Legislació lingüística - cdlpv

Administració local

REGLAMENT MUNICIPAL D'ÚS I PROMOCIÓ DE L'IDIOMA VALENCIÀ DE L'AJUNTAMENT DE PATERNA

(BOP València núm. 90, de 17 d'abril de 1999)

PREÀMBUL

L'article 3r de la Constitució Espanyola, després de proclamar que “el castellà és la llengua espanyola oficial de l'Estat”, disposa que “les altres llengües espanyoles seran també oficials en les respectives Comunitats Autònomes d'acord amb els seus Estatuts” i que “la riquesa de les distintes modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció”.

L'article 7é de l'Estatut d'Autonomia estableix que “els dos idiomes oficials de la Comunitat Autònoma són el valencià i el castellà. Tots tenen dret a conéixer-los i usar-los”, i es refereix a “la llengua pròpia de la Comunitat”.

La Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV) indica en el seu article 2n que “El valencià és llengua pròpia de la Comunitat Valenciana” i en el 7é que “El valencià, com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, és també de la Generalitat i de la seua Administració pública, de l'Administració local i de les altres corporacions i institucions públiques dependents d'aquelles”.

L'article 35 inclou Paterna com a municipi de predomini lingüístic valencià.

L'article 5é disposa que “L'Administració adoptarà les mesures que calguen per a impedir la discriminació de ciutadans o activitats pel fet d'usar qualsevol de les dues llengües oficials, així com per a garantir l'ús normal, la promoció i el coneixement del valencià”.

Els articles 27 i 28 de la LUEV imposen als poders públics l'obligatorietat de fomentar l'ús del valencià en totes les activitats administratives i l'article 33 estableix que “Els poders públics valencians fomentaran en l'àmbit de la seua competència i d'acord amb el que disposa aquesta Llei, l'ús del valencià en les activitats professionals, mercantils, laborals, sindicals, polítiques, recreatives, artístiques i associatives”.

Per tot això, l'Ajuntament de Paterna reafirma la seua voluntat i decisió de continuar avançant en el procés de recuperació, promoció, ús i normalització de la llengua pròpia dels valencians.

CAPÍTOL I.- PRINCIPIS GENERALS

Art. 1r.-

El present Reglament té com a objecte genèric desenvolupar i aplicar en l'àmbit d'actuació municipal de l'Ajuntament de Paterna el que disposa l'article 7é de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la Llei 4/1983 de la Generalitat Valenciana, d'Ús i Ensenyament del Valencià, així com les lleis i disposicions oficials sobre l'idioma valencià.

Art. 2n.-

1. El valencià, idioma històric i propi del poble valencià, és la llengua pròpia del municipi de Paterna.

2. El valencià, com a llengua pròpia del municipi, ho és també de l'Ajuntament de Paterna i de la seua administració municipal, així com de les institucions i entitats públiques que depenguen d'aquella.

3. L'Ajuntament de Paterna ha de garantir els drets lingüístics dels ciutadans del municipi tant per a un idioma oficial com per a l'altre.

Art. 3r.- Objectius

Els objectius del present Reglament són els següents:

a) Fer efectiu l'ús oficial del valencià i el dret de tots els ciutadans a conéixer-lo i a usar-lo.

b) Promoure el coneixement i l'ús de la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i del municipi de Paterna entre els ciutadans de la vila, protegir-ne la recuperació i fomentar-ne l’ús en tots els actes de la vida ciutadana.

c) Normalitzar la situació del valencià en l'àmbit de l'Administració local de la Vila de Paterna, entitats i institucions dependents d'esta.

d) Establir el valencià com a llengua normal de l'Ajuntament de Paterna i de la seua administració municipal, fixant el marc de les obligacions específiques que es deriven d'això per als regidors i els empleats públics.

CAPÍTOL II.- ORGANITZACIÓ

Art. 4t.- La Regidoria de Promoció Lingüística

1. La Regidoria de Promoció Lingüística és l'encarregada de dirigir institucionalment l'ús i la promoció del valencià en l'Ajuntament i el municipi.

