Legislació lingüística - cdlpv

Administració local

REGLAMENT DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DEL VALENCIÀ PER AL MUNICIPI DE MUTXAMEL

(BOP Alacant núm. 65, de 20 de març de 2002)

El reglament de Normalització Lingüística del Valencià per al municipi de Mutxamel va ser aprovat per l’Ajuntament Ple el 31 d’octubre de 2000.

Article 1.

1. La Vila de Mutxamel té com a llengua pròpia el valencià.

2. L’Ajuntament de Mutxamel té com a llengües oficials el valencià i el castellà.

Article 2.

Este reglament té com a objectius

1.Garantir el dret de les persones a dirigir-se a l’Ajuntament de Mutxamel en qualsevol de les dues llengües oficials, oralment i/o per escrit, i a rebre resposta en la llengua utilitzada.

2 Determinar mesures perquè el valencià aplegue a ser llengua d’ús habitual de l’Ajuntament de Mutxamel i de la seua administració municipal.

3. .Fomentar l’ús del valencià en tots els àmbits de la vida ciutadana.

4. Protegir la seua recuperació i fer efectiu l’ús del valencià en tots els àmbits de la vida ciutadana.

5. Estimular la presa de consciència col·lectiva quant a la potenciació ètica del valencià en tots els nivells d’intervenció dels ciutadans

Article 3.

L’aplicació del present Reglament no comportarà cap tipus de discriminació als ciutadans per raó de la llengua oficial que utilitzen davant de l’Administració Municipal.

Article 4.

1. Els acords que aprove l’Ajuntament de Mutxamel i que siguen publicats o se’ls done publicitat, han de redactar-se en valencià o en valencià i castellà. Esta mesura s’aplicarà de manera progressiva, fins a aconseguir la mateixa presència del valencià que ja existeix amb els escrits en castellà.

2. Tindran eficàcia administrativa i jurídica oficial tots els documents, impresos i formularis municipals redactats en valencià.

Article 5.

1. La redacció de tots els documents públics, rebuts i comunicats dirigits als ciutadans es farà en valencià o en valencià i castellà, cosa que farà que el valencià aconseguisca de manera progressiva, la mateixa presència que tenen els escrits en castellà, i alhora garantirà que qualsevol equip de govern puga traure tots els documents en les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

2. Les còpies o certificacions expedides per l’Administració Municipal s’han d’entregar en la llengua en què siguen sol·licitades. Tots els models de sol·licitud portaran una casella per a expressar la modalitat lingüística. En cas de no expressar cap preferència, seran entregades en valencià.

3. Les notificacions de les resolucions i de les altres actuacions dirigides a persones interessades, pel que fa a expedients iniciats a instància de part en castellà, seran redactats en eixa llengua.

Article 6.

Seran redactats en valencià:

Els oficis i escrits dirigits a autoritats, organismes i dependències de les entitats públiques radicades en l’àmbit conegut com a País Valencià, estatutàriament Comunitat Autònoma Valenciana, o en altres Comunitats Autònomes on siga cooficial esta mateixa llengua diferent del castellà.

Els oficis i escrits dirigits a autoritats, organismes i dependències de les entitats públiques radicades en la resta de l’estat seran redactats en castellà.

Article 7.

Els serveis municipals que tinguen relació directa amb el públic hauran d’estar atesos per persones que tinguen un coneixement suficient del valencià per a atendre amb normalitat les funcions encomanades. A esta fi, l’Ajuntament organitzarà cursos permanents de reciclatge en valencià dins de l’horari laboral, aplicant criteris de gradualitat i voluntarietat, d’acord amb el que especifica la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià.

Article 8

L’Ajuntament de Mutxamel ha de promoure i utilitzar el valencià en totes les dependències municipals, tant centrals com descentralitzades de l’Ajuntament; en els segells municipals, en la retolació, serveis culturals (Biblioteca, Arxiu,...) serveis educatius(Gabinet psicopedagògic, Conservatori,...) serveis esportius, Policia Municipal, empreses arrendatàries de serveis públics( neteja, brossa,...) serveis assistencials (Centre de Salut, Casal de la 3a Edat,...) festes locals, etc.

A més a més, la promoció i difusió de les activitats municipals mitjançant anuncis en diaris, revistes i altres publicacions, falques radiofòniques, cartells, fullets, catàlegs, publicitat, memòries, plànols, etc., es faran en valencià o en valencià i castellà.

Article 9

En el marc de les seus atribucions, l’Ajuntament de Mutxamel podrà subvencionar o bonificar les activitats de tota classe relacionades amb el foment del valencià, com cursos de valencià per a persones adultes, o qualsevol altres manifestacions socials de normalització lingüística. Les bonificacions i subvencions previstes per este Reglament, seran objecte de regulació posterior en l’ordenança fiscal corresponent.

Article 10.

1. En les bases de convocatòria per a l’accés a càrrecs, ocupacions i funcions públiques, l’Ajuntament de Mutxamel valorarà el coneixement del valencià perquè puguen realitzar-se les funcions públiques, d’acord amb els principis d’ús del valencià previstos en la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià i en este Reglament.

2. A efectes de l’apartat anterior, l’Ajuntament de Mutxamel podrà indicar els llocs de treball per als quals és preceptiu el coneixement del valencià.

Article 11.

Tots els topònims del terme municipal de Mutxamel tenen com a única forma oficial la valenciana.

Article 12.

Els rètols, cartells i indicacions existents en els immobles, dependències i serveis municipals hauran d’estar escrits en valencià. En el cas que això implique una incomprensió notòria, s’escriuran també en castellà, tot i aplicant el criteri de discriminació positiva.

Article 13.

Es crea el Gabinet Municipal de Normalització Lingüística, que tindrà els objectius següents:

a) Donar compte de totes aquelles ajudes per al foment de l’ús del valencià que tendisquen a la seua normalització, procedents de la Generalitat o de qualsevol altra administració, per garantir que tots els ciutadans (en especial comerços i professionals), tinguen el coneixement directe d’estes mesures. També facilitarà els tràmits a totes les persones interessades a beneficiar-se d’estes mesures.

b) Assessorament i correcció lingüística de textos presentats per persones interessades.

c) Assessorar i corregir textos a totes aquelles persones que en la seua activitat laboral facen ús habitual de la llengua, tant oral com escrita ( impressors, mitjans de comunicació,...)

d) Orientar totes aquelles entitats públiques i privades que normalment ho demanen, sobre el tipus de proves a realitzar en les seues convocatòries d’accés en què s’exigisca el coneixement del valencià.

e) Assessorar, preparar i proposar la baremació d’aquells exercicis de valencià a realitzar en les proves d’accés de les convocatòries públiques de l’Ajuntament, en què s’exigisca un coneixement del valencià.

f) Organitzar i desplegar cursos de reciclatge permanents per a funcionaris i empleats públics. També es prestarà este servei, en la mesura que es puga a les entitats que ho sol·liciten formalment.

g) Fomentar i portar a cap plans d’activitats i campanyes encaminades a la progressiva normalització del valencià

h) Informar i assessorar totes les entitats públiques i privades perquè col·laboren activament en la difusió de l’ús del valencià en els rètols, anuncis, impresos de tota classe, i en les comunicacions orals.

i) Recolzar els diferents departaments municipals de l’Ajuntament de Mutxamel per a facilitar el compliment d’allò especificat en el present Reglament.

j) Proposar i realitzar totes les diligències necessàries per a potenciar la presència del valencià en el carrer.

k) Tindre com funció bàsica el compliment i desplegament d’este Reglament.

Article 14.

Perquè el Gabinet puga portar a terme totes les funcions i faenes que li han estat assignades, serà dotat, com a mínim, amb els mitjans personals i materials següents:

a) Una persona llicenciada en Filologia Catalana o homologada o mestre en valencià, que necessite segons les demandes i les disposicions econòmiques pressupostàries.

b) Infraestructura material.

Article 15.

Les disposicions normatives de caràcter general de l’Ajuntament de Mutxamel es publicaran en el DOGV i en el Butlletí Oficial de la Província, en les dues llengües oficials. La resta d’anuncis que s’hagen de publicar en este diari es redactaran en la mateixa llengua en què es tramet l’expedient corresponent, a excepció dels casos previstos en el punt 2 de l’article 5.

Article 16.

L’aplicació de tècniques informàtiques a les faenes administratives s’hauran de fer d’acord amb els principis de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià i les disposicions d’este Reglament.

Article 17.

L’Ajuntament de Mutxamel dotarà en els seus pressupostos anuals les partides necessàries i en quantitat suficient per assegurar l’aplicació i funcionament d’este Reglament i posarà els mitjans necessaris per a complir els seus objectius.

Disposició transitòria

Única

L’efectivitat en l’aplicació d’este Reglament serà gradual, progressiva, condicionada a la paulatina dotació dels mitjans necessaris.

Mutxamel, 6 de març de 2001.

L’alcaldessa, Asunción Llorens Ayela.