Legislació lingüística - cdlpv

Administració local

REGLAMENT DE REGULACIÓ DE L'ÚS DE LA LLENGUA CATALANA DINS L'ÀMBIT DE COMPETÈNCIA DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA

(BOCAIB núm. 69, de 6 de juny de 1989; correcció d'errades en el núm. 86, de 15 de juliol de 1989)

I. Àmbit d'aplicació

Article 1.

1. L'ús de la llengua catalana i de la castellana per part de l'administració del Consell Insular de Mallorca, es regeix pels criteris que estableix la present normativa.

2. Les relacions amb institucions i amb persones físiques o jurídiques regulades en aquesta normativa fan referència a les que tenen lloc dins el territori de l'Estat Espanyol.

Article 2.

Sempre que en aquesta normativa apareix la denominació Consell Insular de Mallorca, s'ha d'entendre que es refereix al Consell Insular de Mallorca i a tots els centres que en depenen.

II. Ús lingüístic general

Article 3.

De manera general, el Consell Insular de Mallorca emprarà el català per a les seves relacions amb les particularitats que resulten dels articles següents.

III. Ús oral

Article 4.

El personal al servei del Consell Insular de Mallorca s'ha d'adreçar als ciutadans normalment en català, però respectarà la tria que aquests facin de la llengua en què volen esser atesos.

Article 5.

Els càrrecs del Consell Insular de Mallorca s'expressaran normalment en català en els actes públics, sempre que la intervenció sigui per raó del càrrec.

IV. Ús administratiu

Article 6.

Tots els rètols i indicadors situats a les vies públiques que depenen del Consell Insular de Mallorca i destinats a informar els transeünts i els conductors s'han de redactar en català. Els rètols que ja estan en català però que hi estan incorrectament, s'han de substituir pels correctes.

Igualment, s'han de redactar en català les inscripcions i les retolacions que identifiquin béns mobles, immobles i semovents, propietat del Consell Insular.

Article 7.

Les actuacions internes de caràcter administratiu, com ara actes, convocatòries, ordres del dia, informes, projectes tècnics i tota l'altra documentació anàloga, s'ha de fer en català.

Els rètols indicatius d'oficines, despatxos i instal·lacions, les capçaleres de tota classe de papers, els segells de goma, els mata-segells i altres elements anàlegs, s'han de fer en català.

Les màquines d'escriure, les impressores dels ordinadors i els seus programes i tot el material adquirit per esser emprat a les dependències del Consell Insular de Mallorca, ha d'estar adaptat en la màxima mesura possible, per al funcionament en llengua catalana.

Els impresos administratius utilitzats pels diferents òrgans del Consell Insular de Mallorca, han d'esser en català. Dels impresos administratius a disposició del públic se n'han de fer dues versions, catalana i castellana, impreses en fulls diferents.

Article 8.

Els estudis, projectes i treballs anàlegs que el Consell Insular de Mallorca encarregarà a tercers, li han d'esser lliurats en català, llevat que la finalitat n'exigeixi la redacció en una altra llengua.

V. Relacions institucionals

Article 9.

La documentació que el Consell Insular de Mallorca adreçarà a la resta d'administracions públiques s'ha de redactar en català.

La documentació del Consell Insular de Mallorca, adreçada als jutges, tribunals i, en general, a l'Administració de Justícia i les actuacions orals i escrites fetes davant els tribunals pels lletrats directors o representants del Consell Insular de Mallorca, ha d'esser en català.

Article 10.

L'article anterior no és aplicable a la documentació dirigida a aquells organismes en què el català no és llengua oficial. Els documents que s'hi destinin s'han de redactar en castellà, o si escau, en l'altra llengua oficial de l'organisme receptor.

Article 11.

El Consell Insular de Mallorca admetrà els documents que li siguen adreçats per altres administracions públiques redactats en qualsevol llengua oficial en el respectiu territori.

Article 12.

Les còpies de documents redactats en català pel Consell Insular de Mallorca que s'hagen d'enviar a administracions que no tenguin el català com a llengua oficial, s'hi han de trametre, bé en castellà o en l'altra llengua oficial de l'administració respectiva (amb la indicació que el text és traducció de l'original català), bé en català, acompanyades de la traducció al castellà o a aquella altra llengua oficial.

VI. Relacions amb els administrats

Article 13.

Les comunicacions i les notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques es faran en català, sense perjudici del dret dels ciutadans a rebre-les en castellà si ho demanen.

Si al lloc de residència del destinatari, el català no és llengua oficial la comunicació o la notificació es farà segons cada cas, en castellà i en l'altra llengua oficial del territori de destinació o en català.

Article 14.

L'administració del Consell admetrà les comunicacions que li adreçaran en qualsevol llengua oficial del territori del comunicant.

Article 15.

Els impresos s'oferiran en versió catalana, sens perjudici del dret dels interessats a emplenar-los en castellà. Les versions castellanes seran a disposició dels interessats.

Article 16.

