Legislació lingüística - cdlpv

Administració local

REGLAMENT D'ÚS I NORMALITZACIÓ DEL VALENCIÀ A LA CIUTAT D'ALZIRA

(BOP València núm. 13, de 16 de gener de 2002)

Preàmbul

Conscients que la recuperació i normalització de la nostra llengua és imprescindible perquè el nostre poble retrobe la seua personalitat i facilite a tota la humanitat engrandir el seu patrimoni cultural.

D'acord amb l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, el valencià és llengua pròpia i oficial de les valencianes i dels valencians, i correspon a la Generalitat Valenciana, en col·laboració amb les altres administracions públiques del seu territori, adoptar les mesures necessàries per garantir el seu ús normal i oficial, i impulsar i fomentar la seua utilització quotidiana.

Una administració moderna i eficaç ha de ser reflex de la societat a la qual representa i servir de model als ciutadans. Per això, l' Ajuntament d'Alzira, com a municipi tradicionalment valencianoparlant, té el dret i el deure d'usar el valencià no sols amb relació als veïns i ciutadans sinó també en l'àmbit intern, és a dir, en les relacions entre el seu personal, els regidors i entre les diverses administracions públiques de la Comunitat Valenciana.

Això suposa un gran esforç dirigit a protegir i promocionar l'ús del valencià i propiciar l'ensenyament al personal de l'Ajuntament, amb l'objectiu d'assolir la seua recuperació com a llengua pròpia d'aquest municipi i garantir el seu ús normal i oficial.

El deure d'un Ajuntament és fer el possible per afavorir el benestar dels ciutadans, i és inqüestionable que aquest passa per aconseguir el major grau de convivència dins del reconeixement de les pròpies senyes d'identitat, la qual cosa no és possible sense dur a terme la normalització lingüística en la nostra societat, on tenen un paper fonamental les institucions, començant per les més pròximes: els ajuntaments.

L'acció que hui reclamem ha de ser la resposta d'aquest Ajuntament a un manament cada vegada més sentit per la societat alzirenya i que requereix, per la nostra part, la construcció del marc organitzatiu, tècnic i pressupostari per a dur-lo a terme.

Per tot això, l'Ajuntament d'Alzira dóna suport actiu a totes les iniciatives i actuacions a favor de la recuperació i el desenvolupament de la cultura, i molt especialment les que propicien la revitalització del valencià. En conseqüència, aprova el següent

REGLAMENT D'ÚS I NORMALITZACIÓ DEL VALENCIÀ A LA CIUTAT D'ALZIRA.

Capítol primer
Dels principis generals

Article 1

1. El present Reglament té per objecte genèric el desenvolupament i l'aplicació, en l'àmbit d'actuació municipal de l'Ajuntament d'Alzira, d'allò que disposa l'article seté de l'Estatut d'Autonomia i la Llei de les Corts Valencianes 4/1983 d'Ús i Ensenyament del Valencià:

a) Fer efectiu el dret de tots els ciutadans i ciutadanes a conéixer i a usar el valencià.

b) Establir el valencià com a llengua usual de l'Ajuntament d'Alzira i la seua Administració Municipal, tot fixant el marc de les obligacions específiques que se'n deriven per als seus regidors i empleats públics.

c) Protegir la seua recuperació i fomentar l'ús normal i oficial del valencià.

d) Donar efectivititat a l'ús normal i oficial del valencià.

e) Normalitzar la situació del valencià en l'àmbit de l'Administració local d'Alzira, entitats i institucions dependents d'aquesta.

f) Estimular la presa de consciència col·lectiva quant a la potenciació ètica del valencià en tots els àmbits d'intervenció dels ciutadans.

Article 2

1. El valencià és la llengua pròpia del municipi d'Alzira. Tots tenen el dret a conéixer-lo i a usar-lo oralment i per escrit davant de les instàncies públiques, amb plens efectes administratius i jurídics. I els funcionaris tenen el deure de conèixer-lo i usar-lo.

2. Les manifestacions de pensament o de voluntat i els actes orals o escrits, públics o privats, no podran donar lloc a cap mena de discriminació si són expressats totalment o parcialment en valencià, i produiran plens efectes administratius i jurídics.

El valencià, com a llengua pròpia d'Alzira, ho és també de la seua Administració local i de les entitats i institucions públiques dependents d'aquesta.

Capítol segon
De l'ús del valencià

Article 3. De l'ús oral

1. Tot el personal de l'Ajuntament d'Alzira intentarà usar preferentment el valencià en les seues relacions de treball amb la resta d'administracions valencianes, així com en les sessions dels òrgans de govern i altres òrgans complementaris.

