Legislaciˇ lingŘÝstica - cdlpv

Administraciˇ local

REGLAMENT MUNICIPAL DE NORMALITZACIË LING▄═STICA DE L'AJUNTAMENT DE BONREPĎS I MIRAMBELL

(BOP ValŔncia n˙m. 30, de 5 de febrer de 1992)

PreÓmbul

Des de l'any 1979, data de les primeres corporacions democrÓtiques, molts ajuntaments, i entre ells el de Bonrep˛s i Mirambell, han utilitzat el valenciÓ com a mitjÓ de comunicaciˇ oral i, en m˙ltiples ocasions, escrita. Tal Ús el cas de les publicacions municipals, convocat˛ries, actes de comissions, decrets i bans de l'Alcaldia, aixÝ com escrits a institucions valencianes i a particulars. Sempre amb la voluntat de retornar al nostre poble un dels mÚs importants signes d'identitat, com Ús la llengua.

Ara cal donar un pas mÚs cap avant i crear un reglament que reculla el que disposen l'Estatut d'Autonomia i la Llei d'┌s i Ensenyament del ValenciÓ i que done compliment als seus continguts en la matŔria esmentada.

Reglament Municipal de Normalitzaciˇ LingŘÝstica

Article 1.

1. El present reglament tÚ per objecte genŔric desplegar i aplicar a l'Ómbit d'actuaciˇ municipal de l'Ajuntament de Bonrep˛s i Mirambell el que disposa l'article setÚ de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la Llei de les Corts Valencianes 4/83, d'┌s i Ensenyament del ValenciÓ.

2. Els objectius del present reglament sˇn els segŘents:

a) Fer efectiu el dret de tots els ciutadans a conÚixer i usar el valenciÓ.

b) Protegir la seua recuperaciˇ i fomentar-ne l'˙s en tots els actes de la vida ciutadana.

c) Donar efectivitat a l'˙s oficial del valenciÓ.

d) Normalitzar l'aplicaciˇ del valenciÓ en l'Ómbit de l'administraciˇ local de l'Ajuntament de Bonrep˛s i Mirambell.

Article 2.

1. El valenciÓ Ús la llengua pr˛pia del municipi de Bonrep˛s i Mirambell. Tots els bonrepostins tenen dret a conÚixer-lo i a usar-lo oralment i per escrit en les instÓncies p˙bliques, amb plens efectes administratius i jurÝdics.

2. Les manifestacions de pensament o de voluntat i els actes orals o escrits, p˙blics o privats, no podran donar lloc a cap mena de discriminaciˇ, si sˇn expressats totalment o parcial en valenciÓ, i produiran plens efectes administratius o jurÝdics, exactament igual que si s'expressaren en castellÓ. Per consegŘent, pel que fa a l'eficÓcia no poden ser objecte de cap mena de dificultat, d'ajornament, de requeriment, de traducciˇ, ni de cap altra exigŔncia.

Article 3.

1. Els acords que aprovarÓ l'Ajuntament de Bonrep˛s i Mirambell, als quals es donarÓ publicitat, hauran de redactar-se tambÚ en valenciÓ.

2. Tindran eficÓcia administrativa i jurÝdica oficial tots els documents, impresos i formularis municipals redactats en valenciÓ.

Article 4.

1. La redacciˇ de tots els documents p˙blics es farÓ en valenciÓ.

2. En els expedients iniciats a instÓncia de part, si hi ha d'altres interessats que aixÝ ho sol·liciten, l'administraciˇ municipal de l'Ajuntament de Bonrep˛s i Mirambell haurÓ de comunicar-los all˛ que els afecte en l'idioma demanat, valenciÓ o castellÓ.

3. En els expedients iniciats d'ofici es procedirÓ igualment.

Article 5.

1. Els serveis p˙blics que tinguen relaciˇ directa amb el p˙blic hauran de ser atesos per funcionaris que tinguen un coneixement suficient del valenciÓ per a atendre amb normalitat la funciˇ que se'ls encomana.

2. Es respectaran els drets adquirits, de manera que cap funcionari o empleat municipal siga discriminat pel seu desconeixement del valenciÓ.

Article 6.

1. L'Ajuntament de Bonrep˛s i Mirambell ha de promoure el valenciÓ en els mitjans i canals de comunicaciˇ propis, tals com el butlletÝ d'informaciˇ municipal, els anuncis publicitaris, els bans, els avisos per megafonia, etc., fins assolir una normalitzaciˇ total.

2. La producciˇ editorial de l'Ajuntament de Bonrep˛s i Mirambell es farÓ, com a norma general, almenys el cinquanta per cent en valenciÓ.

Article 7.

1. En el marc de les seues atribucions, l'Ajuntament de Bonrep˛s i Mirambell podrÓ subvencionar o bonificar les activitats de tota mena, relacionades amb el foment del valenciÓ, com ara els cursos de valenciÓ per a adults o qualsevol altra manifestaciˇ social de normalitzaciˇ lingŘÝstica.

2. L'Ajuntament de Bonrep˛s i Mirambell tambÚ podrÓ modificar les taxes i imposts municipals que tinguen relaciˇ amb la normalitzaciˇ lingŘÝstica i el foment del valenciÓ.

Article 8.

1. En les bases de convocat˛ria per a l'accÚs a cÓrrecs, ocupacions i funcions p˙bliques, l'Ajuntament de Bonrep˛s i Mirambell valorarÓ el coneixement del valenciÓ per tal que puguen realitzar-se les funcions p˙bliques d'acord amb els principis d'˙s del valenciÓ prevists en aquest Reglament.

2. Als efectes de l'apartat anterior, l'Ajuntament de Bonrep˛s i Mirambell podrÓ indicar els llocs de treball per als quals Ús preceptiu el coneixement del valenciÓ.

Article 9.

1. Durant el perÝode que es considere necessari, l'Ajuntament de Bonrep˛s i Mirambell dotarÓ la plaša i contractarÓ la figura de corrector-traductor-professor de valenciÓ, perquŔ ensenye i anime els funcionaris i corregesca, assessore i traduesca la documentaciˇ administrativa municipal.

2. De la mateixa manera, aquest treballador municipal farÓ tambÚ les funcions d'assessorament, animaciˇ i traducciˇ per als ciutadans que ho requeresquen, en el context d'un Gabinet Municipal de Normalitzaciˇ LingŘÝstica de l'Ajuntament de Bonrep˛s i Mirambell.

3. L'Ajuntament de Bonrep˛s i Mirambell informarÓ i assessorarÓ totes les entitats p˙bliques i privades perquŔ col·laboren activament en la difusiˇ rÓpida de l'˙s del valenciÓ en els rŔtols, anuncis, impresos de tota mena, aixÝ com en les comunicacions orals.

L'Ajuntament de Bonrep˛s i Mirambell demanarÓ que la presŔncia del valenciÓ al carrer no siga menys visible que la del castellÓ.

Article 10.

1. Tots els top˛nims del terme municipal de Bonrep˛s i Mirambell tenen com a ˙nica forma oficial la valenciana.

Article 11.

1. Els rŔtols, cartells i indicacions existents als immobles, dependŔncies i serveis municipals hauran d'estar escrits en valenciÓ, llevat que aix˛ implique una incomprensiˇ not˛ria.

2. Les inscripcions o retolacions que identifiquen bÚns de propietat municipal, tals com vehicles, maquinÓria, immobles o utillatge en general, s'escriuran en valenciÓ, llevat que aix˛ implique una incomprensiˇ not˛ria.

Article 12.

1. Els rŔtols de la via p˙blica destinats a informar els transeŘnts, la col·locaciˇ dels quals siga competŔncia municipal, seran redactats en valenciÓ, llevat que aix˛ implique una incomprensiˇ not˛ria.

Article 13.

1. L'Ajuntament de Bonrep˛s i Mirambell haurÓ de comptar amb consignaciˇ pressupostÓria per a facilitar les tasques i objectius propis de la normalitzaciˇ lingŘÝstica.

Article 14.

1. Per tal d'assegurar el compliment del present Reglament Municipal i de servir de motor que impulse iniciatives encaminades a potenciar en el nostre municipi la utilitzaciˇ oral i escrita del valenciÓ, l'Ajuntament crearÓ un Consell Local de Normalitzaciˇ LingŘÝstica, format per l'alcalde-president o la persona en qui delegue, que farÓ de president del Consell; per dos regidors de la Corporaciˇ, i per dos ve´ns o ve´nes de la localitat, en representaciˇ d'associacions del municipi relacionades amb la cultura. Els quatre ˙ltims membres del Consell seran elegits pel ple de l'Ajuntament, a proposta de l'alcalde.

Bonrep˛s i Mirambell, 22 de gener de 1992

L'alcaldessa: Vicenta Bosch Palanca