Entitats.Info, 21.06.2002

Tots els professors de les Balears hauran d'acreditar el coneixement del català

A partir del dia 1 de setembre vinent, tot el professorat de les Illes Balears haurà d'haver acreditat de manera oficial el coneixement de la llengua catalana oral. Aquesta decisió de la Conselleria d'Ensenyament afecta tant els professors que treballen a l'ensenyament públic com al privat. Tot i que el català és la llengua oficial de l'ensenyament a les illes i que segons un decret de l'any 1997 com a mínim la meitat de les classes han de ser en català, la Direcció General d'Administració Educativa sospita que no tots els docents tenen un coneixement idoni de la llengua catalana oral.


Per això s'han organitzat cursos de capacitació que tindran una durada de 80 hores i que garantiran que els professors siguin capaços de mantenir una conversa informal de manera fluïda, i fins i tot en un registre mitjanament formal, a fi i efecte que coneguin tot el lèxit necessari.