Legislació lingüística - cdlpv

Administració local

REGLAMENT DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA D'ALGEMESÍ

(BOP València núm. 204, de 27 d'agost de 1992)

El present reglament té per objecte genèric desplegar i aplicar en l'àmbit d'actuació municipal de l'Ajuntament d'Algemesí allò que disposen l'article seté de l'Estatut d'Autonomia i la Llei de les Corts Valencianes 4/83, d'Ús i Ensenyament del Valencià.

Fonaments jurídics

L'article 3.3 de la Constitució Espanyola de 1978 i l'Estatut d'Autonomia de 1982 ens concedeixen les bases legals per a demanar a l'Ajuntament d'Algemesí que encete el procés de normalització lingüística.

L'article seté de l'Estatut comença dient: «...els dos idiomes oficials de la Comunitat Autònoma Valenciana són el valencià i el castellà. Tothom té el dret de conéixer-los i usar-los».

El mateix article recull la negociació de la possibilitat de discriminació per raó de la llengua i estableix un àmbit d'actuació ampli. En definitiva, és un precepte que estableix la doble oficialitat, la qual cosa comporta la col·locació de les dues llengües en una situació d'igualtat quant a la seua oficialitat.

Amb aquesta base jurídica, el ciutadà és qui ha d'escollir la llengua per a expressar-se i l'Administració ha de garantir les condicions perquè això siga possible.

Ens interessa, especialment ara, el desenvolupament dins l'àmbit de l'Ajuntament d'Algemesí d'allò que diu el títol quart de la Llei 4/1983, on es contempla l'actuació dels poders públics en el foment de la utilització del valencià en les activitats administratives i el seu coneixement pels funcionaris i empleats.

Els articles 27 i 28 d'aquesta Llei imposen als poders públics l'obligatorietat de fomentar-ne l'ús en totes les activitats administratives. Es tracta d'una norma imperativa que obliga els diferents nivells de l'Administració i que afecta també l'Administració Local.

L'article 33 imposa als poders públics que: «...fomentaran en l'àmbit de la seua competència i d'acord amb el que estableix aquesta llei d'ús del valencià en les activitats professionals, mercantils, laborals, sindicals, polítiques, recreatives, artístiques i associatives».

El títol cinqué de la mateixa Llei parla dels termes municipals de predomini lingüístic valencià (article 35), entre els quals s'inclou Algemesí.

Finalment, la disposició transitòria primera de la Llei estableix que totes les mesures indicades pel que fa a l'ús i ensenyament del valencià, hauran de realitzar-les totes les administracions, incloses les administracions locals, en un termini de tres anys. A hores d'ara, aquests tres anys ja han passat.

També és important, pel que fa a aquest Reglament sobre Normalització Lingüística, el Decret 145/1986 de la Generalitat Valenciana, l'article primer de la qual diu: «Es retolarà en valencià la senyalització de les autopistes, de les carreteres, dels camins, i les dependències i els serveis d'interés públic que depenen de les entitats locals...». L'article segon diu: «L'execució d'aquest decret correspon a l'Administració Local...».

D'altra banda, la Llei 30/1984, sobre Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, en el seu article 19.1 estableix que: «En les convocatòries per a l'accés a la funció pública, les administracions públiques, en el seu àmbit de competències, hauran de preveure la selecció de funcionaris, capacitats com cal, per a cobrir els llocs de treball a les comunitats autònomes que tinguen dues llengües oficials». I segons el Reglament de Règim Disciplinari dels Funcionaris de l'Administració de l'Estat, Reial Decret 33/1986, que al seu article sisé diu que són faltes greus: «Tota actuació que supose discriminació per raó de raça, sexe, religió, llengua, opinió, lloc de naixement, veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància personal o social».

Finalment, i per acabar aquesta relació legislativa, cal fer menció de l'article 86 del Reial Decret 2.568/86, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, per al seu posterior desplegament i aplicació.

Reglament

Article 1.

1) El valencià és la llengua pròpia del municipi d'Algemesí. Tots els ciutadans tenen el dret de conéixer-la i usar-la, oralment i per escrit, en les instàncies públiques, amb plens efectes administratius i jurídics.

2) Les manifestacions de pensament o de voluntat i els actes orals i escrits, públics o privats, no podran donar lloc a cap mena de discriminació, si són expressats totalment o parcial en valencià, i produiran plens efectes administratius o jurídics, igual com si ho foren en castellà. Per consegüent, i pel que fa a l'eficàcia, no seran objecte de cap mena de dificultat, ajornament o requeriment, ni de cap altra exigència.

Article 2.

Els objectius del present reglament són:

a) Fer efectiu el dret de tots els ciutadans a conéixer i usar el valencià.

b) Protegir la seua recuperació i fomentar-ne l'ús en tots els actes de la vida ciutadana.

c) Fer efectiu l'ús oficial del valencià.

d) Normalitzar l'aplicació del valencià en l'àmbit de l'Administració Local de l'Ajuntament d'Algemesí.

e) Estimular la presa de consciència col·lectiva quant a la potenciació ètica del valencià en tots els nivells d'intervenció dels ciutadans.

Article 3.

Els acords que aprovarà l'Ajuntament d'Algemesí que hagen de publicar-se o que siguen fets públics, hauran de ser redactats en valencià.

Article 4.

1. La redacció de tots els documents públics es farà en valencià.

2. Hom garantirà el dret dels ciutadans a adreçar-se a l'Ajuntament en qualsevol de les dues llengües oficials, oralment i per escrit, a més d'obtenir resposta en la llengua utilitzada.

Article 5.

Els serveis municipals que tinguen relació directa amb el públic estaran atesos per funcionaris que tinguen un coneixement suficient del valencià per tal d'atendre amb normalitat la funció que se'ls encomane. A tal fi, l'Ajuntament organitzarà cursos de reciclatge permanent dins l'horari laboral.

Article 6.

L'Ajuntament d'Algemesí ha de promoure i utilitzar el valencià en totes les dependències municipals, tant en la central com en les descentralitzades de l'Ajuntament, en els segells municipals, en les retolacions, serveis culturals (Biblioteca, Museu, Arxiu...), serveis educatius (guarderies, Gabinet Psicopedagògic, Conservatori, Escola de Belles Arts...), Policia Municipal, empreses arrendatàries de serveis públics (neteja, brossa...), serveis assistencials, festes locals, serveis esportius, etc.

A més a més, la promoció i la difusió de les activitats municipals mitjançant anuncis en diaris, revistes i altres publicacions, falques radiofòniques, cartells, fullets, catàlegs, publicitat, memòries, plànols, etc., es faran íntegrament en valencià.

Article 7.

1. En el marc de les seus atribucions, l'Ajuntament d'Algemesí subvencionarà o bonificarà les activitats de tota classe que empren el valencià com a llengua habitual.

2. L'Ajuntament d'Algemesí també bonificarà les taxes i els impostos municipals que tinguen relació amb la normalització lingüística i el foment del valencià. Cada any l'Ajuntament farà constar en les ordenances municipals les exempcions o reduccions que s'acorden.

En relació amb açò, l'Ajuntament d'Algemesí tindrà en compte els casos següents:

a) L'Ajuntament es comprometrà a donar publicitat sobre les bonificacions mitjançant comunicats a la premsa, la ràdio i notificacions personals als possibles interessats (associacions, comerciants, professionals, etc.).

b) Els sol·licitants de la bonificació hauran de dur el text en valencià a l'Ajuntament d'Algemesí per tal de garantir-ne l'assessorament lingüístic.

c) El contribuent bonificat es comprometrà a mantenir el rètol amb caràcter estable i permanent.

Article 8.

1. En les bases de les convocatòries per a la provisió de places a l'Administració Local s'exigirà el coneixement oral i escrit del valencià. El nivell de les proves a realitzar i la seua puntuació hauran d'estar d'acord amb el lloc de treball a ocupar.

2. En els casos escaients l'Ajuntament indicarà els llocs de treball per als quals és preceptiu el coneixement del valencià.

Article 9.

Tots els topònims del terme municipal d'Algemesí tenen com a forma oficial la valenciana.

Article 10.

Creació d'una oficina municipal de promoció de l'ús del valencià, els objectius de la qual seran els següents:

a) Promoure l'ús del valencià en els diferents àmbits i actuacions municipals.

b) La programació i la realització de campanyes municipals de sensibilització i promoció de l'ús del valencià i de normalització lingüística.

c) La realització d'activitats que fomenten l'ús del valencià en àmbits específics com ara els esports, el comerç, la joventut, el temps lliure, les associacions cíviques, etc.

d) Promoure l'aplicació del reglament municipal de normalització lingüística i coordinar la seua aplicació.

e) Dinamitzar i impulsar l'ús del valencià a l'interior de l'Ajuntament i aportar assessorament en els aspectes lingüístics i de llenguatges específics.

f) Donar suport a la traducció i la correcció de textos de les publicacions i de tots aquells que hagen de tenir una àmplia difusió.

g) Organitzar cursos d'ensenyament del valencià per a funcionaris, empleats públics i població adulta no escolaritzada.

h) Donar un servei públic d'assessorament legal i administratiu en assumptes de drets lingüístics.

i) Proposar i realitzar totes les diligències necessàries perquè la presència del valencià al carrer siga tant o més visible que la del castellà, d'acord amb el predomini majoritari del valencià a la nostra ciutat.

j) Tenir com a funció bàsica el compliment i el desplegament d'aquest reglament.

Article 11.

Per a dur a terme totes les funcions i tasques assignades a l'oficina municipal de promoció de l'ús del valencià aquesta haurà de ser dotada, com a mínim, amb els mitjans humans i materials següents:

a) Un assessor tècnic en normalització lingüística i el professorat que hi calga segons les demandes i disposicions econòmiques pressupostàries.

b) Infrastructura material.

Article 12.

L'Ajuntament d'Algemesí haurà de comptar amb la suficient consignació pressupostària per tal de fer realitat les tasques i els objectius propis de l'oficina municipal de promoció d'ús del valencià i els del present reglament.

Article 13.

L'Ajuntament haurà de demanar a les altres administracions públiques, Diputació Provincial i Generalitat, que tota la documentació que li siga tramesa estiga redactada en valencià.

Article 14.

1. Els rètols, cartells i indicacions existents als immobles, dependències i serveis municipals hauran d'estar escrits en valencià.

2. Les inscripcions i retolacions que identifiquen béns de propietat municipal, com ara els vehicles, la maquinària, els immobles o l'utillatge en general, s'hauran d'escriure en valencià.

3. Els rètols de la via pública destinats a donar informació als vianants hauran de ser redactats en valencià.

Article 15.

L'Ajuntament instarà els altres organismes que hagen de col·locar rètols o indicacions compresos dins del terme d'Algemesí, perquè els facen en valencià.

Algemesí, 14 de juliol de 1992

L'alcalde accidental: José Vicente Esteve Giner