Legislació lingüística - cdlpv

Administració local

EDICTE

Elevat a definitiu l'acord d'aprovació provisional adoptat per l'Ajuntament en sessió plenària de 22 de març del 2004, del Reglament d'ús i promoció del valencià, pel present, d'acord amb allò previst en la legislació vigent, s'exposa al públic, amb indicació que contra aquest podrà interposar-s'hi recurs contenciós administratiu en la forma i terminis previstos en la llei reguladora de l'esmentada jurisdicció.

Reglament d'ús i promoció del valencià de l'Ajuntament de Monserrat

(BOP València núm. 250, de 20 d'octubre de 2004)

Preàmbul

Un reglament de promoció de l'ús del valencià és un conjunt de normes o preceptes dictats pel poder executiu, en aquest cas el Ple de l'Ajuntament, per al funcionament d'una corporació, en aquest cas en matèria lingüística.

D'acord amb l'article 4.1 de la Llei de Bases del Règim Local (LBRL) i atés el Reglament d'organització i funcionament de les administracions locals (ROF), el municipi, la província i l'illa gaudeixen de potestat reglamentària i d'autoorganització. Per tant, tenen la potestat de dictar disposicions de caràcter general que integraran l'ordenament jurídic.

Així, l'article 4 LBRL estableix que: «Dins de l'esfera de les seues competències correspon als municipis: a) les potestats reglamentàries i d'autoorganització.»

L'article 55 del text refós de règim local assenyala que: «En l'esfera de la seua competència, les entitats locals podran aprovar ordenances i reglaments...».

D'altra banda, la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià, estableix:

«Article 5. L'Administració adoptarà les mesures que calguen per a impedir la discriminació de ciutadans o activitats pel fet d'usar qualsevol de les dues llengües oficials, així com per a garantir l'ús normal, la promoció i el coneixement del valencià.

Article 7.1. El valencià, com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, ho és també de la Generalitat i de la seua Administració Pública, de l'Administració Local i de les altres corporacions i institucions públiques dependents d'aquelles.

Article 27. El Consell de la GV, mitjançant disposicions reglamentàries, fomentarà l'ús del valencià en totes les activitats administratives dels òrgans dependents d'aquesta.

Article 28. De la mateixa manera hauran de procedir els ens públics d'acord amb els principis i excepcions determinats per la present Llei.»

És per això que nombrosos ajuntaments valencians han aprovat reglaments que regulen els usos lingüístics d'aquestes institucions: Alcoi, l'Alcúdia, Aldaia, Algemesí, Benicarló, Benicàssim, Carcaixent, Carlet, Castelló de la Plana, Cocentaina, Elx, la Font d'En Carròs, Novelda, Ontinyent, Paterna, Petrer, Picanya, Planes, Santa Pola, Silla, Sueca, Tavernes de la Valldigna, València, Vila-real, Vinaròs, Xirivella, Xixona, la Mancomunitat el Xarpolar i la Mancomunitat de Serveis de Benestar Social de l'Ènova, Manuel, Rafelguaraf, Sant Joan i Senyera, etc.

Aquest reglament té per objecte genèric desenvolupar i aplicar en l'àmbit d'actuació municipal de l'Ajuntament de Monserrat el que disposen l'article 7é de l'Estatut d'Autonomia i la Llei de les Corts Valencianes 4/83 d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV).

Fonaments jurídics

Amb el suport legal de l'article 3.3 de la Constitució Espanyola de 27 de desembre del 1978, on el número 3 proclama que «la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció», i l'Estatut d'Autonomia del 1982 ens dóna les bases legals per les quals demanem a l'Ajuntament de Monserrat que encete un procés de normalització lingüística.

L'Estatut, en l'article 7é, comença indicant que: «... els dos idiomes oficials de la Comunitat Autònoma són el valencià i el castellà. Tothom té dret a conéixer-los i a usar-los».

El mateix article 7é recull la negació de la possibilitat de discriminació per raó de llengua i estableix un àmbit d'actuació ampli. És, en definitiva, un precepte que estableix la doble oficialitat, que comporta la col·locació de les dues llengües afectades en una situació d'igualtat, en tot allò que fa referència al seu ús oficial.

I amb aquesta base jurídica, és el ciutadà qui ha d'escollir la llengua per a expressar-se i l'Administració ha de garantir les condicions perquè això siga possible.

Ens interessa ara, especialment, el desenvolupament dins l'àmbit de l'Ajuntament de Monserrat d'allò que diu el títol quart de la Llei 4/1983 d'Ús i Ensenyament del Valencià, que contempla l'actuació dels poders públics en el foment de la utilització del valencià en les activitats administratives i el seu coneixement pels funcionaris i empleats.

Els articles 27 i 28 d'aquesta Llei imposen als poders públics l'obligatorietat de fomentar l'ús del valencià en totes les activitats administratives. Es tracta d'una norma imperativa a complir pels diferents nivells de l'Administració, i que afecta també a l'Administració Local.

I l'article 33 imposa als poders públics que: «... fomentaran en l'àmbit de la seua competència i d'acord amb el que disposa aquesta Llei l'Ús del Valencià en les activitats professionals, mercantils, laborals, sindicals, polítiques, recreatives, artístiques i associatives.»

