Legislació lingüística - cdlpv

Administració local

REGLAMENT DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA PER AL MUNICIPI D’ALCOI I EL SEU AJUNTAMENT

(Aprovat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària, el dia 25 de gener de 1990)

El present Reglament té per objecte genèric desplegar i aplicar en l’àmbit d’actuació municipal de l’Ajuntament d’Alcoi el que disposa l’article setè de l’Estatut d’Autonomia i la Llei de les Corts Valencianes 4/83, d’Ús i Ensenyament del Valencià.

Fonaments jurídics

Amb el suport legal de l’article 3.3 de la Constitució espanyola de 1978, l’Estatut d’Autonomia de 1982 ens dóna les bases legals per les quals demanem a l’Ajuntament d’Alcoi que encete un procés de normalització lingüística.

L’Estatut, en l’article setè comença indicant que: “...els dos idiomes oficials de la Comunitat Autònoma són el valencià i el castellà. Tothom té dret a conéixer los i a usar los.”

El mateix article setè recull la negació de la possibilitat de discriminació per raó de llengua i estableix un àmbit d’actuació ampli. És, en definitiva, un precepte que estableix la doble oficialitat, que comporta la col·locació de les dues llengües afectades en una situació d’igualtat, per tot el que fa referència al seu ús oficial.

I amb aquesta base jurídica, és el ciutadà qui ha d’escollir la llengua per a expressar se i l’Administració ha de garantir les condicions perquè així siga.

Ens interessa ara, especialment, el desenvolupament dins l’àmbit de l’Ajuntament d’Alcoi, d’allò que diu el Títol Quart de la Llei 4/1983, que contempla l’actuació dels poders públics en el foment de la utilització del valencià en les activitats administratives i el seu coneixement pels funcionaris i empleats.

Els articles 27 i 28 d’aquesta Llei imposen als poders públics l’obligatorietat de fomentar l’ús del valencià en totes les activitats administratives. Es tracta d’una norma imperativa a complir pels diferents nivells de l’Administració, i que afecta també a l’Administració Local.

I l’article 33 imposa als poders públics que “...fomentaran en l’àmbit de la seua competència i d’acord amb el que disposa aquesta Llei d’Ús del Valencià en les activitats professionals, mercantils, laborals, sindicals, polítiques, recreatives, artístiques i associatives.”

El Títol Cinquè de la mateixa Llei parla dels termes municipals de predomini lingüístic valencià (art. 35), en el qual queda inclòs Alcoi.

Finalment, la Disposició Transitòria Primera de la Llei estableix que totes les mesures indicades, pel que fa a l’ús i ensenyament del valencià, les hauran de realitzar totes les Administracions —inclosa l’Administració Local— en un termini de tres anys. A hores d’ara aquests tres anys ja han passat.

També és, important quant a aquesta moció sobre normalització lingüística el Decret 145/86, de la Generalitat Valenciana, que diu en el seu article primer: “Es retolarà en valencià la senyalització de les autopistes, les carreteres, els camins, les dependències i els serveis d’interés públic que depenen de les entitats locals...”. I l’article segon diu que: “L’execució d’aquest Decret correspon a l’Administració Local...”

D’altra banda, la Llei 30/1984, sobre mesures per a la reforma de la funció pública, en el seu article 19.1 estableix que: “En les convocatòries per a l’accés a la funció pública, les Administracions Públiques en l’àmbit respectiu de competències hauran de preveure la selecció de funcionaris capacitats com cal, per cobrir els llocs de treball a les Comunitats Autònomes que tinguen dues llengües oficials.” I segons el Reglament de Règim Disciplinari dels Funcionaris de l’Administració de l’Estat, RD 33/1986, que en el seu article sisè diu que són faltes greus: “Tota actuació que supose discriminació per raó de raça, sexe, religió, llengua, opinió, lloc de naixement, veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.”

Finalment, i per acabar aquesta relació legislativa, cal fer menció de l’article 86 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, per al seu posterior desplegament i aplicació.

PROPOSTA DE REGLAMENT

Article 1

a) El valencià és la llengua pròpia del municipi d’Alcoi. Tots els seus ciutadans tenen dret a conéixer lo i usar lo oralment i per escrit en les instàncies públiques, amb plens efectes administratius i jurídics.

b) Les manifestacions de pensament o de voluntat i els actes orals i escrits, públics o privats, no donaran lloc a cap mena de discriminació si són expressats totalment o parcial en valencià, i produeixen plens efectes administratius o jurídics, igual que si són expressats en castellà. Per consegüent, pel que fa a l’eficàcia, no seran objecte de cap mena de dificultat, d’ajornament, de requeriment de traducció ni de cap altra exigència.

Article 2

Els objectius del present Reglament són els següents:

a) Fer efectiu el dret de tots els ciutadans a conéixer i usar el valencià.

b) Protegir la seua recuperació i fomentar ne l’ús en tots els actes de la vida ciutadana.

c) Fer efectiu l’ús oficial del valencià.

d) Normalitzar l’aplicació del valencià en l’àmbit de l’Administració Local de l’Ajuntament d’Alcoi.

e) Estimular la presa de consciència col·lectiva quant a la potenciació ètica del valencià en tots els nivells d’intervenció dels ciutadans.

Article 3

Els acords que aprove l’Ajuntament d’Alcoi i que siguen publicats o se’ls done publicitat, s’hauran de redactar en valencià.

Tindran eficàcia administrativa i jurídica oficial tots els documents, impresos i formularis municipals redactats en valencià.

Article 4

1. La redacció de tots els documents públics es farà en valencià.

2. Hom garantirà el dret dels ciutadans a adreçar se a l’Ajuntament en qualssevol de les llengües oficials, oralment i per escrit i el d’obtenir resposta en la llengua utilitzada.

