Legislació lingüística - cdlpv

Administració local

REGLAMENT DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA PER AL MUNICIPI DE COCENTAINA I EL SEU AJUNTAMENT

(BOP Alacant núm. 270, de 23 de novembre de 2000)

FONAMENTS JURÍDICS

El suport legal de l'article 3r de la Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978, el qual determina que la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció, i de l'article setè de l'Estatut d'Autonomia Valencià de 1982 (Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol), el qual indica que hom atorgarà una protecció i un respecte especials a la recuperació del valencià, són les bases que han de permetre iniciar un procés de normalització lingüística a l'Ajuntament de Cocentaina.

La correcta concreció i efectivitat dels mandats constitucionals i estatutaris esmentats, necessiten un desplegament legislatiu, missió que acompleix la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, que en l'àmbit local es desplega a través d'un Reglament de Normalització Lingüística. Aquesta Llei expressa en el preàmbul IV que la Generalitat té un compromís irrenunciable en la defensa del patrimoni cultural de la Comunitat Autònoma i d'una manera especial amb la recuperació del valencià, llengua històrica i pròpia del nostre poble, del qual en constitueix la més peculiar senya d'identitat. Així mateix, continua dient que la Llei tracta de superar la relació de desigualtat que hi ha entre les dues llengües oficials de la nostra Comunitat Autònoma i disposa de les mesures pertinents a fi d'impulsar l'ús del valencià en tots els camps de la nostra societat, i especialment en l'Administració i l'Ensenyament.

L'article 7.1 de l'Estatut d'Autonomia comença indicant que els dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana són el valencià i el castellà i que tothom té dret a conèixer-los i a usar-los.

El mateix article setè recull la negació de la possibilitat de discriminació per raó de llengua i estableix un àmbit d'actuació ampli. És, en definitiva, un precepte que estableix la doble oficialitat, que comporta la col·locació de les dues llengües afectades en una situació d'igualtat, per tot el que fa referència al seu ús oficial.

Amb aquesta base jurídica, és el ciutadà qui ha d'escollir la llengua per a expressar-se i l'Administració ha de garantir les condicions perquè així siga.

Interessa ara, especialment, el desenvolupament dins l'àmbit de l'Ajuntament de Cocentaina, d'allò que diu el títol quart de la Llei 4/1983, que preveu l'actuació dels poders públics en el foment de la utilització del valencià en les activitats administratives i el seu coneixement pels funcionaris i els empleats públics.

Els articles 27 i 28 d'aquesta Llei imposen als poders públics l'obligatorietat de fomentar l'ús del valencià en totes les activitats administratives. Es tracta d'una norma imperativa que els diferents nivells de l'Administració han de complir i que afecta també l'Administració local.

L'article 33 imposa als poders públics que fomenten en l'àmbit de la seua competència i d'acord amb el que disposa aquesta Llei, l'ús del valencià en les activitats professionals, mercantils, laborals, sindicals, polítiques, recreatives, artístiques i associatives.

Finalment, la disposició transitòria primera de la Llei estableix que totes les mesures indicades, pel que fa a l'ús i ensenyament del valencià, les hauran de realitzar totes les administracions —inclosa l'Administració local— en un termini de tres anys.

També és important pel que fa a aquest reglament sobre normalització lingüística, el Decret 145/1986 de la Generalitat Valenciana, que diu en l'article primer: "Es retolarà en valencià la senyalització de les autopistes, els camins, les dependències i els serveis d'interès públic que depenen de les entitats locals..." I l'article segon diu que: "l'execució d'aquest decret correspon a l'Administració local..."

D'altra banda la Llei 30/1984, sobre mesures per a la reforma de la funció pública, en el seu article 19.1 estableix que: "En les convocatòries per a l'accés a la funció pública, les administracions públiques en l'àmbit respectiu de competències hauran de preveure la selecció de funcionaris capacitats com cal, per cobrir els llocs de treball a les comunitats autònomes que tinguen dues llengües oficials." I segons el Reglament de Règim disciplinari dels funcionaris de l'Administració de l'Estat, RD 33/1986, que en el seu article 6é diu que són faltes greus: "Tota actuació que comporte discriminació per raó de raça, sexe, religió, llengua, opinió, lloc de naixement, veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància personal o social."