2. La Regidoria haurà de tindre com a titular una persona plenament sensibilitzada amb l'ús i la promoció del valencià.

Art. 5é.- L'OMUV

1. L'Oficina Municipal de l'Ús del Valencià (OMUV), adscrita a la Regidoria de Promoció Lingüística, és l'òrgan administratiu encarregat de portar a terme la promoció de l'ús del valencià, en l'àmbit municipal, d'acord amb la legislació vigent, el present Reglament, i les disposicions legals que el complementen.

2. La ubicació orgànica de l'Oficina serà Secretaria General, a través de la Secció de Serveis Generals. L'OMUV tindrà, en l'organigrama municipal, la categoria administrativa apropiada i comptarà amb suport administratiu per al desenvolupament de les activitats no específicament lingüístiques.

Art. 6é.- Funcions de l'OMUV

1. L'OMUV té les següents funcions:

a) Planificar els objectius, les actuacions i les activitats encaminades al progressiu ús del valencià en l'àmbit interior, així com la programació i realització de campanyes i activitats municipals de sensibilització i promoció de l'ús del valencià i normalització lingüística.

b) Portar a terme publicacions en valencià i proposar en este sentit allò que puga ser objecte de publicació per part de l'Ajuntament.

c) Assessorar en matèria lingüística valenciana tant a la Corporació com als departaments i organismes municipals, i tribunals de proves selectives, preparant o corregint, si fa el cas, els exercicis de valencià corresponents.

d) Assessorar, traduir o corregir els diversos textos oficials de la Corporació Municipal, atesos els acords adoptats, així com supervisar els textos en valencià de les publicacions i mitjans de comunicació.

e) Organitzar i impartir, si fa el cas, cursos per a empleats municipals, d'acord amb els programes oficials.

f) Atendre als ciutadans del municipi en tots els temes relacionats amb l'idioma, el seu ús i ensenyament, en particular sobre la Junta Qualificadora, assumptes de drets lingüístics, correcció de textos en valencià, i revisió, redacció o traducció de textos per a empreses i comerços i associacions cíviques; així com informar i tramitar, si fa el cas, les subvencions d'organismes oficials destinades al foment de l'ús del valencià.

g) Aplicar i fer aplicar la normativa gramatical i lingüística vigent de l'idioma valencià, de la qual ha de realitzar el seguiment actualitzat.

h) Tindre com a funció bàsica el compliment i desenvolupament d'este Reglament, proposant a través de la Regidoria de Promoció Lingüística i la Comissió de Seguiment de l'Ús del Valencià, les mesures oportunes per al compliment dels objectius, i de les disposicions municipals que desenvolupen el present Reglament.

i) Efectuar el seguiment de la legislació, de les disposicions i dels acords municipals en matèria lingüística, i proposar a la Corporació les mesures adequades a l'efecte, a través de la Comissió de Seguiment, així com portar a terme els acords presos en la dita Comissió.

j) Coordinar-se amb la Conselleria de Cultura, organismes lingüístics i oficines municipals de promoció i ús del valencià.

k) Les altres funcions que li siguen encomanades dins del seu àmbit d'actuació.

2. L'OMUV portarà a terme les seues funcions en coordinació amb la Regidoria i la Comissió de Seguiment de l'Ús del Valencià.

Art. 7é.- Del personal de l'OMUV

1. L'OMUV serà dirigida per un tècnic de promoció lingüística, grup A o B, amb titulació universitària en l'especialitat Filologia Valenciana, així com altres titulacions o certificats oficials de capacitació tècnica.

2. La resta de personal, tant d'administratiu com lingüístic, que puga ser adscrit a l'OMUV, tindrà la titulació lingüística adequada a les funcions que haja d'exercir.

