Legislació lingüística - cdlpv

Administració local

REGLAMENT MUNICIPAL PER A LA PROMOCIÓ DE L'ÚS DEL VALENCIÀ EN EL MUNICIPI DE CARCAIXENT

(BOP València núm. 206, de 31 d'agost de 1999)

El present Reglament té per objecte genèric desplegar i aplicar, en l'àmbit de l'actuació municipal de l'Ajuntament de Carcaixent, les disposicions de l'article 7 de l'Estatut d'Autonomia i la Llei de les Corts Valencianes 4/83, d'Ús i Ensenyament del Valencià.

Fonaments jurídics

La Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana són les normes legals de major rang legislatiu que determinen en els articles 3 i 7, respectivament: "La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció"; "S'atorgarà protecció i respecte especials a la recuperació del valencià".

L'article 7.1 de 'Estatut d'Autonomia determina que: "Els dos idiomes oficials de la comunitat autònoma són el valencià i el castellà. Tots tenen dret a conèixer-los i a usar-los".

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià, expressa en el Preàmbul IV: "La Generalitat té un compromís irrenunciable en la defensa del patrimoni cultural de la comunitat autònoma i d'una manera especial en la recuperació del valencià, llengua històrica i pròpia del nostre poble, del qual constituïx la més peculiar senya d'identitat". I continua: "Esta Llei tracta de superar la relació de desigualtat que hi ha entre les dos llengües oficials de la nostra comunitat autònoma, i disposa de les mesures pertinents per tal d'impulsar l'ús del valencià en tots els camps de la nostra societat, i especialment en l'Administració i l'ensenyament".

La mateixa Llei 4/1983 establix, en l'article 2: "El valencià és la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i, en conseqüència, tots els valencians tenen dret a conéixer-lo i usar-lo oralment i per escrit, tant en les relacions privades com en les relacions amb les institucions públiques".

L'article 7, que mereix una consideració especial, indica: "El valencià, com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, ho és també de la Generalitat i de la seua Administració Pública, de l'Administració Local i de les corporacions i institucions públiques dependents d'aquelles".

L'article 30 determina: "1. La Generalitat Valenciana i les corporacions locals podran exceptuar i bonificar respecte d'obligacions fiscals els actes i les manifestacions relacionats amb el foment, la divulgació i l'extensió de la cultura valenciana, considerant especialment els que comporten l'ús del valencià".

A fi de garantir el dret dels ciutadans a ser atesos per l'administració i rebre resposta en la llengua que sol·liciten, en el articles 30.2 i 30.3 s'exigix als poders públics: "2. En les bases de convocatòria per a l'accés a càrrecs, ocupacions i funcions públiques, la Generalitat Valenciana i les corporacions locals, en l'àmbit de les seues respectives competències, valoraran el coneixement del valencià per tal que puguen exercir-se les funcions públiques segons els principis d'ús del valencià previstos en esta Llei". I afig: "3. Els poders públics valencians, a l'efecte de l'apartat anterior, indicaran els llocs per als quals és preceptiu el coneixement del valencià".

Ara bé, respecte als funcionaris d'habilitació estatal, cal considerar el Decret que regula el règim jurídic d'accés i els concursos d'estos cossos, que disposa que els ajustaments, a l'hora de convocar concursos per a cobrir vacants de tal naturalesa, podran determinar un 25% del barem total de la puntuació. I és, precisament, dins de la citada quarta part on cal valorar el coneixement de la llengua pròpia oficial.

Els articles 27 i 28 obliguen l'Administració a fomentar l'ús del valencià en totes les activitats administratives dels òrgans dependents d'esta.

I l'article 33 preceptua: "Els poders públics valencians fomentaran, en l'àmbit de la seua competència i tal com disposa esta Llei, l'ús del valencià en les activitats professionals, mercantils, laborals, sindicals, polítiques, recreatives, artístiques i associatives."

En el Títol V de la mateixa Llei s'establixen els termes municipals de predomini lingüístic valencià (article 35), entre els quals s'inclou Carcaixent.

