Legislació lingüística - cdlpv

Administració local

REGLAMENT DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA PER AL MUNICIPI D’ELX I EL SEU AJUNTAMENT

(BOP Alacant núm. 121, de 25 de maig de 1997)

Preàmbul

La llengua configura el pensament, el caràcter i la cultura d’un poble. Respectar i protegir la diversitat lingüística i cultural dels pobles d’Espanya és un principi fonamental que ja va quedar consagrat a la Constitució de 1978 i que després desenvolupà el nostre Estatut d’Autonomia de 1982.

Defensar les nostres arrels com a poble i treballar per la conservació del seu patrimoni és una tasca que ha de tenir el suport de les Administracions, però que mai no podria portar-se a terme sense la col·laboració de tots aquells que, siga quina siga la seua dedicació, poden participar en la consecució d’aquest important objectiu. Des de l’Administració municipal tenim l’oportunitat de contribuir decisivament en la sensibilització dels ciutadans envers la recuperació de les nostres senyes d’identitat.

Aquesta recuperació no pot quedar-se tanmateix en un simple desig o una voluntat política, ha de convertir-se en una realitat tangible. Per dur-la a terme naix aquest Reglament de Normalització, aprovat al Ple Municipal del 24 de març, amb el qual el municipi d’Elx i el seu Ajuntament es doten dels mecanismes necessaris sense els quals aquesta tasca seria molt més dificultosa.

Només ens cal desitjar que en un futur, puguem veure amb orgull com el valencià es converteix en una herència viva que s’endinsa en tots els àmbits de la nostra existència.

Reglament de Normalització lingüística per al municipi d’Elx i el seu Ajuntament

Aquest reglament té per objecte genèric desplegar i aplicar en l’àmbit d’actuació municipal de l’Ajuntament d’Elx allò que disposa l’article seté de l’Estatut d’Autonomia i la Llei de les Corts Valencianes 4/83, d’Ús i Ensenyament del Valencià.

Fonaments jurídics

L’article 3.3 de la Constitució espanyola de 1978 i l’Estatut d’Autonomia de 1982, ens donen les bases legals perquè l’Ajuntament d’Elx encete un procés de normalització lingüística.

L’Estatut, en l’article seté indica que: “… els dos idiomes oficials de la Comunitat Autònoma són el valencià i el castellà. Tothom té el dret a conéixer-los i a usar-los”.

El mateix article seté recull la negació de la possibilitat de discriminació per raó de llengua i estableix un àmbit d’actuació ampli. És, en definitiva, un precepte que estableix la doble oficialitat, que comporta la col·locació de les dues llengües afectades en una situació d’igualtat, per a tot allò que fa referència al seu ús oficial.

Amb aquesta base jurídica, és el ciutadà qui ha d’escollir la llengua per a expressar-se, i l’Administració ha de garantir les condicions perquè això siga possible.

Interessa ara, especialment, el desenvolupament, dins l’àmbit de l’Ajuntament d’Elx, d’allò que diu el títol quart de la Llei 4/1983, que contempla l’actuació dels poders públics en el foment de la utilització del valencià en les activitats administratives i el seu coneixement pels funcionaris i empleats municipals.

Els articles 27 i 28 d’aquesta Llei imposen als poders públics l’obligatorietat de fomentar-ne l’ús en totes les activitats administratives. Es tracta d’una norma imperativa a complir pels diferents nivells de l’Administració i que afecta també l’Administració Local.

L’article 33 imposa als poders públics que: “…fomentaran en l’àmbit de la seua competència i d’acord amb el que disposa aquesta Llei d’Ús del Valencià en les activitats professionals, mercantils, laborals, sindicals, polítiques, recreatives, artístiques i associatives.

El títol cinqué de la mateixa llei parla dels termes municipals de predomini lingüístic valencià (art. 35), en què queda inclòs Elx.

Finalment, la disposició transitòria primera de la Llei estableix que totes les mesures indicades, pel que fa a l’ús i ensenyament del valencià, les hauran de realitzar totes les administracions – inclosa l’Administració Local -.