Així mateix, cal destacar el contingut de les resolucions del Parlament Europeu de 30 de novembre de 1987, sobre les llengües i cultures de les minories regionals i ètniques; del 9 de gener de 1994, sobre les minories lingüístiques i culturals de la Unió Europea; de la Carta Europea de les llengües regionals i minoritàries, adoptada com a convenció pel Comitè de Ministres del Consell d'Europa el 25 de juny de 1992, i de la Declaració Universal de Drets Lingüístics, proclamada a Barcelona el 6 de juny de 1996.

Finalment, i per acabar aquesta relació legislativa, cal esmentar l'article 86 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, per al seu posterior desplegament i aplicació.

REGLAMENT DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

CAPÍTOL PRIMER

De l'àmbit d'aplicació

Article 1.

1. El valencià és la llengua pròpia del municipi de Cocentaina. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret a conéixer-lo i a usar-lo oralment i per escrit en les instàncies públiques, amb plens efectes administratius i jurídics.

2. Les manifestacions de pensament o voluntat i els actes orals o escrits, públics o privats, no donaran lloc a cap mena de discriminació si són expressats totalment o parcialment en valencià, i produiran plens efectes administratius o jurídics, igual que si foren expressats en castellà. Per tant, pel que fa a l'eficàcia, no seran objecte de cap mena de dificultat, d'ajornament, de requeriments de traducció ni de cap altra exigència.

3. L'ús del valencià per part de l'Ajuntament de Cocentaina i dels organismes que en depenen, es regeix pels criteris que estableix aquest Reglament.

4. L'Ajuntament de Cocentaina manté un servei local de valencià, anomenat Oficina Municipal de Promoció Lingüística que, amb sigles, resulta OMPLI, amb l'objectiu d'impulsar la normalització lingüística. Tant l'Ajuntament com els organismes que en depenen han d'ajustar-se als criteris d'ús lingüístic que difonga l'Oficina Municipal de Promoció Lingüística.

CAPÍTOL SEGON

Dels objectius del Reglament

Article 2.

Els objectius d'aquest Reglament són els següents:

a) Fer efectiu el dret de tots els ciutadans i ciutadanes a conéixer i usar el valencià.

b) Protegir la recuperació del valencià i fomentar-ne l'ús en tots els àmbits de la vida ciutadana.

c) Fer efectiu l'ús oficial del valencià, com a llengua pròpia de l'Administració local i del municipi.

d) Normalitzar l'aplicació del valencià en l'àmbit de l'Administració local de l'Ajuntament de Cocentaina.

e) Estimular la presa de consciència col·lectiva quant a la potenciació ètica del valencià en tots els àmbits socials.

CAPÍTOL TERCER

De l'ús en l'organització municipal

Article 3.

1. Els acords que aprove l'Ajuntament de Cocentaina i que siguen publicats o se'ls done publicitat, s'hauran de redactar preferentment en valencià.

2. Tindran eficàcia administrativa i jurídica oficial tots els documents, impresos i formularis municipals redactats en valencià.

3. Els programes informàtics dels ordinadors i tot el material ofimàtic s'han d'adaptar, en la màxima mesura possible, per al correcte funcionament en valencià.

Article 4.

1. L'Ajuntament de Cocentaina demanarà oficialment a les administracions públiques radicades a la Comunitat Valenciana que tota la documentació que li remeten estiga redactada preferentment en valencià.

2. L'Ajuntament de Cocentaina instarà els organismes o les empreses que hagen de col·locar rètols o indicacions al terme municipal perquè ho facen oficialment en valencià.

3. Els escrits que s'adrecen a les autonomies catalana i balear es faran de manera prioritària en valencià, ja que la llengua és comuna.

CAPÍTOL QUART

De les relacions amb els administrats

Article 5.

Els serveis municipals que tinguen relació amb el públic han d'estar atesos per funcionaris que coneguen de manera suficient el valencià a fi d'atendre el ciutadà en la llengua que aquest sol·licite.

Article 6.