2. Les manifestacions orals dels ciutadans es formalitzaran en la llengua lliurement emprada per aquests.

Article 4. De l'ús escrit

1. D'acord amb les normes d'ús del valencià de la Generalitat Valenciana, tots els acords que adopte l'Ajuntament d'Alzira es redactaran preferentment en valencià, i tindran validesa i eficàcia jurídica oficial plenes. Així mateix, tindran eficàcia jurídica i administrativa els documents, impresos i formularis en valencià emprats per l'Ajuntament en la seua actuació.

2. En aquest sentit, les actes de les sessions del Ple, o de qualsevol òrgan de l'Ajuntament, es redactaran i traslladaran al Llibre d' Actes en valencià.

Article 5. Documentació administrativa interna

Les convocatòries de les sessions dels òrgans de govern i dels altres òrgans, així com de les comissions informatives, els ordres del dia, actes i la resta d'escrits i documentació dirigida als regidors i a les regidores o personal de l'Ajuntament, es farà en valencià, tret d'aquells que demanen expressament la seua traducció. En aquest últim cas es farà en les dues llengües.

Article 6. Documentació administrativa externa

1. Els escrits i comunicacions que hagen de tindre efectes fora del terme municipal d'Alzira, i dins l'àmbit geogràfic de la Comunitat Valenciana, seran redactats en valencià, tret dels territoris anomenats de predomini lingüístic castellà en l'article 36 de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià, que també ho seran en castellà.

2. En cas que els efectes s'hagen de produir fora del territori de la Comunitat Valenciana, seran redactats en castellà, sense perjudici que també ho siguen en valencià.

Article 7. Documentació administrativa dirigida als ciutadans

1. En les actuacions administratives d'ofici o a instància de part, les notificacions, comunicacions i qualsevol altra actuació que afecte els ciutadans i les ciutadanes es faran en valencià, sempre que l'interessat no haja indicat expressament la utilització del castellà.

2. L'Ajuntament d'Alzira podrà requerir que els estudis, projectes i treballs anàlegs que encarregue a tercers li siguen lliurats en valencià.

3. En els casos que siga oportú, tot i que el valencià siga la primera llengua, hi haurà la traducció al castellà.

Article 8. L'actuació administrativa dels ciutadans

Tindran plena validesa i eficàcia jurídica els escrits presentats en valencià, els quals no podran ser objecte de cap mena de dificultat, d'ajornament, de requeriment de traducció ni de cap altra exigència.

Article 9. Registres administratius

Els registres administratius de l'Ajuntament seran en valencià. Les inscripcions o els assentaments que s'hagen de realitzar es faran en la llengua sol·licitada pels interessats, en la qual s'haja redactat o atorgat el document que s'ha d'assentar.

Article 10

Les màquines d'escriure, equips informàtics i tot el material adquirit per a ser emprat per l'Ajuntament, s'haurà d'adaptar en la màxima mesura possible, i ser útil per a l'ús preferencial del valencià.

Capítol tercer
Del Servei Alzireny de Promoció i Ús del Valencià (SERVAL)

Article 11

1. Com a suport tècnic de l'aplicació d'aquest Reglament el Servei Alzireny de Promoció i Ús del Valencià (SERVAL) tindrà les següents funcions:

a) Proposar accions de sensibilització pel que fa a l'ús del valencià a tots els àmbits de la vida ciutadana i especialment, en l'àmbit intern de l'Administració municipal.

b) Dur a terme anàlisis i seguiments sociolingüístics.

c) Realitzar un servei públic intern d'assessorament lingüístic.

d) Exercir la direcció dels cursos municipals de valencià.

e) Dinamitzar l'ús del valencià.

f) Altres funcions que li siguen encomanades dins el seu àmbit d'actuació.

2. De la mateixa manera, aquest Servei Alzireny de Promoció i Ús del Valencià (SERVAL) farà també les funcions d'assessorament, animació, traducció i correcció per als ciutadans i ciutadanes que ho requerisquen, així com fomentar l'ús del valencià en les activitats professionals, mercantils, laborals, sindicals, polítiques, recreatives, artístiques i associatives.

Capítol quart
De la promoció del valencià

Article 12

1. En el marc de les seues atribucions, aquest Ajuntament subvencionarà o bonificarà les activitats de tota classe relacionades amb el foment del valencià, o qualsevol altra manifestació social d'actuació preferencial del valencià en el territori municipal.

2. L'Ajuntament informarà i assessorarà totes les entitats publiques i privades perquè col·laboren activament en la ràpida difusió de l'ús del valencià en les retolacions, anuncis, impresos de tota classe i en les comunicacions orals i escrites.

