Infozèfir, 11.06.2002

El Govern de Catalunya aprova el decret de coneixement de català del  personal de totes les administracions públiques catalanes

La norma desplega l'article 11.3 de la Llei de Política Lingüística

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat avui el decret que estableix amb caràcter general els criteris de valoració dels  coneixements del català i de l'aranès en els processos de selecció de personal i de  provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

El decret, de caràcter eminentment tècnic, consta de 15 articles i 11 disposicions addicionals, transitòries i finals, i adapta a la realitat  actual i a totes les administracions catalanes els criteris que s'apliquen des  del 1991 a l'administració de la Generalitat, incorporant l'experiència  dels darrers deu anys.

El nivell de coneixement de català que caldrà acreditar per a cada lloc  de treball queda determinat d'acord amb els grups de titulació previstos a  la legislació sobre funció pública i la normativa laboral aplicable de  forma homogènia per a cada grup laboral de manera que s'adequa aquest nivell,  tant en l'expressió oral com en l'escrita, a les funcions pròpies de les  places de què es tracti.

La manera bàsica d'acreditar el coneixement de català per accedir a  places de personal de les administracions catalanes seran els certificats  d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) o de Batxiller cursats a Catalunya, que,  segons el decret, equivalen al nivell C de català, atès que es considera que  aquest ensenyament dóna a l'alumnat els coneixements necessaris per a exercir  la funció pública. Per a determinades places d'administració o d'oficis  serà suficient un nivell inferior, el B o l'A, d'acord amb les funcions  pròpies de cada lloc de treball.

També es podrà acreditar, en qualsevol cas, per mitjà dels certificats  de la Direcció General de Política Lingüística o de títols equivalents, com  els de l'Escola d'Administració Pública, el Consorci per a la Normalització Lingüística i els serveis lingüístics universitaris. Aquells aspirants  a accedir a la funció pública que no disposin de cap d'aquestes  acreditacions tindran l'oportunitat de fer una prova específica de català en el  procés selectiu.

La norma aprovada avui desplega l'article 11.3 de la Llei de Política Lingüística segons el qual "En el procés de selecció per a accedir a  places de personal de l'Administració de la Generalitat, de l'Administració local  i de l'administració i els serveis de les universitats, inclòs el personal  laboral, s'ha d'acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en  l'expressió oral com en l'escrita, en el grau adequat a les funcions pròpies de les  places de què es tracti".

 

Font: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya