar l'ús del valencià en totes les activitats administratives. Es tracta d'una norma imperativa que han complir els diferents nivells de l'Administració, i que afecta també l'Administració Local.

I l'article 33 imposa als poders públics que «… fomentaran en l'àmbit de la seua competència i d'acord amb el que disposa esta Llei d'Ús del Valencià en les activitats professionals, mercantils, laborals, sindicals, polítiques, recreatives, artístiques i associatives».

El títol quint de la mateixa Llei parla dels termes municipals de predomini lingüístic valencià (art. 35), en el qual queda inclòs Petrer.

Finalment, la disposició transitòria primera de la Llei establix que totes les mesures indicades, pel que fa a l'ús i ensenyament del valencià, les hauran de realitzar totes les administracions –inclosa l'Administració Local- en un termini de tres anys. A hores d'ara estos tres anys ja han passat.

També és important, quant a esta moció sobre normalització lingüística, el Decret 145/86, de la Generalitat Valenciana, que diu en el seu article primer: «Es retolarà en valencià la senyalització de les autopistes, les carreteres, els camins, les dependències i els serveis d'interés públic que depenen de les entitats locals…». I l'article segon diu que: «L'execució d'este Decret correspon a l'Administració Local...»

D'altra banda, la Llei 30/1984, sobre mesures per a la reforma de la funció pública, en el seu article 19.1 estableix que: «En les convocatòries per a l'accés a la funció pública, les administracions públiques en l'àmbit respectiu de competències hauran de preveure la selecció de funcionaris capacitats com cal, per cobrir els llocs de treball a les comunitats autònomes que tinguen dues llengües oficials». I segons el Reglament de Règim Disciplinari dels Funcionaris de l'Administració de l'Estat, RD 33/1986, que en el seu article sisè diu que són faltes greus: «Tota actuació que supose discriminació per raó de raça, sexe, religió, llengua, opinió, lloc de naixement, veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.»

Finalment, i per acabar esta relació legislativa, cal fer menció de l'article 86 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, per al seu posterior desplegament i aplicació.

ARTICULAT

Art. 1

a) L'Ajuntament de Petrer té com a llengües oficials el valencià i el castellà. El valencià és llengua pròpia del municipi de Petrer. Tots els seus ciutadans tenen dret a conéixer-lo i usar-lo oralment i per escrit en les instàncies públiques, amb plens efectes administratius i jurídics.

b) Les manifestacions de pensament o de voluntat i els actes orals i escrits, públics o privats, no donaran lloc a cap mena de discriminació si són expressats totalment o parcialment en valencià, i produïxen plens efectes administratius o jurídics, igual que si són expressats en castellà. Per consegüent, pel que fa a l'eficàcia, no seran objecte de cap mena de dificultat, d'ajornament, de requeriment de traducció ni de cap altra exigència.

Art. 2

Els objectius del present Reglament són els següents:

a) Fer efectiu el dret de tots els ciutadans a conéixer i usar el valencià.

b) Promoure la seua recuperació i fomentar-ne l'ús en tots els actes de la vida ciutadana.

c) Fer efectiu l'ús oficial del valencià.

d) Normalitzar l'aplicació del valencià en l'àmbit de l'Administració Local de l'Ajuntament de Petrer.

e) Estimular la presa de consciència col·lectiva quant a la potenciació del valencià en tots els nivells d'intervenció dels ciutadans.

Art. 3

Els acords que aprove l'Ajuntament de Petrer i que siguen publicats o se'ls done publicitat, s'hauran de redactar en valencià i esta mesura es produirà de manera progressiva, fins a assolir la mateixa presència del valencià que ja existix amb els escrits en castellà.

Tindran eficàcia administrativa i jurídica oficial tots els documents, impresos i formularis municipals redactats en valencià.

Art. 4

1. En els termes assenyalats en els articles 36 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, segons redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i 11 i 12 de la Llei 4/83, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià la redacció de tots els documents públics, rebuts i comunicats que tramite l'Ajuntament seran redactats en l'idioma que segons els diferents supòsits s'especifica a continuació:

1.1.- A particulars dins de la Comunitat Valenciana.

1.1.1.- Instància de part: es redactarà en valencià o castellà segons l'idioma elegit pel particular en comunicar-se amb l'Administració.

1.1.2.- D'ofici: llevat que l'assenyale expressament algun particular interessat, s'haurà de redactar en castellà, però es tendirà progressivament al bilingüisme.

1.2.- A particulars fora de la Comunitat Valenciana: s'haurà de redactar en castellà.

1.3.- A les administracions públiques:

1.3.1.- Fora de la Comunitat.

1.3.1.1.- Catalunya i Balears: en la llengua cooficial.

1.3.1.2.- Altres comunitats autònomes: castellà.

1.3.2.- Dins de la Comunitat Valenciana: es tendirà progressivament al bilingüisme.

2. La introducció del valencià en les comunicacions de l'Ajuntament, tant en els supòsits de llengua única, com en els de versió bilingüe es produirà de manera progressiva, fins a aconseguir la mateixa presència del valencià que ja existeix amb els escrits en castellà.

3. L'Ajuntament respectarà el dret dels ciutadans d'adreçar-se per escrit en qualsevol de les llengües oficials, oralment i per escrit i el d'obtenir resposta en la llengua utilitzada.

Art. 5

Els serveis municipals que tinguen relació directa amb el públic seran atesos per funcionaris que tinguen un coneixement suficient de valencià per tal d'atendre amb normalitat la funció que els siga encomanada. Amb esta finalitat l'Ajuntament organitzarà cursos permanents de reciclatge dins de l'horari laboral.

Art. 6

A) L'Ajuntament de Petrer ha de promoure i utilitzar el valencià en: totes les dependències municipals tant centrals com descentralitzades de l'Ajuntament, atenció telefònica i personal, en els segells municipals, en la retolació, serveis culturals (Biblioteca, Museu, Arxiu,…) serveis educatius (guarderies, Gabinet Psicopedagògic, …) serveis esportius (poliesportius, Centre d'Esports, …), Policia Municipal, empreses arrendatàries de serveis públics (neteja, brossa,…) serveis assitencials, festes locals, mitjans de comunicació municipals, etc. A més a més, la promoció i difusió de les activitats municipals mitjançant anuncis en diaris, revistes i altres publicacions, falques radiofòniques, cartells, fullets, catàlegs, publicitat, memòries, plànols, etc, es faran en valencià, fins que s'arribe a una situació normalitzada de coneixement del valencià.

B) L'activitat de l'emissora de radiodifusió local s'inspirarà en la promoció i protecció lingüística del valencià. Així mateix, el nombre d'hores de programació en valencià no podrà ser inferior a un 50 % del temps total d'emissió, d'acord amb el que disposa el Decret 34/1992, de 2 de març, del Govern Valencià, mitjançant el qual es regula el procediment de concessió d'emissores municipals de radiodifusió sonora, percentatge que de forma progressiva s'introduirà en la programació local fins a arribar al compliment del Decret.

C) La producció editorial municipal (revistes, llibres, …) es farà com a norma general, almenys al 50 % en valencià.

Art. 7

En el marc de les seues atribucions, l'Ajuntament de Petrer subvencionarà les activitats de tota classe que empren el valencià com a llengua habitual i en facen un ús públic, segons la disponibilitat econòmica de l'Ajuntament.