Els documents i els impresos que també hagin de tenir efectes en administracions que no tenguin el català com a llengua oficial s'han de redactar en doble versió català-castellà.

Podran fer-se impresos bilingües per a ús dins l'àmbit propi, quan alguna circumstància especial ho recomani, d'acord amb allò que determini la Comissió de Cultura. En tot cas, però, s'hi farà constar el català en lloc preferent.

Article 17.

L'expedició de testimoniatges es farà en català o, si el sol·licitant ho demana, en castellà.

Article 18.

Tots els documents administratius, públics i privats, s'han de redactar en català. Si l'altra part ho demana, se n'expedirà còpia en castellà.

VII. Avisos i publicacions

Article 19.

Les disposicions de l'administració del Consell Insular de Mallorca s'han de publicar sempre en català, sens perjudici de la traducció de l'original al castellà, quan correspongui.

Article 20.

Qualsevol disposició del Consell Insular de Mallorca que s'hagi de publicar al Boletín Oficial del Estado, s'hi ha de trametre en versió castellana.

Qualsevol disposició del Consell Insular de Mallorca que s'hagi de publicar al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s'hi ha de trametre en versió catalana.

Article 21.

Les revistes, les memòries, els cartells i, en general les publicacions del Consell Insular de Mallorca, i també les emissions de programes radiofònics o televisius patrocinats pel Consell, s'han de fer en llengua catalana, llevat de les edicions impreses destinades a la promoció exterior que es podran fer en versió bilingüe català-castellà o català-llengua del país receptor.

Podrà editar-se també la versió en una altra llengua de les publicacions i els cartells i, excepcionalment, fer publicacions o emissions en una altra llengua, per raó de la seva finalitat, a criteri de la comissió corresponent.

Article 22.

Els avisos, els anuncis públics i la publicitat de tota classe que surti del Consell Insular de Mallorca, es farà en català i, si escau, es reproduirà en castellà. S'evitarà, però, la doble versió simultània d'un mateix text en un mateix imprés.

VIII. Registres

Article 23.

Sens perjudici d'allò que per als registres públics estableix l'article 12 de la Llei de Normalització Lingüística, en els registres administratius de les oficines del Consell Insular de Mallorca, els assentaments s'han de fer en català, sigui quin sigui l'idioma en què es presentarà el document.

Les certificacions que se n'expedeixin s'han de redactar en la llengua que el sol·licitant triarà.

Per tal de comprovar l'evolució de l'aplicació d'aquesta normativa, els registres d'entrada i sortida del Consell Insular de Mallorca, a part del dia d'entrada en vigor d'aquesta normativa, han d'incorporar una columna nova en què, de forma abreujada, es farà constar la llengua en què va redactat el document.

IX. Personal

Article 24.

El Consell Insular de Mallorca ha de fixar els criteris de classificació i ha de classificar els llocs de treball del personal al servei de la Corporació, d'acord amb els nivells de coneixements de català necessaris per ocupar-los.

El Consell Insular de Mallorca ha d'organitzar cursos de català per a tot aquell personal al seu servei que no tengui els coneixements de català equivalents als assignats al lloc que ocupa en la classificació prevista en el punt anterior.

Article 25.

A totes les bases que regulin les convocatòries per a la selecció i el proveïment de llocs de treball, en propietat o amb caràcter temporal, incloses les de promoció interna, s'hi ha d'incloure la pràctica obligatòria d'un exercici, o l'acreditació de coneixements, segons el cas, amb l'objectiu de valorar i assegurar que el nivell de coneixements de l'aspirant correspon al nivell obligatòriament assignat a cada lloc, a més de la seva consideració com a mèrit en tots els casos, conformement amb el que preveuen els articles 16.2 i 34.3 de la Llei de Normalització Lingüística.

X. Col·laboració amb altres institucions

Article 26.

El Consell Insular de Mallorca, ateses les competències pròpies que determinen els articles 31 i 36 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local, ha d'assistir i cooperar activament amb els ajuntaments en la tasca comuna tant de la normalització interna d'aquest com en la protecció exterior, pel que fa a l'extensió de l'ús de la llengua.

Amb aquesta finalitat els pot proposar accions concretes, els ha d'assessorar si li ho demanen i hi ha de col·laborar en la creació de centres especialment dedicats en tot o en part a fomentar el coneixement, l'ús i la divulgació de la llengua catalana i de la cultura de les Illes Balears.

Article 27.

El Consell Insular de Mallorca ha de propiciar i mantenir les relacions amb les institucions, especialment les diputacions i els consells insulars i altres entitats supramunicipals, dels diversos territoris en procés de normalització lingüística, amb l'objectiu de coordinar esforços, com partir i intercanviar experiències i avançar conjuntament, en el camí de la normalització.

Article 28.

Atesa la funció consultiva oficial atorgada per l'Estatut a la Universitat de les Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca, ha d'adequar l'ús administratiu de la llengua catalana a les orientacions recomanades per aqueixa institució.

