Legislació lingüística - cdlpv

Només referències lingüístiques

BOE 103, de 30 d'abril de 1977

Pacte internacional de drets civils i polítics (Resolució 2.200 [XXI] A) adoptat per l'Assemblea General de les Nacions Unides de 19 de desembre de 1966

Entrada en vigor: 23 de març de 1976, de conformitat amb l'article 49

Article 2

1. Els estats part en el present pacte es comprometen a respectar i a garantir a tots els individus que es troben en el seu territori i estiguen subjectes a la seva jurisdicció els drets reconeguts en el present pacte, sense cap distinció, especialment de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política o d'altra índole, origen nacional o social, posició econòmica, naixement o qualsevol altra condició social.

[...]

Article 4

1. En situacions excepcionals que posen en perill l'existència de la nació, les quals situacions hagen estat proclamades oficialment, els estats part en el present pacte poden adoptar disposicions que, en la mesura estrictament limitada a les exigències de la situació, suspenguen les obligacions contretes en virtut d'aquest pacte, sempre que aquestes disposicions no siguen incompatibles amb les altres obligacions que els imposa el dret internacional i no comporten una discriminació fundada únicament en motius de raça, color, sexe, llengua, religió o origen social.

2. La disposició precedent no autoritza cap suspensió dels articles 6, 7, 8 (paràgrafs 1 i 2), 11, 15, 16 y 18.

[...]

Article 14.3

[...]

a) A ser informada, en el termini més breu, en una llengua que comprenga i de manera detallada, de la natura i dels motius de l'acusació plantejada contra ella;

[...]

f) A ser assistida gratuïtament per un intèrpret, si no comprén o no parla la llengua usada en el tribunal.

Article 24

1. Qualsevol infant, sense cap discriminació per motius de raça, color, sexe, llengua, religió, origen nacional o social, posició econòmica o naixement, té dret a les mesures de protecció que la seua condició de menor requerix, tant per part de la seua família com de la societat i de l'estat.

[...]

Article 26

Tothom és igual davant la llei i té el dret, sense cap discriminació, a igual protecció de la llei. En aquest respecte, la llei ha de prohibir totes les discriminacions i ha de garantir a tothom una protecció igual i efectiva contra qualsevol discriminació per motius de raça, de color, de sexe, d'idioma, de religió, d'opinió política o d'una altra índole, origen nacional o social, posició econòmica, naixement o qualsevol altra condició social.

Article 27

En els estats on hi ha minories ètniques, religioses o lingüístiques, les persones que pertanyen a aquestes minories no poden ser privades del dret a tindre, en comú amb els altres membres del seu grup, la seua pròpia vida cultural, a professar i a practicar la seua pròpia religió o a fer ús del propi idioma.