El títol cinqué de la mateixa Llei parla dels termes municipals de predomini lingüístic valencià (article 35), entre els quals s'inclou Monserrat.

Finalment, la disposició transitòria primera de la Llei estableix que totes les mesures indicades, pel que fa a l'ús i ensenyament del valencià, les hauran de realitzar totes les administracions —inclosa l'administració local— en un termini de tres anys. A hores d'ara aquests tres anys ja han passat.

També és important quant a aquesta moció sobre normalització lingüística el Decret 145/1986, de la Generalitat Valenciana, que diu en el seu article primer: «Es retolarà en valencià la senyalització de les autopistes, les carreteres, els camins, les estacions ferroviàries i d'autobusos, els ports comercials, els de refugi i els esportius, de les dependències i els serveis d'interés públic que depenen de (...) les entitats locals (...) i dels serveis que aquestes gestionen per concessió...».

D'altra banda, la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, en el seu article 19.1 estableix que: «En les convocatòries per a l'accés a la funció pública, les administracions públiques, en el respectiu àmbit de llurs competències, hauran de preveure la selecció de funcionaris degudament capacitats per a cobrir els llocs de treball a les comunitats autònomes que gaudesquen de dues llengües oficials». I segons el Reglament de règim disciplinari dels funcionaris de l'administració de l'estat, RD 33/1986, que en el seu article 6é diu que són faltes greus: «Tota actuació que supose discriminació per raó de raça, sexe, religió, llengua, opinió, lloc de naixement, veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.»

Finalment, i per acabar aquesta relació legislativa, cal fer menció de l'article 86 del Reial decret 2.568/86, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, per al seu posterior desenvolupament i aplicació.

1. Àmbit lingüístic

1.1. Els usos lingüístics de l'Ajuntament de Monserrat es regeixen pels criteris continguts en aquest document.

1.2. Sempre que en aquest document apareix la denominació Ajuntament de Monserrat s'ha d'entendre que es refereix també a totes les regidories, els departaments, els serveis, els òrgans, els organismes i els ens que el componen o en depenen.

1.3. Sempre que en aquest reglament apareix la denominació valencià referida a llengua, que és la recollida a l'Estatut d'Autonomia, s'hi ha d'entendre la varietat de la llengua catalana pròpia dels valencians, tal com recullen els diccionaris normatius de les dues llengües oficials.

1.4. En aquells casos en què es parla d'«àmbit lingüístic propi» o «del mateix domini lingüístic», s'hi ha d'entendre els territoris que formen part de l'àmbit lingüístic que els corresponents estatuts d'autonomia dels territoris hispànics de l'Antiga Corona d'Aragó reconeixen com a llengua pròpia, és a dir, Comunitat Valenciana, Illes Balears i Catalunya.

2. Criteri lingüístic general

2.1. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua serà el referent normatiu oficial del valencià per a l'Ajuntament de Monserrat.

2.2. D'acord amb l'article 7 de l'Estatut d'Autonomia, el valencià és la llengua pròpia de l'Ajuntament de Monserrat, i com a tal és la llengua d'ús general i prioritari tant en l'activitat institucional com en l'administrativa.

3. Competències

Correspon als òrgans de govern de l'Ajuntament de Monserrat la facultat de vetlar per l'aplicació i el compliment d'aquest Reglament.

4. Denominacions

4.1. La denominació oficial de la corporació municipal de Monserrat és «Ajuntament de Monserrat», en valencià.

4.2. La denominació oficial de totes les regidories, els departaments, els serveis, els òrgans, els organismes, els ens i els edificis que componen l'Ajuntament o en depenen serà en valencià.

Capítol primer
Dels principis generals

Article 1

1. El valencià, llengua històrica i pròpia del poble valencià, és la llengua pròpia del municipi de Monserrat.

2. El valencià, com a llengua pròpia del municipi de Monserrat, ho és també de la seua administració local i de les entitats públiques que depenen d'aquesta.

3. Tots els ciutadans i totes les ciutadanes tenen el dret de conéixer-lo i d'usar-lo, oralment i per escrit, en les instàncies públiques, amb plens efectes administratius i jurídics.

4. Tindran plena eficàcia administrativa i jurídica oficial tots els documents impresos i formularis redactats en valencià.

5. Les manifestacions de pensament o de voluntat i els actes orals i escrits, públics o privats, no donaran lloc a cap tipus de discriminació, si són expressats totalment o parcialment en valencià, i produiran plens efectes administratius i jurídics de la mateixa manera que si foren expressats en castellà. Conseqüentment, no seran objecte de cap mena de dificultat, d'ajornament, de requeriment de traducció, ni de cap altra exigència.

Article 2

Es garanteix el dret dels ciutadans i ciutadanes a adreçar-se a l'Ajuntament en qualsevol de les dues llengües oficials.