I en la Disposició Transitòria Primera es disposa: "L'ús i ensenyament del valencià regulats en esta Llei respecte a l'Administració de la Generalitat, l'Administració Local, les entitats i institucions dependents d'estes i la resta de servicis públics als quals fa referència, hauran d'efectuar-se en un termini de tres anys. "Els tres anys s'han de comptar des de la publicació de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (DOGV núm. 133, d'1 de desembre de 1983).

També és important el Decret 145/1986, de la Generalitat Valenciana, que expressa en l'article 1: " Es retolaran en valencià les indicacions de les autopistes, els camins, les dependències i el servicis d'interés públic que depenen de les entitats local…". I l'article 2 diu que "L'execució d'este Decret correspon a l'Administració Local…". En els mateixos termes s'expressa la Conselleria d'Educació i Ciència en l'Ordre d'1 de desembre de 1993.

A més, la Llei 30/1984, sobre Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, en l'article 19.1, establix: "En les convocatòries haurà de preveure's la selecció de funcionaris capacitats com cal, per cobrir els llocs de treball a les comunitats autònomes que tinguen dos llengües oficials". L'exigència de coneixements de valencià per als empleats públics està prevista, igualment, en l'article 9 del Text Refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, i en la sentència del Tribunal Constitucional 46/1991, de 28 de febrer.

La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en l'article 36, disposa: "…En els procediments tramitats per les administracions de les comunitats autònomes i les entitats locals, l'ús de la llengua s'ajustarà a les previsions de la legislació autonòmica corresponent, i en el nostre cas concret a la Llei 3/1983".

Finalment, cal fer referència al Pla General de Promoció de l'Ús del Valencià, aprovat pel Govern Valencià el dia 23 de novembre de 1993, per tal d'impulsar, de nou, l'ús del valencià d'ací al 1999.

En vista del mencionat articulat, i tenint en compte els textos legals vigents en matèria lingüística, s'ha redactat el següent Reglament que desplega en l'àmbit local l'aplicació, bàsicament, de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià.

Article 1

El valencià és la llengua pròpia del municipi de Carcaixent. Tots els seus ciutadans tenen dret a conéixer-lo i a usar-lo oralment i per escrit en les institucions públiques, i instàncies o dependències municipals. I en este sentit, l'Ajuntament anima tota la ciutadania a conéixer-lo, estimar-lo i usar-lo pròpiament i competentment en tots els àmbits socials.

Article 2

Els objectius del present Reglament són els següents:

a) Fer efectiu el dret de tots els ciutadans i ciutadanes a conéixer i a usar el valencià.

b) Promoure la seua recuperació i fomentar-ne l'ús en tots els àmbits de la vida ciutadana.

c) Fer efectiu l'ús oficial del valencià, com a llengua pròpia de l'Administració Local i de la ciutat de Carcaixent.

d) Reglamentar l'ús del valencià en l'àmbit de l'Administració Local de l'Ajuntament de Carcaixent, com a llengua pròpia i prioritària.

e) Estimular la presa de consciència col·lectiva quant a la potenciació ètica del valencià en tots els àmbits socials i nivells d'intervenció dels ciutadans i ciutadanes.

Article 3

1. Els acords que aprove l'Ajuntament de Carcaixent i que siguen publicats s'hauran de redactar en valencià. No obstant això, es garantirà el drets dels ciutadans i ciutadanes a rebre'n resposta en les dos llengües, si això es demana.

2. Tindran plena eficàcia administrativa i jurídica oficial tots els documents, impresos i formularis redactats en valencià.

Article 4

1. La redacció de tots els documents públics serà en valencià, com a llengua pròpia de l'Administració i del municipi. No obstant això, es garantirà el dret dels ciutadans i ciutadanes a dirigir-se a l'Ajuntament en qualsevol de les dos llengües oficials, valencià i castellà, oralment i per escrit, i a obtindre'n resposta en castellà si es demana.

2. A l'efecte d'agilitzar la valencianització de la documentació administrativa municipal, s'haurà d'emprendre, progressivament, la valencianització de tot l'equipament informàtic de l'Ajuntament. Per a fer això, es disposarà de l'ajuda, evidentment, del material informàtic més usual que es troba actualment en el mercat.