També és important, pel que fa a aquest reglament sobre normalització lingüística, el Decret 145/86 de la Generalitat Valenciana, que en el seu article primer diu: “Es retolarà en valencià la senyalització de les autopistes, les carreteres, els camins, les dependències i els serveis d’interés públic que depenen de les entitats locals…” I l’article segon, que diu: “l’execució d’aquest decret correspon a l’Administració Local…”

D’altra banda la Llei 30/1.984, sobre mesures per a la reforma de la funció pública, en el seu article 19.1 estableix que: “En les convocatòries per a l’accés a la funció pública, les administracions públiques en l’àmbit respectiu de competències, hauran de preveure la selecció de funcionaris, capacitats com cal, per cobrir els llocs de treball a les comunitats autònomes que tinguen dues llengües oficials.” I segons el Reglament de Règim disciplinari de funcionaris de l’Administració de l’Estat, Reial Decret 33/1986, que en el seu article sisé diu que són faltes greus: “Tota actuació que supose discriminació per raó de raça, sexe, religió, llengua, opinió, lloc de naixement, veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.”

Article 1

1) El valencià és la llengua històricament pròpia del municipi d’Elx. Tots els ciutadans tenen el dret a conéixer-lo i a usar-lo, oralment i per escrit, amb les instàncies públiques, amb plens efectes administratius i jurídics.

D’acord amb l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, el valencià i el castellà són les dues llengües oficials a la Comunitat i per tant al nostre municipi.

2) Les manifestacions de pensament i els actes orals i escrits, públics o privats, no podran donar lloc a cap mena de discriminació si són expressats, totalment o parcialment, en valencià, i produeixen plens efectes administratius o jurídics, igual que si són expressats en castellà. Per consegüent, i pel que fa a l’eficàcia, no seran objecte de cap mena de dificultat, d’ajornament, de requeriment de traducció ni de cap altra exigència. El valencià, com a llengua pròpia de la ciutat d’Elx, ho és també de la seua Administració Local i de les Entitats i Institucions dependents d’aquesta.

Article 2

Els objectius d’aquest reglament són els següents:

a) Fer efectiu el dret de tots els ciutadans a conéixer i a usar el valencià.

b) Protegir la seua recuperació i fomentar-ne l’ús en tots els actes de la vida ciutadana.

c) Fer efectiu l’ús del valencià.

d) Normalitzar l’aplicació del valencià en l’àmbit de l’Administració Local de l’Ajuntament d’Elx i de les Entitats i Institucions dependents d’aquesta.

e) Estimular la presa de consciència col·lectiva quant a la potenciació i extensió del valencià en tots els nivells d’intervenció dels ciutadans.

Article 3

Els acords que aprove l’Ajuntament d’Elx, que siguen publicats o que siguen fets públics, hauran de ser redactats preferentment en valencià.

Tots els documents, impresos i formularis municipals haurien d’estar redactats en valencià i en castellà (considerant el fet que s’haurà de tenir en compte una certa preferència a favor de la promoció del valencià), i tindran plena eficàcia administrativa i jurídica oficial.

Article 4

1) Les convocatòries a les sessions dels òrgans de govern i a d’altres òrgans, també comissions informatives, ordres del dia, actes i la resta d’escrits i de documentació adreçats a regidors i personal de l’Ajuntament es farà preferentment en valencià.

2) La llengua vehicular interna de l’Ajuntament d’Elx serà preferentment el valencià. Les intervencions orals dels Plens de l’Ajuntament seran arreplegats fidelment en la llengua en què cadascú s’expresse quan aquestes intervencions orals hagen de ser literalment transcrites.

3) Hom garantirà el dret dels ciutadans a adreçar-se a l’Ajuntament en qualsevol de les dues llengües oficials, oralment i per escrit, a més d’obtenir resposta en la llengua utilitzada.

4) Tota classe de documentació administrativa o de qualsevol altre tipus que afecte o que vaja destinada als ciutadans es farà en les dues llengües.

Article 5

1) Els serveis municipals que tinguen relació directa amb el públic estaran atesos per funcionaris que tinguen un coneixement suficient de valencià, per tal d’atendre amb normalitat la funció que els siga encomanada. Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament organitzarà cursos de reciclatge permanent dins l’horari laboral.