1. La redacció de tots els documents públics es farà preferentment en valencià, fins a la plena normalització com a llengua pròpia de l'Administració i del municipi. No obstant això, es garantirà el dret dels ciutadans i ciutadanes a adreçar-se a l'Ajuntament en qualssevol de les llengües oficials, oralment i per escrit, i el d'obtenir resposta en la llengua utilitzada.

2. Els impresos s'han d'oferir en la versió valenciana, sense perjudici del dret dels particulars a emplenar-los en castellà. Les versions castellanes seran també a disposició de les persones interessades.

3. Només es faran impresos bilingües quan alguna circumstància especial ho recomane. En qualsevol cas, el text en valencià ha de figurar de forma preferent.

CAPÍTOL CINQUÉ

De les institucions docents

Article 7.

1. Les institucions docents de l'Ajuntament de Cocentaina, tant de gestió directa com mitjançant un altre sistema en què l'Ajuntament siga membre únic o membre associat, han de tenir cura, especialment, de l'estricta aplicació de les normes i instruccions que resulten del desplegament del marc legal vigent en matèria de normalització lingüística.

2. En totes les actuacions administratives s'ha d'utilitzar sempre el valencià, d'acord amb el que s'indica en els articles precedents, i els directors han de vetllar perquè el valencià esdevinga el vehicle d'expressió normal en les activitats internes i de projecció externa.

CAPÍTOL SISÉ

De la selecció, provisió i el reciclatge del personal

Article 8.

1. Amb la finalitat de garantir les exigències lingüístiques legals i socials, el personal al servei de l'Administració local (o el dels òrgans que en depenen) haurà de posseir un coneixement lingüístic simètric (valencià-castellà) adequat i suficient.

2. D'acord amb el paràgraf anterior, l'Ajuntament de Cocentaina garantirà que en les convocatòries per a l'accés a places de personal, ja siga funcionari, laboral o de qualsevol altra mena figure, com a condició obligatòria, que totes els aspirants coneguen els dos idiomes oficials. El nivell de les proves que s'hauran de realitzar i la puntuació hauran d'estar d'acord amb el lloc de treball que s'ha d'ocupar.

Article 9.

L'Oficina Municipal de Promoció Lingüística forma part dels tribunals qualificadors, pel que fa a la valoració dels coneixements de valencià, en els procediments de selecció de personal i de provisió de llocs de treball.

Article 10.

1. Els responsables dels diferents òrgans de l'Ajuntament de Cocentaina, d'acord amb l'Oficina Municipal de Promoció Lingüística, han de prendre les mesures necessàries perquè el personal que treballa en les seues dependències tinga els coneixements necessaris de valencià per garantir el desenvolupament correcte, des del punt de vista lingüístic, de les tasques internes o adreçades als administrats.

2. L'Ajuntament de Cocentaina, d'acord amb l'Oficina Municipal de Promoció Lingüística, organitzarà cursos de valencià per a tots els funcionaris i personal que no tinga els coneixements necessaris per a exercir les seues funcions i per millorar el nivell de llenguatge administratiu o d'altres especialitats.

3. La formació professional del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Cocentaina s'ha de fer en valencià, sempre que en depenga de l'Ajuntament la programació i l'organització. Si no en depèn, l'Ajuntament ha de demanar que es faça en valencià.

CAPÍTOL SETÈ

De l'impuls institucional

Article 11.

1. L'Ajuntament de Cocentaina ha de promoure i utilitzar el valencià en totes les dependències municipals de l'Ajuntament, tant centrals com descentralitzades, en els segells municipals, en la retolació, en els serveis culturals (biblioteca, arxiu, museu, etc.), serveis educatius (guarderies, escoles, etc.), serveis esportius (poliesportiu), Policia Municipal, mitjans i canals de comunicació propis (ràdio, revistes, anuncis publicitaris, bans, etc.), empreses arrendatàries de serveis públics (neteja, brossa, etc.), serveis d'assistència social, festes locals, i de qualsevol altra mena d'àmbit municipal.

2. La promoció i difusió de les activitats municipals mitjançant anuncis en diaris, revistes i altres publicacions, falques radiofòniques, cartells, fullets, catàlegs, publicitat, memòries, plànols, etc., es faran en valencià.

