Legislació lingüística - cdlpv

Administració local

REGLAMENT MUNICIPAL SOBRE L'ÚS I LA NORMALITZACIÓ DEL VALENCIÀ AL MUNICIPI DE MURO

(BOP Alacant, de 15 de maig de 2003)

Una administració moderna i eficaç ha de ser reflex de la societat a qui representa i servir de model als ciutadans. Per això, l'Ajuntament Muro, com a municipi tradicionalment valencianoparlant, té el deure d'usar el valencià no sols en la relació amb els veïns i ciutadans, sinó també en l'àmbit intern, és a dir, en les relacions entre el seu personal, els regidors i entre les diverses administracions públiques de la Comunitat Valenciana.

Açò comporta un gran esforç dirigit a protegir i a promoure l'ús del valencià, i propiciar l'ensenyament al personal de l'Ajuntament amb l'objectiu d'assolir la seua recuperació com a llengua pròpia d'aquest municipi i garantir el seu ús normal i oficial.

FONAMENTS JURÍDICS

El suport legal de l'article 3r de la Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978, el qual determina que la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció, i de l'article seté de l'Estatut d'Autonomia Valencià de 1982 (Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol), el qual indica que hom atorgarà una protecció i un respecte especials a la recuperació del valencià, són les bases que han de permetre iniciar un procés de normalització lingüística a l'Ajuntament de Muro.

La correcta concreció i efectivitat dels mandats constitucionals i estatutaris esmentats, necessiten un desplegament legislatiu, missió que acompleix la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, que en l'àmbit local es desplega a través d'un Reglament de Normalització Lingüística. Aquesta llei expressa en el preàmbul IV que "La Generalitat té un compromís irrenunciable en la defensa del patrimoni cultural de la comunitat autònoma i d'una manera especial amb la recuperació del valencià, llengua històrica i pròpia del nostre poble, del qual en constitueix la més peculiar senya d'identitat". Així mateix, continua dient que "Aquesta Llei tracta de superar la relació de desigualtat que hi ha entre les dues llengües oficials de la nostra comunitat autònoma i disposa de les mesures pertinents a fi d'impulsar l'ús del valencià en tots els camps de la nostra societat, i especialment en l'administració i l'ensenyament".

L'article 7.1 de l'Estatut d'Autonomia comença indicant que "Els dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana són el valencià i el castellà i que tothom té dret a conéixer-los i a usar-los".

El mateix article seté recull la negació de la possibilitat de discriminació per raó de llengua i estableix un àmbit d'actuació ampli. És, en definitiva, un precepte que estableix la doble oficialitat, que comporta la col·locació de les dues llengües afectades en una situació d'igualtat, per tot el que fa referència al seu ús oficial.

Amb aquesta base jurídica, és el ciutadà qui ha d'escollir la llengua per a expressar-se i l'administració ha de garantir les condicions perquè així siga.

Interessa ara, especialment el desenvolupament dins l'àmbit de l'Ajuntament de Muro, d'allò que diu el títol quart de la Llei 4/1983, que preveu l'actuació dels poders públics en el foment de la utilització del valencià en les activitats administratives i el seu coneixement pels funcionaris i els empleats públics.

Els articles 27 i 28 d'aquesta Llei imposen als poders públics l'obligatorietat de fomentar l'ús del valencià en totes les activitats administratives. Es tracta d'una norma imperativa que els diferents nivells de l'administració han de complir i que afecta també l'administració local.

L'article 33 imposa als poders públics que fomenten en l'àmbit de la seua competència i d'acord amb el que disposa aquesta Llei, l'ús del valencià en les activitats professionals, mercantils, laborals, sindicals, polítiques, recreatives, artístiques i associatives.

Finalment, la disposició transitòria primera de la Llei estableix que totes les mesures realitzades, pel que fa a l'ús i ensenyament del valencià, les hauran de realitzar totes les administracions -inclosa l'administració local- en un termini de tres anys. Els tres anys eren a comptar des de la publicació de la Llei d'Ús i Ensenyament de Valencià el 23 de novembre de 1983.

També és important pel que fa a aquest reglament sobre normalització lingüística, el Decret 145/1986 de la Generalitat Valenciana, que diu en l'article primer: "Es retolarà en valencià la senyalització de les autopistes, els camins, les dependències i els serveis d'interés públic que depenen de les entitats locals..." I l'article segon diu que: "l'execució d'aquest decret correspon a l'administració local..."

D'altra banda, la Llei 30/1984, sobre mesures per a la reforma de la funció pública, en el seu article 19.1 estableix que "En les convocatòries per a l'accés a la funció pública, les administracions públiques en l'àmbit respectiu de competències hauran de preveure la selecció de funcionaris capacitats com cal, per cobrir els llocs de treball a les comunitats autònomes que tinguen dues llengües oficials".

