Legislació lingüística - cdlpv

Administració local

REGLAMENT MUNICIPAL DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE L'AJUNTAMENT DE CANALS

(BOP València núm. 242, de 10 d'octubre de 1989)

Preàmbul

Des de l'any 1979, data de les primeres corporacions democràtiques, molts ajuntaments, i entre ells el de Canals, vénen utilitzat la llengua valenciana com a mitjà de comunicació oral i en múltiples ocasions, escrita. Tal és el cas de les publicacions municipals, convocatòries, actes de comissions, decrets i bans de l'Alcaldia, així com escrits a institucions valencianes i a particulars. Sempre amb la voluntat de retornar al nostre poble un dels més importants signes d'identitat, com n'és el de la llengua.

Ara, cal donar un pas endavant, tot i creant un reglament que, recollint el que disposa l'Estatut d'Autonomia i la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, done compliment als seus continguts en la matèria esmentada.

Article 1.

1. El present reglament té per objecte aplicar a l'àmbit d'actuació municipal de l'Ajuntament de Canals el que disposa l'article seté de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la Llei de les Corts Valencianes 4/83, d'Ús i Ensenyament del Valencià.

2. Els objectius del present reglament són els següents:

a) Fer efectiu el dret de tots els ciutadans a conéixer i usar el valencià.

b) Protegir la seua recuperació i fomentar-ne l'ús en tots els actes de la vida ciutadana.

c) Donar efectivitat a l'ús oficial del valencià.

d) Normalitzar l'aplicació del valencià en l'àmbit de l'administració local de l'Ajuntament de Canals.

Article 2.

1. Tots els canalins tenen dret a conéixer el valencià i a usar-lo oralment i per escrit en les instàncies públiques, amb plens efectes administratius i jurídics.

2. Les manifestacions de pensament o de voluntat i els actes orals o escrits, públics o privats, no podran donar lloc a cap tipus de discriminació si són expressats totalment o parcial en valencià, i produiran plens efectes administratius o jurídics tal com si fossen expressats en castellà. Per tant, i en allò relatiu a l'eficàcia, no podran ser objecte de cap mena de dificultat, d'ajornament, de requeriment, de traducció, ni de cap altra exigència.

Article 3.

1. Els acords que aprovarà l'Ajuntament de Canals, als quals es done publicitat, s'hauran de redactar en valencià i castellà, quan així estiga disposat.

2. Tots els documents, els impresos i els formularis municipals redactats en valencià tindran eficàcia administrativa i jurídica oficial.

Article 4.

1. La redacció de tots els documents públics es farà en valencià i castellà, quan així estiga disposat.

2. En els expedients iniciats a instància de part, l'administració municipal de l'Ajuntament de Canals comunicarà discrecionalment allò que els afecte en valencià.

3. En els expedients iniciats d'ofici es procedirà igualment.

Article 5.

1. Els serveis públics que tinguen relació directa amb el públic hauran de ser atesos per funcionaris que tinguen un coneixement suficient del valencià per a atendre la funció que els siga encomana.

Article 6.

1. L'Ajuntament de Canals demanarà a les altres administracions públiques —Diputació Provincial i Generalitat— que tota la documentació que li remeten estiga redactada en valencià i castellà.

Article 7.

1. L'Ajuntament de Canals ha de promoure el valencià en els mitjans i canals de comunicació propis, tals com els mitjans de comunicació municipal (B.I.M., ràdio, etcètera), fins a assolir una normalització total.

2. La producció editorial de l'Ajuntament de Canals potenciarà de forma progressiva la utilització del valencià.

Article 8.

1. En el marc de les seues atribucions, l'Ajuntament de Canals podrà subvencionar o patrocinar les activitats de tota mena relacionades amb el foment del valencià, com ara els cursos de valencià per a adults o qualsevol altra manifestació social de normalització lingüística.

2. Tota la publicitat que es faça per qualsevol mitjà de comunicació, cartells, ràdio, premsa, que compten d'una manera o d'una altra amb la col·laboració i el patrocini de l'Ajuntament de Canals, si estan redactades en valencià, tindran una ajuda econòmica preferent.

Article 9.

1. En les bases de convocatòria per a l'accés a càrrecs, ocupacions i funcions públiques, l'Ajuntament de Canals podrà establir exercicis en els quals es valore el coneixement del valencià com a mèrit. Aquests exercicis tindran caràcter voluntari i mai no eliminatori, amb la finalitat que puguen realitzar-se les funcions públiques, d'acord amb els principis d'ús del valencià prevists en aquest Reglament.

2. En relació amb l'apartat anterior, l'Ajuntament de Canals indicarà els llocs de treball per als quals és preceptiu el coneixement del valencià i també el nivell que exigirà en cada convoctòria.

Article 10.

1. Per a actualitzar els coneixements dels funcionaris i treballadors que conformen actualment la plantilla de l'Ajuntament de Canals, s'organitzaran cursos de reciclatge permanents, als quals assistiran dins de l'horari laboral els funcionaris que ocupen determinats llocs de treball qualificats en relació amb el coneixement del valencià, en les condicions que es determinen en les normes reguladores de les relacions Ajuntament-funcionaris.

2. Amb aquesta finalitat i durant el període que es considere necessari, l'Ajuntament de Canals dotarà la plaça i contractarà la figura del corrector -traductor-professor de valencià, perquè ensenye i anime els funcionaris i corregesca, assessore i traduesca la documentació administrativa municipal.

3. De la mateixa manera, aquests treballadors realitzaran també les funcions d'assessorament, animació i traducció per als ciutadans que ho requeresquen, en el context d'un Gabinet Municipal de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Canals.

4. L'Ajuntament de Canals informarà i assessorarà totes les entitats públiques i privades perquè col·laboren activament en la difusió ràpida de l'ús del valencià en els rètols, anuncis, impresos de tota mena, així com en les comunicacions orals.

5. L'Ajuntament de Canals iniciarà una campanya publicitària per a difondre i animar a l'ús del valencià en tots els nivells i casos de la vida quotidiana canalina.

Article 11.

1. Tots els topònims del terme municipal de Canals tindran com a única forma oficial la valenciana, sempre que siga tradicional i acceptada per l'ús.

Article 12.

1. Els rètols, els cartells i els indicadors existents en els immobles, dependències i serveis municipals hauran d'estar escrits en valencià.

2. Les inscripcions o retolacions que identifiquen béns de propietat municipal tals com vehicles, maquinària, immobles o utillatge en general, s'escriuran en valencià.

Article 13.

1. Els rètols de la via pública destinats a informar els transeünts, la col·locació dels quals siga competència municipal, seran redactats en valencià.

L'Ajuntament de Canals instarà els altres organismes que hagen de col·locar rètols o indicacions dins del terme de Canals, perquè els escriguen en valencià i respecten la toponímia valenciana.

Article 14.

1. L'Ajuntament de Canals dotarà, dins de les disponibilitats pressupostàries, la consignació suficient per a realitzar els treballs i els objectius propis de la normalització marcats en aquest reglament.

Canals, 14 de juliol de 1989