Legislació lingüística - cdlpv

Administració local

REGLAMENT MUNICIPAL PER A LA PROMOCIÓ DE L'ÚS DEL VALENCIÀ

(BOP València núm. 169, de 18 de juliol de 2000)

Article 1

El valencià, per raons històriques i culturals, és la llengua pròpia del municipi de Godella. Tots els seus ciutadans tenen dret a conéixer-lo i a usar-lo oralment i per escrit en les institucions públiques i instàncies o dependències municipals. I en aquest sentit, l'Ajuntament anima tota la ciutadania a conéixer-lo, estimar-lo i usar-lo pròpiament i competentment en tots els àmbits socials.

Article 2

Els objectius del present Reglament són els següents:

a) Fer efectiu el dret de tots els ciutadans i ciutadanes a conéixer i usar el valencià.

b) Protegir la seua recuperació i fomentar-ne l'ús en tots els àmbits de la vida ciutadana.

c) Fer efectiu l'ús habitual del valencià com a llengua habitual de l'Administració Local i del municipi de Godella.

d) Reglamentar l'ús del valencià en l'àmbit de l'Administració Local de l'Ajuntament de Godella com a llengua habitual i prioritària.

e) Estimular la presa de consciència col·lectiva quant a la potenciació ètica del valencià en tots els àmbits socials i nivells d'intervenció dels ciutadans i ciutadanes.

Article 3

1. Els acords que aprove l'Ajuntament de Godella i que s'hagen de publicar, s'hauran de redactat en valencià i es publicaran en les dues llengües.

Article 4

1. La redacció de tots els documents públics serà preferentment en valencià, sense perjudici que quan les característiques del document ho requerisquen, es redactarà en bilingüe.

No obstant això, es garantirà el dret dels ciutadans i ciutadanes a adreçar-se a l'Ajuntament en qualsevol de les dues llengües oficials, valencià o castellà, oralment i per escrit, i a obtenir-ne resposta en castellà si es demana.

2. A l'efecte d'agilitzar la valencianització de la documentació administrativa municipal s'haurà d'emprendre progressivament la valencianització de tot l'equipament informàtic de l'Ajuntament. Per a fer això, es comptarà amb l'ajuda, evidentment, del material informàtic més usual que es troba actualment en el mercat.

Article 5

1. Per a garantir les exigències lingüístiques legals i socials, el personal al servei de l'Administració Local (o òrgans dependents d'ella) haurà de posseir un coneixement lingüístic simètric (valencià-castellà), adequat a les funcions que ha d'exercir, que faça possible atendre el ciutadà i la ciutadana en la llengua que sol·licite. L'Ajuntament promourà entre el seu funcionariat la realització de cursos que faciliten o milloren la seua competència oral i escrita i els garantirà l'assistència als cursos en condicions que no suposen despeses per als assistents.

2. L'Ajuntament, d'acord amb el paràgraf 5.1, demanarà en les bases de convocatòries per al proveïment de places a l'Administració Local el coneixement de les dues llengües oficials. El nivell de les proves que es faran i la seua puntuació hauran d'estar d'acord amb el lloc de treball que s'ha d'ocupar, i es garantirà, en qualsevol cas, la competència oral i escrita. En tot cas serà obligatori fer un exercici de coneixement de valencià, i a més a més, quan es considere imprescindible, en aquells llocs de treball en què així ho explicite la corresponent relació de llocs de treball de l'Ajuntament, aquest exercici tindrà també caràcter eliminatori. Es respectaran els drets adquirits, de manera que cap funcionari o empleat municipal no siga discriminat pel seu desconeixement, oral o escrit, del valencià.

Article 6

1. L'Ajuntament de Godella haurà de promoure l'ús del valencià en totes les dependències municipals, centrals i també en els serveis culturals (biblioteca, arxiu, etc.), els serveis educatius i esportius (escoles, OAM, etc.), les empreses arrendatàries de serveis públics, serveis assistencials, festes locals, etc. Igualment, es promourà el valencià en els àmbits de comunicació propis (Butlletí d'Informació Municipal, ràdio, etc.), amb vista a arribar a una valencianització total.

2. Les inscripcions o retolacions que identifiquen béns de propietat municipal, com ara automòbils, maquinària, immobles o utensilis en general, s'escriuran en valencià.

3. La promoció i la difusió de les activitats municipals mitjançant anuncis en diaris, revistes, publicacions diverses, espais radiofònics, comunicats per megafonia, cartells, fullets, catàlegs, publicitat, memòries, plànols, etc., es faran preferentment en valencià.

4. La producció editorial de l'Ajuntament es farà, com a norma general, preferentment en valencià.

Article 7

1. En el marc de les seus atribucions, l'Ajuntament de Godella podrà subvencionar les activitats, associacions, clubs o empreses públiques o privades que facen ús del valencià. També assessorarà, a través de l'Oficina Municipal d'Ús i Promoció del Valencià (OMUPV), totes les entitats públiques i privades perquè col·laboren activament en la ràpida difusió de l'ús del valencià.

2. Totes les publicacions d'entitats i la publicitat que en facen per qualsevol canal de comunicació (cartells, ràdio, etc.) i que compten amb la col·laboració i el patrocini de l'Ajuntament de Godella, si estan redactades íntegrament en valencià, podran disposar d'una ajuda econòmica preferent.