Article 3

Els objectius d'aquest reglament són els següents:

a) Fer efectiu el dret de tots els ciutadans i totes les ciutadanes a conéixer i a usar el valencià.

b) Promoure i protegir-ne la recuperació, i fomentar-ne l'ús en tots els àmbits de la vida ciutadana.

c) Fer efectiu l'ús oficial del valencià, com a llengua pròpia de l'administració local de l'Ajuntament i del poble de Monserrat.

d) Generalitzar i normalitzar l'ús del valencià en l'àmbit de l'administració local de Monserrat, entitats i institucions públiques dependentes d'aquesta.

e) Establir el valencià com a llengua normal de l'Ajuntament del municipi de Monserrat i de la seua administració municipal, tot fixant el marc de les obligacions específiques que se'n deriven per als seus regidors i empleats públics.

f) Estimular la presa de consciència col·lectiva quant a la potenciació ètica del valencià en tots els àmbits socials i els nivells d'intervenció dels ciutadans i ciutadanes.

Capítol segon
De l'ús administratiu

Article 4. De l'ús oral del personal

1. Tot el personal de l'Ajuntament de Monserrat procurarà utilitzar preferentment el valencià en totes les seues relacions de treball amb qualsevol/vulla fucionari/ària o empleat/ada públic/a de l'Ajuntament, amb la resta d'administracions valencianes i en les sessions dels òrgans de govern i altres òrgans complementaris.

2. Els serveis municipals que tinguen relació directa amb el públic estaran atesos per funcionaris que tinguen un coneixement suficient de valencià, per tal d'atendre amb normalitat la funció que els siga encomanada.

3. El personal municipal que ocupe llocs de relació amb el públic iniciarà sempre en valencià el contacte amb els ciutadans, amb el registre adequat, ja siga directament o telefònicament, sense perjudici d'atendre'l en l'altra llengua oficial si el ciutadà ho manifesta així.

4. Els matrimonis civils oficiats pels membres de la corporació municipal seran oficiats en valencià, sense perjudici que ho siguen també, si així hom ho demana, en castellà.

Article 5. Expressió pública dels càrrecs municipals

Els càrrecs polítics i administratius de l'Ajuntament procuraran expressar-se en valencià en els actes públics i en les seues actuacions, quan la intervenció siga per raó del càrrec, a fi de potenciar i dignificar la llengua.

Article 6. De l'ús escrit

1. D'acord amb les normes d'ús del valencià de la Generalitat Valenciana, tots els acords que adopte l'Ajuntament de Monserrat es redactaran en valencià.

2. En aquest sentit, les actes de les sessions del Ple o de qualsevol òrgan de l'Ajuntament es redactaran i traslladaran al Llibre d'Actes en valencià. També s'hi han de redactar les actes dels diversos patronats, consells i entitats amb personalitat jurídica que depenen d'aquest Ajuntament.

3. L'Alcaldia i les regidories, i també les diverses dependències administratives o serveis, en la seua actuació administrativa, han de redactar la documentació en valencià.

4. En qualsevol cas que s'utilitze el valencià juntament amb el castellà, allò escrit en valencià ocuparà un espai preferent.

Article 7. Documentació administrativa interna

1. Les convocatòries a les sessions dels òrgans de govern i dels altres òrgans, així com les comissions informatives, els ordres del dia, les actes i la resta d'escrits i documentació dirigida als regidors i a les regidores, o al personal de l'Ajuntament, es farà en valencià, tret d'aquells que demanen expressament la seua traducció. En aquest últim cas es farà en les dues llengües.

2. Tots els impresos d'ús intern s'han de redactar en valencià.

3. Tots els oficis interns, proveïments, diligències, informes, propostes de resolució, resolucions, convocatòries i actes, es faran en valencià sense cap mena de traducció, tret d'aquells que ho demanen expressament, als quals se'ls entregarà en ambdues llengües.

4. Tots els expedients administratius s'han de tramitar en valencià.

Article 8. Documentació administrativa externa

1. L'àmbit d'actuació d'aquest article, en general, fa referència a les administracions públiques dins les quals queda inclosa la civil i la militar de l'Estat i la de Justícia.

2. La documentació de l'Ajuntament adreçada als jutjats i tribunals i, en general, a l'administració de justícia, i les actuacions orals i escrites fetes davant els tribunals pels lletrats directors o representants de l'Ajuntament, ha de ser en valencià dins l'àmbit lingüístic propi.

3. Els escrits i les comunicacions que hagen de tindre efectes fora del terme municipal de Monserrat, i dins l'àmbit geogràfic de la Comunitat Valenciana, seran redactats en valencià.

4. Aquells escrits i les comunicacions que vagen adreçades a aquelles comunitats que comparteixen la nostra pròpia llengua hauran d'estar escrits en valencià.

5. En el cas que els efectes es produesquen fora del territori de la Comunitat Valenciana, seran redactats en castellà i en valencià, per tal de donar a conéixer el nostre fet idiomàtic. O bé, quan siga possible, en la llengua oficial pròpia del territori en què estiguen ubicats.

6. L'Ajuntament de Monserrat sol·licitarà a les administracions públiques radicades a la Comunitat Valenciana que tota la documentació que li siga tramesa estiga redactada en valencià.

