Legislaciˇ lingŘÝstica - cdlpv

Administraciˇ local

REGLAMENT DE NORMALITZACIË LING▄═STICA DE L'AJUNTAMENT DE CARLET

(BOP ValŔncia n˙m. 145, de 19 de juny de 1992)

Article 1.

1. Aquest Reglament de Normalitzaciˇ LingŘÝstica tÚ l'objectiu de fer complir el que preveu l'article 7 de l'Estatut i la Llei de la Generalitat Valenciana 4/83, referent a la regulaciˇ i normalitzaciˇ de la nostra llengua en l'Ómbit municipal, que abasta tant l'Ómbit intern com el de les relacions de l'Ajuntament amb els ciutadans i ciutadanes i amb la resta d'institucions p˙bliques o privades.

Article 2.

1. El valenciÓ, com a forma d'expressiˇ pr˛pia de la ciutat de Carlet, ho Ús tambÚ del seu Ajuntament.

2. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen el dret de conÚixer-lo i usar-lo oralment i per escrit en totes les seues activitats davant l'Ajuntament, on aquestes manifestacions tindran plens efectes administratius i jurÝdics.

3. Les manifestacions de pensament o de voluntat i els actes orals i escrits, p˙blics o privats, no poden donar lloc a cap mena de discriminaciˇ, si sˇn expressats totalment o parcial en valenciÓ, i produeixen plens efectes administratius, igual com si foren expressats en castellÓ.

Article 3.

AtÚs el que disposa l'article 2.1 del present reglament,

1. Qualsevol activitat administrativa de l'Ajuntament es realitzarÓ preferentment en valenciÓ.

2. La redacciˇ de tot tipus de documents, tant d'˙s intern com els dirigits als ciutadans i ciutadanes o altres institucions dins l'Ómbit territorial de la nostra comunitat aut˛noma o aquelles comunitats que comparteixen la nostra pr˛pia llengua, es faran en valenciÓ. No obstant aix˛, l'Ajuntament respectarÓ la voluntat de tots aquells ciutadans o ciutadanes quant a la llengua en quŔ vulguen rebre les notificacions particulars. Les notificacions que suposen obligacions fiscals per als ciutadans i ciutadanes es redactaran en castellÓ i en valenciÓ, amb una disposiciˇ preferent en l'imprÚs per a la versiˇ valenciana.

En qualsevol cas, tota comunicaciˇ genŔrica de l'Ajuntament, ja siga en forma de bans, anuncis, cartells, fulls informatius, revistes o butlletins d'informaciˇ, catÓlegs, publicitat, mem˛ries, plÓnols, etc., serÓ en valenciÓ.

3. Els serveis municipals que tinguen relaciˇ directa amb el p˙blic o amb la redacciˇ de qualsevol tipus de documentaciˇ municipal seran atesos per empleats que tinguen un coneixement suficient del valenciÓ per tal que puguen atendre amb normalitat les funcions que se'ls encomanen.

Article 4.

Es garanteix el dret dels ciutadans i ciutadanes a dirigir-se a l'Ajuntament en qualsevol de les dues llengŘes oficials.

Article 5.

1. Totes les retolacions i indicacions existents als immobles i dependŔncies dels serveis municipals, aixÝ com les inscripcions i retolacions d'identificaciˇ de bÚns de propietat municipal (vehicles, maquinÓria, immobles i utillatge en general) es faran en valenciÓ.

2. De la mateix manera, la retolaciˇ i identificaciˇ de carrers i places de la ciutat o de qualsevol altra activitat sobre la qual tinga competŔncia l'Ajuntament, es farÓ en valenciÓ.

Article 6.

En el marc de les seues atribucions, l'Ajuntament de Carlet subvencionarÓ, mitjanšant els pressupostos anuals, les activitats de tot tipus relacionades amb el foment de l'˙s del valenciÓ i seguirÓ els criteris que aprovarÓ el propi Ajuntament.

Article 7.

L'Ajuntament de Carlet exceptuarÓ o bonificarÓ d'obligacions fiscals, atesos els acords municipals, els actes i manifestacions relacionades amb l'˙s, foment, divulgaciˇ i extensiˇ del valenciÓ.

Article 8.

L'Ajuntament de Carlet promourÓ l'˙s social del valenciÓ, per a la qual cosa prendrÓ iniciatives tendents a estendre'n l'˙s, tant oral com escrit, entre les entitats de tot tipus, p˙bliques o privades, existents a la nostra ciutat.

Article 9.

L'Ajuntament de Carlet impulsarÓ l'˙s vehicular del valenciÓ en els diferents nivells d'ensenyament existents a la nostra ciutat, i podrÓ incentivar-ne l'˙s, atesa la legislaciˇ vigent.

Article 10.