2) Es recomana que els funcionaris que atenen el públic inicien en valencià el contacte amb els ciutadans, sense perjudici d’atendre’ls en la llengua que els interlocutors empren.

Article 6

L’Ajuntament d’Elx ha de promoure i utilitzar el valencià en totes les dependències municipals, tant en les centrals com en les descentralitzades de l’Ajuntament, en els segells municipals, en les retolacions, serveis culturals (Museu, Arxiu, Biblioteca…), serveis educatius (Centres Educatius, Gabinet Psicopedagògic, Conservatori…), serveis esportius (poliesportius, centres d’esport…), serveis assistencials, festes locals, etc.

A més a més, la promoció i difusió de les activitats municipals mitjançant anuncis en diaris, revistes i altres publicacions, falques radiofòniques, cartells, fullets, catàlegs, publicitat, memòries, plànols, etc., es faran majoritàriament en valencià.

Article 7

1) En el marc de les seues atribucions i en la mesura de les seues possibilitats pressupostàries, l’Ajuntament d’Elx subvencionarà o bonificarà les activitats d’interés social que empren el valencià com a llengua habitual.

2) L’Ajuntament d’Elx també bonificarà en la mesura de les seues possibilitats pressupostàries les taxes dels impostos municipals que tinguen relació amb la normalització lingüística i el foment del valencià. Cada any, l’Ajuntament farà constar en les ordenances municipals les exempcions i reduccions que s’acorden. En relació amb això, l’Ajuntament d’Elx tindrà en compte els casos següents:

a) L’ajuntament es comprometrà a donar publicitat sobre les bonificacions mitjançant publicacions a la premsa, ràdio i TV i notificacions personals als possibles interessats (associacions, comerciants, professionals, etc.).

b) Els sol·licitants de la bonificació hauran de dur el text en valencià a l’Ajuntament d’Elx per tal de garantir-ne l’ assessorament lingüístic.

c) El contribuent bonificat es comprometrà a mantenir el rètol amb caràcter estable i permanent. En el cas d’incompliment contractual per part del contribuent, aquest serà sancionat amb la devolució de la bonificació concedida.

Article 8

1) A les bases de les convocatòries per a la provisió de places a l’Administració Local es valorarà adequadament i substantiva com a mèrit el coneixement oral i escrit del valencià. Aquest s’aplicarà sobre certificats de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o, quan no se’n tinga, sobre prova equivalent i d’acord amb la baremació que aquesta té estipulada per cada certificat. L’ajuntament fixarà una puntuació màxima de coneixements del valencià d’acord al lloc de treball a ocupar.

2) En els casos escaients l’Ajuntament indicarà els llocs de treball per als quals és preceptiu el coneixement del valencià.

Article 9

1) Tots els topònims del terme municipal d’Elx han de tenir com a forma oficial la valenciana.

2) Tots els noms de carrers, places i avingudes… i, en general, qualsevulla denominació que servisca per a indicar un indret o espai determinat de nuclis urbans dels pobles que constitueixen el municipi, han de tenir com a forma oficial la valenciana. L’Ajuntament d’Elx farà allò que siga necessari perquè s’arribe d’una forma progressiva al total compliment d’aquest anunciat.

Article 10

Consolidació de l’Oficina Municipal de Promoció i Ús del Valencià, creada el 16 de novembre de 1992, els objectius de la qual seran els següents:

a) Promoure l’ús del valencià en els diferents àmbits i actuacions municipals.

b) La programació i realització de campanyes municipals de sensibilització i promoció de l’ús del valencià i de normalització lingüística.

c) La realització d’activitats que fomenten l’ús del valencià en àmbits específics com en els esports, el comerç, la joventut, el temps lliure, les associacions cíviques, etc.

d) Tenir com a funció bàsica el compliment i desenvolupament d’aquest reglament.

e) Dinamitzar i impulsar l’ús del valencià a l’interior de l’Ajuntament i aportar assessorament en els aspectes lingüístics i de llenguatges específics.

f) Donar suport a la traducció i correcció de textos de les publicacions i de tots aquells textos que hagen de tenir una àmplia difusió.

g) Organitzar i coordinar cursos d’ensenyament de valencià per a funcionaris, empleats públics i població adulta no escolaritzada.

h) Donar un servei públic d’assessorament lingüístic, legal i administratiu.

i) Informar de les ajudes econòmiques pel foment de l’ús del valencià que tendeixen a la seua normalització, procedents de la Generalitat Valenciana, per tal de garantir que tots els ciutadans tinguen el coneixement directe d’aquestes mesures. Alhora facilitar els tràmits a tota persona interessada de beneficiar-se amb aquestes ajudes.

j) Assessorar, preparar i proposar la baremació d’aquells exercicis de valencià que s’han de realitzar en les proves d’accés de les convocatòries públiques de l’Ajuntament en què s’exigisca un coneixement del valencià.

k) Col·laborar amb totes les entitats públiques i privades que organitzen cursos de valencià per a persones adultes.

Article 11

Davant la problemàtica de normalització, l’Oficina Municipal de Promoció i Ús del Valencià tindrà coneixement del desenvolupament de la Llei d’Ús i ensenyament del Valencià en el municipi, atenent els següents apartats:

a) Fer un seguiment de la situació de l’ensenyament en valencià i la problemàtica que es produïsca als centres educatius del terme municipal d’Elx, en col·laboració amb la Regidoria d’Educació i el CEM.

b) Denunciar l’actuació que des d’altres serveis de l’Administració Pública atempte i supose una discriminació contra la normalització i l’ús de la llengua.

c) Realitzar una memòria anual de la problemàtica de la normalització, en el municipi, que facilite l’estudi i la recerca de possibles solucions per avançar en aquest procés.

Article 12

Per dur a terme totes les funcions i tasques assignades a l’Oficina Municipal de Promoció i Ús del Valencià, aquesta haurà de ser dotada, com a mínim, amb els mitjans humans i materials següents:

a) Un Assessor Tècnic en Normalització Lingüística i un Dinamitzador Social de l’Ús de la Llengua.

b) El professorat que calga per a impartir cursos de valencià segons les demandes i les disposicions econòmiques pressupostàries.

c) Infraestructura material.

Article 13

L’Ajuntament d’Elx haurà de comptar amb la suficient consignació pressupostària per tal de fer realitat les tasques i els objectius propis de l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià i els d’aquest reglament.

Article 14

1) Els escrits i les comunicacions que hagen de tenir efectes fora del terme municipal d’Elx, i dins l’àmbit geogràfic dels territoris de parla catalana, seran redactats en la mesura del possible i, preferentment, en valencià, tret dels territoris anomenats com a termes municipals de predomini lingüístic castellà (art. 36 de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià), que també ho seran en llengua castellana.

2) En el cas que es produïren els efectes fora de l’àmbit dels territoris de parla catalana, seran redactats en castellà, sense perjudici que també ho siguen en valencià.

3) L’Ajuntament haurà de demanar a les altres administracions públiques, Diputació i Generalitat, que tota la documentació que li siga tramesa estiga redactada en valencià.

Article 15

1) Els rètols, cartells i indicacions existents als immobles, dependències i serveis municipals, hauran d’estar escrits en valencià.

2) Les inscripcions i retolacions que identifiquen béns de propietat municipal, com ara vehicles, maquinària, immobles o utillatge en general, s’hauran d’escriure en valencià.

3) Els rètols de la via púbica destinats a donar informació als transeünts hauran de ser redactats en valencià.

Article 16

L’Ajuntament instarà els altres organismes que hagen de col·locar rètols o indicacions compresos dins el terme d’Elx perquè els facen d’una forma progressiva en valencià.

Article 17

1) L’Ajuntament de la ciutat d’Elx ha de promoure el valencià als mitjans i canals de comunicació propis que posseeix o que puga posseir en un futur, com poden ser butlletins d’informació municipal, emissions de ràdio i TV, anuncis publicitaris, béns, avisos per megafonia, així com també l’ús de noves tecnologies, etc., fins assolir una normalització total.

2) La producció editorial de l’Ajuntament d’Elx es farà com a norma general en valencià.