El Consell Insular de Mallorca ha de propiciar en col·laboració amb altres institucions i amb la supervisió de la Universitat de les Illes Balears, la creació d'una Comissió Assessora de Llenguatge Administratiu que, coordinadament amb altres d'anàlogues que ja funcionen a altres administracions del territori lingüístic, actuarà com a òrgan assessor en qüestions relacionades amb el llenguatge administratiu i amb l'elaboració de la documentació administrativa.

XI. Promoció de l'ús i de l'ensenyament

Article 29.

El Consell Insular de Mallorca ha d'adoptar les mesures pertinents amb els mitjans necessaris, amb l'objectiu de fomentar la consciència lingüística dels ciutadans i promoure l'ús de la llengua catalana en tots els àmbits i les activitats de la vida social de l'illa.

Article 30.

Les accions previstes a l'article anterior han d'abastar, si no simultàniament, sí successivament, l'àmbit dels mitjans de comunicació, previst al Títol II de la Llei de Normalització Lingüística, l'àmbit de l'ensenyament d'acord amb el Títol III de la mateixa Llei, especialment l'article 22.2, i l'àmbit de la vida social i privada, especialment segons l'article 37.2 de la Llei repetidament citada.

Article 31.

El Consell Insular de Mallorca assumirà activament dins l'àmbit de la seva competència, les funcions que el Servei previst a l'article 39 de la Llei de Normalització Lingüística li assignarà.

Igualment, prestarà suport tècnic i econòmic al pla de conscienciació de la població i a l'enquesta i al mapa sociolingüístic prevists a l'article 40 de la mateixa Llei, si el Govern li ho sol·licita.

Article 32.

En la política teatral que el Consell Insular de Mallorca du a través del Teatre Principal, la llengua catalana hi ha de tenir una presència adequada i coherent amb l'esperit i amb la lletra de la Llei de Normalització Lingüística i d'aquesta normativa.

Article 33.

El Consell Insular de Mallorca ha de continuar amb la política de promoció de l'ensenyament de la llengua catalana als adults.

XII. Política d'ajuts i subvencions

Article 34.

El Consell Insular de Mallorca prestarà suport econòmic a aquelles fundacions o entitats que tenguin com a finalitat fomentar el coneixement, l'ús i la divulgació de la llengua catalana i de la cultura de les Illes Balears.

Article 35.

A més de la finalitat concreta a què es destinarà qualsevol ajuda o subvenció concedida pel Consell Insular de Mallorca, la Comissió que la concedirà l'ha de condicionar a possibles rendiments normalitzadors paral·lels que se'n puguin derivar.

En la concessió d'aquestes ajudes o subvencions, en igualtat de condicions entre diverses sol·licituds, la Comissió corresponent ha de considerar com a criteri preferent, la incidència directa o indirecta de l'activitat subvencionada en l'extensió de l'ús o el coneixement de la llengua catalana.

Article 36.

La Comissió de Cultura a través del Servei d'Assessorament Lingüístic, assumeix la planificació, l'organització, la coordinació i la supervisió del procés d'aplicació d'aquesta normativa i ha d'informar anualment el Ple, sobre l'estat d'aquesta aplicació.

El Servei d'Assessorament Lingüístic té les funcions següents:

- Proposar accions de conscienciació pel que fa a l'ús de la llengua catalana en tots els àmbits de l'illa.

- Proposar accions de conscienciació pel que fa a l'ús de la llengua catalana dins l'àmbit intern de l'administració del Consell Insular de Mallorca.

- Dur a terme anàlisis i suggeriments sociolingüístics.

- Realitzar un servei d'assessorament lingüístic als ajuntaments.

- Realitzar un servei intern d'assessorament lingüístic.

- Exercir la direcció dels cursos de català per al personal del Consell Insular de Mallorca.

- Informar amb caràcter previ els acords amb transcendència lingüística que hagin de prendre el Ple o la Comissió de Govern.

Per raons operatives, el Servei d'Assessorament Lingüístic podrà integrar-se en altres departaments del Consell Insular de Mallorca, sense perjudici que la Comissió de Cultura, continuï exercint les funcions previstes en aquesta normativa.

Article 37.

El Consell Insular de Mallorca ha de consignar anualment i expressament en els seus pressuposts, les partides corresponents que permetin dur a terme les actuacions previstes en aquesta normativa.

Disposicions transitòries

Transitòria 1a.

Aquesta normativa s'ha d'aplicar amb criteris de gradació cronològica i de progressivitat, amb l'objectiu de no interferir el funcionament administratiu normal de la Corporació, però sempre dins els terminis prevists a la Llei de Normalització.

Transitòria 2a.

Com a mesura temporal, el Consell Insular de Mallorca, pot procedir a la redistribució de personal, amb la finalitat d'aconseguir la màxima adequació entre la classificació prevista a l'article 24 i la realitat del personal amb coneixements de llengua catalana.

Es prendran les mesures necessàries perquè, com més aviat millor, el personal que es relaciona directament amb el públic tengui els coneixements necessaris de castellà i català, perquè sigui garantit el dret dels ciutadans a la tria de la llengua de relació amb l'Administració.