Legislació lingüística - cdlpv

Administració local

REGLAMENT DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA PER AL MUNICIPI DE DÉNIA

(BOP Alacant núm. 196, de 27 d'agost de 2002)

El present Reglament té per objecte genèric desplegar i aplicar en l'àmbit d'actuació municipal de l'Ajuntament de Dénia allò que disposa l'article 7é de l'Estatut d'Autonomia i la Llei de les Corts Valencianes 4/83, d'Ús i Ensenyament del Valencià.

Fonaments jurídics

Amb el suport legal de l’article 3.3 de la Constitució Espanyola de 1978, l’Estatut d’Autonomia de 1982 ens dóna les bases legals per les quals demanem a l’Ajuntament de Dénia que encete un procés formal de normalització lingüística.

L’Estatut d’Autonomia, en l’article 7é comença indicant que: “... els dos idiomes oficials de la comunitat autònoma són el valencià i el castellà. Tothom té dret a conéixer-los i a usar-los.

El mateix article seté recull la negació de la possibilitat de discriminació per raó de llengua i estableix un àmbit d’actuació ampli. És, en definitiva, un precepte que estableix la doble oficialitat, que comporta la utilització de les dues llengües

esmentades en una situació d’igualtat, per tot el que fa referència al seu ús oficial.

I amb aquesta base jurídica, és el ciutadà qui ha d’escollir la llengua per a expressar-se i l’Administració ha de garantir les condicions perquè així siga.

Ens interessa ara, especialment, el desenvolupament dins l’àmbit de l’Ajuntament de Dénia, d’allò que diu el Títol Quart de la Llei 4/1983, que contempla l’actuació dels poders públics en el foment de la utilització del valencià en les activitats administratives i el seu coneixement pels funcionaris i empleats.

Els articles 27 i 28 d’aquesta Llei imposen als poders públics l’obligatorietat de fomentar l’ús del valencià en totes les activitats administratives. Es tracta d’una norma imperativa a complir pels diferents nivells de l’administració, i que afecta també a l’Administració Local.

I l’article 33 imposa als poders públics que “... fomentaran en l’àmbit de la seua competència i d’acord amb el que disposa aquesta Llei, l’ús del valencià a les activitats professionals, mercantils, laborals, sindicals, polítiques, recreatives, artístiques i associatives.”

El Títol 5é de la mateixa Llei parla dels termes municipals de predomini lingüístic valencià (art. 35), en el qual queda inclosa Dénia.

Finalment, la Disposició Transitòria Primera de la Llei estableix que totes les mesures indicades, pel que fa a l’ús i ensenyament, les hauran de realitzar totes les administracions – inclosa l’administració local- en un termini de tres anys. A hores d’ara aquests tres anys ja han passat.

També és important, en quant a aquesta moció sobre normalització lingüística, el Decret 145/86, de la Generalitat Valenciana, que diu en el seu article primer: “Es retolarà en valencià la senyalització de les autopistes, les carreteres, els camins, les dependències i els serveis d’interés públic que depenen de les entitats locals...”. I l’article segon diu que: “L’execució d’aquest Decret correspon a l’Administració local...”

Finalment, i per acabar aquesta relació legislativa, cal fer menció de la Llei 30/1984, sobre mesures per a la reforma de la funció pública, en el seu article 19.1 estableix que: “En les convocatòries per a l’accés a la funció pública, les Administracions Públiques en l’àmbit respectiu de les seues competències hauran de preveure la selecció de funcionaris capacitats com cal, per cobrir els llocs de treball a les Comunitats Autònomes que tinguen dues llengües oficials”. I segons el Reglament de Règim Disciplinari dels Funcionaris de l’Administració de l’Estat RD 33/1986, en el seu article 6é diu que són faltes greus: “Tota actuació que suposa discriminació per raó de raça, sexe, religió, llengua, opinió, lloc de naixement, veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància personal o social”.

Proposta de reglament

Article 1.-

a) El valencià és la llengua pròpia del municipi de Dénia. Tots els seus ciutadans i ciutadanes tenen dret a conéixer-lo i usar-lo oralment i per escrit en les instàncies públiques, amb plens efectes administratius i jurídics.

b) L’Ajuntament de Dénia té com a llengües oficials el valencià i el castellà. Les manifestacions de pensament o de voluntat i els actes orals, i escrits, públics o privats, no donaran lloc a cap mena de discriminació si són expressats totalment o parcial en valencià, i produeixen plens efectes administratius o jurídics, igual que si són expressats en castellà. Per consegüent, pel que fa a l’eficàcia, no seran objecte de cap mena de dificultat, d’ajornament, de requeriment de traducció ni de cap altra exigència.