Article 9. Comunicacions fora del territori valencià

1. Les comunicacions i les notificacions a persones físiques o jurídiques residents fora del territori valencià es faran en valencià quan ho demanen, quan siguen d'un territori del mateix domini lingüístic o quan conste que el coneixen. Si no, es faran en castellà o, si és possible i ho demanen, en la llengua oficial pròpia de la comunitat autònoma o país de residència, acompanyats en els dos casos de la versió valenciana.

Article 10. Documentació i actuació administrativa de l'administració dirigida a l'administrat

1. Les actuacions administratives d'ofici, dins les quals tenim les comunicacions, rebuts, certificacions, invitacions, saludes, anuncis, edictes, bans, etc., es faran en valencià sempre que l'interessat no haja indicat expressament la utilització del castellà. En aquest cas, es faran en les dues llengües.

Article 11. Documentació i actuació administrativa de l'administrat a l'administració

1. En els expedients administratius iniciats a instància de part, dins els quals tenim els documents que inicien el procediment (com són instàncies, peticions i denúncies, etc.), els documents que es formulen durant el procediment (com són sol·licituds, nomenaments de representants, queixes, plecs de descàrrecs, denúncies de demora, declaracions, etc.), els documents que acaben el procediment (com són el desistiment i la renúncia de drets, etc.) i els documents que impugnen actes administratius (com són interposicions de recursos, reclamacions prèvies a l'acció civil o laboral i sol·licituds, etc.), l'Ajuntament de Monserrat haurà de comunicar-los tot allò que els afecte en valencià, qualsevol que siga la llengua oficial en què s'haja iniciat, tret d'aquells que ho demanen expressament en castellà, als quals se'ls entregarà en ambdues llengües.

2. Mentre no es demane una altra cosa per part dels interessats, l'expedició de certificats i testimoniatges es farà en valencià.

Article 12. Registres administratius

En els registres administratius de l'Ajuntament i dels organismes que en depenen, els assentaments seran en valencià.

Article 13. Impresos

1. Els impresos i els models oficials d'escrits estaran a disposició dels administrats en les dues llengües oficials. S'han d'oferir en versió valenciana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les persones interessades podran demanar la versió en castellà.

2. Els impresos i els models d'ús intern de l'administració municipal seran únicament en valencià.

Article 14. Signes d'identificació

Les capçaleres dels documents i els impresos oficials, els segells de goma, els mata-segells i, en general, tots els signes d'identificació de la corporació estaran escrits en valencià.

Article 15. Documents públics i contractes

Els documents públics i contractuals atorgats s'han de redactar en valencià. En cas que aquest Ajuntament concórrega amb altres atorgants, els documents s'han de redactar també en la llengua que s'acorde.

Article 16. Equipaments

1. Les màquines d'escriure, equips i logicals informàtics i tot el material adquirit per a ser emprat per l'Ajuntament s'hauran d'adaptar en la màxima mesura possible, i ser útils per al funcionament en valencià, tant en l'ús de la llengua com en la llengua del programari.

2. El material d'oficina i els programes informàtics que utilitze l'Ajuntament han de permetre generar documentació amb els trets ortogràfics propis del valencià.

3. L'Ajuntament de Monserrat ha de donar preferència a l'adquisició dels programes que tinguen una versió en la llengua pròpia de l'Ajuntament.

4. Les aplicacions i els programes informàtics que es desenvolupen per a usar-se al si de l'Ajuntament han de ser en valencià. En el cas que, per determinades circumstàncies, aquestes aplicacions es desenvolupen en dues llengües o més, el valencià n'ha de ser la llengua per defecte.

5. La denominació dels servidors, dels components de la xarxa local, dels dominis d'Internet, de les adreces electròniques, etc., de l'Ajuntament de Monserrat seran en valencià.

6. Les màquines d'escriure, els ordinadors, les impressores i el material ofimàtic estarà adaptat per a ser utilitzat en valencià. Els plecs de clàusules de la contractació dels subministraments contindran aquesta previsió.

Capítol tercer
De l'ús local

Article 17

Es constituirà una Comissió de Promoció de l'Ús del Valencià, comissió cívica integrada per persones vinculades als diversos àmbits socials: educatiu, econòmic, associatiu, professional, etc. La seua funció serà consultiva i servirà per a assessorar l'Ajuntament i traslladar i dinamitzar amb garanties les propostes d'actuació en els diversos àmbits d'ús. Aquesta comissió haurà d'estar coordinada i dirigida pel/per la tècnic/a lingüístic/a.

Capítol quart. Promoció del valencià.

Article 18

1. En el marc de les seues atribucions, l'Ajuntament de Monserrat subvencionarà o bonificarà les activitats de tota classe que empren el valencià com a llengua habitual, o relacionades amb el foment del valencià o qualsevol altra manifestació social d'actuació preferencial del valencià.

2. L'Ajuntament de Monserrat també bonificarà les taxes i els impostos municipals que tinguen relació amb l'ús i la promoció del valencià. Cada any l'Ajuntament farà constar en les ordenances municipals les exempcions i reduccions que s'acorden.

