Legislació lingüística - cdlpv

Administració local

REGLAMENT MUNICIPAL PER A LA PROMOCIÓ DE L'ÚS DEL VALENCIÀ EN EL MUNICIPI D'ALAQUÀS

(...)

Fonaments jurídics

L'article 3.3 de la Constitució espanyola de 1978 i l'Estatut d'Autonomia de 1982 ens donen les bases legals perquè l'Ajuntament d'Alaquàs encete un procés de normalització lingüística.

L'article seté de l'Estatut comença dient: "...els dos idiomes oficials de la Comunitat Autònoma són el valencià i el castellà. Tothom té dret a conéixer-los i a usar-los".

El mateix article recull la negociació de la possibilitat de discriminació per raó de la llengua i estableix un àmbit d'actuació ampli. És, en definitiva, un precepte que estableix la doble oficialitat, la qual cosa comporta la col·locació de les dues llengües en una situació d'igualtat en quant al seu ús oficial.

Interessa ara especialment el desenvolupament, dins l'àmbit de l'Ajuntament d'Alaquàs, d'allò que diu el títol quart de la Llei 4/1983, on es contempla l'actuació dels poders públics per fomentar la utilització del valencià en les activitats administratives i el seu coneixement pels funcionaris i empleats.

Els articles 27 i 28 d'aquesta Llei imposen als poders públics l'obligatorietat de fomentar-ne l'ús en totes les activitats administratives. Es tracta d'una norma imperativa que obliga els diversos nivells de l'Administració i que també afecta a l'Administració Local.

L'article 33 imposa als poders públics el següent fet:

"...fomentaran en l'àmbit de la seua competència i d'acord amb el que disposa la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià en les activitats professionals, mercantils, laborals, sindicals, polítiques, recreatives, artístiques i associatives." El títol cinqué de la mateixa Llei parla dels termes municipals de predomini lingüístic valencià (article 35), en el qual s'inclou Alaquàs.

La disposició transitòria primera de la Llei estableix que totes les mesures indicades, pel que fa a l'ús i ensenyament del valencià, hauran d'ésser realitzades per totes les Administracions Locals.

Cal esmentar, atesa la seua importància en aquest reglament sobre normalització lingüística, el Decret 145/1986 de la Generalitat Valenciana, que el seu article primer diu: "Es retolarà en valencià la senyalització de les autopistes, les carreteres, els camins, les dependències i els serveis d'interés públic que depenen de les entitats locals...". L'article segon diu: "l'execució d'aquest Decret correspon a l'Administració Local..." D'altra banda, la Llei 30/1984, sobre mesures per a la reforma de la funció pública, en el seu article 19.1 estableix:

"En les convocatòries per a l'accés a la funció pública, les administracions públiques en l'àmbit respectiu de competències, hauran de preveure la selecció de funcionaris, capacitats com cal, per cobrir els llocs de treball a les comunitats autònomes que tinguen dues llengües oficials." Aleshores, segons el Reglament de règim disciplinari dels funcionaris de l'Administració de 1'Estat, Reial Decret 33/1986, que en el seu article sisé diu que són faltes greus: "Tota actuació que supose discriminació per raó de raça, sexe, religió, llengua, opinió, lloc de naixement, veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància personal o social." Per acabar aquesta relació legislativa, cal esmentar l'article 86 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, per al seu posterior desenvolupament i aplicació.

REGLAMENT

Article 1

1) El valencià és la llengua pròpia del municipi d'Alaquàs.

Tots els ciutadans i ciutadanes tenen el dret a conéixerlo i a usar-lo, oralment i per escrit, amb les instàncies públiques, amb plens efectes administratius i jurídics.

2) Les manifestacions de pensament o de voluntat i els actes orals i escrits, públics o privats, no podran donar lloc a cap mena de discriminació si són expressats, totalment o parcial, en valencià, i es produeixen plens efectes administratius o jurídics, igual si són expressats en castellà. Aleshores, i pel que fa a l'eficàcia, no seran objecte de cap mena de dificultat, d'ajornament, de requeriment de traducció ni de cap altra exigència.

Article 2

Els objectius d'aquest reglament són els següents:

a) Fer efectiu el dret de tots els ciutadans i ciutadanes a conéixer i usar el valencià.

b) Protegir la seua recuperació i fomentar-ne l'ús en tots els actes de la vida ciutadana.

c) Fer efectiu l'ús del valencià.

d) Normalitzar l'aplicació del valencià en l'àmbit de l'Administració Local de l'Ajuntament d'Alaquàs.

e) Estimular la presa de consciència col·lectiva respecte a la potenciació ètica del valencià en tots els nivells d'intervenció dels ciutadans i ciutadanes.