Art. 8é.- La Comissió de Seguiment

1. La Comissió de Seguiment de l'Ús del Valencià, presidida pel regidor o regidora que nomene l'alcalde-president, a proposta de la mateixa Comissió, i de la qual formaran part el regidor o regidora de Promoció Lingüística, la secretària o secretari general de l'Ajuntament i el tècnic o tècnica responsable de l'OMUV, més els altres membres que corresponga, és una Comissió de Treball que té per funció supervisar el compliment de les disposicions legals en matèria lingüística valenciana, del present Reglament i de les resolucions que adopte la Corporació Municipal, així com recollir i formular les propostes per a l'ús i la promoció del valencià.

2. Les principals funcions de la Comissió de Seguiment són:

a) Coordinar i impulsar les actuacions de l'Ajuntament dirigides a la normalització de l'ús del valencià.

b) Proposar els objectius de promoció i ús del valencià per a cada exercici.

c) Proposar els criteris d'ús oficial del valencià.

d) Sol·licitar i/o arreplegar els informes pertinents als encarregats de portar a terme el compliment del Reglament i de les disposicions que per raó d'este entren en vigor.

e) Recollir els informes que realitze l'OMUV d'acord amb les seues funcions.

f) Avaluar el grau de compliment dels objectius marcats pels plans d'ús del valencià.

g) Proposar els successius plans municipals d'ús del valencià.

h) Vetlar, en l'àmbit municipal, pel compliment de la normativa legislativa d'ús del valencià.

i) Recollir i tractar les propostes formulades pel Consell Sectorial de Promoció i Ús del Valencià.

3.- Les propostes de revisió, ampliació o actualització del present Reglament, es tractaran en la dita Comissió.

4.- Les propostes de la Comissió de Seguiment seran tractades, quan així corresponga, en les corresponents Comissions Informatives, en particular la de Cultura, per a la seua presa en consideració.

CAPÍTOL III.- DE L'ÚS DEL VALENCIÀ

1. Ús oficial interior i exterior

Art. 9é.-

1.- L'Ajuntament de Paterna ha de promoure i utilitzar el valencià en: totes les dependències municipals, tant centrals com descentralitzades de l'Ajuntament, o de les empreses dependents d'este; en els serveis culturals, educatius, socials, Policia Local, etc.

2.- Els consells, comissions, etc. de participació ciutadana o semblants, que s'engloben en àrees municipals, també es regiran lingüísticament pel present Reglament.

Art. 10é.- Ús oral

1.- Els corporatius procuraran fer un ús públic del valencià a fi de potenciar-lo i dignificar-lo, tant en actes públics com en sessions de govern.

2.- El personal municipal que ocupe llocs de relació amb el públic iniciarà sempre en valencià el contacte amb els ciutadans, ja siga directament o telefònicament, sense perjuí d'atendre'ls en qualsevol altra llengua que utilitze el ciutadà.

3.- Els bans orals tindran el mateix tractament lingüístic que els escrits.

4.- Les manifestacions orals dels ciutadans es formalitzaran en la llengua lliurement usada per estos.

Art. 11é.- Ús escrit

1.- El valencià s'usarà en i per l'Ajuntament seguint els Criteris d'Ús Oficial reglamentàriament aprovats.

2.- La retolació, tant l'exterior com la interior, i la dels vehicles, serà en valencià.

3.- La imatge corporativa de l'Ajuntament, com també els segells municipals, serà en idioma valencià.

4.- Els anuncis i edictes que es publiquen en la premsa, es realitzaran en idioma valencià.

5.- En els impresos o escrits bilingües el valencià ocuparà el lloc preferent.

Art. 12é.- Documentació administrativa interna

1.- El valencià serà la llengua preferent en la documentació administrativa interna. Els impresos per a omplir els empleats municipals es faran en valencià i en castellà.

2.- Les convocatòries a les sessions dels òrgans de govern i dels altres òrgans, i la resta d'escrits i documentació dirigida als/les regidors/es o personal de l'Ajuntament es farà en valencià, exceptuant aquells que demanen expressament la seua traducció. En este últim cas es farà en els dos idiomes oficials.