Capítol cinquè
Dels llocs de treball i del personal

Article 13

1. L'Ajuntament organitzarà cursos d'aprenentatge i perfeccionament del valencià per a tot el personal de l'Ajuntament que no tinga els coneixements necessaris per a exercir les seues funcions.

2. L'Ajuntament d'Alzira dotarà el Servei dels mitjans humans i materials necessaris, per tal de dur a terme els objectius de la normalització lingüística i els d'aquest Reglament, d'acord amb els principis de coordinació i cooperació amb la resta d'organismes i institucions valencianes i especialment amb la Direcció General de Política Lingüística.

3. En tot cas, com a mínim, el Servei Alzireny de Promoció i Ús del Valencià (SERVAL) comptarà amb els tècnics especialitzats necessaris que desenvoluparan les tasques desplegadores d'aquest Reglament, i de la normalització lingüística en general.

4. Per al reciclatge del personal municipal o de la població adulta en general, l'Ajuntament proporcionarà, si cal, coordinat pel Servei Alzireny de Promoció i Ús del Valencià (SERVAL), el professorat que calga, d'acord amb la demanda i les disposicions econòmiques.

5. En les bases de les convocatòries per a la provisió de places a l'Administració local, s'exigirà el coneixement oral i escrit del valencià. El nivell de les proves a realitzar i la seua puntuació hauran d'estar d'acord amb el lloc de treball a ocupar.

6. En els casos que pertoquen, en cas de reclassificació,-en cas d'empleats públics que hagen accedit als seus llocs amb anterioritat a l'entrada en vigor del present Reglament-, l'Ajuntament indicarà els llocs de treball per als quals és necessari el coneixement del valencià i el nivell pertinent.

Article 14

1. Els llocs de treball que tinguen relació directa amb el públic hauran d'estar ocupats per personal que tinga coneixements suficients de valencià oral i escrit, per atendre amb normalitat la funció que els siga encomanada. Aquest coneixement es justificarà amb les corresponents certificacions oficials.

2. D'acord amb el que disposa l'article 13.1 d'aquest Reglament, l'Ajuntament, propiciarà l'ensenyament del valencià al seu personal.

Capítol sisé
Dels mitjans de comunicació

Article 15

1. L'Ajuntament d'Alzira utilitzarà preferentment el valencià en els mitjans i canals de comunicació propis, organismes autònoms i empreses municipals.

2. La producció editorial de l'Ajuntament es farà com a norma general en valencià.

3. Es ratifica el costum centenari de proclamar els bans en valencià. Hi haurà, però, les traduccions al castellà que calga per tal de satisfer els ciutadans que desitgen la versió castellana.

Capítol seté
De la toponímia i de la senyalització

Article 16

1. Tots els topònims del terme municipal tenen com a forma oficial la valenciana, que és la tradicional, la històrica i la correcta.

2. Tots els noms de carrers, places, avingudes i, en general, qualsevol denominació que servisca per indicar un indret o espai determinat dins del territori municipal, així com la toponímia menor del terme municipal, tenen com a forma oficial la valenciana.

Article 17

1. Els rètols, cartells i indicacions existents als immobles, dependències i serveis municipals hauran d'estar escrits en valencià.

2. En les inscripcions o retolacions que identifiquen béns de propietat municipal, així com vehicles, immobles o utillatge en general es procedirà de la mateixa manera.

3. Els rètols de les vies públiques destinats a informar els transeünts, l'elaboració dels quals siga competència municipal, seran redactats preferentment en valencià.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. L'Ajuntament d'Alzira comptarà amb consignació pressupostària per facilitar les tasques i els objectius propis d' actuació preferencial del valencià.

Segona. L'Ajuntament d'Alzira posarà els mitjans per motivar el personal per tal que use el valencià en el seu treball.

Tercera. La Comissió de Govern d'aquest Ajuntament, amb la tramitació prèvia en la Comissió Informativa de Cultura, prendrà les mesures adequades per a la consecució d'allò previst en aquest Reglament.

Quarta. L'aplicació del present Reglament, pel que respecta al personal de l'Ajuntament, s'encomana als caps dels òrgans, tant d'administració general com d'administració especial.

Cinquena. Les mesures a prendre tindran l'orientació tècnica del Servei Alzireny de Promoció i Ús del Valencià (SERVAL) i s'executaran amb la participació dels representants del personal de l'administració municipal.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Per tal de posar la llengua pròpia del Municipi en una situació de total normalitat, objectiu final d'aquest Reglament, sense que els nombrosos condicionaments històrics i pressupostaris el posen en perill o el desvirtuen, cal acceptar el caràcter progressiu de la seua aplicació, per la qual cosa, tot allò disposat en aquest haurà de ser acomplit en el termini de dos anys següents a partir de la data de publicació d'aquest Reglament.