Eines de Llengua. El web de la CDLPV
Legislació lingüística

Levante, 18.11.2006

El TSJ vuelve a reconocer que el título de Filología Catalana acredita conocimientos de valenciano

Educación debe aceptarlo en la selección de personal

Valencia

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha emitido una nueva sentencia contra la Conselleria de Cultura, Educación i Deporte por no considerar la licenciatura en Filología Catalana como un instrumento de acreditación de conocimiento del valenciano, en los procesos de selección de personal docente no universitario de 2005. El fallo se produce a raíz del recurso interpuesto por el STEPV.

Desde el sindicato de enseñanza, su portavoz Vicent Mauri, destacaba su satisfacción por una sentencia judicial que vuelve a reconocer la unidad de la lengua catalana «contradiciendo así la postura de la administración valenciana que recurre a la increíble teoría de la doble verdad -la jurídica y la científica-, más propia de épocas medievales que de una sociedad en la que impera el principio de la racionalidad».

La nueva sentencia se basa en la doctrina del Constitucional en el sentido de que, a nivel normativo, el área de la Filología Catalana asume todos los contenidos cognictivos relativos al valenciano, según destaca el STEPV. Por ello, la sentencia considera contrario a derecho no reconocer esta titulación.

Nota de premsa STEPV-IV, 17 de novembre de 2006

EL TSJCV DECLARA UNA VEGADA MÉS LA VALIDESA DE LA TITULACIÓ DE FILOLOGIA CATALANA PER ACREDITAR CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ EN LES OPOSICIONS A COSSOS DOCENTS

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha emés nova sentència arran del recurs interposat per l'STEPV-Iv contra les Ordres de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, de 2005, per les quals es convocaven processos selectius per a l'ingrés als cossos docents no universitaris, que no contemplaven la Filologia Catalana com instrument d'acreditació de coneixements de valencià, que ha fet, per enèsim colp, que reitere la seua doctrina proclamada en anteriors pronunciaments promoguts pel propi STEPV-Iv, per Acció Cultural del País Valencià, per les Universitats d'Alacant i València i per diversos particulars.

L'STEPV-Iv es congratula que així queden salvaguardats els drets dels titulats de Filologia Catalana per les universitats valencianes així com que es declare la seua validesa proclamant-se una vegada més d'aquesta manera la unitat de la llengua no sols en l'àmbit acadèmic sinó també en el normatiu i jurisprudencial, contradient d'aquesta manera la posició de l'Administració valenciana que recorre a la increïble teoria de la doble veritat -la jurídica i la científica- més pròpia d'èpoques medievals que no de societats on impera el principi de la racionalitat. L'única veritat jurídica és que s'està fregant la prevaricació, per la reiterada desobediència al criteri jurisprudencial. Aquesta sentència es fa ressò, i ja en van al voltant d'una desena, de la doctrina del Tribunal Constitucional al

respecte, en el sentit que a nivell normatiu l'àrea de Filologia Catalana assumeix tots els continguts cognitius relatius al valencià, cosa per la qual l'Administració de l'Estat va homologar i fer equivalents els antics títols de Filologia Valenciana, desapareguts des de l'any 1993, a l'actualment existent i únic al respecte de Filologia Catalana.

La denominació de "llengua catalana" per a la nostra llengua en l'àmbit acadèmic pot ser utilitzada sense que açò contradiga l'Estatut d'Autonomia. La Universitat i el món acadèmic no ha transformat la denominació del valencià i s'ha limitat a permetre al seu si que puga ser conegut també com català, en la seua dimensió científica i escolar.

Per tant no existeix cap raó jurídica que permeta sostenir que la titulació de Llicenciatura en Filologia Catalana no constituisca titulació suficient per eximir de la realització de la prova de coneixements de la llengua d'aquesta Comunitat, denominada oficialment " llengua valenciana" o "idioma valencià" en el seu Estatut d'Autonomia, i en l'àmbit acadèmic "catalana" en els processos selectius de les oposicions docents.

Així mateix, insisteix el Tribunal, "es declara contraria a dret qualsevol interpretació de les bases de les convocatòries a què s'ha fet referència que conduisca al resultat de considerar que els aspirants en possessió de la titulació de Llicenciatura en Filologia Catalana venen obligats a sotmetre's a la prova obligatòria i eliminatòria de valencià, car aquests queden exempts de l'esmentada prova", per posseir suficient acreditació amb l'ostentació d'aquest títol.