Legislació lingüística - cdlpv

Administració local

AJUNTAMENT DE CAMBRILS

Secretaria

Centre Direccional, s/n - 43850 Cambrils (Tarragona) - Tel.: 977-79 45 79 - Fax: 977-79 45 72

REGLAMENT PER A L'ÚS DE LA LLENGUA CATALANA

CAPÍTOL I
DE L'ÀMBIT D'APLICACIÓ

Article 1

1.1 L'ús de la llengua catalana per part de l'Ajuntament de Cambrils i dels organismes que en depenen -organismes autònoms locals, empreses públiques, consorcis, etc.- s'ha de regir pels criteris que estableix aquest reglament.

1.2. Les empreses adjudicatàries o concessionàries, quan actuï n per compte de l'Ajuntament de Cambrils i les d'explotació mixta s'han de regir pels mateixos criteris d'aquest reglament, i s'ha de fer constar així explícitament en els documents contractuals.

1.3. L'Ajuntament de Cambrils manté una Oficina Local de Català, vinculada al Consorci per a la Normalització Lingüística, amb l'objectiu d'impulsar l'ús del català. Tots els organismes abans esmentats han d'ajustar-se als criteris d'ús lingüístic que difongui l'Oficina Local de Català.

CAPÍTOL II

Article 2

D'una manera general, l'Ajuntament de Cambrils ha d'emprar el català per a les tasques i relacions, amb les particularitats que resulten dels articles següents.

CAPÍTOL III
DE L'ÚS INTERN

Article 3

3.1. Les actuacions internes s'han de fer en català, en totes les unitats administratives i departaments de l'Ajuntament de Cambrils.

Les actes de les sessions que realitzi l'Ajuntament en Ple, la Comissió de Govern i les comissions informatives s'han de redactar en llengua catalana.

També s'hi han de redactar les actes dels diversos organismes autònoms locals, empreses públiques, consells i entitats amb personalitat jurídica dependents d'aquest Ajuntament.

3.2. Conseqüentment amb els dos articles anteriors, l'Alcaldia i les regidories, i també les diverses dependències administratives o serveis, en la seva actuació administrativa han de redactar la documentació en llengua catalana.

3.3. Tots els impresos utilitzats pels diferents òrgans de l'Ajuntament de Cambrils s'han de redactar, com a mínim, en català.

3.4. Els rètols indicatius d'oficines i despatxos, les capçaleres de tota classe d'impresos, els segells de goma, els mata-segells i altres elements anàlegs han de ser escrits en català.

3.5. Les màquines d'escriure, les impressores dels ordinadors, els seus programes i tot el material adquirit per ser emprat a les dependències de l'Ajuntament de Cambrils s'ha d'adaptar, en la màxima mesura possible, per al funcionament en llengua catalana.

Article 4

4.1. Els estudis, projectes i treballs anàlegs que l'Ajuntament de Cambrils encarregui a tercers han de ser-li lliurats en català, sempre que això sigui possible.

4.2. L'Ajuntament de Cambrils ha de vetllar perquè les empreses presentin la documentació en català i perquè, en la màxima mesura possible, facin ús del català en els béns i en els serveis que són objecte del contracte.

CAPÍTOL IV
DE LES RELACIONS AMB LES ADMINISTRACIONS

Article 5

5.1. Tots els expedients administratius de l'Ajuntament de Cambrils s'han de tramitar en llengua catalana.

5.2. Quan l'expedient s'iniciï d'ofici, la tramitació s'ha de fer en llengua catalana. Sempre que qualsevol persona interessada ho sol.liciti expressament, se li han de lliurar els documents que l'afectin o li interessin en llengua castellana.

5.3. Quan l'expedient s'iniciï a instància de part, la tramitació s'ha de fer en llengua catalana, però s'han de lliurar a la persona interessada els documents que desitgi en llengua castellana, sempre que ho sol.liciti. De la mateixa manera, qualsevol persona interessada pot sol.licitar expressament que els documents que formen part d'un expedient, que estiguin redactats en llengua castellana i que l'afectin o li interessin, se li lliurin en català.

5.4. Les comunicacions i notificacions dirigides a persones físiques o jurídiques residents a l'àmbit de la llengua catalana, s'han de fer en llengua catalana, sense perjudici del drets dels ciutadans a rebre-les si ho demanen, en castellà.

5.5. La sol.licitud de traducció, que facin les persones interessades -d'acord amb el que s'ha dit abans- en el termini de 7 dies a partir de la recepció de la notificació en català.

Suspendrà els terminis establerts en els procediments fins que no es faciliti la traducció corresponent.

Article 6

L'Ajuntament de Cambrils ha d'admetre les comunicacions que se li adrecin en les llengües pròpies i oficials a Catalunya. Si qui emet el comunicat s'adreça en una altra llengua, ha d'acceptar, atès el marc legal d'aquest d'aquest reglament, la comunicació presentada en castellà, cooficial a Catalunya.

Article 7

Els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a emplenar-los en castellà. L'Ajuntament de Cambrils ha de facilitar la traducció al castellà dels impresos a qui ho demani.

Article 8

L'expedició de documents s'ha de fer en català, sigui quina sigui la llengua en què estigui redactat l'escrit o sol.licitud que doni lloc a l'expedient, excepte en el cas en que s'expressi clarament la sol.licitud de tramitació en castellà.

Article 9

El personal de l'Ajuntament s'ha d'adreçar als ciutadans i ciutadanes en les comunicacions orals normalment en català, independentment del fet que la persona a qui atenguin no els parli en aquesta llengua. D'altra banda, el personal de l'Ajuntament ha de respectar la tria que els ciutadans facin de la llengua en què volen ser atesos.

Article 10

Els documents públics i els contractuals atorgats per l'Ajuntament de Cambrils es redactaran sempre en català. En cas que l'Ajuntament concorri junt amb altres atorgants, el document es redactarà també en la llengua que s'acordi.

CAPÍTOL V
DE LES RELACIONS INSTITUCIONALS

Article 11

11.1. La documentació que l'Ajuntament de Cambrils adreci a les restants administracions públiques situades a l'àmbit de la llengua catalana- Administració local, autonòmica, perifèrica de l'Estat, etc.- s'ha de redactar en llengua catalana.

11.2. Les comunicacions de l'Ajuntament de Cambrils adreçades a l'Administració civil o militar de l'Estat i a la Justícia dins l'àmbit lingüístic català es redactarà en llengua catalana.

Article 12

Els documents i les còpies de documents de l'Ajuntament de Cambrils adreçats a les administracions públiques fora de l'àmbit lingüístic català i dins l'Estat espanyol s'han de trametre en castellà o, si és possible, en la llengua oficial pròpia, preferiblement acompanyats del text català.

Article 13

No obstant el que es diu en l'article anterior, els documents i les còpies de documents de l'Ajuntament de Cambrils adreçats a les administracions públiques fora de l'àmbit lingüístic català, i especialment els adreçats als organismes centrals d'abast estatal o supraestatal, s'adreçaran en català sempre que sigui possible perquè la normativa de l'òrgan respectiu ho permeti o per qualsevol altre motiu.

CAPÍTOL VI
DELS AVISOS, PUBLICACIONS I ACTIVITATS PÚBLIQUES

Article 14

La retolació pública derivada de l'Ajuntament s'ha de redactar en català.

Article 15

Les disposicions de l'Ajuntament de Cambrils es publicaran en català, i quan correspongui, per prescripció legal, s'ha de fer la traducció al castellà de l'original en català.

Article 16

16.1. Els llibres, les revistes i, en general tots els cartells i publicacions que editi l'Ajuntament de Cambrils, com també els missatges que s'emetin a través dels mitjans de comunicació, s'han de fer en llengua catalana llevat dels específicament destinats a la promoció exterior, que es poden fer en la llengua dels destinataris i destinatàries.

16.2. Els avisos, anuncis públics i publicitat de tota mena adreçats a l'àmbit lingüístic català s'han de fer normalment en llengua catalana.

16.3. Quan els impresos, tríptics i altres escrits de les entitats o les institucions de l'àmbit lingüístic català, o les d'abast estatal o supraestatal, que arribin per tal de donar-ne la difusió, no siguin redactats en llengua catalana, l'Ajuntament en sol.licitarà la versió en aquesta llengua, sense perjudici de la seva difusió d'acord amb la legislació vigent.

16.4. Quan les activitats siguin conveniades o subvencionades per l'Ajuntament, s'estarà al que es reglamenta en la normativa de subvencions anuals.

Article 17

Els càrrecs de l'administració s'expressaran normalment en català en els actes púbics celebrats i les actuacions fetes dins l'àmbit català, quan la intervenció sigui per raó del càrrec.

CAPÍTOL VIII
DE LES INSTITUCIONS DOCENTS

Article 18

18.1. Les institucions docents de l'Ajuntament de Cambrils, tant de gestió directa com mitjançant un altre sistema en què l'Ajuntament sigui membre únic o membre associat, han de tenir cura, especialment, de l'estricta aplicació de les normes i instruccions que resulten del desplegament de la Llei de normalització lingüística a Catalunya.

18.2. S'ha d'utilitzar sempre el català en totes les actuacions administratives d'acord amb el que s'indica als articles precedents, i la direcció ha de vetllar perquè la llengua catalana esdevingui el vehicle d'expressió normal en les activitats internes i de projecció externa.

CAPÍTOL VIII
DELS REGISTRES

En els registres administratius de l'Ajuntament de Cambrils, els assentaments s'han de fer sempre en català, sigui quina sigui la llengua en què es presenta el document.

CAPÍTOL IX
DE LA SELECCIÓ, PROVISIÓ I EL RECICLATGE DEL PERSONAL

Article 19

19.1. En les convocatòries per a l'accés a places de personal de l'Ajuntament de Cambrils, ja sigui funcionar, laboral o qualsevol altre mena, es tindran en compte els coneixements de català que tingui cada un dels aspirants.

19.2. En els llocs en què es desenvolupin tasques administratives, també es demanarà l'expressió escrita, segons el nivell que correspongui.

19.3. A proposta de la Comissió de seguiment d'aquest reglament, el Ple de l'Ajuntament de Cambrils ha d'establir en les bases de les convocatòries el nivell de català que han d'acreditar els aspirants.

Article 20

20.1. En la provisió de llocs de treball, inclosos els cossos amb habilitació estatal, els candidats han d'estar capacitats i posseir un grau de coneixement, de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, que els faci aptes per desenvolupar llurs funcions.

20.2. A proposta de la Comissió de seguiment d'aquest Reglament, el Ple de l'Ajuntament de Cambrils, a l'hora de definir els llocs de treball, ha d'establir els nivells respectius de coneixements oral i escrit de la llengua catalana per a cada cas, i ha de considerar el coneixement expressat de llengua catalana com a requisit indispensable o mèrit preferent d'acord amb l'avaluació que s'estableixi.

Article 21

L'Oficina Local de Català, com a servei municipal, formarà part dels tribunals qualificadors, pel que fa a la valoració dels coneixements de català. en els procediments de selecció de personal i de provisió de llocs de treball.

Article 22

22.1. Els responsables dels diferents òrgans de l'Ajuntament de Cambrils, d'acord amb l'Oficina Local de Català, han de prendre els mesures necessàries perquè el personal que treballa a les seves dependències tingui els coneixements necessaris de català per garantir el desenvolupaments correcte, des del punt de vista lingüístic, de les tasques internes o adreçades als administrats.

22.2. L'Ajuntament de Cambrils, d'acord amb l'Oficina Local de Català, i dins les possibilitats pressupostàries, organitzarà o demanarà a l'Escola d'Administració Pública que realitzi els cursos de llengua catalana pera tots els funcionaris que no tinguin els coneixements necessaris per exercir les seves funcions i per millorar el nivell de llenguatge administratiu o d'altres especialitats.

22.3. Seria convenient per a tots els funcionaris, assolir el nivell de coneixement que li correspongui segons la seva categoria.

22.4. La formació professional del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Cambrils es farà en llengua catalana, sempre que la programació i l'organització depenguin d'aquest.

CAPÍTOL X
DEL COMPLIMENT I SEGUIMENT DEL REGLAMENT

Article 23

23.1. Per tal de garantir el compliment d'aquest Reglament, es crearà una comissió de seguiment integrada almenys per l'alcalde i els regidors que aquest designi, el secretari, el cap de personal el/la cap de l'Oficina Local de Català, un representant del comitè d'empresa i un altre de la junta de personal.

23.2. Aquesta Comissió de seguiment es reunirà un cop l'any, com a mínim, per analitzar el compliment i el desplegament d'aquest Reglament i extraordinàriament quan la convoqui l'alcalde per iniciativa pròpia o a petició d'algun dels seus membres.

23.3. L'actualització, l'ampliació o la revisió del Reglament depenen també d'aquesta comissió, la qual farà l'estudi i la proposta corresponent al Ple de l'Ajuntament de Cambrils perquè, si s'escau, n'aprovi la modificació.

CAPÍTOL XI
DE L'IMPULS INSTITUCIONAL

Article 24

24.1. L'Ajuntament de Cambrils a través de l'Oficina Local de Català fomentarà la normalització de l'ús del català en les activitats mercantils, publicitàries, culturals, associatives, esportives i de qualsevol altra mena d'àmbit municipal.

24.2. Tots els organismes de l'Ajuntament de Cambrils han d'impulsar la normalització lingüística en el seu àmbit d'actuació, amb el suport tècnic de l'Oficina Local de Català del municipi i d'acord amb els criteris que estableixi la comissió de seguiment d'aquest Reglament.

Article 25

25.1. L'Ajuntament de Cambrils vetllarà per la normalització lingüística de tota la senyalització i retolació situada dintre del terme municipal.

25.2. L'Ajuntament de Cambrils prendrà les mesures necessàries per garantir que s'usi la toponímia oficial catalana.

Article 26

La retolació i la senyalització viària que depengui de l'Ajuntament de Cambrils o que instal.lin les seves empreses adjudicatàries o concessionàries o qualsevol altra entitat, en col.laboració amb aquest, han de figurar en català, sense perjudici del que disposen les normes que regulen el trànsit i la seguretat vial.

L'Ajuntament de Cambrils en quan a la concessió de qualsevol permís o document vetllarà per l'ús correte dels noms de lloc.