Article 5

Els serveis municipals que tinguen relació directa amb el públic estaran atesos per funcionaris que tinguen un coneixement suficient de valencià per tal d’atendre amb normalitat la funció que els siga encomanada. Amb aquesta finalitat l’Ajuntament organitzarà cursos permanents de reciclatge dins de l’horari laboral.

Article 6

L’Ajuntament d’Alcoi ha de promoure i utilitzar el valencià en: totes les dependències municipals tant centrals com descentralitzades de l’Ajuntament, en els segells municipals, en la retolació, serveis culturals (Biblioteca, Museu, Arxiu...) serveis educatius (guarderies, Gabinet Psicopedagògic, Conservatori, Escola de Belles Arts...) serveis esportius (polisportius, Centre d’Esports...), Policia Municipal, empreses arrendatàries de serveis públics (neteja, brossa...), serveis assistencials, festes locals, etc. A més a més, la promoció i difusió de les activitats municipals mitjançant anuncis en diaris, revistes i altres publicacions, falques radiofòniques, cartells, fullets, catàlegs, publicitat, memòries, plànols, etc. es faran en valencià.

Article 7

1. En el marc de les seues atribucions, l’Ajuntament d’Alcoi subvencionarà o bonificarà les activitats de tota classe que empren el valencià com a llengua habitual.

2. L’Ajuntament d’Alcoi també bonificarà les taxes i els impostos municipals que tinguen relació amb la normalització lingüística i el foment del valencià. Cada any l’Ajuntament farà constar en les Ordenances Municipals les exempcions i reduccions que s’acorden.

En relació amb açò, l’Ajuntament d’Alcoi tindrà en compte els casos següents:

a) Els rètols públics de nova instal·lació redactats en valencià experimentaran una bonificació del 50% del valor de la tarifa de l’impost municipal durant l’any fiscal en què aquests s’instal·len.

b) Els rètols que en substituesquen uns altres d’anteriors escrits en castellà, per tal de redactar se de nou en valencià seran bonificats amb el 90% de la tarifa durant els dos anys fiscals següents al canvi.

c) L’Ajuntament es comprometrà a donar publicitat de les bonificacions mitjançant comunicats a la premsa, la ràdio i les notificacions personals als possibles interessats (associacions, comerciants, professionals, etc.).

d) Els sol·licitants de la bonificació hauran de dur el text en valencià a l’Ajuntament d’Alcoi per tal de garantir ne el seu assessorament lingüístic.

e) El contribuent bonificat es comprometrà a mantenir el rètol amb caràcter estable i permanent.

Article 8

1. En les bases de convocatòries per a la provisió de places a l’Administració Local es valorarà substantivament i adequadament el coneixement oral i escrit de valencià. El nivell de les proves que s’han de realitzar, així com la seua puntuació, haurà d’estar d’acord amb el lloc de treball que s’haja d’ocupar.

2. En els casos escaients l’Ajuntament indicarà els llocs de treball per als quals és preceptiu el coneixement de valencià.

Article 9

Tots els topònims del terme municipal d’Alcoi es relacionen en l’annex I d’aquest Reglament.

Article 10

Creació d’un Gabinet Municipal de Normalització Lingüística, els objectius del qual seran els següents:

a) Donar compte de totes aquelles ajudes pel foment de l’ús del valencià tendents a la seua normalització, procedents de la Generalitat, per tal de garantir que tots els ciutadans (en especial comerços i professionals), tinguen el coneixement directe d’aquestes mesures. Alhora facilitarà els tràmits a tota persona interessada de beneficiar se amb aquestes ajudes.

b) Assessorament i correcció lingüística dels textos que s’han de normalitzar, presentats per les persones interessades en les bonificacions fiscals incloses en aquest Reglament.

c) Assessorar i corregir textos a tots aquells professionals que en la seua activitat laboral fan un ús habitual de la llengua a nivell oral i escrit (impressors, mitjans de comunicació...).

d) Orientar totes aquelles entitats públiques i/o privades que normalment ho demanen, sobre la mena de proves que han de realitzar en les seues convocatòries d’accés en què s’exigesca el coneixement del valencià.

e) Assessorar, preparar i proposar la baremació d’aquells exercicis de valencià que s’han de realitzar en les proves d’accés de les convocatòries públiques de l’Ajuntament en què s’exigesca un coneixement del valencià.

f) Organitzar i desenvolupar cursos de reciclatge permanents per a funcionaris i empleats públics. Així mateix, també es donarà aquest servei, en la mesura de les possibilitats, a les entitats que ho sol·liciten formalment.

g) Fomentar i dur a terme plans d’activitats i campanyes encaminades a la progressiva normalització del valencià.

h) Informar i assessorar totes les entitats públiques i privades perquè col·laboren activament en la difusió de l’ús del valencià en les retolacions, anuncis, impresos de tota classe, així com en les comunicacions orals.

i) Proposar i realitzar totes les diligències necessàries perquè la presència del valencià al carrer siga tan visible o més que la del castellà, d’acord amb el predomini majoritari del valencià a la nostra ciutat.

j) Tenir com a funció bàsica el compliment i el desenvolupament d’aquest Reglament.

Article 11

Per dur a terme totes les funcions i tasques assignades al Gabinet, aquest serà dotat, com a mínim, dels mitjans humans i materials següents:

a) Tres assessors tècnics en normalització lingüística i el professorat que calga segons les demandes i les disposicions econòmiques pressupostàries.

b) Infraestructura material.

Article 12

L’Ajuntament d’Alcoi haurà de comptar amb la suficient consignació pressupostària per tal de fer realitat les tasques i els objectius propis del Gabinet Municipal de Normalització Lingüística i del present Reglament.