3.- Les actes de Comissió de Govern i del Ple de l'Ajuntament es transcriuran en valencià al llibre d'actes; en tot cas es farà en forma bilingüe de conformitat amb els acords adoptats pel Ple en el dit sentit.

Art. 13é.- Documentació administrativa externa

1.- La documentació administrativa externa seguirà els criteris oficials d'ús. La documentació dirigida a les administracions públiques de la Comunitat Valenciana es procurarà que es redacten en valencià, excepte les locals que no pertanguen a l'àmbit lingüístic valencià. Els documents públics que hagen de produir efecte fora del territori valencià, es redactaran en castellà, sense perjuí que també es redacten en valencià.

2.- Les mocions aprovades s'enviaran en valencià dins de la Comunitat Valenciana i en les dues llengües a la resta de l'Estat.

3.- Recíprocament, l'Ajuntament de Paterna sol·licitarà a les altres administracions públiques que utilitzen el valencià en les seues comunicacions i respostes a esta Corporació.

Art. 14é.- L'ús amb els ciutadans

1.- La documentació dirigida als ciutadans de forma general, serà publicada en els dos idiomes oficials. La particular haurà de seguir l'idioma triat pel ciutadà; en cas que no elegisca cap, l'Ajuntament podrà remetre-la en valencià.

2.- En qualsevol cas, tot escrit en valencià haurà de ser contestat en la mateixa llengua.

3.- L'Ajuntament ha de garantir el dret dels ciutadans a dirigir-se a l'Administració municipal en qualsevol dels idiomes oficials, oralment i per escrit, i d'obtindre resposta tant oral com escrita en la llengua utilitzada. En qualsevol cas, l'Ajuntament ha de respectar els drets lingüístics del ciutadà.

4.- Els serveis municipals que tinguen relació directa amb el públic han d'estar atesos per funcionaris que posseïsquen un coneixement suficient de valencià per a atendre amb normalitat, oralment i per escrit, la funció que els siga encomanada. Amb este fi l'Oficina de l'Ús del Valencià organitzarà els cursos necessaris.

5.- Els impresos de relació amb els ciutadans tindran versió en els dos idiomes oficials.

6.- Els matrimonis civils seran oficiats en l'idioma oficial triat pel ciutadà en la seua sol·licitud.

Art. 15é.- L'actuació administrativa dels ciutadans

Tenen plena validesa i eficàcia jurídica els escrits presentats en valencià, els quals no podran ser objecte de cap tipus de dificultat, ajornament, o requeriment de traducció ni de cap altra exigència.

Art. 16é.- Relacions amb empreses de serveis públics

1.- L'Ajuntament de Paterna es dirigirà a aquelles entitats bancàries o de serveis públics que oferisquen documentació en valencià, perquè esta siga remesa en la llengua pròpia.

2.- En les relacions amb estes empreses, l'Ajuntament podrà utilitzar oficialment el valencià.

Art. 17é.- Material i ús informàtic

1.- Els programes informàtics, materials, etc., hauran d'estar adaptats per a l'ús del valencià. Els programes hauran de ser en valencià, en la mesura possible.

2.- Les pàgines electròniques (Internet) que realitze l'Ajuntament tindran el valencià com a llengua primera, sense perjuí de les altres opcions lingüístiques per a l'usuari.

2. Formació lingüística del personal

Art. 18é.- Exigència de coneixements de valencià

1.- En les bases de convocatòria per a l'accés a la funció pública local o llocs de treball laborals, l'Ajuntament de Paterna valorarà el coneixement del valencià, tant oral com escrit, perquè puguen realitzar les funcions públiques d'acord amb els principis d'ús del valencià previstos en este Reglament. L'exercici de valencià serà obligatori, no serà l'últim exercici de la prova de selecció, i tindrà el nivell i puntuació adequats a la plaça de què es tracte.

3.- Igualment s'exigirà la prova de valencià en les proves de promoció interna.

4.- L'Ajuntament podrà determinar els llocs de treball on és preceptiu el coneixement oral i escrit del valencià, que serà valorat amb el certificat oficial corresponent del grau que s'exigisca per al lloc.