Art. 8

1. En el cas dels aspirants a les places que convoca l'Ajuntament de Petrer i les empreses municipals, a través d'oposicions, concursos, concursos-oposició, promoció interna, contractacions, borses de treball, etc., l'acreditació dels coneixements lingüístics exigits es pot fer de forma genèrica:

A) per mitjà d'un examen de caràcter obligatori, però no eliminatori. Esta prova tindrà les mateixes característiques i continguts que les que convoca la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i es puntuarà de 0 a 1 punt. Tindran la qualificació de 0,5 punts els aspirants que aproven (amb una puntuació mínima de 6,5, atenent els mateixos criteris de la Junta Qualificadora) l'examen de nivell inferior al que s'exigeix en la plaça a què opten. Tindran la qualificació màxima d'1 punt els aspirants que aproven (amb una puntuació mínima de 6,5) l'examen del nivell que s'exigeix en la plaça a què opten (per exemple, si un aspirant opta a una plaça d'auxiliar administratiu i el perfil lingüístic que se li demana és el nivell elemental, tindrà 0,5 punts si supera la prova de coneixements orals i el màxim d'1 punt si supera la prova del nivell elemental.

La puntuació obtinguda en esta prova se sumarà al total de punts de la resta d'exercicis de l'oposició, concurs-oposició o concurs. Les persones que no arriben a esta puntuació miníma es comprometran per escrit davant del Departament de Personal d'este Ajuntament a la realització d'un curs del nivell exigit en la convocatòria de la plaça a què opta i a la presentació del certificat administratiu corresponent, obtingut en la convocatòria d'exàmens oficials de valencià, amb un termini màxim de tres anys següents al del seu ingrés en esta Administració Local (convocatòria de juny o d'octubre). No obstant això, el caràcter de no eliminatòria d'esta prova de valencià podrà modificar-se i tenir el caràcter d'eliminatòria si d'una determinada plaça, ateses les seues característiques concretes, així ho requerix.

En este punt, es recomana que esta prova no siga ni la primera ni l'última de totes les que componen un concurs o concurs-oposició dels convocats per este Ajuntament, ja que en finalitzar una oposició sovint es té la percepció que s'ha aprovat o no una plaça en funció de si s'ha aprovat o no la prova de valencià. Es proposa, per tant, que este exercici es realitze prèviament a la prova que es convoca sobre temes d'administració general. D'esta manera, l'acreditació dels coneixements de valencià no interferirà en el desenvolupament normal de les oposicions, les quals seran superades o aprovades per les persones més capacitades i amb coneixements de la matèria específica de l'oposició o concurs-oposició.

B) per mitjà de la presentació dels corresponents títols atorgats per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, o equivalents (segons l'Ordre de 16 d'agost de 1994 [DOGV núm. 2331], de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la qual s'establixen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià que expedirà la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i s'homologuen i es revaliden d'altres títols i certificats. Esta Ordre va ser modificada per l'Ordre de 22 de desembre de 1995 [DOGV núm. 2651], de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es deroguen alguns apartats de l'article 4t. de l'Ordre de 16 d'agost de 1994, sobre homologació i revalidació dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià). I posteriorment per l'Ordre de 24 de juny de 1999 [DOGV núm. 3544], de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.

En este punt s'ha d'indicar que tindran la qualificació de 0,5 punts els aspirants que presenten el certificat del nivell inferior al que s'exigeix en la plaça a què opten. Aquells aspirants que presenten el certificat oficial de la JQCV, corresponent al nivell de valencià exigit en una convocatòria concreta, se'ls atorgaran directament 1 punt, acumulable a la puntuació dels altres exercicis de l'oposició, concurs-oposició o concurs, que és la puntuació màxima atorgada a la prova de valencià indicada en l'apartat A) anterior.

Pel que fa a la policia local s'ha d'ajustar al contingut que la normativa específica de la selecció dispose per a les proves en valencià i que s'indica en l'annex II.

Pel que fa als funcionaris d'habilitació estatal, és a dir, secretaris, interventors i dipositaris, cal tenir en compte que el decret que regula el règim jurídic d'accés i els concursos d'estos cossos disposa que els Ajuntaments, en convocar concursos per a cobrir vacants, podran determinar un 25% del barem total de puntuació. Dins d'esta quarta part de la puntuació cal valorar el coneixement de la llengua pròpia oficial.