3. L'Ajuntament podrà subvencionar, entre altres, les següents activitats:

a) Els rètols públics de nova instal·lació redactats en valencià seran subvencionats en un 5% del seu import, subvenció que serà com a màxim de 20.000 pessetes, revisable anualment a l'alça a partir de l'IPC des de la data de publicació del Reglament.

b) Els rètols que en substituesquen uns d'anteriors escrits en castellà, perquè siguen redactats de nou en valencià, seran subvencionats en un 20% del seu import, subvenció que serà com a màxim de 20.000 pessetes.

c) L'Ajuntament es compromet a donar publicitat de les bonificacions mitjançant notificacions personals als possibles interessats (associacions, comerços, clubs, empreses i professionals).

d) Les persones sol·licitants de la subvenció hauran de dur el text en valencià, per a garantir-ne la correcció, a l'Oficina Municipal d'Ús i Promoció del Valencià, que emetrà un informe sobre la correcció ortogràfica del text.

e) Els contribuents subvencionats es comprometran a mantenir el rètol d'una forma estable i permanent.

f) Els rètols d'ortografia idèntica en valencià i castellà no tindran cap subvenció.

Article 8

Tots els topònims del terme i els de les vies públiques tenen com denominació oficial la forma tradicional valenciana. En els rètols, cartells i indicadors d'informació pública el seu ús serà preferent.

Article 9

L'Ajuntament de Godella impulsarà l'ús vehicular del valencià en els diferents nivells d'ensenyament existents al nostre municipi i podrà fomentar el seu ús conforme a la legislació vigent.

Article 10

1. L'Ajuntament de Godella demanarà a les administracions i empreses públiques radicades a la Comunitat Valenciana que tota la documentació que li envien estiga redactada preferentment en valencià.

2. L'Ajuntament demanarà als organismes que hagen de col·locar rètols o indicacions al terme municipal que ho facen preferentment en valencià.

Article 11

L'Oficina Municipal d'Ús i Promoció del Valencià tindrà els objectius i les competències següents:

a) Planificar i fomentar les activitats encaminades al progressiu ús del valencià i propiciar l'exercici dels drets lingüístics dels valencianoparlants.

b) Assessorar sobre textos presentats per les diverses entitats públiques o privades (impressors, premsa, etc.).

c) Organitzar cursos per a reciclar permanentment els funcionaris i empleats públics, i també els col·lectius que ho necessiten i que ho sol·liciten. A banda dels cursos d'ensenyament general, caldrà planificar-ne d'ensenyaments específics (llenguatge administratiu, comercial, jurídic, etc.), atenent les necessitats existents i les que es puguen plantejar.

d) Assessorar, preparar i proposar la baremació dels exercicis de valencià per a les proves d'accés de les convocatòries públiques a l'Ajuntament.

e) Informar els ciutadans i les ciutadanes sobre les ajudes per al foment del valencià, procedents de la Generalitat i de la resta d'administracions. Es facilitaran els tràmits a totes les persones interessades a beneficiar-se d'aquestes ajudes.

f) Orientar les entitats públiques o privades perquè exigisquen el coneixement del valencià i que ho demanen en el model de proves que han d'efectuar en les seues convocatòries d'accés.

g) Impulsar l'ús del valencià a l'interior de l'Ajuntament.

h) Proposar accions de sensibilització pel que respecta a l'ús del valencià en tots els àmbits de la vida ciutadana.

i) Dur a terme anàlisis i seguiments sociolingüístics.

j) Tenir com a funció bàsica el compliment i desenvolupament d'aquest Reglament.

L'exercici d'aquestes funcions per part de l'Oficina ha de comportar, necessàriament, un suport polític i administratiu que li permeta un determinat poder executiu i l'ordenament en l'àmbit de les seues competències; és a dir, que li possibilite un bon funcionament i incidir en tots els departaments de la Corporació Municipal.

La delegació per a la Promoció de l'Ús del Valencià dependrà orgànicament de la regidoria d'Educació i estarà inclosa en la Comissió de Cultura, Educació i Benestar Social.

Article 12

Per a dur a terme totes les funcions assignades a l'Oficina, aquesta serà dotada, com a mínim, dels recursos humans i materials següents:

a) Un tècnic de promoció lingüística a jornada completa.

b) Equip informàtic.

c) Dotació per a biblioteca bàsica de consulta i subscripció a publicacions oficials i professionals específiques.

Article 13

L'Ajuntament de Godella haurà de disposar de consignació pressupostària suficient i estable per a fer efectives les tasques, els objectius i les competències de l'Oficina Municipal d'Ús i Promoció del Valencià i del present Reglament.

A aquest efecte, l'OMUPV elaborarà els plans d'actuació adaptats a la realitat social i les necessitats del nostre municipi, proposarà els pressupostos pertinents per desenvolupar-los i establirà els terminis necessaris per a fer-los efectius.

Aquests plans seran aprovats per la comissió de Govern de l'Ajuntament havent-se tramitat prèviament en la comissió informativa de Cultura.

Article 14

Aquest Reglament entrarà en vigor al dia següent de la seua publicació en el BOP i siga ferma la seua aprovació definitiva pel Plenari, una vegada hagen transcorregut els 15 dies als que fa referència l'article 65.2 de la Llei 7/85.

Godella, 13 d'octubre de 1999