3. Els llibres, les revistes i, en general, tots els cartells i publicacions que edite l'Ajuntament de Cocentaina, com també els missatges que s'emeten a través dels mitjans de comunicació, s'han de fer fonamentalment en valencià, llevat dels específicament destinats a la promoció exterior, que es poden fer en la llengua dels destinataris.

4. Les inscripcions o retolacions que identifiquen béns de propietat municipal, com ara vehicles, maquinària, immobles o utillatge en general, hauran d'estar en valencià.

Article 12.

1. De les tasques que es realitzen per impulsar institucionalment la normalització lingüística al municipi, se n'ocupa l'Oficina Municipal de Promoció Lingüística.

2. Tots els organismes de l'Ajuntament de Cocentaina han d'impulsar la normalització lingüística en el seu àmbit d'actuació, amb el suport tècnic de l'Oficina Municipal de Promoció Lingüística i d'acord amb els seus criteris.

Article 13.

1. En el marc de les seues atribucions, l'Ajuntament de Cocentaina subvencionarà o bonificarà les activitats de tota classe que empren el valencià com a llengua habitual.

2. L'Ajuntament de Cocentaina també bonificarà les taxes i els impostos municipals que tinguen relació amb la normalització lingüística i el foment del valencià. Cada any l'Ajuntament farà constar en les ordenances municipals les exempcions i reduccions que s'acorden.

En relació amb açò, l'Ajuntament de Cocentaina tindrà en compte els casos següents:

a) Els rètols privats dels establiments, negocis i associacions de nova instal·lació redactats en valencià experimentaran una subvenció per part de l'Ajuntament de fins el 50% sobre la despesa de la instal·lació. En cas d'obtenir altres subvencions oficials, el valor de la suma de les subvencions no pot ultrapassar el 100% dels costos d'instal·lació.

b) Els rètols que en substituesquen uns altres d'anteriors escrits en castellà, per tal de redactar-se en valencià de nou, seran subvencionats fins el 75% dels costos d'instal·lació.

c) Els rètols d'ortografia idèntica en valencià i en castellà no tindran cap mena de subvenció, perquè aquestes subvencions es refereixen a rètols que comporten un canvi de text substancial.

d) L'Oficina Municipal de Promoció Lingüística elaborarà un reglament de subvencions que sotmetrà a l'aprovació del Ple.

e) L'Ajuntament es comprometrà a donar publicitat d'aquestes ajudes mitjançant comunicats a la premsa, ràdio i notificacions personals a les possibles persones interessades (associacions, comerciants, professionals, etc.).

f) Les persones que sol·liciten la subvenció hauran de portar el text en valencià a l'Ajuntament de Cocentaina a fi de garantir-ne l'assessorament lingüístic.

g) Les persones subvencionades expressaran el compromís de mantenir el rètol amb caràcter permanent i estable.

Article 14.

Tots els topònims del terme municipal de Cocentaina i els de les vies públiques tenen com a única forma oficial la valenciana i es retolaran únicament en valencià. Així mateix, l'Ajuntament de Cocentaina prendrà les mesures necessàries per garantir que s'use la toponímia oficial valenciana.

Article 15.

L'Ajuntament de Cocentaina vetllarà per la normalització de tota la senyalització i la retolació situada dintre del terme municipal.

Article 16.

La retolació i la senyalització viària que depenguen de l'Ajuntament de Cocentaina o que instal·len les seues empreses adjudicatàries o concessionàries o qualsevol altra entitat, en col·laboració amb l'Ajuntament, han de figurar en valencià, sense perjudici del que disposen les normes que regulen el trànsit i la seguretat viària.

Article 17.

S'impulsarà el funcionament de l'Oficina Municipal de Promoció Lingüística, els objectius de la qual seran els següents:

a) Planificar les actuacions i les activitats encaminades a la progressiva normalització del valencià.

b) Fer anàlisis i seguiments sociolingüístics.

c) Informar de totes les ajudes per al foment de l'ús del valencià procedents de la Generalitat i d'altres institucions a fi de garantir que tots els ciutadans i ciutadanes (especialment els comerços i els professionals) tinguen coneixement directe d'aquestes mesures. Alhora facilitarà els tràmits a les persones interessades de beneficiar-se amb aquestes ajudes.