Així mateix, cal destacar el contingut de les resolucions del Parlament Europeu de 30 de novembre de 1987, sobre les llengües i cultures de les minories regionals i ètniques; de l'11 de desembre de 1990, sobre la situació de les llengües a la Comunitat; del 9 de gener de 1994, sobre les minories lingüístiques i culturals de la Unió Europea; de la Carta Europea de les llengües regionals o minoritàries, adoptada com a convenció pel Comité de Ministres del Consell d'Europa el 25 de juny de 1992, i de la Declaració Universal de Drets Lingüístics, proclamada a Barcelona el 6 de juny de 1996.

A la vista d'aquest articulat i tenint en compte els textos legals vigents en matèria lingüística s'ha redactat el reglament següent, que desplega en l'àmbit local l'aplicació, bàsicament, de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià.

Reglament municipal sobre l'ús i la normalització del valencià al municipi de Muro

Article 1

1. El valencià és la llengua pròpia del municipi de Muro. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen el dret a conéixer-lo i a usar-lo oralment i per escrit en les instàncies públiques, amb plens efectes administratius i jurídics.

2. Les manifestacions de pensament o de voluntat i els actes orals o escrits, públics o privats, no donaran lloc a cap mena de discriminació si són expressats totalment o parcialment en valencià, i produiran plens efectes administratius o jurídics, igual que si foren expressats en castellà. Per tant, pel que fa a l'eficàcia, no seran objecte de cap mena de dificultat, d'ajornament, de requeriment de traducció ni de cap altra exigència.

3. L'ús del valencià per part de l'Ajuntament de Muro i dels organismes que en depenen, es regeix pels criteris que estableix aquest Reglament.

4. L'Ajuntament de Muro manté un servei local de valencià, anomenat Oficina Municipal de Promoció i Ús del Valencià amb l'objectiu d'impulsar la normalització lingüística. Tant l'Ajuntament com els organismes que en depenen han d'ajustar-se als criteris d'ús lingüístic que difonga l'Oficina Municipal de Promoció i Ús del Valencià.

Article 2

Els objectius d'aquest Reglament són els següents:

a) Fer efectiu el dret de tots els ciutadans i ciutadanes de conéixer i usar el valencià.

b) Establir el valencià com a llengua usual de l'Ajuntament de Muro i la seua administració municipal tot i fixant el marc de les obligacions específiques que se'n deriven per als seus regidors i empleats públics.

c) Promoure la seua recuperació i fomentar-ne l'ús en tots els actes de la vida ciutadana.

d) Fer efectiu l'ús social del valencià com a llengua pròpia de l'administració local i del municipi.

e) Estimular la presa de consciència col·lectiva quant a la potenciació ètica del fet idiomàtic valencià en tots els àmbits socials.

Article 3

1. Els acords que aprove l'Ajuntament de Muro i que siguen publicats o se'ls done publicitat, s'hauran de redactar preferentment en valencià.

2. Tindran eficàcia administrativa i jurídica oficial tots els documents impresos i formularis redactats en valencià.

Article 4.

La redacció de tots els documents públics es farà preferentment en valencià, fins la plena normalització, com a llengua pròpia de l'administració i del municipi. Tanmateix, es garantirà el dret dels ciutadans a adreçar-se a l'Ajuntament en qualsevol de les dues llengües oficials, valencià i castellà, oralment i per escrit.

Article 5

1. Amb la finalitat de garantir les exigències lingüístiques legals i socials, el personal al servei de l'administració local (o dels òrgans que en depenen) haurà de tenir un coneixement lingüístic simètric (valencià - castellà) adequat i suficient.

2. D'acord amb el paràgraf anterior, l'Ajuntament de Muro garantirà que en les convocatòries per a l'accés a places de personal, funcionari, laboral o de qualsevol altra mena, figure, com a condició obligatòria, que tots els aspirants coneguen els dos idiomes oficials. El nivell de les proves que s'hauran de realitzar i la puntuació hauran d'estar d'acord amb el lloc de treball que s'ha d'ocupar.

3. Donades les característiques del lloc, en atendre al públic i en donar fe de les sessions, les intervencions de les quals es fan en valencià, el lloc de Secretari de l'Ajuntament haurà d'estar atés per funcionaris que dominen plenament els usos orals i escrits del castellà i del valencià, cosa que es farà constar sempre en la classificació d'aquest lloc.

Article 6

L'Oficina Municipal de Promoció i Ús del Valencià forma part dels tribunals qualificadors, pel que fa a la valoració dels coneixements de valencià, en els procediments de selecció de personal i de provisió de llocs de treball.

Article 7

1. Els responsables dels diferents òrgans de l'Ajuntament de Muro, d'acord amb l'Oficina Municipal de Promoció i Ús del Valencià, han de prendre les mesures necessàries perquè el personal que treballa en les seues dependències tinga els coneixements necessaris de valencià per garantir el desenvolupament correcte, des del punt de vista lingüístic, de les tasques internes o adreçades als administrats.

2. L'Ajuntament de Muro, d'acord amb l'Oficina Municipal de Promoció i Ús del Valencià, organitzarà cursos de valencià per a tots els funcionaris i personal que no tinga els coneixements necessaris per a exercir les seues funcions i per millorar el nivell de llenguatge administratiu o d'altres especialitats.

3. La formació professional del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Muro s'ha de fer en valencià, sempre que en depenga de l'Ajuntament la programació i l'organització. Si no en depén, l'Ajuntament ha de demanar que es faça en valencià.

Article 8

1. L'Ajuntament de Muro ha de promoure i utilitzar el valencià en totes les dependències municipals centrals, com també les descentralitzades de l'Ajuntament: serveis culturals (Biblioteca, Arxiu, Museu, etc.) serveis educatius i esportius (Universitat Popular, Campanya Esportiva, etc.) fins assolir una normalització total.

2. Les inscripcions o retolacions que identifiquen béns de propietat municipal, com ara vehicles, maquinària, immobles o utillatge en general, s'escriuran únicament en la forma oficial valenciana.

3. La promoció i difusió de les activitats municipals mitjançant anuncis en diaris, revistes i altres publicacions, falques radiofòniques, comunicats per megafonia, cartells, fullets, catàlegs, publicitat, memòries, plànols, etc., es faran en valencià.

4. Els llibres, les revistes i, en general, tots els cartells i publicacions que edite l'Ajuntament de Muro, com també els missatges que s'emeten a través dels mitjans de comunicació, s'han de fer fonamentalment en valencià, llevat dels específicament destinats a la promoció exterior, que es poden fer en la llengua dels destinataris.

Article 9

1. L'Ajuntament de Muro demanarà oficialment a les administracions públiques radicades a la Comunitat Valenciana que tota la documentació que li trameten estiga redactada preferentment en valencià.

2. L'Ajuntament de Muro instarà els organismes o les empreses que hagen de col·locar rètols o indicacions al terme municipal perquè ho facen oficialment en valencià.

3. Els escrits que s'adrecen a les autonomies catalana i balear es faran de manera prioritària en valencià, ja que la llengua és comuna.

Article 10

1. De les tasques que es realitzen per impulsar institucionalment la normalització lingüística al municipi, se n'ocupa l'Oficina Municipal de Promoció i Ús del Valencià.

2. Tots els organismes de l'Ajuntament de Muro han d'impulsar la normalització lingüística en el seu àmbit d'actuació, amb el suport tècnic de l'Oficina Municipal de Promoció i Ús del Valencià i d'acord amb els seus criteris.

Article 11

1. Les institucions docents de l'Ajuntament de Muro, tant de gestió directa com mitjançant un altre sistema en què l'Ajuntament siga membre únic o membre associat, han de tenir cura, especialment, de l'estricta aplicació de les normes i instruccions que resulten del desplegament del marc legal vigent en matèria de normalització lingüística.

2. En totes les actuacions administratives s'ha d'utilitzar sempre el valencià, d'acord amb el que s'indica en els articles precedents, i els directors han de vetllar perquè el valencià esdevinga el vehicle d'expressió normal en les activitats internes i de projecció externa.

Article 12

1. En el marc de les seues atribucions, l'Ajuntament de Muro subvencionarà o bonificarà les activitats de tota classe que empren el valencià com a llengua habitual.

2. L'Ajuntament de Muro també bonificarà les taxes i els impostos municipals que tinguen relació amb la normalització de la llengua i el foment del valencià. Cada any l'Ajuntament farà constar en les ordenances municipals les exempcions i reduccions que s'acorden.

En relació a açò, l'Ajuntament de Muro tindrà en compte els casos següents:

a) Els rètols privats dels establiments, negocis i associacions de nova instal·lació redactats en valencià experimentaran una subvenció per part de l'Ajuntament de fins al 50% sobre la despesa de la instal·lació. En cas d'obtenir altres subvencions no pot ultrapassar el 100% dels costos d'instal·lació.

b) Els rètols que en substituesquen uns altres d'anteriors escrits en castellà, per tal de redactar-se en valencià de nou, seran subvencionats fins al 75% dels costos d'instal·lació.

c) Els rètols d'ortografia idèntica en valencià i en castellà no tindran cap mena de subvenció, perquè aquestes subvencions es refereixen a rètols que comporten un canvi de text substancial.

d) L'Oficina Municipal de Promoció i Ús del Valencià elaborarà un reglament de subvencions que sotmetrà a l'aprovació del Ple.

e) L'Ajuntament es comprometrà a donar publicitat d'aquestes ajudes mitjançant comunicats a la premsa, ràdio i notificacions personals a les possibles persones interessades (associacions, comerciants, professionals, etc.)

f) Les persones que sol·liciten la subvenció hauran de portar el text en valencià a l'Ajuntament de Muro a fi de garantir-ne l'assessorament lingüístic.

g) Les persones subvencionades expressaran el compromís de mantenir el rètol amb caràcter estable i permanent.

Article 13

Tots els topònims del terme municipal de Muro i els de les vies públiques tenen com a única forma oficial la valenciana, que és la tradicional, la històrica i l'única que té significat.

Article 14

L'Ajuntament de Muro vetllarà per la normalització de tota la senyalització i la retolació situada dintre del terme municipal. La retolació i la senyalització viària que depenguen de l'Ajuntament o que instal·len les seues empreses adjudicatàries o concessionàries o qualsevol altra entitat, en col·laboració, han de figurar en valencià, sense perjudici del que disposen les normes que regulen el trànsit i la seguretat viària.

Article 15

S'impulsarà el funcionament de l'Oficina Municipal de Promoció i Ús del Valencià, els objectius de la qual són els següents:

a) Planificar les actuacions i les activitats encaminades a la progressiva normalització del valencià.

b) Fer anàlisis i seguiments sociolingüístics.

c) Informar de totes les ajudes per al foment de l'ús del valencià procedents de la Generalitat i d'altres institucions a fi de garantir que tots els ciutadans i ciutadanes (especialment els comerços i els professionals) tinguen coneixement directe d'aquestes mesures. Alhora facilitarà els tràmits a les persones interessades de beneficiar-se amb aquestes ajudes.

d) Oferir un servei públic i intern d'assessorament lingüístic. El servei públic serà gratuït, però no es descarta, segons la demanda, la possibilitat d'establir algun tipus de tarifa.

e) Orientar les entitats públiques i privades que formalment ho demanen, sobre el tipus de proves que han de realitzar en les convocatòries d'accés en què s'exigesca el coneixement del valencià.

f) Assessorar, preparar i establir el barem dels exercicis de valencià que s'han de realitzar en les proves d'accés de les convocatòries públiques de l'Ajuntament en què s'exigesca el coneixement del valencià.

g) D'acord amb l'article 7.2, organitzar i desenvolupar cursos de reciclatge permanents, gratuïts i voluntaris, als quals hauran d'assistir, dins l'horari laboral, els funcionaris i empleats públics que ocupen determinats llocs de treball qualificats en relació al coneixement del valencià. També es prestarà aquest servei, en la mesura de les possibilitats, a les entitats que ho sol·liciten formalment. Així mateix, ampliar l'àmbit de realització dels cursos i adaptar-los a les necessitats dels nous col·lectius d'immigrants.

h) Crear i gestionar un Centre d'Autoaprenentatge de Valencià.

i) Redactar, d'acord amb l'article 13, un estudi el més exhaustiu possible de la toponímia municipal.

j) Fomentar i dur a terme plans d'activitats i campanyes per a l'ús del valencià.

k) Informar i assessorar totes les entitats públiques i privades perquè col·laboren activament en la difusió de l'ús del valencià en les retolacions, anuncis, impresos de tota classe i també en les comunicacions orals.

l) Proposar i realitzar totes les diligències necessàries perquè la presència del valencià al carrer siga tant o més visible que la del castellà, d'acord amb el predomini majoritari del valencià al nostre poble.

m) Tenir com a funció bàsica promoure, coordinar, aplicar i desenvolupar aquest Reglament.

Article 16

Per a dur a terme totes les funcions i tasques assignades a l'Oficina, aquesta serà dotada, com a mínim, pels mitjans humans i materials següents:

a) Un tècnic lingüístic. S'incrementarà l'Oficina d'acord amb les necessitats.

b) Equip suficient per a dur a terme les funcions i les tasques assignades (ordinadors, vídeo, televisió, radiocasset...)

c) Un lloc on desenvolupar la tasca, tenint en compte que calen despatxos per a cada àrea i una sala comuna per a desenvolupar les activitats de formació.

d) Dotació per a la biblioteca bàsica de consulta i subscripció a publicacions oficials i professionals especialitzades.

Article 17

L'Ajuntament de Muro haurà de disposar de la consignació pressupostària suficient per fer efectiu aquest Reglament i les tasques i els objectius propis de l'Oficina Municipal de Promoció i Ús del Valencià amb els mitjans i els recursos suficients.