En relació amb açò, l'Ajuntament de Monserrat tindrà en compte els casos següents:

a) L'Ajuntament es comprometrà a donar publicitat sobre les bonificacions per mitjà de bans i notificacions personals als possibles interessats (associacions de comerciants, professionals, etc.).

b) Els sol·licitants de la bonificació hauran de dur el text en valencià a l'Ajuntament per tal de garantir el seu assessorament lingüístic.

c) El contribuent bonificat es comprometrà a mantenir l'objecte de la bonificació (rètol, publicitat, marca corporativa, etc.) amb caràcter estable i permanent.

Capítol cinqué. Dels llocs de treball i el personal.

Article 19. Requisit lingüístic dels llocs de treball

1. Per a garantir les exigències lingüístiques legals i socials, el personal al servei de l'administració local (o òrgans dependents) haurà de posseir un coneixement lingüístic simètric (valencià-castellà), adequat a les funcions que ha d'exercir, que faça possible atendre el ciutadà i la ciutadana en la llengua que sol·licite. L'Ajuntament promourà i organitzarà entre el seu funcionariat la realització de cursos que faciliten o milloren la seua competència oral i escrita, i els garantirà l'assistència als cursos en condicions que no suposen despeses per als assistents.

2. L'Ajuntament, d'acord amb el paràgraf 1, demanarà, en les bases de convocatòries per a la provisió de places a l'administració local, el coneixement de les dues llengües oficials. El nivell de les proves que es faran i la seua puntuació hauran d'estar d'acord amb el lloc de treball a ocupar, i es garantirà, en qualsevol cas, la competència oral i escrita. Es respectaran els drets adquirits, de manera que cap funcionari o empleat municipal serà discriminat pel seu desconeixement, oral o escrit, del valencià.

3. Tots els aspirants a ocupar una plaça en propietat en la plantilla de l'Ajuntament de Monserrat hauran d'acreditar el coneixement de valencià exigible per a la plaça a la qual opten, mitjançant certificació expedida per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o equivalent. En cas de no disposar d'aquesta acreditació, l'aspirant haurà de sotmetre's a una prova de coneixements de valencià, que tindrà caràcter obligatori i eliminatori, puntuable amb apte o no apte, i el nivell de la qual serà equivalent a l'oral, elemental, mitjà o superior de l'esmentada Junta, en funció del perfil lingüístic assignat a cada lloc de treball en el Catàleg de Llocs de Treball aprovat pel Ple Municipal.

4. El personal que ja estiga ocupant una plaça en propietat en l'Ajuntament de Monserrat estarà obligat a aconseguir el nivell assignat al lloc que ocupa en el perfil lingüístic, en el termini màxim de cinc anys, a partir de l'aprovació pel Ple dels esmentats perfils.

L'Ajuntament organitzarà els cursos necessaris perquè el personal al seu servei puga aconseguir la formació adequada o els facilitarà l'assistència als que organitzen altres administracions.

5. Hauran d'adaptar-se les bases generals que han de regir les convocatòries de les proves selectives, per a la provisió en propietat de les places de personal funcionari i laboral vacants en la plantilla de l'Ajuntament, a allò expressat en els apartats anteriors.

6. Així mateix, les bases que es redacten per a la selecció de personal amb caràcter temporal, hauran d'adaptar-se als criteris expressats en funció de les seues característiques.

7. En els processos de promoció interna, l'aplicació dels nivells de coneixement de valencià entrarà en vigor a partir de l'Oferta Pública de Treball de 2003, per tal de no perjudicar els processos en previsió.

8. En l'àmbit de l'Ajuntament de Monserrat, es reconeixen les equivalències de les titulacions oficials de llengua expedides per les diverses administracions públiques.

9. L'Oficina assessorarà els tribunals qualificadors pel que fa a la valoració dels coneixements de valencià, en els procediments de selecció de personal i de provisió de llocs de treball.

Article 20. Contractació

En els serveis municipals gestionats per empreses privades, els titulars de la concessió han de garantir l'atenció als usuaris en valencià, tant oralment com per escrit, i han de complir les disposicions establertes en aquest document. Aquesta condició s'ha de recollir en una clàusula del contracte de concessió.

Article 21. Clàusula de salvaguarda

El personal que estiga prestant serveis en l'Ajuntament de Monserrat, encara que no tinga els requisits lingüístics del lloc en el moment de la publicació d'aquest reglament podrà continuar exercint-lo.

Article 22. Cursos per al personal

1. L'Ajuntament organitzarà cursos de valencià per a tots els funcionaris que no tinguen els coneixements necessaris per a exercir les seues funcions, i per a millorar el nivell de llenguatge administratiu o d'altres especialitats.

2. El personal haurà d'assolir progressivament el nivell de coneixements establert per l'Ajuntament de Monserrat.

3. La formació professional del personal funcionari o laboral s'ha de fer en valencià.

4. El personal seleccionat amb posterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 10/1985, de 31 de juliol, de la Funció Pública Valenciana, tindrà obligació d'assistir als cursos a què siguen convocats i d'assolir el nivell del seu lloc de treball. El personal que preste servei amb anterioritat a la vigència d'aquesta llei també podrà assistir-hi.