Article 3

1) La redacció de tots els documents públics es realitzarà en valencià.

2) Hom garantirà el dret dels ciutadans a adreçar-se a l'Ajuntament d'Alaquàs en qualsevol de les dues llengües oficials, oralment i per escrit, a més d'obtenir resposta en la llengua utilitzada.

Article 4

1) Els serveis municipals que tinguen relació directa amb el públic estaran atesos per funcionaris que tinguen un coneixement del valencià suficient per tal d'atendre amb normalitat la funció que els siga encomanada. És per això que 1'Ajuntament organitzarà cursos de reciclatge permanent dins l'horari laboral.

2) Amb eixa finalitat, i durant el període que es considere necessari, l'Ajuntament proporcionarà el personal necessari per tal d'atendre les necessitats de traducció, correcció, animació i ensenyament perquè ensenye i anime als empleats municipals, i corregisca, assessore i traduïsca la documentació administrativa local.

3) De la mateixa manera, aquest personal també realitzarà tasques d'assessorament, animació i traducció per als ciutadans i ciutadanes que ho requerisquen, en el marc d'una Oficina Municipal de Normalització Lingüística.

Article 5

1) En les bases de convocatòria per a l'accés a càrrecs, ocupacions i funcions municipals, l'Ajuntament d'Alaquàs valorarà el coneixement del valencià perquè puguen realitzar-se les funcions públiques d'acord amb els principis d'ús del valencià prevists en aquest reglament.

2) En els casos escaients, l'Ajuntament indicarà els llocs de treball per als quals es preceptiu el coneixement del valencià.

Article 6

Tots els topònims del terme municipals d'Alaquàs tenen com a forma oficial la valenciana.

Article 7

L'Ajuntament d'Alaquàs promourà el valencià en els mitjans i canals de comunicació pròpia, com ara el Butlletí d'Informació Municipal, els anuncis publicitaris, els bans, els avisos per megafonia o qualsevol altre mitjà de comunicació públic o privat al qual puga tindre accés, com la ràdio o la televisió, fins assolir una normalització total.

Article 8

1. Els rètols, cartells i indicacions existents als immobles, dependències i serveis municipals hauran d'estar escrits en valencià.

2. Les inscripcions o retolacions que identifiquen béns de propietat municipal, tals com vehicles, maquinària, immobles o utillatge en general, s'escriuran en valencià.

3. Els rètols de la via pública destinats a informar els transeünts, la col·locació dels quals siga competència municipal, seran redactats bàsicament en valencià.

Article 9

Creació d'una Oficina Municipal de Promoció de l'Ús del Valencià amb els següents objectius:

a) Promoure l'ús del valencià en els diferents àmbits i actuacions municipals.

b) La programació i realització de campanyes municipals de sensibilització i promoció de l'ús del valencià i de normalització lingüística.

c) La realització d'activitats que fomenten l'ús del valencià en àmbits específics com en els esports, en el comerç, en la joventut, en el temps lliure, en les associacions cíviques, etc.

d) Promoure l'aplicació del reglament municipal de normalització lingüística i coordinar la seua aplicació.

e) Dinamitzar i impulsar l'ús del valencià a l'interior de l'Ajuntament i aportar assessorament en els aspectes lingüístics i de llenguatges específics.

f) Donar suport a la traducció i correcció de textos de les publicacions i de tots aquells textos que hagen de tenir una amplia difusió.

g) Organitzar cursos d'ensenyament de valencià per a funcionaris, empleats públics i població adulta no escolaritzada.

h) Donar un servei públic d'assessorament legal i administratiu en assumptes de drets lingüístics.

i) Informar de les ajudes econòmiques pel foment de l'ús del valencià tendents a la seua normalització procedents de la Generalitat Valenciana, per tal de garantir que tots els ciutadans i ciutadanes tinguen el coneixement directe d'aquestes mesures. De la mateixa manera, facilitar els tràmits a tota persona interessada en beneficiar-se amb aquestes ajudes.

j) Proposar i realitzar totes les diligències necessàries perquè la presència del valencià al carrer siga tant o més visible que la del castellà, d'acord amb el predomini majoritari del valencià a la nostra ciutat.

k) Tenir com a funció bàsica el coneixement i desenvolupament d'aquest reglament.

Article 10

L'Ajuntament d'Alaquàs haurà de comptar amb la suficient consignació pressupostària per tal de fer realitat les tasques i els objectius propis de l'Oficina de Promoció de l'Ús del Valencià i els d'aquest reglament.

Article 11

L'Ajuntament haurà de demanar a les altres administracions públiques, Diputació i Generalitat, que tota la documentació que li siga tramesa estiga redactada en valencià.