Art. 19é.-

L'Ajuntament organitzarà cursos d'aprenentatge i perfeccionament de la llengua per a tot el personal municipal que no posseïsca els coneixements necessaris per a exercir en valencià les seues funcions. El professorat posseirà el Diploma de Mestre de Valencià o titulació oficial universitària o homologada en la matèria.

3. Toponímia i senyalització

1.- La toponímia del municipi de Paterna té com a única forma oficial la valenciana, incloent la toponímia menor, i les denominacions dels barris. L'ús administratiu i la retolació ha de respectar esta toponímia valenciana, així com serà la usada en les publicacions municipals.

2.- Les vies públiques tenen el nom oficial en valencià i en esta llengua serà la seua retolació.

3.- Les denominacions oficials actuals de les vies públiques del municipi són aquelles amb què estan retolades en valencià. Qualsevol via pública denominada de nou, tindrà el nom en valencià o en l'idioma original si no hi ha traducció al valencià; en qualsevol cas el genèric (carrer, plaça, avinguda, etc.) anirà sempre en valencià.

4.- L'Ajuntament fomentarà l'ús de la toponímia valenciana del municipi pels ciutadans i per altres administracions i organismes. Sol·licitarà als promotors d'urbanitzacions que els conferisquen la denominació en valencià i que esta respecte, en la mesura que es puga, la toponímia tradicional del terme.

5.- La senyalització pública serà en valencià.

6.- L'Ajuntament instarà als organismes que hagen de col·locar rètols o indicacions en el terme municipal perquè ho facen oficialment en valencià.

4.- L'ús en les publicacions i els mitjans de comunicació

Art. 21é.-

1.- Les publicacions de la Regidoria de Promoció Lingüística seran exclusivament en valencià.

2.- Les altres publicacions de l'Ajuntament, preferentment seran en valencià.

Art. 22é.-

En els mitjans de comunicació propis de l'Ajuntament, el valencià ocuparà un espai preferent. La presència de la llengua pròpia en estos mitjans no serà inferior al 50 per cent. Seran en valencià les capçaleres, rètols, etc.

CAPÍTOL IV.- DE LA PROMOCIÓ DE L'ÚS DEL VALENCIÀ

Art. 23é.-

1.- L'Ajuntament de Paterna ha de promocionar l'ús del valencià tant internament com externament, des de la Regidoria de Promoció Lingüística i des de les altres Regidories, les quals han de complir el Reglament i les disposicions adoptades en este sentit pels òrgans municipals competents.

2.- La participació ciutadana d'associacions, entitats i veïns en la promoció i normalització lingüística valenciana, s'institucionalitza a través del Consell Sectorial Local de Promoció i Ús del Valencià, que s'integrarà en l'estructura institucional de l'Ajuntament de Paterna en les seues àrees de Cultura i Promoció Lingüística.

Art. 24é.- Col·laboració amb entitats o empreses

1. L'Ajuntament col·laborarà amb col·lectius, entitats o associacions locals que tinguen per objecte o realitzen activitats relacionades amb l'ús i la promoció del valencià i, si corres pon, els concedirà patrocini o ajudes econòmiques que l'Ajuntament establirà en la seua política de subvencions a entitats i, si correspon, en l'ordenança corresponent.

2.- En el marc de les seues atribucions, l'Ajuntament podrà subvencionar o bonificar els comerços i empreses per efectuar la seua retolació o documentació en valencià.

3.- Aquelles entitats o empreses que hagen rebut subvenció municipal per a la seua retolació en valencià, es comprometran a mantindre amb caràcter permanent.

Art. 25é.- Publicacions i activitats

1.- L'Ajuntament realitzarà publicacions (escrites, musicals, audiovisuals, etc.) en valencià i també les fomentarà, així com propiciarà l'organització de concursos, beques o altres activitats que tinguen el valencià com a llengua vehicular.

2.- La programació cultural municipal inclourà activitats i espectacles amb el valencià com a llengua vehicular.