Article 23. Complement salarial

Per tal d'incentivar i recompensar l'interés i la iniciativa del personal que obtinga, dins del termini establert, el nivell de coneixements assenyalat per al seu lloc de treball, es disposarà una compensació econòmica mitjançant l'assignació d'una quantitat lineal a aplicar en les corresponents retribucions complementàries, la quantia i període del qual, que seran iguals per a tot el personal, s'establirà amb negociació prèvia amb els representants sindicals.

Capítol sisé
Dels mitjans de comunicació

Article 24

1. L'Ajuntament de Monserrat utilitzarà íntegrament el valencià en tots els mitjans de comunicació propis, escrits o audiovisuals, tals com el Butlletí d'Informació Muncipal, El Portell, els anuncis publicitaris, les falques radiofòniques, els cartells, els fullets, els catàlegs, les publicitats, les memòries, els plànols, els bans, els telebans, els avisos per megafonia, les emissions de ràdio-TV, etc., així com en la resta de mitjans de comunicació privats.

2. La publicitat dirigida a la promoció exterior es podrà fer també en la llengua dels destinataris acompanyant la versió valenciana.

3. Igualment es farà en valencià l'edició de llibres, revistes i, en general, tots els cartells i publicacions que edite l'Ajuntament. Es respectarà, si es demana expressament pels autors que no formen part del personal de la corporació, la llengua originària de les obres, articles o altres col·laboracions.

4. Els cartells, díptics i programes han de tenir el vistiplau de l'Oficina, quant a la seua revisió lingüística.

5. La producció editorial de l'Ajuntament es farà en valencià.

6. L'Ajuntament de Monserrat ha de fer en valencià la publicació de les seues disposicions.

7. Les comunicacions que l'Ajuntament adrece als mitjans de comunicació s'han de fer en valencià.

8. En els mitjans de comunicació electrònics institucionals propis de l'Ajuntament, com ara pàgina web, etc., s'usarà sempre el valencià. En el cas que es facen servir també altres llengües, el valencià hi apareixerà en lloc predominant, com a opció per defecte.

9. Quan l'Ajuntament de Monserrat patrocine, participe o col·labore en qualsevol activitat organitzada per qualsevol entitat, la publicitat i els actes que es realitzen hauran de fer servir el valencià.

10. Quan els impresos, tríptics i altres escrits de les entitats o les institucions de l'àmbit lingüístic català, o les d'abast estatal o supraestatal, que arriben per tal de difondre'ls no siguen redactats en valencià, l'Ajuntament de Monserrat en sol·licitarà la versió en aquesta llengua, sense perjudici de la seua difusió d'acord amb la legislació vigent.

Capítol seté
De la toponímia i la senyalització

Article 25

1. Tot tenint en compte allò que disposa l'article 5é de l'Ordre d'1 de desembre del 1993, de la Conselleria d'Educació i Ciència, sobre l'ús de les llengües oficials en la toponímia, en la senyalització de les vies de comunicació i en la retolació dels serveis públics, la retolació interna i externa de l'Ajuntament de Monserrat s'ha de fer en valencià.

2. Tots els topònims del terme municipal de Monserrat tenen com a única forma oficial la valenciana. L'Ajuntament difondrà aquestes formes per al coneixement general dels ciutadans i les ciutadanes. Així mateix, promourà la valencianització dels antropònims.

3. L'Ajuntament redactarà, si cal contractant especialistes, un estudi, el més exhaustiu possible, de tota la toponímia municipal. Una vegada determinada, la trametrà al Consell de la Generalitat Valenciana i en demanarà l'oficialitat.

4. Tots els noms de carrers, places, avingudes i, en general, qualsevol denominació que servesca per a indicar un indret o un espai determinat dins del territori municipal, així com la toponímia menor del terme municipal, tenen com a única forma oficial la valenciana.

5. Els noms ja existents de les vies seran traduïts al valencià, si no han estat determinats en aquesta llengua.

6. Els rètols, cartells i indicacions existents als immobles, dependències i serveis municipals hauran d'estar escrits en valencià, sense cap classe de traducció.

7. Els rètols de la via pública destinats a informar els transeünts, la col·locació dels quals siga competència municipal, seran redactats en valencià.

8. En les inscripcions o retolacions que identifiquen béns de propietat municipal, com ara vehicles, maquinària, immobles o utillatge en general, es procedirà de la mateixa manera.

9. L'Ajuntament instarà els altres organismes que hagen de col·locar rètols o indicacions compresos dins del terme de Monserrat perquè els facen en valencià.

Article 26. Promoció de l'ensenyament en valencià

Des dels organismes en què participe, com ara els consells escolars, l'administració municipal promocionarà l'ensenyament en valencià en els centres d'ensenyament, públics i privats, que estiguen ubicats al seu terme.

Article 27

L'Ajuntament de Monserrat impulsarà l'ús vehicular del valencià en els diferents nivells d'ensenyament existents al nostre poble, i podrà incentivar-ne l'ús d'acord amb la legislació vigent.

1. L'Escola Permanent d'Adults comptarà en la seua oferta educativa amb cursos de llengua adreçats als veïns i les veïnes de Monserrat que vulguen assolir o millorar els seus coneixements de valencià. Aquests cursos hauran de comprendre des del nivell oral fins el superior de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, sense perjudici que s'impartesquen d'altres nivells.