d) Oferir un servei públic i intern d'assessorament lingüístic. El servei públic serà gratuït, però no es descarta, en funció de la demanda, la possibilitat d'establir algun tipus de tarifa.

e) Orientar les entitats públiques i privades que formalment ho demanen, sobre el tipus de proves que han de realitzar en les convocatòries d'accés en què s'exigesca el coneixement del valencià.

f) Assessorar, preparar i establir el barem dels exercicis de valencià que s'han de realitzar en les proves d'accés de les convocatòries públiques de l'Ajuntament en què s'exigesca el coneixement del valencià.

g) D'acord amb l'article 10.2, organitzar i desenvolupar cursos de reciclatge permanents gratuïts i voluntaris, als quals hauran d'assistir, dins l'horari laboral, els funcionaris i empleats públics que ocupen determinats llocs de treball qualificats en relació al coneixement del valencià. també es prestarà aquest servei, en la mesura de les possibilitats, a les entitats que ho sol·liciten formalment. Així mateix, ampliar l'àmbit de realització dels cursos i adaptar-los a les necessitats dels nous col·lectius d'immigrants.

h) Crear i gestionar un Centre d'Autoaprenentatge de Valencià.

i) Redactar, d'acord amb l'article 14, un estudi el més exhaustiu possible de la toponímia municipal.

j) Fomentar i dur a terme plans d'activitats i campanyes per a l'ús del valencià.

k) Informar i assessorar totes les entitats públiques i privades perquè col·laboren activament en la difusió de l'ús del valencià en les retolacions, anuncis, impresos de tota classe i també en les comunicacions orals.

l) Proposar i realitzar totes les diligències necessàries perquè la presència del valencià al carrer siga tant o més visible que la del castellà, d'acord amb el predomini majoritari del valencià al nostre poble.

m) Tenir com a funció bàsica promoure, coordinar, aplicar i desenvolupar aquest Reglament.

Article 18.

La ubicació orgànica de l'Oficina serà Secretaria General.

Article 19.

Per a dur a terme totes les funcions i tasques assignades a l'Oficina, aquesta serà dotada, inicialment amb l'ajuda d'altres administracions, com a mínim, pels mitjans humans i materials següents:

a) Un tècnic lingüístic llicenciat per a l'àrea d'Assessorament Lingüístic i Traducció.

b) Una persona amb titulació lingüística per a l'àrea de Dinamització Lingüística.

c) El professorat necessari, segons la demanda i les disposicions econòmiques pressupostàries, per a l'àrea de Formació.

d) Un auxiliar administratiu.

e) Equipament suficient per a dur a terme les funcions i les tasques assignades (ordinadors, vídeo, televisió, ràdio-casset, etc.)

f) Un lloc on desenvolupar la tasca, tenint en compte que calen despatxos per a cada àrea i una sala comuna per a desenvolupar les activitats de formació.

g) Dotació per a biblioteca bàsica de consulta i subscripció a publicacions oficials i professionals especialitzades.

Article 20.

Des de la Secretaria General de l'Ajuntament i des de la Regidoria responsable, es vetllarà perquè en l'àmbit de l'Administració local es complesca aquest Reglament i les resolucions que s'hi prenguen.

Article 21.

L'Ajuntament de Cocentaina haurà de comptar amb la consignació pressupostària suficient per fer efectiu aquest Reglament i les tasques i els objectius propis de l'Oficina Municipal de Promoció Lingüística amb els mitjans i els recursos suficients.

APROVACIÓ

Aquest Reglament és una modificació i actualització del Reglament de Normalització Lingüística aprovat l'any 1995 i va ser dictaminat favorablement per la Comissió Informativa Conjunta de Fira, Festes, Tradicions, Turisme, Policia i Trànsit i d'Educació, Esports, Sanitat, Serveis Socials, Participació Ciutadana, Joventut i Normalització Lingüística en la sessió del dia 18 d'octubre de 2000. Així mateix, va ser inicialment aprovat, per unanimitat de tots els regidors i regidores, en el Ple Ordinari de l'Ajuntament de Cocentaina del dia 30 d'octubre de 2000.

Es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, núm. 270, de 23 de novembre de 2000, sense que es presentaren al·legacions o suggeriments, per la qual cosa va quedar aprovat definitivament als trenta dies, d'acord amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril.