Legislació lingüística - cdlpv

Administració local

REGLAMENT MUNICIPAL DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE BORRIANA

(BOP Castelló núm. 43, de 9 d'abril de 1988)

Article 1r

1. El present reglament té per objecte genèric desplegar i aplicar a l'àmbit d'actuació municipal de l'Ajuntament de Borriana, el que disposa l'article seté de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la Llei de les Corts Valencianes 4/83, d'ús i ensenyament del valencià.

2. Els objectius del present reglament són els següents:

a) Fer efectiu el dret de tots els ciutadans a conéixer i usar el valencià.

b) Protegir la seua recuperació i fomentar-ne l'ús en tots els actes de la vida ciutadana.

c) Donar efectivitat a l'ús oficial del valencià.

d) Normalitzar l'aplicació del valencià en l'àmbit de l'administració local de l'Ajuntament de Borriana.

Article 2n

1. El valencià és la llengua pròpia del municipi de Borriana. Tots els borrianencs tenen el dret a conéixer-lo i a usar-lo oralment i per escrit amb les instàncies públiques, amb plens efectes administratius i jurídics.

2. Les manifestacions de pensament o de voluntat i els actes orals o escrits, públics o privats, no podran donar lloc a cap mena de discriminació si són expressats totalment o parcialment en valencià, i produeixen plens efectes administratius o jurídics igual com si fossen expressats en castellà. Per consegüent, pel que fa a l'eficàcia, no poden ser objecte de cap mena de dificultat, d'ajornament, de requeriment de traducció ni de cap altra exigència.

Article 3r

1. Els acords que aprove l'Ajuntament de Borriana, als quals es done publicitat, s'hauran de redactar també en valencià.

2. Tindran eficàcia administrativa i jurídica oficial tots els documents, impresos i formularis municipals redactats en valencià.

Article 4t

1. La redacció de tots els documents públics es farà en valencià.

2. En els expedients iniciats a instància de part, si hi havia altres interessats que així ho sol·licitaven, l'administració municipal de l'Ajuntament de Borriana haurà de comunicar-los allò que els afecte en l'idioma demanat, valencià o castellà.

3. En els expedients iniciats d'ofici es procedirà igualment.

Article 5é

1. Els serveis públics que tinguen relació directa amb el públic hauran d'estar atesos per funcionaris que tinguen un coneixement suficient de valencià per atendre amb normalitat la funció que els siga encomanada.

2. Es respectaran els drets adquirits, de manera que cap funcionari o empleat municipal siga discriminat pel seu desconeixement del valencià.

Article 6é

1. L'Ajuntament de Borriana ha de promoure el valencià en els mitjans i canals de comunicació propis, tals com el butlletí d'informació municipal, les emissions de Borriana-tv, els anuncis publicitaris, els bans, els avisos per megafonia, etc., fins assolir una normalització total.

2. La producció editorial de l'Ajuntament de Borriana es farà, com a norma general, almenys el cinquanta per cent en valencià.

Article 7é

1. En el marc de les seues atribucions, l'Ajuntament de Borriana podrà subvencionar o bonificar les activitats de tota mena relacionades amb el foment del valencià, com ara els cursos de valencià per a adults, o qualsevol altra manifestació social de normalització lingüística.

2. L'Ajuntament de Borriana podrà també bonificar les taxes i impostos municipals que tinguen relació amb la normalització lingüística i el foment del valencià.

A aquest fi, el Ple de l'Ajuntament de Borriana del 12 de novembre de 1987 aprovà que:

a) Els rètols públics de nova instal·lació redactats en valencià experimentaran una bonificació del 50% del valor de la tarifa de l'impost municipal, durant l'any fiscal en què aquests s'instal·len.

b) Els rètols que substituesquen a uns altres d'anteriors escrits en castellà, per redactar-se de nou en valencià seran bonificats amb el 90% de la tarifa durant els dos anys fiscals següents al canvi d'idioma.

c) Els rètols d'ortografia idèntica en valencià i en castellà no tindran cap bonificació de tarifa.

d) Hom entén que aquestes bonificacions es refereixen a rètols que suposen un canvi de text substancial.

e) El sol·licitant de la bonificació haurà d'aportar un informe favorable d'un organisme o institució competent en matèria ortogràfica (tals com la Conselleria d'Educació, la càtedra de l'Institut de Batxillerat, etc.).

f) El contribuent bonificat per aquest motiu es comprometrà a mantenir el rètol amb caràcter estable i permanent.

Article 8é

1. A les bases de convocatòria per a l'accés a càrrecs, ocupacions i funcions públiques, l'Ajuntament de Borriana valorarà el coneixement del valencià per tal que puguen realitzar-se les funcions públiques, d'acord amb els principis d'ús del valencià prevists en aquest reglament.

2. Als efectes de l'apartat anterior, l'Ajuntament de Borriana podrà indicar els llocs de treball per als quals és preceptiu el coneixement del valencià.

Article 9é

1. A fi d'actualitzar els coneixements dels funcionaris i treballadors que conformen actualment la plantilla de l'Ajuntament de Borriana, la direcció de la institució municipal organitzarà cursos de reciclatge permanents, als quals hauran d'assistir, dins l'horari laboral, aquells funcionaris que ocupen llocs de treball qualificats en relació al coneixement del valencià.

2. A tal fi, durant el període que es considere necessari, l'Ajuntament de Borriana dotarà la plaça i contractarà la figura de corrector-traductor-professor de valencià, perquè ensenye i anime els funcionaris i corregesca, assessore i traduesca la documentació administrativa municipal.

3. De la mateixa manera, aquest treballador municipal farà també les funcions d'assessorament, animació i traducció per als ciutadans que ho requeresquen, en el context d'un Gabinet Municipal de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Borriana.

4. L'Ajuntament de Borriana informarà i assessorarà totes les entitats públiques i privades perquè col·laboren activament en la ràpida difusió de l'ús del valencià en les retolacions, anuncis, impresos de tota mena, així com en les comunicacions orals.

L'Ajuntament de Borriana demanarà que la presència del valencià al carrer no siga menys visible que la del castellà.

Article 10é

1. Tots els topònims del terme municipal de Borriana tenen com a única forma oficial la valenciana.

Article 11é

1. Els rètols, cartells i indicadors existents als immobles, dependències i serveis municipals hauran d'estar escrits en valencià, llevat que això implique una incomprensió notòria.

2. Les inscripcions o retolacions que identifiquen béns de propietat municipal, tals com vehicles, maquinària, immobles o utillatge en general, s'escriuran en valencià, llevat que això implique una incomprensió notòria.

Article 12é

1. Els rètols de la via pública destinats a informar els transeünts, la col·locació dels quals siga competència municipal, seran redactats en valencià, llevat que això implique una incomprensió notòria.

Article 13é

1. L'Ajuntament de Borriana haurà de comptar amb consignació pressupostària per a facilitar les tasques i objectius propis de la normalització lingüística.

Burriana, a 18 de mayo de 1988.- El Alcalde, Juan Sanchordi Pitarch.