Legislació lingüística - cdlpv

Administració local

REGLAMENT MUNICIPAL D'ÚS PREFERENCIAL DEL VALENCIÀ DE L'AJUNTAMENT DE BELLREGUARD

(BOP València núm. 112, de 12 de maig de 1992)

Preàmbul

L'article tercer de la Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978 proclama en el número 3 que «la riquesa de les distintes modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció».

La Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia del País Valencià, assenyala en l'article seté que el valencià és idioma oficial al nostre territori, alhora que determina que s'atorgarà protecció i respecte especial a la recuperació del valencià.

La Llei de la Generalitat 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià, fixa com un dels objectius específics d'aquesta llei la protecció i recuperació del valencià, llengua pròpia, i garantir el seu ús normal i oficial.

Els articles 7,27, 28 i 29 determinen que el valencià és llengua pròpia de la Generalitat i de la seua administració pública, alhora que estableixen l'obligatorietat de fomentar l'ús del valencià i de propiciar-ne l'ensenyament als funcionaris i empleats públics.

Article primer.

1. El present reglament té per objecte genèric el desplegament i aplicacions en l'àmbit d'actuació municipal de l'Ajuntament de Bellreguard, atés el que disposa l'article seté de l'Estatut d'Autonomia del País Valencià i la Llei de les Corts Valencianes 4/83, d'Ús i Ensenyament del Valencià.

2. Els objectius d'aquest reglament són els següents:

a) Fer efectiu el dret de tots els ciutadans i ciutadanes a conéixer i usar el valencià.

b) Protegir la seua recuperació i fomentar-ne l'ús en tots els actes de la vida ciutadana.

c) Donar efectivitat a l'ús oficial del valencià.

d) Normalitzar l'aplicació del valencià en l'àmbit de l'Administració Local de l'Ajuntament de Bellreguard.

Article segon.

1. El valencià és la llengua pròpia del municipi de Bellreguard. Tots tenen el dret de conéixer-lo i usar-lo oralment i per escrit en les instàncies públiques, amb plens efectes administratius i jurídics.

2. Les manifestacions de pensament o de voluntat i els actes orals i escrits, públics i privats, no poden donar lloc a cap mena de discriminació, si són expressats totalment o parcial en valencià i produeixen plens efectes administratius o jurídics, igual com si foren expressats en llengua castellana. Conseqüentment, pel que fa a l'eficàcia, no poden ser objecte de cap mena de dificultat, d'ajornament, de requeriment de traducció, de traducció, ni de cap altra exigència.

Article tercer.

1. Els acords que aprovarà l'Ajuntament de Bellreguard i que es publicaran, seran redactats en valencià sense cap classe de traducció.

2. Tots els documents, impresos i formularis municipals estaran redactats en valencià i tindran eficàcia administrativa i jurídica oficial.

Article quart.

1. La redacció de tots els documents públics es farà progressivament en valencià, sense cap classe de traducció.

2. En els expedients iniciats a instància de part, si hi hagués altres interessats que així ho sol·licitaren, l'Administració Municipal de l'Ajuntament de Bellreguard haurà de comunicar-los allò que els afecte en valencià, i si ho demanen expressament, en llengua castellana.

3. En els expedients iniciats d'ofici es procedirà igualment.

Article cinqué.

1. Els serveis públics que tinguen relació directa amb el públic hauran d'estar atesos per funcionaris que tinguen coneixement suficient de valencià, oral i escrit, per a atendre amb normalitat la funció que se'ls encomane.

2. Es respectaran els drets adquirits, de manera que cap funcionari o empleat municipal no siga discriminat pel seu desconeixement oral o escrit del valencià.

Article sisé.

1. L'Ajuntament de Bellreguard ha de promoure el valencià en els mitjans i canals de comunicació propis, tals com el butlletí d'informació municipal, els anuncis publicitaris, els bans, els avisos per megafonia, etc., fins assolir una total normalització.

2. La producció editorial de l'Ajuntament es farà en valencià.

Article seté.

1. En el marc de les seues atribucions, l'Ajuntament subvencionarà o bonificarà les activitats de tota classe relacionades amb el foment del valencià o qualsevol altra manifestació social d'actuació preferencial del valencià.

2. L'Ajuntament de Bellreguard podrà bonificar les taxes i els impostos municipals que tinguen relació amb la normalitat lingüística i el foment del valencià.

Article vuité.

1. En les bases de la convocatòria per a l'accés a càrrecs, ocupacions i funcions públiques, l'Ajuntament de Bellreguard valorarà el coneixement del valencià, tant oral com escrit, per tal que puguen realitzar-se les funcions públiques, atesos els principis d'ús del valencià previstos en aquest reglament.

2. A l'efecte de l'apartat anterior, l'Ajuntament podrà indicar els llocs de treball on és preceptiu el coneixement oral i escrit del valencià.

3. L'Ajuntament es compromet a augmentar el complement de productivitat dels funcionaris que acrediten, mitjançant els títols lliurats per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o la Universitat de València (ICE), el coneixement de la nostra llengua, en les quanties aprovades pel ple de la Corporació, les quals es corresponen amb els diferents nivells de coneixement.

Article nové.

1. Amb la finalitat d'actualitzar els coneixements dels funcionaris i treballadors que conformen actualment la plantilla d'aquest Ajuntament, la Regidoria de Cultura organitzarà i promocionarà cursos de reciclatge permanent als quals hauran d'assistir aquells funcionaris que ocupen determinats llocs de treball qualificats en relació amb el coneixement del valencià.

2. L'Ajuntament informarà i assessorarà totes les entitats públiques i privades perquè col·laboren activament en la ràpida difusió de l'ús del valencià en les retolacions, anuncis, impresos de tota classe, i en les comunicacions orals i escrites.

Article desé.

1. Tots els topònims del nostre terme municipal tenen com a única forma oficial la valenciana.

2. Tots els noms de carrers, places, avingudes... del recinte urbà del poble i de la platja tenen com a única forma oficial la valenciana.

Article onzé.

1. Els rètols, cartells i indicacions existents als immobles, dependències i serveis municipals hauran d'estar escrits en valencià sense cap classe de traducció.

2. En les inscripcions o retolacions que identifiquen béns de propietat municipal, com ara vehicles, maquinària, immobles o utillatge en general, es procedirà de la mateixa manera.

3. Els rètols de la via pública destinats a informar els transeünts, la col·locació dels quals siga competència municipal, seran redactats en valencià.

Article dotzé.

1. Les convocatòries a les sessions dels òrgans de govern, les comissions, plenari..., i ordres del dia, actes i la resta dels escrits i documentació dirigida als regidors i representants dels grups municipals en els ens locals es farà en valencià sense cap traducció, tret d'aquells que ho demanen expressament.

2. Els comunicats i qualsevol altra documentació que haja de tenir efectes fora del terme municipal de Bellreguard i dintre l'àmbit geogràfic de la Generalitat seran redactats en valencià, tret dels territoris indicats en l'article 36 de la Llei 4/83, de 23 de novembre, que també es redactaran en llengua castellana.

3. En cas que els efectes es produesquen fora del territori de la Generalitat, seran redactats en llengua castellana, sense perjudici que també es redacten en valencià.

Article tretzé.

1. L'Ajuntament de Bellreguard haurà de comptar amb consignació pressupostària per a facilitar les tasques i objectius propis de l'actuació preferencial del valencià.

Disposició transitòria.

Es fixa un termini de sis mesos per al desenvolupament total d'aquest Reglament, comptadors des de la seua aprovació pel ple.

Bellreguard, 15 d'abril de 1992

L'alcalde-president: Josep Seguí Avargues