2. L'Escola Infantil Municipal tindrà com a llengua vehicular i llengua d'ensenyament el valencià.

Capítol vuité
De l'Oficina de Promoció i Ús del Valencià

Article 28

1. Com a suport tècnic de l'aplicació d'aquest Reglament, l'Ajuntament de Monserrat crearà l'Oficina de Promoció i Ús del Valencià, dependent de la Secretaria General, els objectius, funcions i tasques de la qual són les que es desprenen d'aquest reglament, i en concret:

a) Promoure l'ús del valencià en els diferents àmbits i actuacions municipals.

b) La programació i la realització de campanyes municipals de sensibilització i promoció de l'ús del valencià. A més de la convocatòria d'ajudes i subvencions amb el mateix objectiu.

c) Informarà dels drets lingüístics als veïns i veïnes de Monserrat.

d) La realització d'activitats que fomenten l'ús del valencià en àmbits específics com en els esports, en el comerç, en la joventut, en el temps lliure, en les associacions cíviques, etc.

e) En els premis, les beques, les col·laboracions, ajudes, etc., que es convoquen o s'oferisquen des de l'Ajuntament per a l'ús del valencià, els participants o sol·licitants hauran d'utilitzar la normativa oficial.

f) Promoure l'aplicació del Reglament Municipal d'Ús i Promoció del Valencià i coordinar-ne l'aplicació.

g) Dinamitzar i impulsar l'ús del valencià en l'interior de l'Ajuntament i aportar assessorament en els aspectes lingüístics i de llenguatges específics.

h) Donar compte de totes aquelles ajudes per al foment de l'ús del valencià procedents de la Generalitat, per tal de garantir que tots els ciutadans i totes les ciutadanes (en especial comerços i professionals) tinguen el coneixement directe d'aquestes mesures. Alhora facilitarà els tràmits a tota persona interessada a beneficiar-se d'aquestes subvencions, i els coordinarà en la mesura que siga possible.

i) Assessorar i corregir lingüísticament els textos presentats per les persones interessades en les bonificacions fiscals incloses en aquest reglament.

j) Assessorar, corregir i traduir textos, dins de les possibilitats existents, a tots aquells professionals que en la seua activitat laboral fan un ús habitual del valencià a nivell oral i escrit.

k) Orientar totes aquelles entitats públiques o privades que ho demanen, sobre el tipus de proves a realitzar en les seues convocatòries d'accés que exigesquen el coneixement del valencià.

l) Assessorar, preparar i proposar la baremació d'aquells exercicis de valencià a realitzar en les proves d'accés de les convocatòries públiques de l'Ajuntament en què s'exigesca un coneixement del valencià.

m) Organitzar, dirigir i desenvolupar cursos de reciclatge permanent per a funcionaris, empleats públics, i veïns i veïnes en general. També es prestarà aquest servei, en la mesura de les possibilitats, a les entitats que ho sol·liciten formalment.

n) La realització de cursos de coneixements de valencià dirigits a immigrants, per tal d'assegurar la plena integració lingüística d'aquests en la nostra societat.

o) Lliurar informes i assessorar les entitats públiques i privades perquè col·laboren activament en la difusió de l'ús del valencià en les retolacions, anuncis, impresos de tota classe, i en les comunicacions orals.

p) Proposar i realitzar totes les diligències necessàries perquè la presència del valencià al carrer siga possible.

q) Dur a terme anàlisis i seguiments sociolingüístics. Aprofundir en el coneixement de la realitat sociolingüística de Monserrat, de la Vall dels Alcalans, i, en general, de la Ribera Alta.

r) Prestar assessorament lingüístic, amb l'objectiu d'aconseguir l'autonomia dels usuaris.

s) Coordinar-se amb els serveis lingüístics d'altres institucions.

t) Supervisar que la Biblioteca Pública Municipal dispose de l'adequada presència de llibres i altres materials de consulta en valencià.

2. Tots els serveis i organismes municipals hauran d'ajustar-se a les directrius d'ús del valencià d'aquesta Oficina.

3. L'exercici d'aquestes funcions per part de l'Oficina ha de comportar, necessàriament, un suport polític i administratiu que li permeta un determinat poder executiu i d'ordenament en l'àmbit de les seues competències, és a dir, que li possibilite un bon funcionament i que tinga incidència en tots els departaments de la corporació municipal.

Article 29

Per a dur a terme totes les funcions i tasques assignades a l'Oficina de Promoció i Ús del Valencià, aquesta haurà de ser dotada, com a mínim, amb els mitjans humans i materials següents:

a) Un/a tècnic/a lingüístic/a, amb titulació universitària en l'especialitat de Filologia Catalana, així com altres titulacions o certificacions oficials de capacitació tècnica, i el professorat que hi calga segons les demandes i disposicions econòmiques pressupostàries.

b) Un auxiliar administratiu, com a mínim, o el suport administratiu que calga, que podrà ser propi o compartit amb alguna altra àrea de gestió en funció del volum de treball que genere l'Oficina.

c) Tot el personal, tant administratiu com lingüístic, que puga ser adscrit a l'OPUV tindrà la titulació lingüística adequada a les funcions que haja de realitzar.

d) Equip informàtic amb la dotació de programes adients per a aquest tipus de treball: processador de textos, bases de dades, corrector de valencià, diccionaris, etc.

e) Material bibliogràfic bàsic de consulta i subscripció a publicacions oficials i professionals especialitzades.

f) Material i mobiliari d'oficina.