Article 5

1. Per garantir les exigències lingüístiques legals i socials, el personal al servici de l'Administració Local (o òrgans dependents) haurà de posseir un coneixement lingüístic simètric (valencià-castellà), adequat a les funcions que ha d'exercir, que faça possible atendre el ciutadà i la ciutadana en la llengua que sol·licite. L'Ajuntament promourà entre el seu funcionariat la realització de cursos que faciliten o milloren la seua competència oral i escrita i els garantirà l'assistència als cursos en condicions que no suposen despeses als assistents.

2. L'Ajuntament, conformement al paràgraf 5.1, demanarà, en les bases de convocatòries per a la provisió de places a l'Administració Local, el coneixement de les dos llengües oficials. El nivell de les proves que es faran i la seua puntuació hauran d'estar d'acord amb el lloc de treball a ocupar, i es garantirà, en qualsevol cas, la competència oral i escrita. Es respectaran els drets adquirits, de manera que cap funcionari o empleat municipal serà discriminat pel seu desconeixement, oral o escrit, del valencià.

Article 6

1. L'Ajuntament de Carcaixent haurà de promoure l'ús del valencià en totes les dependències municipals centrals, i també en el servicis culturals (Biblioteca, Arxiu, etc.), les empreses arrendatàries de servicis públics, servicis assistencials, festes locals, etc. Igualment, es promourà el valencià en els àmbits de comunicació propis (Butlletí d'Informació Municipal, ràdio, etc.), amb vista a arribar a una valencianització total.

2. Les inscripcions o retolacions que identifiquen béns de propietat municipal, com ara automòbils, maquinària, immobles o utensilis en general, s'escriuran en valencià.

3. La promoció i difusió de les activitats municipals per mitjà d'anuncis en diaris, revistes, publicacions diverses, espais radiofònics, comunicats per megafonia, cartells, fullets, catàlegs, publicitat, memòries, plànols, etc., es faran en valencià.

4. La producció editorial de l'Ajuntament es farà, com a norma general, íntegrament en valencià.

Article 7

1. En el marc de les seues atribucions, l'Ajuntament de Carcaixent subvencionarà i/o bonificarà les activitats d'entitats, associacions, clubs o empreses públiques o privades que empren el valencià. També, assessorarà totes les entitats públiques i privades perquè col·laboren activament en la ràpida difusió de l'ús del valencià, a través de l'Oficina Municipal d'Ús i Promoció del Valencià (OMUPV).

2. Totes aquelles publicacions d'entitats i la publicitat que es facen per qualsevol canal de comunicació (cartells, ràdio, etc.), i que disposen de la col·laboració i del patrocini de l'Ajuntament de Carcaixent, si estan redactades íntegrament en valencià, podran disposar d'una ajuda econòmica preferent.

3. L'Ajuntament de Carcaixent també podrà bonificar les taxes i els impostos municipals referents al foment del valencià. Cada any l'Ajuntament farà constar en les ordenances municipals les exempcions i reduccions que s'acorden sobre això. Les citades exempcions seran efectives quan entren en vigor les ordenances que s'hauran de modificar, una volta aprovat este Reglament.

4. En este sentit, l'Ajuntament de Carcaixent tindrà en compte els casos següents:

a) Els rètols públics de nova instal·lació redactats en valencià seran subvencionats en un 5% del seu import, subvenció que serà com a màxim de 25.000 pts., revisable anualment, a l'alça, a partir del IPC des de la data de publicació del Reglament.

b) Els rètols que en substituïsquen uns anteriors escrits en castellà, perquè siguen redactats de nou en valencià, seran subvencionats en un 25% del seu import, subvenció que serà com a màxim de 25.000 pts.

c) L'Ajuntament es compromet a donar publicitat de les bonificacions a través de comunicats en premsa, ràdio i notificacions personals als possibles interessats (associacions, comerços, clubs, empreses i professionals).

d) Les persones sol·licitants de la subvenció hauran de dur el text en valencià, per a garantir-ne la correcció, a l'Oficina Municipal d'Ús i Promoció del Valencià, que emetrà un informe sobre la correcció ortogràfica del text.

e) Els contribuents subvencionats es comprometran a mantindre el rètol d'una forma estable i permanent.

f) Els rètols d'ortografia idèntica en valencià i castellà no tindran cap subvenció.

