Legislació lingüística - cdlpv

Administració local

REGLAMENT DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE L’AJUNTAMENT DE NOVELDA

(Aprovat pel Ple el dia 7 de març de 1991)

El present Reglament té per objecte genèric desplegar i aplicar en l’àmbit d’actuació municipal de l’Ajuntament de Novelda el que disposa l’article 7é de l’Estatut d’Autonomia i la Llei de les Corts Valencianes 4/83, d’Ús i Ensenyament del valencià.

Fonaments jurídics:

L’estatut en l’article seté comença indicant que: “... els dos idiomes oficials de la Comunitat Autònoma són el valencià i el castellà. Tothom té el dret a conéixer-los i a usar-los.”

El mateix article recull la negació de la possibilitat de discriminació per raó de llengua i estableix un àmbit d’actuació ampli. És, en definitiva, un precepte que estableix la doble oficialitat, que comporta la col·locació de les dues llengües afectades en una situació d’igualtat per tot el que fa referència al seu ús oficial.

I amb aquesta base jurídica, és el ciutadà qui ha d’escollir la llengua per a expressar-se i l’Administració ha de garantir les condicions perquè així siga.

Ens interessa ara, especialment, el desenvolupament dins l’àmbit de l’Ajuntament de Novelda, d’allò que diu el Títol Quart de la Llei 4/1983, que contempla l’actuació dels poders públics en el foment de la utilització del valencià en les activitats administratives i el seu coneixement pels funcionaris i empleats.

Els articles 27 i 28 d’aquesta Llei imposen als poders públics l’obligatorietat de fomentar l’ús del valencià en les activitats administratives. Es tracta d’una norma imperativa a complir pels diferents nivells de l’administració i que afecta també a l’Administració Local.

I l’article 33 imposa als poders públics que: “... fomentaran en l’àmbit de la seua competència i d’acord amb el que disposa aquesta Llei, l’ús del valencià en les activitats professionals, mercantils, laborals, sindicals, polítiques, recreatives, artístiques i associatives.”

El Títol Cinqué de la mateixa Llei parla dels termes municipals de predomini lingüístic valencià (art. 35), en els quals queda inclosa Novelda.

Finalment la disposició transitòria Primera de la Llei estableix que totes les mesures indicades, pel que fa a l’ús i ensenyament del valencià, les hauran de realitzar totes les Administracions, inclosa l’Administració Local, en un termini de tres anys. A hores d’ara aquest termini ja ha passat.

També és important quant a aquesta moció sobre normalització lingüística el Decret 145/86, de la Generalitat Valenciana, que diu en el seu primer article: “Es retolarà en valencià la senyalització de les autopistes, les carreteres, els camins, les dependències i els serveis d’interés públic que depenen de les Entitats Locals...” I l’article segon diu que “... l’execució d’aquest Decret correspon a l’Administració Local...”

D’altra banda, la Llei 30/1984, sobre mesures per a la reforma de la funció pública, en el seu article 19.1 estableix que: “En les convocatòries per a l’accés a la funció pública, les Administracions Públiques en l’àmbit respectiu de competències hauran de preveure la selecció de funcionaris capacitats com cal, per cobrir-se els llocs de treball a les Comunitats Autònomes que tinguen dues llengües oficials.” I segons el Reglament de Règim Disciplinari dels Funcionaris de l’Administració de l’Estat, R.D. 33/1986, que en el seu article 6é diu que són faltes greus: “Tota actuació que supose discriminació per raó de raça, sexe, religió, llengua, opinió, lloc de naixement, veïnatge o qualsevol altra condició, o circumstància personal o social.”

Finalment i per acabar aquesta relació legislativa, cal menció de l’article 86 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, per al seu posterior desplegament i aplicació.

Article 1r

1. La ciutat de Novelda té com a llengua pròpia el valencià.

2. L’Ajuntament de Novelda té com a llengües oficials el valencià i el castellà.

3. Tots els novelders tenen el dret a conéixer-lo i a usar-lo oralment i per escrit en les instàncies públiques, amb plens efectes administratius i jurídics.

Article 2n

L’aplicació del present reglament no podrà comportar cap tipus de discriminació als ciutadans per raó de la llengua oficial que utilitzen davant l’Administració Municipal.

Article 3r

Els objectius del present Reglament són els següents:

a) Fer efectiu el dret de tots els ciutadans a conéixer i usar el valencià.

b) Protegir la seua recuperació i fomentar-ne l’ús en tots els actes de la vida ciutadana.

c) Donar efectivitat a l’ús oficial del valencià.

d) Normalitzar l’aplicació del valencià en l’àmbit de l’Administració Local de l’Ajuntament de Novelda.

Article 4t

1. Els acords que aprove l’Ajuntament de Novelda, als quals se’ls done publicitat, s’hauran de redactar en valencià.

2. Tindran eficàcia administrativa i jurídica oficial tots els documents, impresos i formularis municipals redactats en valencià.

Article 5é

1. La redacció de tots els documents públics es farà en valencià i castellà.

2. Hom garantirà el dret dels ciutadans a adreçar-se a l’Ajuntament en qualsevol de les llengües oficials, oralment i per escrit, i obtenir resposta, almenys per escrit, en la llengua utilitzada.

Article 6é

1. Els serveis públics que tinguen relació directa amb el públic hauran d’estar atesos per funcionaris que tinguen un coneixement suficient del valencià per atendre amb normalitat la funció que els siga encomanada.

2. Es respectaran els drets adquirits, de manera que cap funcionari o empleat municipal siga discriminat pel seu desconeixement del valencià. Això no obstant, l’Ajuntament organitzarà cursos permanents de reciclatge dins de l’horari laboral fins que s’arribe a una situació normalitzada de coneixement del valencià.

Article 7é

1. L’Ajuntament de Novelda ha de promoure el valencià i utilitzar-lo en totes les dependències municipals així com en els mitjans de comunicació propis, tals com butlletins publicitaris, bans, avisos per megafonia, etc., fins a assolir una normalització en l’ús del valencià.

2. La producció editorial (revistes, llibres) es farà com a norma general, almenys al cinquanta per cent en valencià.

Article 8é

1. En el marc de les seues atribucions, l’Ajuntament de Novelda subvencionarà o bonificarà les activitats de tota mena que empren el valencià com a llengua habitual i en facen un ús públic.

2. L’Ajuntament de Novelda bonificarà les taxes i impostos municipals que tinguen relació amb la normalització lingüística i el foment del valencià. Cada any l’Ajuntament farà constar en les ordenances municipals les exempcions i reduccions que s’acorden, tenint en compte els següents casos:

a) Els rètols públics de nova instal·lació redactats en valencià experimentaran una bonificació substancial del valor de la tarifa de l’impost municipal durant l’any fiscal en que aquests s’instal·len.

b) Els rètols que en substituïsquen uns altres d’anteriors escrits en castellà, per tal de redactar-se de nou en valencià, seran bonificats substancialment en la tarifa durant els dos anys fiscals següents al canvi d’idioma.

c) L’Ajuntament es comprometrà a donar publicitat de les bonificacions mitjançant comunicats a la premsa, ràdio i altres mitjans de comunicació, així com per mitjà de notificacions als possibles interessats (associacions, comerciants, professionals, etc.)

d) Els sol·licitants de la bonificació hauran de dur el text en valencià a l’Ajuntament de Novelda per tal de garantir-ne el seu assessorament lingüístic.

e) El contribuent bonificat per aquest concepte es comprometrà a mantenir el rètol amb caràcter permanent.

Article 9é

1. A les bases de convocatòria per a la provisió de places a l’Administració Local es valorarà substantivament el coneixement oral i escrit del valencià. El nivell de les proves a realitzar així com la seua puntuació haurà d’estar d’acord amb el lloc de treball objecte de la convocatòria.

2. Als efectes de l’apartat anterior, l’Ajuntament de Novelda haurà d’indicar els llocs de treball per als quals és preceptiu el coneixement del valencià, així com el nivell exigit en cada convocatòria.

Article 10é

1. Durant el període que es considere necessari, l’Ajuntament de Novelda dotarà la plaça i contractarà la figura del traductor-corrector-professor de valencià, perquè ensenye i anime els funcionaris i corregisca, assessore i traduïsca la documentació administrativa municipal.

2. De la mateixa manera aquest/s treballador/s farà també les funcions d’assessorament, animació i traducció per als ciutadans que ho requerisquen, en el context d’un Gabinet Municipal de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Novelda, els objectius del qual seran els següents:

a) Donar compte de totes aquelles ajudes pel foment de l’ús del valencià tendents a la seua normalització, procedents de la Generalitat, per tal de garantir que tots els ciutadans tinguen el coneixement d’aquestes mesures. Alhora facilitarà els tràmits a tota persona interessada de beneficiar-se amb aquestes ajudes.

b) Assessorar, preparar i proposar la baremació d’aquells exercicis de valencià a realitzar en les proves de les convocatòries públiques en què s’exigisca un coneixement del valencià.

c) Organitzar i desenvolupar cursos de reciclatge permanents per a funcionaris i empleats públics.

d) Fomentar i dur a terme campanyes encaminades a la progressiva normalització del valencià.

e) Assessorar i informar totes les entitats públiques i privades per tal que col·laboren activament en la ràpida difusió de l’ús del valencià en les retolacions, anuncis, impresos de tota mena, així com en les comunicacions orals.

Article 11é

Tots el topònims del terme municipal de Novelda tindran com a única forma oficial la valenciana, sempre que siga tradicional i acceptada per l’ús.

Article 12é

1. Els rètols i indicacions existents als immobles, dependències i serveis municipals hauran d’estar escrits en valencià. S’acompanyarà versió en castellà només en aquells casos en què la diferència siga tal que impossibilite la comprensió per part d’alguns ciutadans.

2. Les inscripcions i retolacions que identifiquen béns de propietat municipal tals com vehicles, maquinària, immobles o utillatge en general, s’escriuran en valencià. S’acompanyarà versió en castellà en el mateix cas que en l’apartat anterior.

Article 13é

1. Els rètols de la via pública destinats a informar els transeünts, la col·locació dels quals siga competència municipal, seran redactats en valencià. Només s’acompanyarà versió en castellà en el mateix cas esmentat en l’article 12é.

2. L’Ajuntament de Novelda instarà els altres organismes que hagen de col·locar rètols o indicacions dins el terme de Novelda perquè els escriguen en valencià i respecten la toponímia original.

Article 14é

L’aplicació de les tècniques informàtiques a les tasques administratives s’hauran de fer d’acord amb les disposicions d’aquest reglament.

Article 15é

L’Ajuntament de Novelda haurà de comptar amb la suficient consignació pressupostària per tal de fer realitat les tasques i els objectius propis del Gabinet Municipal de Normalització Lingüística i del present Reglament.

Novelda, 7 de març de 1991.