Article 30. Funcionament

Les activitats de l'Oficina de Promoció i Ús del Valencià s'organitzaran i s'avaluaran d'acord amb un pla d'actuació i una memòria anuals, els quals hauran de rebre l'aprovació de la regidoria corresponent.

Capítol nové
La Comissió de Política i Planificació Lingüística

1. La Comissió de Política i Planificació Lingüística, presidida pel regidor o regidora que nomene l'alcalde-president, a proposta de la mateixa Comissió, i de la qual formaran part el regidor o regidora de Normalització Lingüística, la secretària o secretari general de l'Ajuntament i la tècnica o tècnic responsable de l'OPUV, més els altres membres corresponents. És una comissió de treball que té per funció supervisar el compliment de les disposicions legals en matèria lingüística valenciana d'aquest reglament i de les resolucions que prenga la corporació municipal, així com recollir i formular les propostes per a l'ús i la promoció del valencià.

2. Es reuniran almenys dues vegades a l'any de manera ordinària i extraordinàriament quan els convoque l'alcalde o a petició d'algun dels membres.

3. Les principals funcions de la Comissió de Política i Planificació Lingüística són:

a) Coordinar i impulsar les actuacions de l'Ajuntament dirigides a la normalització de l'ús del valencià.

b) Proposar els criteris d'ús oficial del valencià.

c) Proposar els objectius de promoció i ús del valencià per a cada exercici.

d) Sol·licitar i/o recollir els informes pertinents als encarregats de dur a terme el compliment del reglament i de les disposicions que per raó d'aquest entren en vigor.

e) Recollir els informes que realitze l'OPUV d'acord amb les seues funcions.

f) Avaluar el grau de compliment dels objectius marcats pels plans d'ús del valencià.

g) Proposar els successius plans municipals d'ús del valencià.

h) Vetlar, en l'àmbit municipal, pel compliment de la normativa legislativa de l'ús del valencià.

i) Recollir i tractar les propostes formulades pel Consell Sectorial de Promoció i Ús del Valencià.

4. Les propostes de revisió, ampliació o actualització d'aquest reglament es tractaran en aquesta Comissió.

5. La Comissió de Política i Planificació Lingüística promourà, si de cas, els expedients sancionadors que es deriven de l'incompliment d'aquest reglament, d'acord amb la legislació vigent en matèria disciplinària.

6. Les propostes de la Comissió de Política i Planificació Lingüística seran tractades, quan així corresponga, en les corresponents comissions informatives, per a la seua presa en consideració.

7. Els Criteris d'Ús Oficial del Valencià seran revisats anualment al si de la Comissió de Política i Planificació Lingüística, per a la seua elevació a l'òrgan municipal competent. Aquests criteris no podran rebaixar els ja aprovats amb anterioritat i hauran d'incloure, preceptivament, allò que en aquest sentit legisle la Generalitat Valenciana.

Disposicions addicionals

Primera

L'Ajuntament de Monserrat haurà de consignar, anualment i expressament en els seus pressuposts, les partides corresponents de Normalització Lingüística, suficients i estables, per tal de fer realitat les tasques, els objectius i les competències de l'Oficina de Promoció i Ús del Valencià i d'aquest reglament.

Segona

L'Ajuntament de Monserrat posarà els mitjans per a motivar el personal per tal que use el valencià en el treball.

Tercera

Aquest reglament es desenvoluparà mitjançant plans d'actuació successius, amb una periodicitat marcada, en què es fixaran els objectius i les actuacions concretes. Aquests plans els elaborarà l'Oficina de Promoció i Ús del Valencià i seran aprovats per la Comissió de Govern, prèvia tramitació de la Comissió de Cultura d'aquest Ajuntament.

Quarta

L'aplicació d'aquest reglament, pel que fa al personal de l'Ajuntament, s'encomana als caps dels òrgans, tant d'administració general com d'administració especial, així com als regidors delegats de cada una de les àrees.

Cinquena

Les mesures a prendre gaudiran de l'orientació tècnica de l'Oficina de Promoció i Ús del Valencià i s'executaran amb la participació del personal de l'administració municipal.

Disposició transitòria

Tot allò disposat en aquest reglament haurà de ser complit en el termini d'un any, de manera que l'Ajuntament de Monserrat es trobe en condicions d'oferir un exemple de valencianitat a tot el país del qual en forma part.

Una vegada es publique el texte íntegre del Reglament d'ús i promoció del valencià en el Butlletí Oficial de la Província, entrarà en vigor i la seua vigència continuarà fins que s'acorde la seua modificació o derogació.


Monserrat, 2 de setembre de 2004
L'alcalde,
Josep M. Mas Garcia.