3.- Les biblioteques públiques del municipi disposaran de l'adequada presència de llibres i altres materials de consulta en valencià.

Art. 26é.- Sobre l'ensenyament del valencià

1.- L'Ajuntament de Paterna, en l'àmbit de les seues competències, col·laborarà amb les diferents administracions pel que fa a la difusió de campanyes per a l'ús i ensenyança de l'idioma i línies en valencià.

2.- Així mateix col·laborarà amb l'administració educativa pel que fa a la promoció del valencià en els diversos col·legis i instituts del municipi.

3.- En l'Escola d'Adults s'impartiran cursos de valencià per a la població en general, d'acord amb la programació establida pel dit organisme dins del seu funcionament autònom.

CAPÍTOL V.- DE LA REGLAMENTACIÓ OFICIAL

Art. 27é.-

1.- L'idioma valencià s'usarà amb la normativa oficial de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

2.- Tots els departaments i organismes municipals queden supeditats, en matèria lingüística valenciana, a l'Oficina Municipal de l'Ús del Valencià, i al present Reglament.

3.- L'OMUV observarà els principis i criteris de la filologia romànica i les disposicions de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua adoptades d’acord amb els principis que la inspiren i el dictamen sobre l'idioma, del Consell Valencià de Cultura.

4.- En els premis, les beques, les col·laboracions, ajudes, etc., que es convoquen o s'oferisquen des de l'Ajuntament per a l'ús del valencià, els participants o sol·licitants hauran d'utilitzar la normativa oficial.

Art. 28é.-

L'Ajuntament de Paterna acatarà i farà seues les sentències que en matèria lingüística emanen dels Tribunals de justícia.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

1ª. La Comissió de Treball de Seguiment de l'Ús del Valencià es regeix pel Decret que la crea, Decret 2.708/96, de 18 de juliol. així com pel que estableix este Reglament i els successius decrets d'Alcaldia o acords de la Comissió de Govern que modifiquen aquell en allò que no afecte a les competències.

2ª. Els Criteris de l'Ús Oficial del Valencià seran revisats anualment al si de la Comissió de Seguiment, per a la seua elevació a l'òrgan municipal competent. Els dits criteris no podran rebaixar els ja aprovats amb anterioritat i hauran d'incloure preceptivament el que en este sentit legisle la Generalitat Valenciana.

3a En cada legislatura, el Ple de l'Ajuntament ha d'aprovar un Pla Quadriennal d'Ús del Valencià.

4a L'Ajuntament de Paterna haurà de comptar amb la consignació pressupostària suficient en “Promoció del Valencià” per a fer realitat els objectius d'este Reglament i les tasques pròpies de l'Oficina Municipal de l'Ús del Valencià.

5a L'Ajuntament de Paterna ha de posar a disposició de l'OMUV els mitjans materials i personals necessaris per a portar a terme les funcions que té encomanades.

6a L'Ajuntament de Paterna ha de posar els mitjans, inclús assenyalant objectius amb dotació pressupostària, per a motivar el personal a fi que este use el valencià en el seu treball i per a aconseguir personal bilingüe en totes les àrees.

7a En el cas de qualsevol variació de nomenclatura oficial que afecte l'emprada en este Reglament, s'entendrà automàticament substituïda per la nova.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

1ª Els objectius i tot el que disposa el present Reglament, haurà de ser complit mitjançant els Plans d'Ús del Valencià, tant quadriennals com anuals que s'establisquen, fins a aconseguir un ús normal i eficaç l'idioma propi de la Comunitat Valenciana.

2a Mentre l'Acadèmia Valenciana de la Llengua no determine la normativa lingüística, continuarà sent d'aplicació la normativa utilitzada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i el sistema educatiu.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Este Reglament deroga i substitueix, a partir de la seua entrada en vigor definitiva, el Reglament Municipal de Normalització Lingüística, aprovat en sessió plenària del 24 de juny de 1993 (BOP núm. 201 de 25-08-1993).