El valenciÓ serÓ la llengua vehicular dels mitjans de comunicaciˇ audiovisuals que depenen de l'Ajuntament.

Article 11.

L'Ajuntament regularitzarÓ amb criteris filol˛gics els top˛nims del nostre terme municipal, la forma oficial dels quals serÓ sempre la valenciana i es difondrÓ perquŔ en prenguen coneixement els ciutadans i ciutadanes. TambÚ promourÓ la valencianitzaciˇ dels antrop˛nims.

Article 12.

Per tal de complir el que estableix aquest Reglament, en all˛ que fa referŔncia als llocs de treball i personal de l'Ajuntament, s'hauran de complir els requisits segŘents, d'acord amb l'article 30, punt 3 de la Llei d'┌s i Ensenyament del ValenciÓ, i es tindrÓ en compte la legislaciˇ relativa a la funciˇ p˙blica.

1. L'Ajuntament indicarÓ els llocs de treball per als quals siga preceptiu el coneixement del valenciÓ.

2. A les bases de la convocat˛ria per a l'accÚs a qualsevol lloc de treball de l'Ajuntament o qualsevol dels ˛rgans que depenguen d'ell, s'indicarÓ l'exigŔncia del coneixement del valenciÓ, obligat˛riament per als llocs indicats segons el punt anterior, i optativa per a la resta; en aquest darrer cas puntuarÓ el coneixement de la nostra llengua.

En all˛ que fa referŔncia al personal, l'Ajuntament informarÓ els representants sindicals.

Article 13.

Per tal d'actualitzar el coneixement del valenciÓ dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament, aquest organitzarÓ cursos de reciclatge permanent, als quals podran assistir els treballadors i treballadores de l'Ajuntament.

Article 14.

Es crearÓ una oficina municipal per a la promociˇ de l'˙s del valenciÓ, els objectius de la qual seran els segŘents:

a) Donar compte de totes les ajudes per al foment de l'˙s del valenciÓ destinades a la seua normalitzaciˇ procedents de la Generalitat, per tal de garantir que tots els ciutadans i ciutadanes (especialment comeršos i professionals) tinguen un coneixement directe d'aquestes mesures. Alhora, facilitarÓ els trÓmits a tota persona interessada perquŔ puga beneficiar-se d'aquestes ajudes.

b) Assessorar i corregir lingŘÝsticament els textos a normalitzar presentats per les persones interessades en les bonificacions fiscals incloses en aquest reglament.

c) Assessorar i corregir textos, dins de les possibilitats materials existents, a tots aquells professionals que en la seua activitat laboral fan ˙s habitual del valenciÓ a nivell oral i escrit.

d) Orientar totes aquelles entitats p˙bliques o privades que ho demanen sobre el tipus de proves a realitzar en les seues convocat˛ries d'accÚs en les quals s'exigesca el coneixement del valenciÓ.

e) Assessorar, preparar i proposar la baremaciˇ d'aquells exercicis de valenciÓ a realitzar en les proves d'accÚs de les convocat˛ries p˙bliques de l'Ajuntament en quŔ s'exigesca coneixement del valenciÓ.

f) Organitzar i desenvolupar cursos de reciclatge permanent per a funcionaris, empleats p˙blics i ve´ns i ve´nes en general. TambÚ es prestarÓ aquest servei, en la mesura de les possibilitats, a les entitats que ho sol·liciten formalment.

g) Fomentar i dur a terme plans d'activitats i campanyes encaminades a la progressiva normalitzaciˇ del valenciÓ.

h) Lliurar informes i assessorar les entitats p˙bliques i privades perquŔ col·laboren activament en la difusiˇ de l'˙s del valenciÓ en les retolacions, anuncis, impresos de tota mena, i en les comunicacions orals.

i) Proposar i realitzar totes les diligŔncies necessÓries perquŔ la presŔncia del valenciÓ al carrer siga notable.

j) Tenir com a funciˇ bÓsica el compliment i l'aplicaciˇ d'aquest reglament.

Article 15.

Per a dur a terme totes les funcions assignades a l'Oficina, caldrÓ dotar-la, com a mÝnim, amb els mitjans humans i materials segŘents:

a) Un tŔcnic de promociˇ lingŘÝstica.

b) Un auxiliar administratiu, com a mÝnim.

c) La infrastructura material necessÓria per a un bon funcionament.

Article 16.

L'Ajuntament de Carlet haurÓ de comptar amb la suficient consignaciˇ pressupostÓria per tal de fer realitat les tasques i els objectius propis de l'źOficina municipal per a la promociˇ de l'˙s del valenciÓ╗.

Disposiciˇ final.

Aquest reglament entrarÓ en vigor una vegada transcorregut el termini que assenyala l'article 5 de la Llei de Bases de RŔgim Local.

Carlet, 1 de juny de 1992

L'alcalde