Article 8

Tots els topònims del terme i els noms de les vies públiques es retolaran únicament en valencià. En els indicadors d'informació pública, es podrà valorar la conveniència d'emprar-lo al costat de més llengües.

Article 9

L'Escola Infantil Municipal tindrà com a llengua vehicular i llengua d'ensenyament el valencià.

També, l'Ajuntament de Carcaixent impulsarà l'ús vehicular del valencià en els diferents nivells d'ensenyament existents al nostra municipi, i podrà fomentar el seu ús, conforme a la legislació vigent.

Article 10

1. L'Ajuntament de Carcaixent demanarà a les administracions públiques radicades a la Comunitat Valenciana que tota la documentació que li envien estiga redactada en valencià.

2. L'Ajuntament demanarà als organismes que hagen de col·locar rètols o indicacions al terme municipal que ho facen en valencià.

Article 11

L'Oficina Municipal d'Ús i Promoció del Valencià tindrà els objectius i les competències següents:

a) Planificar i fomentar les activitats encaminades al progressiu ús del valencià, i propiciar l'exercici dels drets lingüístics dels valencianoparlants.

b) Assessorar sobre textos presentats per les diverses entitats públiques o privades (impressors, premsa, etc.).

c) Organitzar cursos per a reciclar permanentment els funcionaris i empleats públics, i també els col·lectius que ho necessiten i ho sol·liciten. A banda dels cursos d'ensenyament general, caldrà planificar-ne d'ensenyaments específics (administratiu, comercial, jurídic, etc.), segons les necessitats existents i les que es pugen plantejar.

d) Assessorar, preparar i proposar la baremació dels exercicis en valencià per a les proves d'accés de les convocatòries públiques a l'Ajuntament.

e) Informar els ciutadans i ciutadanes sobre les ajudes per al foment del valencià, procedents de la Generalitat i de la resta de les administracions. Es facilitaran els tràmits a totes les persones interessades a beneficiar-se d'estes ajudes.

f) Orientar les entitats públiques o privades que exigisquen el coneixement del valencià, i que ho demanen, sobre el model de proves que han d'efectuar en les seues convocatòries d'accés.

g) Impulsar l'ús del valencià a l'interior de l'Ajuntament.

h) Proposar accions de sensibilització pel que fa a l'ús del valencià en tots els àmbits de la vida ciutadana.

i) Dur a terme anàlisis i seguiments sociolingüístics.

j) Tindre com a funció bàsica el compliment i desenrotllament d'este Reglament.

L'exercici d'estes funcions per part de l'Oficina ha de comportar, necessàriament, un suport polític i administratiu que li permeta un determinat poder executiu i d'ordenament en l'àmbit de les seues competències; és a dir, que li possibilite un bon funcionament i tindre incidència en tots els departaments de la Corporació Municipal.

La Delegació per a la Promoció de l'Ús del Valencià estarà inclosa dins de l'Àrea d'Educació i Cultura.

Article 12

Per a dur a terme totes les funcions assignades a l'Oficina, esta serà dotada, com a mínim, dels recursos humans i materials següents:

a) Un tècnic de promoció lingüística a jornada completa.

b) Equip informàtic.

Dotació per a biblioteca bàsica de consulta i subscripció a publicacions oficials i professionals específiques.

Article 13

L'Ajuntament de Carcaixent haurà de disposar de la consignació pressupostària, suficient i estable, per a fer efectives les tasques, els objectius i les competències de l'Oficina Municipal d'Ús i Promoció del Valencià i del present Reglament.

A este efecte, l'OMUPV elaborarà els plans d'actuació i els pressupostos pertinents, i establirà els terminis necessaris per a dur-los a terme.

Article 14

El present Reglament entrarà en vigor als quinze dies d'haver-se publicat íntegrament en el BOP, i serà vigent fins que no es modifique o derogue.

Contra esta resolució es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors a partir de la seua publicació en el BOP.