Pel que fa a qualsevol de les places de nova creació o de nou cobriment, cal exigir coneixements de valencià, i per açò el suport legal és contundent: art. 30.2 de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV); art. 19.1 de la Llei 30/84 de la Funció Pública Estatal; i la Sentència del Tribunal Constitucional 46/91, de 25 de febrer.

Per als funcionaris que accediren al seu lloc de treball després de l'entrada en vigor de la Llei de la Funció Pública Valenciana (31 de juliol de 1985) i no tenen coneixement de valencià d'acord al seu grup els correspondria, tenen assumit el compromís de reciclatge, i en este cas seria molt convenient marcar un termini.

Per als llocs de funcionaris habilitats de caràcter estatal igualment la plaça es pot classificar amb els requisits lingüístics que es demanen per a la resta de personal del seu mateix grup.

I, finalment, respecte del personal que té la plaça des d'abans de l'entrada en vigor de la Llei de la Funció Pública Valenciana, cal potenciar que estes persones acudisquen a cursos de reciclatge.

En definitiva, l'Ajuntament podria estudiar la possibilitat que tots els seus treballadors tinguen el perfil lingüístic que els correspon, en funció de la plaça que ocupen. Per a això es podria habilitar un període transitori de tres anys perquè pogueren reciclar-se i presentar el certificat corresponent.

2. Únicament queden exempts de la realització de la prova específica de valencià els aspirants o concursants que acrediten posseir el nivell de coneixements de llengua exigits en cada convocatòria mitjançant el corresponent certificat emés per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o equivalents.

Igualment queden exempts d'efectuar la prova els qui acrediten posseir el títol de Llicenciat en Filologia Catalana o equivalents. Excepcionalment, l'acreditació podrà fer-se també per altres títols o certificacions en les convocatòries que per normativa expressa així es dispose.

3. El Gabinet de Normalització Lingüística de l'Ajuntament assistirà els tribunals qualificadors i les comissions de selecció pel que fa a la proposta, la correcció i la valoració dels coneixements de valencià en tots els procediments de selecció de personal i de provisió de llocs a què fan referència els acords anteriors.

4. En totes les modificacions de la plantilla i del catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament de Petrer i dels organismes que en depenen s'ha de definir el perfil lingüístic de cada lloc afectat.

5. Els perfils lingüístics de cada lloc de treball esmentats en els punts anteriors s'establixen en funció dels grups de classificació o tipus de titulació acadèmica exigida per a cada plaça, de la manera següent:

GRUP AFuncionaris d'habilitació nacionalNivell mitjà
Tècnics superiors en general Nivell mitjà
Tècnic superior de l'Àrea de Cultura Nivell superior
GRUP BTècnics mitjans en generalNivell mitjà
Tècnics lingüísticsNivell superior
Inspector (Policia Local)Nivell mitjà
Intendent (Policia Local)Nivell mitjà
GRUP CAdministratiusNivell mitjà
Administratius de gestióNivell mitjà
Administratiu de gestió per al
Gabinet Municipal de Norm. Ling.Nivell superior
Tècnics auxiliarsNivell mitjà
Oficials i agents
de la Policia LocalNivell mitjà
Titulats de FP-2Nivell mitjà
GRUP DAuxiliars administratiusNivell mitjà
Titulats de FP-1Nivell elemental
Oficials d'oficisNivell elemental
EncarregatsNivell elemental
GRUP ESubalternsNivell elemental
OperarisNivell oral

Art. 9

Tots els topònims del terme municipal de Petrer que s'indiquen en l'annex I d'este Reglament tindran com a única forma oficial la valenciana sempre que siga tradicional i acceptada per l'ús.

Art. 10

1. Els rètols i indicacions existents als immobles, dependències i serveis municipals hauran d'estar escrits en valencià i en castellà, llevat dels casos en els quals bé per raons tècniques, a causa de les quals no fóra possible la utilització de les dues llengües, bé per resultar entenedor el terme en ambdós idiomes o tractar-se d'un topònim valencià, s'use únicament el valencià.