Article 2.-

Els objectius del present Reglament són els següents:

a) Fer efectiu el dret de tots els ciutadans i ciutadanes a conéixer i usar el valencià.

b) Protegir la seua recuperació i fomentar-ne l’ús en tots els actes de la vida ciutadana.

c) Fer efectiu l’ús oficial del valencià.

d) Normalitzar l’aplicació del valencià en l’àmbit de l’administració local de l’Ajuntament de Dénia.

e) Estimular la presa de consciència col·lectiva quant a la potenciació ètica del valencià en tots els nivells d’intervenció dels ciutadans.

Article 3.-

a) Els acords que aprove l’Ajuntament de Dénia i que siguen publicats o se’ls done publicitat, es redactaran en valencià.

b) Tindran eficàcia administrativa i jurídica oficial tots els documents, impresos i formularis municipals redactats en valencià.

c) La redacció de tots els documents públics es farà en valencià.

Article 4.-

L’Ajuntament de Dénia comptarà, dins del seu organigrama, amb una Oficina Municipal de Promoció de l’Ús del Valencià, que tindrà les següents funcions:

4.1.- Promoure l’ús del valencià en els diferents àmbits i actuacions municipals, especialment en allò que condueix a fer efectiu el compliment de la legislació en matèria lingüística i a coordinar les activitats i objectius de promoció de l’ús del valencià aprovat pel Consell de la Generalitat Valenciana.

4.2.- La programació i la realització de campanyes municipals de sensibilització i promoció de l’ús del valencià i de normalització lingüística.

4.3.- La realització d’activitats que fomenten l’ús del valencià en àmbits específics com a esports, comerç, joventut, temps lliure, associacions cíviques, etc.

4.4.- Promoure l’aprovació del reglament municipal de normalització lingüística i coordinar-ne l’aplicació.

4.5.- Dinamitzar i impulsar l’ús del valencià en l’interior de l’Ajuntament i facilitar assessorament en els aspectes lingüístics i de llenguatges específics.

4.6.- Prestar suport a la traducció i correcció de textos de les publicacions i tots aquells textos que hagen de tindre una àmplia difusió.

4.7.- Organitzar o promocionar cursos d’ensenyament del valencià per a funcionaris, empleats públics i població adulta no escolaritzada.

4.8.- Prestar un servei d’assessorament legal i administratiu en assumptes de drets lingüístics.

4.9.- Donar compte de totes aquelles ajudes de promoció de l’ús del valencià procedents de la Generalitat o d’altres institucions, per tal de garantir que tots els ciutadans (en especial comerços i professionals), tinguen el coneixement directe d’aquestes subvencions. Alhora facilitarà els tràmits administratius a tota persona interessada de beneficiar-se d’aquestes ajudes.

4.10.- Coordinar l’aplicació d’aquells exercicis que s’han de realitzar en les proves d’accés de les convocatòries públiques de l’ajuntament en què s’exigisca un coneixement del valencià.

4.11.- Organitzar, promoure i desenvolupar cursos de reciclatge permanents per a funcionaris i empleats públics. Així mateix, també es donarà aquest servei, en la mesura de les possibilitats, a les entitats que ho sol·liciten formalment.

4.12.- Orientar totes aquelles entitats públiques i privades que normalment ho demanen, sobre les proves que han de realitzar en les seues convocatòries d’accés en què s’exigisca el coneixement del valencià.

4.13.- Informar i assessorar les entitats públiques i privades perquè col·laboren activament en la difusió de l’ús del valencià en les retolacions, anuncis, impresos i comunicacions orals.

Article 5.-

L’Oficina Municipal de Normalització Lingüística, en el desenvolupament de les seues funcions promocionarà especialment els següents àmbits d’actuació:

A) ENSENYAMENT:

Oferir el suport de l’Oficina Municipal als Centres d’Ensenyament per a qualsevol campanya d’ús i promoció del valencià que duguen a cap, tant entre alumnes com dirigides a les Associacions de Pares i Mares d’Alumnes.

B) ELS COMERÇOS, EMPRESES I CENTRES DE TREBALL

a) En compliment de l’article 30 de la Llei d’Ús i en el marc de les seues atribucions, l’Ajuntament de Dénia subvencionarà o bonificarà fiscalment l’impost sobre publicitat i les activitats de tota classe que empren el valencià com a llengua habitual.

b) L’Ajuntament de Dénia també bonificarà les taxes i els impostos municipals que tinguen relació amb la normalització lingüística i el foment del valencià. Les esmentades taxes d’exempcions o reduccions es faran constar en les Ordenances Municipals.

c) També, i en aplicació de l’article 33 de la mateixa Llei cal fer una referència especial a l’activitat empresarial dels impressors, per la seua tasca especial de difusors del llenguatge escrit i caldrà tenir un especial tracte amb aquestes entitats, assessorant-les per a la normalització lingüística, mitjançant el servei de traducció i correcció de textos.

d) El mateix s’hauria d’aconseguir de les entitats financeres i d’estalvi, donada la seua especial importància en l’actual context socioeconòmic. Treballar, en definitiva, perquè siga realitat el que diu l’article 17 de la Llei d’Ús: “Tots els ciutadans tenen dret a expressar-se en valencià en qualsevol reunió, així com a desplegar en valencià llurs activitats professionals, mercantils, laborals, sindicals, polítiques, religioses, recreatives i artístiques”.

C) ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

a) Retolació interna en valencià (indicadors de les diferents dependències, dels cartells, etc...)

b) Valencianització dels documents interns de l’administració i diferents documents dels procediments administratius, segells, etc...

c) Les convocatòries, les circulars, els oficis i els escrits de règim interior

d) Reciclatge lingüístic dels funcionaris, garantint la presència oficial del valencià en les relacions entre l’Administració i els administrats. A tal efecte s’arbitraran les pràctiques necessàries en hores de treball per al personal actual.

e) Per tal que l’administrat puga exercir els seus drets lingüístics, en la provisió de places de funcionaris o empleats públics s’inclourà el coneixement oral i escrit de l’idioma quan pertoque, en base a l’art. 16 de la Llei 4/1983 de 23 de novembre.

f) Normalització lingüística de totes les dependències municipals descentralitzades de l’Ajuntament, en la retolació i ús de la llengua del personal contractat, serveis culturals (biblioteca, arxius, ...), serveis esportius (poliesportiu...), policia municipal, empreses arrendatàries de serveis públics (recollida de fem, ...) serveis assistencials, festes locals (publicitat, programa de festes, documents de la Comissió de Festes, ...), serveis excepcionals (protecció civil, ...), etc.

g) La promoció i difusió de les activitats municipals mitjançant anuncis a diaris i revistes, falques radiofòniques, cartells, fullets, memòries, etc., es faran en valencià com a regla general.

h) Els serveis municipals que tinguen relació directa amb el públic estaran atesos per funcionaris que tinguen un coneixement suficient de valencià per tal d’atendre amb normalitat la funció que els siga encomanada. Amb aquesta finalitat l’Ajuntament organitzarà cursos permanents de reciclatge dins de l’horari laboral.

i) En les bases de convocatòries per a la provisió de places a l’Administració Local es valorarà substantivament i adequadament el coneixement oral i escrit del valencià. El nivell de les proves que s’han de realitzar, així com la seua puntuació, haurà d’estar d’acord amb el lloc de treball que s’haja d’ocupar.

j) En els casos escaients l’ajuntament indicarà els llocs de treball per als quals es preceptiu el coneixement del valencià.

D) RECUPERACIÓ DE LA TOPONÍMIA TRADICIONAL: RETOLACIÓ EN VALENCIÀ DELS CARRERS, DE LES PARTIDES, DELS CAMINS, DELS PARATGES, ETC.

a) Retolació en valencià de les vies urbanes i interurbanes, de les partides del terme municipal, dels camins, dels paratges naturals, accidents geogràfics, pous, edificis històrics, etc. Retornant a la toponímia tradicional sempre que hi siga possible.

E) ALTRES ÀMBITS D’ACTUACIÓ.

a) Coordinar-se amb altres institucions, comissions, regidories o grups que treballen en l’àmbit de la promoció idiomàtica, per tal d’intercanviar materials i experiències, així com amb altres entitats culturals, entitats de caràcter públic dependents de la Diputació, Generalitat Valenciana – Gabinet d’ús i ensenyament- o altres institucions públiques de la nostra àrea lingüística, com les Universitats.

Article 6.-

L’aplicació de les tècniques informàtiques a les tasques administratives, s’hauran de fer d’acord amb les disposicions del present Reglament.

Article 7.-

Per a dur a terme totes les funcions i tasques assignades a l’Oficina Municipal de Promoció de l’ús del Valencià, aquest serà dotat, com a mínim, dels mitjans humans i materials següents:

a) Un assessor tècnic en normalització lingüística i professor/a de valencià.

b) Un administratiu amb coneixement del valencià, amb el nivell de Curs Superior de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià.

c) Infraestructura material que incloga sistemes informàtics.

Article 8.-

L’Ajuntament de Dénia haurà de comptar amb la suficient consignació pressupostària per tal de fer realitat les tasques i els objectius propis de l’Oficina Municipal de Promoció de l’Ús del Valencià.”

Dénia, 9 d’agost de 2002

L’alcalde