2. Les inscripcions i retolacions que identifiquen béns de propietat municipal, tals com vehicles, maquinària, immobles o utillatge en general s'escriuran en valencià i en castellà, llevat dels casos i variants previstos en l'apartat anterior.

Art. 11

1. Els rètols de la via pública destinats a informar els transeünts, la col·locació dels quals siga competència municipal, hauran de ser redactats en valencià i en castellà, llevat dels topònims assenyalats en l'art. 9 i en els casos en els quals per raons tècniques no fóra possible la utilització de les dues llengües, en tal cas s'utilitzarà el valencià.

2. L'Ajuntament de Petrer instarà els altres organismes que hagen de col·locar rètols o indicacions dins del terme de Petrer perquè els escriguen en valencià i en castellà i respecten la toponímia original.

Art. 12

L'aplicació de les tècniques informàtiques a les tasques administratives s'hauran de fer d'acord amb les disposicions i esperit de foment i normalització lingüística d'este Reglament.

Art. 13

Creació i desenvolupament d'un Gabinet Municipal de Normalització Lingüística, els objectius del qual seran els següents:

a) Donar compte de totes aquelles ajudes pel foment de l'ús del valencià tendents a la seua normalització, procedents de la Generalitat, per tal de garantir que tots els ciutadans (en especial comerços i professionals), tinguen el coneixement directe d'estes mesures. Alhora facilitarà els tràmits a tota persona interessada de beneficiar-se amb estes ajudes.

b) Assessorar i corregir textos a tots aquells professionals que en la seua activitat laboral fan ús habitual de la llengua a nivell oral i escrit (impressors, mitjans de comunicació,…).

c) Orientar totes aquelles entitats públiques i/o privades que normalment ho demanen, sobre la mena de proves que han de realitzar en les seues convocatòries d'accés en què s'exigesca el coneixement del valencià.

d) Assessorar, preparar i proposar la baremació d'aquells exercicis de valencià que s'han de realitzar en les proves d'accés de les convocatòries públiques de l'Ajuntament en què s'exigesca un coneixement del valencià.

e) Organitzar i desenvolupar cursos de reciclatge permanents per a funcionaris i empleats públics. Així mateix, també es donarà este servei, en la mesura de les possibilitats, a les entitats que ho sol·liciten formalment.

f) Fomentar i dur a terme plans d'activitats i campanyes encaminades a la progressiva normalització del valencià.

g)Informar i assessorar a totes les entitats públiques i privades perquè col·laboren activament en la difusió de l'ús del valencià en les retolacions, anuncis, impresos de tota classe, així com en les comunicacions orals.

h) Proposar i realitzar totes les diligències necessàries perquè la presència del valencià al carrer siga tan visible o més que la del castellà.

i) Tenir com a funció bàsica el compliment i el desenvolupament d'este Reglament.

Art. 14

Per dur a terme totes les funcions i tasques assignades al Gabinet, este serà dotat, com a mínim, amb els mitjans humans i materials següents:

a) Els asssessors tècnics en normalització lingüística i el professorat que calga segons les demandes i les disposicions econòmiques pressupostàries.

b) Infraestructura material.

Art. 15

L'Ajuntament de Petrer haurà de comptar amb la suficient consignació pressupostària per tal de fer realitat les tasques i els objectius propis del Gabinet Municipal de Normalització Lingüística i del present Reglament.

Art. 16

Creació d'una comissió de seguiment composta per:

President: l'alcalde o regidor de la corporació en qui delegue.

Vocals:

Secretari: el funcionari de l'àrea en qui delegue el secretari de la corporació a proposta del titular de la Regidoria, l'objectiu de la qual serà el seguiment del treball a desenvolupar per tal que este siga complit, a més a més d'assessorar i proposar al regidor/a en matèria de normalització lingüística, i que, si és el cas, es dotarà de les seues pròpies normes d'organització i de funcionament.

Petrer, gener de 2003